Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. -2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK POGLAVLJE I., Članak 3. Stavak 1. točka 9. / Potrebno naznačiti referencu na nacionalni propis kojim se uređuje priznavanje proizvođačkih organizacija – veza s člankom 4. Prihvaćen Prihvaćena primjedba i bit će pojašnjeno: „(9) „proizvođačka organizacija“ je pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta priznat u skladu s nacionalnim pravilnikom o proizvođačkih organizacija te Uredbom (EU) br. 1308/2013“
2 HGK POGLAVLJE II., Članak 4. Veza s člankom 3. stavak 1. točka 9.; U stavku 1. ovog članka stoji da su prihvatljive PO koje su priznate i kojima je odobren poslovni plan – ostaje nejasno po odredbama kojeg propisa se priznavaju PO – potrebno definirati i navesti propis u članku 2.; U stavku 3. govori se o obaveznom sadržaju poslovnog plana, a u stavku 4. stoji da će sadržaj tog poslovnog plana biti objavljen na mrežnim stranicama. Radi li se ovdje o novom poslovnom planu ili o istom poslovnom planu koji se spominje u stavku 1. ovog članka – bilo bi dobro da se radi o istom poslovnom planu (ako je moguće ujednačiti obrazac poslovnog plana) - potrebno pojasniti Primljeno na znanje Ne smatramo potrebnim definirati i navesti propis u članku 2. jer se isti navodi u članku 6. i članku 7. U stavcima 3. i 4. radi se o istom poslovnom planu, a on se spominje i u stavku 1. ovog članka. Ne smatramo potrebnim dodatno objasniti jer se proizvođačke organizacije priznaju u skladu s Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16), a temelj za priznavanje nije poslovni plan. Kao što stoji u članku 4. stavak 4. sadržaj poslovnog plana za potrebe natječaja tipa operacije 9.1.1 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« po predmetnom Pravilniku za Mjeru 9. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. iz stavka bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
3 HGK POGLAVLJE III., Članak 10. Stavak 2. / Kako će se kontrolirati namjensko trošenje potpore? – potrebno pojasniti Primljeno na znanje Kontrola namjenskog trošenja sredstava bit će propisana natječajem.