Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Igor Matišić UVODNE ODREDBE, Članak 1. U prijedlogu ovoga Pravilnika koristi se riječ podaTci. Iako su dopuštena oba oblika (podaTci, podaci), u nizu se drugih pravilnika naše struke češće koristi riječ podaci (kao i u posljednjem nizu pravilnika koji stupaju na snagu 1. rujna). Nije prihvaćen Dopuštena su oba oblika navedene riječi.
2 Boris Horvat UVODNE ODREDBE, Članak 1. U čl.1. predlaže se dopuna na način da se iza točke stavi zarez i da se članak dopuni riječima" i postupak izlaganja na jvni uvid podataka kada se obnova i dopuna zemljišne knjige provodi temeljem postojećeg katastarskog operata potvrđenog po područnom uredu za katastar. Ovo obzirom ana odredbe članka 179. i 180.a ZZK koji je predviđena mogućnost obnove i dopune zemljišne knjige temeljem postojećeg katastarskog operata, jer se i u navedenom slučaju podaci iz kat. operata moraju izložiti na javni uvid. Odredbe Pravilnika primjenjivale bi se na odgovarajući način i na navedeni postupak. Nije prihvaćen Prijedlog se može razmatrati samo u okviru donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
3 Igor Matišić UVODNE ODREDBE, Članak 3. S obzirom na sve novitete koji se planiraju, odnosno da izvoditelj prvo provodi tzv. predočavanje elaborata pa tek nakon tog postupka slijedi izlaganje na javni uvid pred kat. i zk. povjerenstvom, nadam se da je u izradi i da ćemo ovdje vrlo brzo dobiti i novi Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji koji mora, zajedno s ovim pravilnikom funkcionirati skladno kroz cijeli postupak novih izmjera (od Odluke pa do stavljanja u primjenu kat. operata i otvaranja zem. knjiga). Povećat će se odgovornost i obujam posla izvoditelja. Novim prijedlogom Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina se želi propisati standard položajne točnosti od 10 cm uz vjerojatnost od 95%. Osobno pozdravljam takav prijedlog, kao i mogućnost uvođenja nadzora koji je osoba iz redova ovlaštenih inženjera što će dovesti do kvalitetnije nove katastarske izmjere. S obzirom da se povećava obujam poslova i zahtjev za kvalitetom u sklopu katastarskih izmjera, logično je da bi se i sama cijena usluga katastarskih izmjera trebala povećati. Primljeno na znanje Ovaj pravilnik se donosi prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN (NN 16/07, 124/10, 121/16, 9/17). Po donošenju novoga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina donijet će se novi odgovarajući pravilnici.
4 Boris Horvat UVODNE ODREDBE, Članak 3. U članku 3. st. 1. Pravilnika, predlaže se dopuna na način da se umjesto točeke stavi zarez i dopuni riječima, odnosno na području za koji je provodi dopuna ili obnova zemljišne knjige temeljem postojećeg katastarskog operata potvrđenog po područnom uredu za katastar. U čl. 3. st. 5. Pravilnika umjesto riječi "može se " predlaže se ubaciti riječi "mora se", a umjesto točke staviti zarez i ubaciti riječi " na kojem se utvrđuju rokovi, predlaže se određivanje početka izlaganja, predlaže se donošenje odluke o izlaganju dijela katastarske općine i dr. Ovo obziorm na odredbu čl. 2. st.1 . Pravilnika, čl. 7. Pravilnika, čl. 45. Pravilnika (obzirom na geodetske elaborate) i sl. Nije prihvaćen Ovaj pravilnik se odnosi samo na rad katastarskog povjerenstva. Obnovu zemljišne knjige na temelju postojećih katastarskih podataka (katastarskih operata stavljenih u primjenu prije 2000. godine) provodi ZK povjerenstvo. Riječi “može se” stoje iz razloga što je na nekim područjima praksa početka izlaganja na javni uvid uhodana te iz toga razloga nije potreban pripremni sastanak u Središnjem uredu. Navedene aktivnosti nisu u nadležnosti katastarskog povjerenstva već u nadležnosti SU DGU, te kao takve se ne opisuju u Pravilniku
5 Boris Horvat UVODNE ODREDBE, Članak 7. U čl.7. Pravilnika, predlaže se dopuna na način da se točka briše, i stavi zarez i dodaju riječi "koji je jedinica lokalne samouprave dužna dostaviti do održavanja pripremnog sastanka iz čl. 3. st. 5. Pravilnika. Nije prihvaćen Jedinica lokalne samouprave je uključena u proces katastarske izmjere od samoga početka te je upoznata sa svojim pravima, obvezama i prioritetima.
6 Boris Horvat UVODNE ODREDBE, Članak 8. U čl. 8. alineja 1. Pravilnika, predlaže se dopuna na način da se iza riječi katastarskih čestica stavi zarez i dodaju riječi "zemljišnoknjižnih čestica". Ovo obzirom na čl. 10. Pravilnika. Nije prihvaćen Identifikacija katastarskih čestica obuhvaća poslove usporedbe sa katastarskim česticama u zemljišnoj knjizi (zemljišnoknjižnim česticama).
7 Boris Horvat AŽURIRANJE BAZE PODATAKA IZLAGANJA, Članak 9. U čl.9. Pravilnika, predlaže se dopuna na način da se iza stavka 2. ubaci novi stavak koji bi glasio " Prija početka izlaganja ažuriraju se i podaci o nositeljima prava upisanim u katastarskom operetu za katastarsku općinu ili njezin dio za koju se provodi izlaganje na javni uvid" . Ovo je potrebno radi pozivanja nositelja prava, obzirom na protek vremena od izrade elaborata izmjere i početka izlaganja budući da se sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Pravilnika o katastru zemljišta, sve promjene u pogledu nositelja prava moraju evidentirati u postojećem katastarskom operatu. Nije prihvaćen Sve promjene provedene u postojećem katastarskom operatu do početka izlaganja na javni uvid obavezno se ažuriraju i u bazi podataka izlaganja, te iz tog razloga nije dio Pravilnika o izlaganju.
8 Igor Matišić IDENTIFIKACIJA ČESTICA, Članak 10. Iza stavka 1. se dodaje stavak 2. koji glasi: U svrhu obavljanja identifikacije iz stavka 1. se osim katastarskog plana prema kojem se vodi katastar zemljišta odnosno zemljišna knjiga mogu koristiti i drugi podaci koji omogućuju određivanje stvarnog položaja lomnih točaka granica katastarskih čestica. Obrazloženje: S obzirom da u prošlosti ponekad nije bilo moguće ucrtati sve promjene o granicama katastarskih čestica (kakve bi trebale biti u naravi) ili su rađene određene prilagodbe prikaza katastarskog plana, potrebno je dodati stavak da se u svrhu identifikacije mogu koristiti i drugi postojeći podaci iz kojih je moguće određivanje stvarnog položaja postojećih granica (skica izmjere ili npr. zapisnik terenskog mjerenja, pa onda gle čuda na terenu pronađemo stari zid ili međni kamen). Primjer bi mogao biti da granica katastarske čestice nije dobro prikazan na katastarskom planu katastra zemljišta jer se određeni oblici nisu mogli nacrtati, ali je iz skice izmjere koja je sastavni dio potvrđenog i provedenog geodetskog elaborata razvidan stvarni položaj granica te katastarske čestice. Nije prihvaćen Stavak 1. opisuje način identifikacije, koje se ne odnosi isključivo na identifikaciju prema postojećem katastarskom planu, već se prema potrebi koriste svi raspoloživi podaci u postojećem katastarskom operatu katastra zemljišta sukladno pravilima struke.
9 Boris Horvat IDENTIFIKACIJA ČESTICA, Članak 10. U čl.10. st. 3. Pravilnika, predlaže se dopuna na način da se iza riječi "ne postoji" dodaju riječi "ili je identifikacija pogrešna". Ovo se u praksi često događa, obzirom na preuzete podatke i starost podataka. Radi se o objektivnim razlozima koji su neizbježni. Nije prihvaćen Katastarsko povjerenstvo uvijek mora provjeriti i verficirati točnost identifikacije, te istu dopuniti.
10 Boris Horvat IDENTIFIKACIJA ČESTICA, Članak 12. U čl.12. st.1. Pravilnika, predlaže se brisati riječi "zemljišnoknjižna" i iza riječi "prava" upisati riječi "upisana u zemljišnoj knjizi koja se zatvara". Ovo iz razloga što zemljišnoknjižna prava ne postoje, već samo prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu (vlasništvo, stvarni teret, pravo građenja, služnost i dr.). Predlaže se novi tekst čl. 12. st. 3. Pravilnika tako da isti glasi "Ako se identifikacijom utvrdi da katastarska čestica prikazana na katastarskom planu koji je rezultat elaborata izmjere, odgovara dijelu jedne ili više katastarskih čestica prikazanih na katastarskom planu na temelju kojeg se vodi postojeći katastarski operat i zemljišna knjiga Povjerenstvo utvrđuje površine takvih dijelova čestica, ako su na česticama upisane različite osobe kao nositelji prava ukoliko se iste nisu izjavile da je stanje u pogledu prava nesporno. Nejasno je obzirom na odredbu nacrta Pravilnika, tko će dati podatak o površinama zemljišta koje ulaze u novoformiranu česticu ako ne nadležno povjerenstvo koje jedino ima stručne kvalifikacije i raspolaže odgovarajućim podacima potrebnim za izračun površine dijelova čestica. Navedeni podatak je važan za oporezivanje - porez na promet nekretnina, eventulnog razvrgnuća suvlasništva i izbjegavanja budućih sporova na zemljištima koja su predmet izlaganja na javni uvid. Djelomično prihvaćen Dio koji se odnosi na čl.12. st. 1. se prihvaća. Dio koji se odnosi na st. 3. se ne prihvaća iz razloga jer se novom katastarskom izmjerom utvrđuje stvarno stanje na terenu koje ne odgovara službenim evidencijama (a to je i svrha nove izmjere) te se površine iz navedenog razloga ne utvrđuju.
11 Boris Horvat IZRADA PLANA I RASPOREDA IZLAGANJA, Članak 15. U čl. 15. st. 1. Pravilnika , predlaže se iza riječi "prava" dodati riječi "iskazanima u elaboratu izmjere i katastarskom operatu ukoliko su upisani različiti nositelji prava". Ostali tekst ostaje neizmjenjen. Ovo iz razloga jer u tekstu nije jasno naznačeno koji se nositelji prava pozivaju od strane katastarskog povjerenstva. Djelomično prihvaćen Stavak 1. članka 15. mijenja se i glasi: (1) Plan izlaganja sadrži i podatke o nositeljima prava prikupljenih u okviru katastarske izmjere koje će Povjerenstvo pozvati na izlaganje.
12 Boris Horvat OBAVJEŠTAVANJE I POZIVANJE, Članak 21. Članak 21. st. 1. Pravilnika predlaže se izmjeniti tako da glasi:" U postupku izlaganja sudjeluje osoba koja je u elaboratu katastarske izmjere upisana kao nositelj prava na katastarskim česticama, osoba koja je u postojećem katastarskom operatu upisana kao nositelj prava na katastarskim česticama, kao i osoba koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku izlaganja." Ovo iz razloga jer osoba upisana u eleboratu izmjere ne mora biti istovjetna sa osobom upisanom u postojećem katastarskom operetu, posebno imajući u vidu protek vremena od prikupljanja podatka od strane izvođača pa do početka izlaganja podataka na javni uvid. Nije prihvaćen Stavkom 4. članka 33. Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (NN br. 147/08) je propisano da su podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama prikupljeni u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji, pomoćni podaci koji služe za potrebe izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.
13 Boris Horvat DOSTAVA OBAVIJESTI ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POVJERENSTVU, Članak 27. Predlaže se da čl. 27. Pravilnika glasi: "Za zgrade i druge građevine koje su evidentirane u Bazi podataka izlaganja nakon provedenog izlaganja na javni uvid Povjerenstvo dostavlja zemljišnoknjižnom povjerenstvu obavijesti u svrhu upisa zabilježbe da je za evidentiranje zgrade u katastru priložena, odnosno nije priložena uporabna dozvola, odnosno dostavlja rješenje o izvedenom stanju, sukladno propisu kojim je uređeno područje gradnje. Ovo obzirom na odredbe čl. 148. i čl. 148.a Zakona o gradnji i čl. 35. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Prihvaćen Članak 27. mijenja se i glasi: Za zgrade i druge građevine koje su evidentirane u Bazi podataka izlaganja nakon provedenog izlaganja na javni uvid Povjerenstvo dostavlja obavijest zemljišnoknjižnom Povjerenstvu odnosno dostavlja rješenje o izvedenom stanju u svrhu upisa pozitivne odnosno negativne zabilježbe sukladno propisima kojima je uređeno područje gradnje.
14 Boris Horvat DOSTAVA OBAVIJESTI ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POVJERENSTVU, Članak 28. Predlaže se da čl. 28. Pravilnika glasi: " Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika dostavlja se za zgrade i druge građevine za koje je priložena uporabna dozvola ili akt koji se može smatrati uporabnom dozvolom, a rješenje o izvedenom stanju dostavlja se za zgrade i druge građevine za koje je u postupku izlaganja podataka pred povjerenstvom utvrđeno da su ozakonjene navedenim aktom." Ovo obzirom na odredbe čl. 148. i čl. 148.a Zakona o gradnji, čl. 35. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i naprijed predloženu izmjenu čl. 27. Pravilnika. Prihvaćen Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika dostavlja se za zgrade i druge građevine za koje je priložena uporabna dozvola ili akt koji se može smatrati uporabnom dozvolom.
15 Boris Horvat DOSTAVA OBAVIJESTI ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POVJERENSTVU, Članak 30. U čl. 30. Pravilnika predlaže se dopuna na način da se iza riječi "...iskazane u elaboratu katastarske izmjere," dodaju riječi "uz uvjet da se ne mijenja oblik i položaj zgrade....." Ovo iz razloga jer se uzimajući u obzir točnost mjerenja mora raditi o istovjetnoj zgradi s onom evidentiranom u katastarskom operatu, a osim površine identitet zgrade utvrđuje se i prema njezinom položaju i obliku (plošnosti) u prostoru. Nije prihvaćen Isto je propisno i Pravilnikom o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (NN 147/08).
16 Boris Horvat PRIKUPLJANJE PODATAKA, Članak 34. Obzirom na primjere iz prakse glede dugotrajnosti obavljanja terenskih očevida predlaže se u čl. 35.st.3. Pravilnika umjesto riječi "..se obavlja.." upisati "..mora se obaviti...". Nije prihvaćen Već samo definiranje roka od 30 dan daje obavezu da se „mora obaviti“.
17 Boris Horvat PROMJENA PODATAKA U BAZI PODATAKA IZLAGANJA, Članak 39. Predlaže se brisanje st.2. čl.39. Pravilnika iz razloga jer nakon početka izlaganja bazu izlaganja podataka može mijenjati samo ovlašteno tijelo-katastarsko povjerenstvo, ovo obzirom na čl. 4. Pravilnika, čl. 8. Pravilnika i čl. 9. Pravilnika, kojima je propisano da radnje u pripremi izlaganja obavlja nadležno katastarsko povjerenstvo. Nije prihvaćen U članku 39.stavak 2. opisan je slučaj kada se izlaganje na javni uvid provodi sa starom aplikacijom u kojoj nije integrirana grafika (DKP) koju ažurira ugovorni izvoditelj, po nalogu katastarskog povjerenstva koje vrši promjene u pisanom dijelu baze podataka.
18 Boris Horvat PRIGOVORI NA PODATKE U POPISNIM LISTOVIMA, Članak 42. Predlaže se dopuna čl. 42. Pravilnika na načina da se naznači tijelo kojem će povjerenstvo predložiti donošenje rješenja o odbijanju prigovora, što je u Nacrtu Pravilnika propušteno. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom se ne može uređivati pitanje koje je uređeno Uredbom o unutarnjem ustroju Državne geodetske uprave, odnosno Pravilnikom o unutarnjem redu.
19 Boris Horvat PRIGOVORI NA PODATKE U POPISNIM LISTOVIMA, Članak 43. Predlaže se dopuna čl. 43. Pravilnika na načina da se naznači tijelo kojem povjerenstvo upućuje prigovor na daljnje postupanje, a što je u Nacrtu Pravilnika propušteno. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom se ne može uređivati pitanje koje je uređeno Uredbom o unutarnjem ustroju Državne geodetske uprave, odnosno Pravilnikom o unutarnjem redu.
20 Boris Horvat PRIGOVORI NA PODATKE U POPISNIM LISTOVIMA, Članak 44. U čl. 44. Pravilnika predlaže se , sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, u slučaju odustanka od prigovora, donijeti rješenje o obustavi postupka, a ne donošenje rješenja o odbijanju prigovora. Prihvaćen Članak 44. mijenja se i glasi: Ako u tijeku postupka po prigovoru podnositelj pismeno odustane od prigovora Povjerenstvo predlaže donošenje rješenja o obustavi postupka.
21 Boris Horvat ZAVRŠNO IZVJEŠĆE, Članak 59. Predlaže se dopuna čl. 59.st.1. Pravilnika tako da isti glasi: "Podaci sadržani u Bazi podataka izlaganja preuzimaju se u katastarski operat katastra nekretnina, osim podataka o nositeljima prava". Ovo obzirom na postojeće odredbe Zakona o zemljišnim knjigama. Prihvaćen Članak 59. stavak 1. mijenja se i glasi: Podatci sadržani u Bazi podataka izlaganja preuzimaju se u Katastarski operat katastra nekretnina, osim podataka o nositeljima prava na nekretninama koji nisu izvorni katastarski podaci nego podatci zemljišne knjige koji se u katastarski operat katastra nekretnina preuzimaju.