Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, 6. OBRASCI I PRILOZI Predlažemo dodati obrazac 4. Elaborat marketinške opravdanosti projekta Nije prihvaćen Elaborat marketinške opravdanosti nije uključen u obaveznu dokumentaciju kako bi se prijaviteljima olakšala priprema projektnog prijedloga te smanjila obvezna dokumentacija koju je potrebno izraditi i dostaviti. U Prijavnom obrascu će biti potrebno detaljno obrazložiti poslovanje i planirane aktivnosti. Prijavni obrazac u sustavu eFondovi ima funkcionalnosti koji će objediniti sav potrebni sadržaj koji je neophodan za vrednovanje projektnog prijedloga.
2 Tomislav Jakšić Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, 6. OBRASCI I PRILOZI Obrasci nisu kompletni, nedostaje izjava o sravnjenju predujma s uputama za popunjavanje. Obrazac 4 je vrlo nejasno napisan i nije verziran, pa je vrlo teško ustanoviti na koju verziju pravila (zakona) o nabavi se odnosi Nije prihvaćen Način i procedura poravnanja predujma ne može biti propisana jer isto ovisi o naravi projekta. Sukladno članku 14. Općih uvjeta „Korisnik ima pravo potraživati onaj iznos predujma koji odgovara njegovim potrebama i dinamici aktivnosti na projektu. Posredničko tijelo razine 2, u odnosu na pojedinog korisnika, procjenjuje opravdanost korištenja predujma na temelju parametara koji su u tu svrhu utvrđeni u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, ponajprije se bazirajući na korisnikovu planu nabave i planu plaćanja. Ako se u komentaru misli na Prilog 4 (a ne Obrazac) Prijavitelji koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi primjenjuju Pravila nabave za neobveznike javne nabave, a ne Zakon o javnoj nabavi.
3 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.1. Razdoblje provedbe projekta Predlažemo da razdoblje provedbe projekta započinje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Obrazloženje: Budući da prema točki 5.1. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA Uputa za prijavitelje, provedba projekta započinje predajom projektnog prijedloga, prema ovoj formulaciji Prijavitelj se izlaže znatnim financijskim izdacima za projektne aktivnosti koji mu neće biti refundirani u situaciji odbijanja Projektnog prijedloga, te se s tog stanovišta Prijavitelj izlaže značajnom financijskom i operativnom riziku poslovanja. Nije prihvaćen Razdoblje provedbe projekta započinje početkom provedbe projekta odnosno preuzimanjem zakonski obvezujuće obveze koja ulaganje čini neopozivim. Pozivom je propisano da provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora. Na prijavitelju je odluka kad će započeti s provedbom projekta.
4 Tomislav Jakšić 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog Rok od 120 kalendarskih dana mislim da nije realan i bit će prekoračen. Proceduru dodjele treba skratiti na 90 dana i biti ažurniji u komunikaciji (propisati slanje i zaprimanje putem emaila a ne poštom, skratiti vrijeme za prigovore odn. regulirati da isti mogu biti skraćeni izjavom prijavitelja i sl.) Nije prihvaćen Trajanje postupka dodjele propisano je Zajedničkim nacionalnim pravilima koje za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ donosi Upravljačko tijelo. U opravdanim slučajevima, UT može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge. Sustav eFondovi ne isključuje komunikaciju putem elektroničke pošte korisnika koja je obvezan kanal komunikacije (mora se unijeti u sustav eFondovi i potvrditi od strane korisnika).
5 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo dopuniti izgled projektnog prijedloga s Elaboratom marketinške opravdanosti projekta. Obrazloženje: uvrštenjem Elaborata marketinške opravdanosti projekta, Posredničkom tijelu razine 1 - Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta omogućit će objektivnije sagledavanje pristiglih projektnih prijedloga sa svim potrebnim inputima i podacima, a što će biti i osnova za objektivnije ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga. Nije prihvaćen Elaborat marketinške opravdanosti nije uključen u obaveznu dokumentaciju kako bi se prijaviteljima olakšala priprema projektnog prijedloga te smanjila obvezna dokumentacija koju je potrebno izraditi i dostaviti. U Prijavnom obrascu će biti potrebno detaljno obrazložiti poslovanje i planirane aktivnosti. Prijavni obrazac u sustavu eFondovi ima funkcionalnosti koji će objediniti sav potrebni sadržaj koji je neophodan za vrednovanje projektnog prijedloga.
6 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Predlažemo povećati iznos za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti 18 , u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa, a u iznosu od najviše 20.000,00 HRK. Nije prihvaćen Riječ je o zahtjevima vezanim uz Informiranje i vidljivost propisanima u poglavlju 5.6. Naime korisnik je dužan poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da EU sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu OPKK sufinanciranog od strane EFRR sukladno Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava i ne uključuje marketinške i promidžbene aktivnosti.
7 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Predlažemo da specificirate troškove upravljanja izložbenim prostorom na sljedeći način: • putni trošak zaposlenika- do dva zaposlenika do najvećeg iznosa od 7.000 kuna po zaposleniku ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj • dnevnice16 zaposlenika - za dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu), najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak od najviše 10 dnevnica po zaposleniku/ po sajmu) • smještaja - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak od najviše 10 noćenja po zaposleniku/po sajmu) u objektu do uključivo 4 zvjezdice • prevoditelja za vrijeme trajanja sajma. Obrazloženje: nije realno niti ima ekonomske osnove troškove upravljanja izložbenim prostorom ograničiti u iznosu od najviše 15% vrijednosti prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti projektnog prijedloga. Na temelju koje metodologije ste izračunali da je dovoljno 15% vrijednosti prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti projektnog prijedloga za troškove upravljanja izložbenim prostorom koji obuhvaćaju troškove putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike? Naime, troškovi značajno i visoko variraju od sajma do sajma na međunarodnim tržištima. Nije prihvaćen Analiza zaprimljenih projektnih prijedloga za prethodni poziv iste namjene pokazala je kako prihvatljivi troškovi upravljanja izložbenim prostorom dosežu razinu od 15 % ukupnih troškova projekta. Navedeni postotak određen je kako bismo prijaviteljima olakšali pripremu projektnog prijedloga, odnosno njegovog proračuna, a u provedbi će navedene troškove trebati opravdati računima.
8 Tomislav Jakšić 2. PRAVILA POZIVA, 2.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Zašto je izostao poticaj za vođenje projekta? Poduzetnici često nemaju znanja, vremena ni resursa za ovaj dio i nužno je poticati ih da im vođenje projekta ne predstavlja trošak i opterećenje uz redovan rad. Nije prihvaćen Svrha poziva nije davanje poticaja za vođenje projekta. Dokumentacija koja se prilaže u sklopu podnošenja projektnog prijedloga je pojednostavljena u odnosu na prošli poziv na dostavu projektnih prijedloga. Također, olakšani su uvjeti za subjekte koji nisu obveznici javne nabave (NOJN) te uzimajući u obzir da se ne provodi javna nabava ako je projektni prijedlog u fazi ocjenjivanja kvalitete u postupku dodjele bespovratnih sredstava bodovan na temelju podatka o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima, čime je administriranje u provedbi projekta znatno olakšano, prijedlog nije moguće prihvatiti.
9 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja su ulaganja dozvoljena Predlažemo da dopunite točku 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja su ulaganja dozvoljena, UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Referentna oznaka: KK.03.2.1.16, Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, te uvrstite sljedeće prihvatljive projektne aktivnosti: • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH • troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta Obrazloženje: navedenom dopunom prihvatljivih aktivnosti osigurat će se kompletna logistika za kvalitetnu prezentaciju MSP-a na međunarodnim sajmovima, a koji predstavljaju značajno velike troškove koje bez potpore bespovratnih sredstava MSP-i nisu u mogućnosti financirati isključivo vlastitim sredstvima. Naime, u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Investicijski prioritet 3d – Podupiranje kapaciteta MSP–ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, specifični cilj 3d1 – Poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima, navedeno je sljedeće: 5) Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP–ova koja obuhvaća sljedeće aktivnosti: • Izravna potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište) • Nefinancijska potpora za MSP–ove uključene u internacionalizaciju putem PPI–ova, koja obuhvaća: O analize inozemnih tržišta, uključujući globalne trendove, analize MSP–ova aktivnih na inozemnim tržištima; O pripremu strategija ulaska na tržište za MSP–ove (u određenim granama s visokim potencijalom za širenje) kako bi se MSP–ovima olakšao pristup inozemnim tržištima; O suradnju sa stranim PPI, organizacije izaslanstava na međunarodne trgovinske sajmove i ostale događaje (uključujući povezivanje poduzeća); • Promicanje internacionalizacije poslovnih aktivnosti između MSP–ova (uključujući informativne kampanje promicanja međunarodnih djelatnosti MSP–ova), • Potpora opsežne promocije turističkih proizvoda (usluga i robe), uključujući, na primjer, kampanje i događaje kojima se promoviraju turistički proizvodi i time pridonosi povećanoj konkurentnosti MSP–ova u turizmu. • Potpora koja se tiče promicanja i olakšavanja izravnih stranih ulaganja (organizacija kampanja za privlačenje investicija, međunarodnih investicijski sajmova te investicijskih misija) kako bi se privukla izravna ulaganja, posebno ona otvorena za suradnju s MSP–ovima u Hrvatskoj. Korisnici: MSP–ovi, mreže i klasteri, uključujući inovacijske klastere, MINPO u suradnji s regionalnim tijelima i PPI–jevi (poput poduzetničkih udruženja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog saveza zadruga, HAMAG–BICRO–a) uključeni u internalizaciju povezanih aktivnosti. Ciljna skupina: MSP–ovi. Dakle, financijska potpora odnosno Izravna potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište, podrazumijeva i izradu promotivnog materijala koja je neophodno potrebna za ciljanu i kvalitetnu prezentaciju MSP-a na međunarodnim trgovačkim sajmovima, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH, te prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, a sve u cilju ispunjenja očekivanog rezultata specifičnog cilja: „Da bi se omogućio pristup MSP-ova na jedinstveno i međunarodna tržišta, potrebno im je pružiti potporu kako bi ispunili primjenjive zahtjeve standarda, procjene sukladnosti i certifikacije čime se poboljšavaju kvaliteta i sukladnost njihove robe, usluga ili procesa. Hrvatski MSP-ovi koji žele ući na EU i međunarodna tržišta i prodavatelji koji žele ojačati svoje izvozne aktivnosti imaju potrebu za pouzdanim informacijama i savjetima o prilikama koje treba iskoristiti ili o proširenju na međunarodna tržišta, kao i za posebnom potporom u tom procesu. Očekuje se da će veća ulaganja u te aktivnosti omogućiti MSP-ovima da budu bolje pripremljeni za ulazak na inozemna tržišta i da povećaju međunarodnu prodaju novih proizvoda. Nadalje, privlačenje većeg udjela izravnih inozemnih ulaganja promoviranjem hrvatskih regija će također stvoriti prilike za integriranje lokalnih MSP-ova u globalne lance i njihovo ostvarivanje koristi od pozitivnih vanjskih popratnih efekata povezanih s izvozno orijentiranim izravnim inozemnim ulaganjima. Promicanje novih turističkih proizvoda i razvoj pristupa koji se temelji na ostvarivanju prihoda od turizma tijekom cijele godine također će biti podržano u okviru ovog OP-a, s ciljem pronalaska odgovora na pitanje sezonskog pristupa sezonalnosti koji šteti razvoju MSP-ova, kao i zadržavanja ključnih tržišta i omogućavanja MSP-ovima da dopru do novih. Ukratko, očekivani rezultati u okviru ovog SC-a pridonijet će povećanju prihoda od prodaje MSP-ova, posebno od prodaje u inozemstvu, i povećanju dodane vrijednosti po djelatniku zbog novih ili unaprjeđenih procesa, roba i usluga i vještina te nadogradnje lanca vrijednosti.“ Stajališta smo da sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište podrazumijeva potporu Unije u svim bitnim fazama za kvalitetnu provedbu sudjelovanja na međunarodnim sajmovima, te je stoga vrlo važno uključiti gore navedene prihvatljive projektne aktivnosti, a sve u cilju ispunjenja očekivanog rezultata specifičnog cilja 3d1 – Poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Također, razvidno je prema opisu specifičnog cilja 3d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. da projektne aktivnosti poput prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH, troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta nisu navedeni kao neprihvatljivi troškovi odnosno neprihvatljive projektne aktivnosti, te stoga ne postoje formalno-pravne zapreke da te navedene projektne aktivnosti ne budu uključene kao prihvatljive projektne aktivnosti u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 Tomislav Jakšić 2. PRAVILA POZIVA, 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja su ulaganja dozvoljena Smatram ovo jako lošim, da se potiču isključivo sajamske izložbe s popisa međunarodnih sajmova a ne i networking, seminari, kongresi, strukovne izložbe i događanja. Zašto ne dozvoliti i odlaske na seminare i druge slične izložbe u određenom broju ili određenom fiksnom iznosu troška (po događanju)? Poticati bi se trebale i marketinške aktivnosti poput oglašavanja putem društvenih mreža, web stranica, AdWordsa i sl. a ne samo klasični "tiskani" materijali ( koji su važni ali nisu odraz današnjeg vremena i potreba poduzetnika.) ili objave na web stranicama tvrtke Nije prihvaćen Pozivom se želi povećati sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Sudjelovanje na seminarima i kongresima nema direktnu poveznicu sa svrhom Poziva.
11 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.6 Prihvatljivost projekta Predlažemo da se aktivnosti projekta u skladu s prihvatljivim aktivnostima u sklopu ovog Poziva dokazuje Prijavnim obrascem i Elaboratom marketinške opravdanosti projekta. Nije prihvaćen Elaborat marketinške opravdanosti nije uključen u obaveznu dokumentaciju kako bi se prijaviteljima olakšala priprema projektnog prijedloga te smanjila obvezna dokumentacija koju je potrebno izraditi i dostaviti. U Prijavnom obrascu će biti potrebno detaljno obrazložiti poslovanje i planirane aktivnosti. Prijavni obrazac u sustavu eFondovi ima funkcionalnosti koji će objediniti sav potrebni sadržaj koji je neophodan za vrednovanje projektnog prijedloga.
12 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.3 Kriteriji za isključenje Podržavamo prijedlog gospodina Baljaka, te predlažemo da se putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD oznaka 79), izbrišu iz popisa kriterija isključenja. Nije racionalno da Posredničko tijelo 1 razine - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta mijenja pravila i uvjete prihvatljivosti prijavitelja u odnosu kako je bilo definirano prošlogodišnjem Pozivom na dostavom projektnih prijedloga. Naime, u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Mjera 23 Razvojni program specijalizacije receptivnih turističkih agencija, navedeno je sljedeće: Specijalizirane receptivne turističke agencije (DMK – destinacijske menadžment kompanije), koje kreiraju i plasiraju ponudu složenih turističkih proizvoda, odnosno paket aranžmana, prilagođenu potrebama i/ili zahtjevima pojedinih tržišnih segmenata turista, jedan su od ključnih aktera u diverzifikaciji i podizanju ukupne vrijednosti destinacijske ponude. Naime, internacionalizacija poslovanja usluga i proizvoda putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) doprinijet će i ispunjenju očekivanog rezultata specifičnog cilja 3d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: „Promicanje novih turističkih proizvoda i razvoj pristupa koji se temelji na ostvarivanju prihoda od turizma tijekom cijele godine također će biti podržano u okviru ovog OP-a, s ciljem pronalaska odgovora na pitanje sezonskog pristupa sezonalnosti koji šteti razvoju MSP-ova, kao i zadržavanja ključnih tržišta i omogućavanja MSP-ovima da dopru do novih.“ Primljeno na znanje Razmotrit će se.
13 Roko Baljak 2. PRAVILA POZIVA, 2.3 Kriteriji za isključenje Iz kriterija za isključenje maknuti - putničke agencije, organizatore putovanja (touroperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima( NKD 79). Nije u redu da prijaviteljima koji su u prethodnom Pozivu Internacionalizacija MSP zadovoljili uvjete administrativne provjere, kvalitetu i zrelost projekta, te umjesto Odluke o financiranju dobili odgovor da podržavate projektni prijedlog, ali da Ministarstvo ne raspolaže dostatnim sredstvima za financiranje projekta, te da se projekt prijavi na idući Poziv, a nakon toga navedenu djelatnost isključite iz sljedećeg Poziva. Isto tako u Hrvatskoj je turizam jedan od glavnih pokretača gospodarstva države, te putničke agencije i touroperatori ne promoviraju samo sebe kao tvrtku, već na različitim međunarodnim turističkim sajmovima promoviraju cjelokupnu turističku ponudu određene destinacije koja uključuje različite djelatnosti, usluge i proizvode. Putničke agencije se internacionalizacijom povezuju sa stranim touroperatorima, te na taj način potiču produljenje turističke sezone, popunjavanje smještajnih kapaciteta u razdoblju predsezone i posezone, potiču razvoj lokalne zajednice, rast zaposlenosti, porast proizvodnje, te brojne druge pozitivne učinke na društvo u cjelini. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 Tomislav Jakšić 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Zašto nema kriterija "broj novih kupaca ili ugovora" ? Osim novčanih pokazatelja, ovakav pokazatelj (čak i kao neobvezan) može biti indikacija razvoja tvrtke u smjeru izvoza (a što je jedan od ciljeva ovakvih projekata) Nije prihvaćen Analizom prethodno provedenog sličnog poziva došlo se do zaključka da su definirani pokazatelji (povećani prihod od prodaje te povećani prihod od izvoza (prodaje u inozemstvu) dovoljni kako bi dokazali doprinos povećanju udjela izvoza MSP-ova u cjelokupnom nacionalnom izvozu.
15 Neoinfo d.o.o. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 Poštovani, predlažemo izmjenu poziva u tri teme: 1. Prihvatljivi troškovi: troškovi putovanja, smještaja i dnevnica među prihvatljivim troškovima u sklopu aktivnosti Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja, navedeni su prihvatljivi troškovi: a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu u inozemstvu koji obuhvaćaju: • troškove kotizacije za nastup na sajmu u inozemstvu • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom koji nudi organizator, troškovi postavljanja, uređenja, opremanja i pripreme štanda [uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda s potrebnim priključcima - električne energije, vode, interneta i sl., troškove čišćenja]) • troškove najma izložbene opreme (IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te • troškove upisa u katalog izlagača. b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% vrijednosti prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti projektnog prijedloga Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike. U odnosu na poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 1, u ovom je pozivu značajno smanjen postotak prihvatljivih troškova smještaja, putnih troškova i dnevnica za zaposlenike. S obzirom na to da odlazak na inozemne sajmove uključuje značajne iznose upravo te kategorije troškova, smatramo da će provedba projektnog prijedlog sa samo 15 % vrijednosti prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti projektnog prijedloga za ovu kategoriju troška MSP-ovima biti u velikoj mjeri onemogućena. Stoga predlažemo da se u točku 2.8.1. uvrste sljedeći troškovi: • Putni trošak zaposlenika – do dva zaposlenika do najvećeg iznosa od 7.000 kn po zaposleniku ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj • Dnevnice zaposlenika – za dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana, prihvatljiv je trošak od najviše 10 dnevnica po zaposleniku / po sajmu) • Smještaja – do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana, prihvatljiv je trošak od najviše 10 noćenja po zaposleniku / po sajmu) u objektu do uključivo 4 zvjezdice Obrazloženje: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru OPKK-a, Prioritetne osi 3 (u daljnjem tekstu: PO3) „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d – „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Specifičnog cilja 3d1 – „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. Prioritetna os 3 „Poslovna konkurentnost“, specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“ u okviru OPKK-a ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti malih i srednjih poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP) da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta. U tom smislu internacionalizacija poslovanja MSP-ova poboljšava rast produktivnosti i stvaranje novih tržišta, na taj način pridonoseći ukupnom povećanju konkurentnosti zemlje na međunarodnim tržištima. Kroz OPKK će se podržavati razvoj internacionalizacije poslovanja MSP-ova kroz aktivnosti koje poboljšavaju promociju proizvoda i usluga poduzetnika na međunarodnim tržištima (u zemljama članicama EU i trećim zemljama) prvenstveno putem sudjelovanja na međunarodnim sajmovima. Ovim Pozivom nastoji se potaknuti MSP-ove u razvoju njihovog poslovanja na stranim tržištima na kojima još nisu prisutni, osiguravanje njihove konkurentnosti i ostvarivanje potencijala za internacionalizaciju poslovanja. Predmet ovog poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima, a kao svrha poziva navedeno je: povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Kako bi se navedeno moglo ostvariti, potrebna je prisutnost MSP-ova na inozemnim tržištima. Smatramo da je glavna prepreka prisutnosti MSP-ovima na inozemnim tržištima visok trošak putovanja i smještaja, a osobito na dalekim tržištima, kao što su tržište Amerike, Azije i Afrike, koji su zbog karakteristika tržišta zanimljivi hrvatskim MSP-ovima. Prema točki 2.6.g, kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati kriteriju: projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz OPKK-a (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz OPKK-a osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta). Smatramo da bez značajnije potpore sufinanciranja putnih troškova, troškova dnevnica i smještaja neće biti moguće provesti projekt za velik broj MSP-ova te će time biti ugrožen opći cilj poziva: doprinos povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. 2. Prihvatljive projektne aktivnosti Među prihvatljivim projektnim aktivnostima navedeno je sljedeće: Sljedeće aktivnosti smatraju se prihvatljivima (u trajanju navedenom u točki 2.6 ovih Uputa): 1. nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja, a navedeni su u bazama podataka www.expodatabase.com i/ili www.auma .de. 13 2. istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH 3. informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6 Informiranje i vidljivost Predlažemo da se u točku 2.7. uvrste sljedeće aktivnosti: • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH • troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta Obrazloženje: Navedene aktivnosti nužne su za kvalitetno predstavljanje MSP-ova na inozemnim tržištima, a u skladu sa svrhom poziva – povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te doprinos povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Konkretno, b2b poslovni razgovori, kao unaprijed dogovoreni razgovori sa zainteresiranim potencijalnim partnerima, mnogo su osobniji način za sudjelovanje na inozemnom tržištu i u odnosu na nastup na sajmovima donose veću vjerojatnost postizanja suradnje, a sukladno tome i veću mogućnost postizanja jednog od pokazatelja neposrednih rezultata projekta (popovećani prihod od prodaje i povećani prihod od izvoza). S druge strane, sudjelovanje na b2b razgovorima najčešće je manji trošak u odnosu na nastup na sajmu. Nadalje, izrada promotivnog materijala također je nužna aktivnost prilikom odlaska na inozemni sajam jer bez promotivnog materijala MSP-ovi nisu u mogućnosti predstaviti tvrtku i njezine proizvode. S druge strane, u Fazi 1 ovog poziva bilo je odobreno 15.200 kn, što nije velik iznos. 3. Održivost rezultata projekta U odnosu na Fazu 1 ovog poziva, dodan je uvjet da prijavitelji moraju osigurati održivost rezultata projekta 3 (tri) godine nakon godine završetka provedbe sukladno točki 5.3 Uputa. Smatramo da će biti teško dokazati neposrednu povezanost prihoda od prodaje i prihoda od izvoza sa provedbom ovog projekta u razdoblju od tri godine nakon provedbe projekta te predlažemo da se ovaj uvjet makne iz točke 2.5 i 5.3. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 Poštovani, Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 se značajno razlikuje od prošlogodišnjeg poziva, posebno u smislu Prihvatljivih projektnih aktivnosti odnosno dozvoljenih ulaganja. Predlažemo da dopunite točku 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja su ulaganja dozvoljena, UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Referentna oznaka: KK.03.2.1.16, Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, te uvrstite sljedeće prihvatljive projektne aktivnosti: • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH • troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta Obrazloženje: navedenom dopunom prihvatljivih aktivnosti osigurat će se kompletna logistika za kvalitetnu prezentaciju MSP-a na međunarodnim sajmovima, a koji predstavljaju značajno velike troškove koje bez potpore bespovratnih sredstava MSP-i nisu u mogućnosti financirati isključivo vlastitim sredstvima. Naime, u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Investicijski prioritet 3d – Podupiranje kapaciteta MSP–ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, specifični cilj 3d1 – Poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima, navedeno je sljedeće: 5) Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP–ova koja obuhvaća sljedeće aktivnosti: • Izravna potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište) • Nefinancijska potpora za MSP–ove uključene u internacionalizaciju putem PPI–ova, koja obuhvaća: O analize inozemnih tržišta, uključujući globalne trendove, analize MSP–ova aktivnih na inozemnim tržištima; O pripremu strategija ulaska na tržište za MSP–ove (u određenim granama s visokim potencijalom za širenje) kako bi se MSP–ovima olakšao pristup inozemnim tržištima; O suradnju sa stranim PPI, organizacije izaslanstava na međunarodne trgovinske sajmove i ostale događaje (uključujući povezivanje poduzeća); • Promicanje internacionalizacije poslovnih aktivnosti između MSP–ova (uključujući informativne kampanje promicanja međunarodnih djelatnosti MSP–ova), • Potpora opsežne promocije turističkih proizvoda (usluga i robe), uključujući, na primjer, kampanje i događaje kojima se promoviraju turistički proizvodi i time pridonosi povećanoj konkurentnosti MSP–ova u turizmu. • Potpora koja se tiče promicanja i olakšavanja izravnih stranih ulaganja (organizacija kampanja za privlačenje investicija, međunarodnih investicijski sajmova te investicijskih misija) kako bi se privukla izravna ulaganja, posebno ona otvorena za suradnju s MSP–ovima u Hrvatskoj. Korisnici: MSP–ovi, mreže i klasteri, uključujući inovacijske klastere, MINPO u suradnji s regionalnim tijelima i PPI–jevi (poput poduzetničkih udruženja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog saveza zadruga, HAMAG–BICRO–a) uključeni u internalizaciju povezanih aktivnosti. Ciljna skupina: MSP–ovi. Dakle, financijska potpora odnosno Izravna potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište, podrazumijeva i izradu promotivnog materijala koja je neophodno potrebna za ciljanu i kvalitetnu prezentaciju MSP-a na međunarodnim trgovačkim sajmovima, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH, te prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, a sve u cilju ispunjenja očekivanog rezultata specifičnog cilja: „Da bi se omogućio pristup MSP-ova na jedinstveno i međunarodna tržišta, potrebno im je pružiti potporu kako bi ispunili primjenjive zahtjeve standarda, procjene sukladnosti i certifikacije čime se poboljšavaju kvaliteta i sukladnost njihove robe, usluga ili procesa. Hrvatski MSP-ovi koji žele ući na EU i međunarodna tržišta i prodavatelji koji žele ojačati svoje izvozne aktivnosti imaju potrebu za pouzdanim informacijama i savjetima o prilikama koje treba iskoristiti ili o proširenju na međunarodna tržišta, kao i za posebnom potporom u tom procesu. Očekuje se da će veća ulaganja u te aktivnosti omogućiti MSP-ovima da budu bolje pripremljeni za ulazak na inozemna tržišta i da povećaju međunarodnu prodaju novih proizvoda. Nadalje, privlačenje većeg udjela izravnih inozemnih ulaganja promoviranjem hrvatskih regija će također stvoriti prilike za integriranje lokalnih MSP-ova u globalne lance i njihovo ostvarivanje koristi od pozitivnih vanjskih popratnih efekata povezanih s izvozno orijentiranim izravnim inozemnim ulaganjima. Promicanje novih turističkih proizvoda i razvoj pristupa koji se temelji na ostvarivanju prihoda od turizma tijekom cijele godine također će biti podržano u okviru ovog OP-a, s ciljem pronalaska odgovora na pitanje sezonskog pristupa sezonalnosti koji šteti razvoju MSP-ova, kao i zadržavanja ključnih tržišta i omogućavanja MSP-ovima da dopru do novih. Ukratko, očekivani rezultati u okviru ovog SC-a pridonijet će povećanju prihoda od prodaje MSP-ova, posebno od prodaje u inozemstvu, i povećanju dodane vrijednosti po djelatniku zbog novih ili unaprjeđenih procesa, roba i usluga i vještina te nadogradnje lanca vrijednosti.“ Stajališta smo da sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište podrazumijeva potporu Unije u svim bitnim fazama za kvalitetnu provedbu sudjelovanja na međunarodnim sajmovima, te je stoga vrlo važno uključiti gore navedene prihvatljive projektne aktivnosti, a sve u cilju ispunjenja očekivanog rezultata specifičnog cilja 3d1 – Poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Također, razvidno je prema opisu specifičnog cilja 3d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. da projektne aktivnosti poput prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH, troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta nisu navedeni kao neprihvatljivi troškovi odnosno neprihvatljive projektne aktivnosti, te stoga ne postoje formalno-pravne zapreke da te navedene projektne aktivnosti ne budu uključene kao prihvatljive projektne aktivnosti u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 Jelena Benjak Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 Zašto je ove godine značajno smanjena vrsta prihvatljivih troškova? Molim da se vrate minimalno uvjeti iz prošlogodišnje prijave. 4. izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH 5. sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH 7. troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta. Pod točkom 4. prošle godine je bilo navedeno maksimalno 15.200 kn za vrijeme cijelog trajanja projekta, što je zaista malen iznos ako uzmemo u obzir da sajmovi služe da bi se predstavili noviteti, a da bi predstavili novitete, potrebno je i prilagođavati promotivni materijal koji nije jeftin. Ove godine promo materijal uopće nije prihvatljiv trošak, a smatramo da je nužan za kvalitetnu realizaciju, nastup i adekvatno predstavljanje. Molimo da taj trošak bude vraćen kao prihvatljiv. Također, postoje sajmovi koji omogućavaju samo B2B nastup kroz konferencije i financijski je manje zahtijevno poduzećima, a učinak može biti vrlo dobar pa molim da se i taj trošak vrati kao prihvatljiv (Točka 5.) Točka 7. Usluga vođenja projekta - zato je taj trošak postao neprihvatljiv? Primljeno na znanje Razmotrit će se.