Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA TJELESNIH INVALIDA TOMS Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM - DOPUNE Članak 4. stavak 3. Predlaže se da se u stavak 3. dodaju još i radnici koji obavljaju uslugu pomoći u kući. Članak 6. Predlaže se da članak 6. glasi: Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom na način da:  – zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,  – zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,  – primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,  – primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,  – sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,  – primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,  – daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. Članak 9. st. 3. Predlaže se da stavak 3. glasi: Zamjenska kvota mora se najaviti unaprijed. Istek razdoblja korištenja zamjenske kvote potrebna je najaviti 30 dana unaprijed. Članak 16. Predlaže se da stavak 16. glasi: (1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za jednu osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 50% minimalne plaće mjesečno za dvije osobe s invaliditetom koje predstavljaju višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 70% minimalne plaće mjesečno za treću osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 100% minimalne plaće mjesečno za četvrtu i svaku slijedeću osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. (2) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi. (3) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava. Članak 17. Predlaže se da stavak 17. glasi: (1) Poslodavac koji prekorači kvotu može podnijeti Zavodu zahtjev za novčanu nagradu iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca nakon isteka perioda u kojem je prekoračena kvota. (2) Na traženje Zavoda poslodavac je dužan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ispraviti ili dopuniti sukladno uputi Zavoda u roku od osam dana od primitka upute. (3) Ako poslodavac ne postupi sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka, gubi pravo na novčanu nagradu za taj period. (4) O isplati novčane nagrade odlučuje se rješenjem nakon što je utvrđeno da su za to ispunjeni svi uvjeti. (5) Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu novčane nagrade u roku od osam dana od odobrenja isplate. Nije prihvaćen članak 4.: Pretpostavljamo da se navedeni prijedlog odnosi na projekt „Zaželi“. Međutim, napominjemo da je ovaj projekt namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, uključujući i žena s invaliditetom. Stoga smatramo da nema osnove za predloženo izuzimanje. članak 6.: Zamjenska kvota predstavlja supsidijarni način ispunjenja kvotne obveze, jednako kao i novčana naknada. Stoga je cilj izjednačiti njihove mjesečne vrijednosti. Predloženo smanjenje vrijednosti zamjenske kvote na 10% minimalne plaće smatramo da nije prihvatljivo, posebice kada se uzme u obzir da poslodavci na taj način ispunjavaju svoju kvotnu obvezu, a ujedno dobivaju potrebnu robu, usluge, radnu snagu itd. članak 9. st.3.: Iz odredbi članka 9. stavak 1. i 2. jasno proizlazi da se zamjenska kvota mora najaviti unaprijed, s tim da se poslodavcima daje mogućnost da ta najava bude za razdoblje od najviše 12 mjeseci unaprijed. S obzirom da su poslodavci dužni najaviti korištenje zamjenske kvote, poznat je i istek razdoblja korištenja. članak 16.: Nagrada se dodjeljuje u jednakom iznosu za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac zaposlio iznad propisane kvote. S tim da je iznos nagrade povećan i određen u dužem trajanju u odnosu na sadašnje rješenje. članak 17: Dopunu odredbe u stavku 1. smatramo nepotrebnom, jer je jasno navedeno da poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec, zahtjev za nagradu podnosi najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca. U odnosu na stavak 4. treba istaknuti da se u konkretnom slučaju ne radi o upravnom postupku, pa se stoga niti ne donosi rješenje. Nagrada nije pravo poslodavca, već isključivo mogućnost.
2 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom Članak 4. stavak 3. Predlaže se da se u stavak 3. dodaju još i radnici koji obavljaju uslugu pomoći u kući. Članak 6. Predlaže se da članak 6. glasi: Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom na način da: – zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, – zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, – primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom, – primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom, – sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, – primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom, – daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka 10% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. Članak 9. st. 3. Predlaže se da stavak 3. glasi: Zamjenska kvota mora se najaviti unaprijed. Istek razdoblja korištenja zamjenske kvote potrebna je najaviti 30 dana unaprijed. Članak 16. Predlaže se da stavak 16. glasi: (1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za jednu osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 50% minimalne plaće mjesečno za dvije osobe s invaliditetom koje predstavljaju višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 70% minimalne plaće mjesečno za treću osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu - ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 100% minimalne plaće mjesečno za četvrtu i svaku slijedeću osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. (2) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi. (3) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava. Članak 17. Predlaže se da stavak 17. glasi: (1) Poslodavac koji prekorači kvotu može podnijeti Zavodu zahtjev za novčanu nagradu iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca nakon isteka perioda u kojem je prekoračena kvota. (2) Na traženje Zavoda poslodavac je dužan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ispraviti ili dopuniti sukladno uputi Zavoda u roku od osam dana od primitka upute. (3) Ako poslodavac ne postupi sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka, gubi pravo na novčanu nagradu za taj period. (4) O isplati novčane nagrade odlučuje se rješenjem nakon što je utvrđeno da su za to ispunjeni svi uvjeti. (5) Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu novčane nagrade u roku od osam dana od odobrenja isplate. Nije prihvaćen članak 4.: Pretpostavljamo da se navedeni prijedlog odnosi na projekt „Zaželi“, čiji korisnik je i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Međutim, napominjemo da je ovaj projekt namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, uključujući i žena s invaliditetom. Stoga smatramo da nema osnove za predloženo izuzimanje. članak 6.: Zamjenska kvota predstavlja supsidijarni način ispunjenja kvotne obveze, jednako kao i novčana naknada. Stoga je cilj izjednačiti njihove mjesečne vrijednosti. Predloženo smanjenje vrijednosti zamjenske kvote na 10% minimalne plaće smatramo da nije prihvatljivo, posebice kada se uzme u obzir da poslodavci na taj način ispunjavaju svoju kvotnu obvezu, a ujedno dobivaju potrebnu robu, usluge, radnu snagu itd. članak 9. st.3.: Iz odredbi članka 9. stavak 1. i 2. jasno proizlazi da se zamjenska kvota mora najaviti unaprijed, s tim da se poslodavcima daje mogućnost da ta najava bude za razdoblje od najviše 12 mjeseci unaprijed. S obzirom da su poslodavci dužni najaviti korištenje zamjenske kvote, poznat je i istek razdoblja korištenja. članak 16.: Nagrada se dodjeljuje u jednakom iznosu za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac zaposlio iznad propisane kvote. S tim da je iznos nagrade povećan i određen u dužem trajanju u odnosu na sadašnje rješenje. članak 17.: Dopunu odredbe u stavku 1. smatramo nepotrebnom, jer je jasno navedeno da poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec, zahtjev za nagradu podnosi najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca. U odnosu na stavak 4. treba istaknuti da se u konkretnom slučaju ne radi o upravnom postupku, pa se stoga niti ne donosi rješenje. Nagrada nije pravo poslodavca, već isključivo mogućnost.
3 Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom čl.6 - prijedlog 1:1 nam se čini odličan jer sve je češći slučaj da jedan naš učenik s teškoćama zaista treba puno pažnje, vođenja i brige. Mislimo da će to motivirati poslodavce jer 3:1 nam se čini obeshrabrujuće, pogotovo za one poslodavce koji dobro znaju na kakve sve teškoće mogu naići u radu s učenicima s teškoćama. čl.7 st.1 - u kvotu prema Vašem prijedlogu ulaze osobe zaposlene na minimalno 20 sati tjedno - mi bi predložili 15 sati tjedno ( prema iskustvu neki naši bivši učenici s teškoćama) ne bi mogli ni 4 sata dnevno izdržati, stoga naš prijedlog ide u smjeru poticanja poslodavaca da ih zaposle! čl.14 i čl.15 - novčana naknada za neispunjavanje kvote (i nagrada za zapošljavanje izvan kvote) koja iznosi 30% minimalne plaće treba povećati na barem 50%. Postojećih 30% je zaista premalo i nemotivirajuće kako za naknadu tako i za nagradu! Treba regulirati mogućnost da posebne ustanove koje imaju oko trideset svojih učenika s teškoćama na praksi ne plaćaju naknadu zbog nezapošljavanja invalidnih osoba, čak im ti učenici ne ulaze niti u zamjensku kvotu! Nije prihvaćen članak 6. Primljen na znanje članak 7. st.1. - Odbijen: Smatramo da je 20 sati tjedno minimum koji je potreban da bi se osoba priznala u ispunjenje kvotne obveze. članak 14. i članak 15. - Odbijen: Iznos novčane naknade u slučaju neispunjenja kvotne obveze i iznos nagrade (od 30% minimalne plaće) smatramo kao trenutno najprihvatljivije rješenje.
4 Udruga osoba s invaliditetom Slatina Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Članak 1. Ne znam hoće li se i na koji način naše Udruge izuzeti iz Zakona jer ovakvo stanje je neodrživo. Prošle godinu Uosi Slatina platila je oko 48.000 kn državi kazne, iako smo 6 mjeseci imali zaposlenu jednu osobu sa 100% oštećenja. Naša udruga, Uosi Slatina, ima trenutno 52 djelatnika. Broj će uskoro porasti za dodatnih 17 novih djelatnika. Budući nemam takvo radno mjesto na koje mogu postaviti osobu sa više od 60% oštećenja, bojim se da će opstojnost Udruga u budućnosti postati upitna. S poštovanjem, Diana Zelenka Predsjednica Uosi Slatina mob. 091 1551 740 Prihvaćen Člankom 4. Pravilnika propisano je izuzeće za udruge koje pružaju uslugu osobne asistencije.
5 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Članak 1., Članak 4. U stavku 7. ovog članka navodi se da Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) daje mišljenje poslodavcima o tome da li se određena radna mjesta izuzimaju iz ukupnog broja na temelju kojih se utvrđuje kvota o zapošljavanju osoba s invaliditetom. HZZZSR je podnio najveći teret kvota tijekom 2015. godine kada su se one uvodile. Stoga nema zapreka da i dalje surađujemo. Smatramo bi jednako kvalitetno rješenje bilo da nadležni specijalisti medicine rada daju mišljenje poslodavcima o tome da li se određena radna mjesta izuzimaju iz ukupnog broja na temelju kojih se utvrđuje kvota o zapošljavanju osoba s invaliditetom. HZZZSR može, nadležnim specijalistima medicine rada, stručno pomoći u izradi mišljenja. Nije prihvaćen Smatramo da bi predloženo rješenje dovelo do neujednačene prakse, stoga predlažemo zadržati sadašnje rješenje prema kojem mišljenje o izuzimanju radnih mjesta s posebnim uvjetima rada daje HZZZSR, kao ustanova koja je zadužena za stručni nadzor nad radom specijalista medicine rada.
6 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Članak 1., II. ISPUNJAVANJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOMČlanak 6. Formulaciju "minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote“ izmjenite u: „minimalne mjesečne plaće za puno radno vrijeme svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote“ Nije prihvaćen Smatramo da je predložena dopuna (za puno radno vrijeme) suvišna jer je isto već propisano Zakonom o minimalnoj plaći.
7 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Članak 1., II. ISPUNJAVANJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOMČlanak 6. Predlažemo uključivanje ugovora o djelu kao zamjenske kvote. Osobe s najtežim vrstama invaliditeta I stupnja često nisu u mogućnosti ispunjavati obveze iz radnog odnosa a ugovor o djelu može im predstavljati jedini dodatni izvor samofinanciranja. Kako se u Zakonu o socijalnoj skrbi ugovor o djelu uključuje u cenzus za ostvarenje osobne invalidnine a zapošljavanje nije moguće, uključivanje ugovora o djelu za osobe s I stupnjem invaliditeta potaknulo bi barem nekakav početak suradnje između obveznika ispunjenja kvote i OSI a koja dugoročno može predstavljati osnovu za zapošljavanje ili samozapošljavanje. Nije prihvaćen Nije moguće dodatno proširiti zamjensku kvotu jer je ista već utvrđena Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (članak 8.).
8 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Članak 1., II. ISPUNJAVANJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOMČlanak 6. Navedeni članak predviđa, u odnosu na dosadašnji tekst Pravilnika, manji iznos zamjenske kvote, što je za pozdraviti. Međutim, ostaje osnovni problem kao i u dosadašnjem Pravilniku, novopredviđeni postotak nije stimulativan, neće poticati poslodavce na korištenje zamjenske kvote. Konkretno, ako imamo sklopljeni ugovor o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom koje ima više od polovine radnika osobe s invaliditetom, vrijednost mjesečnog ugovora bi trebao biti u visini od 30 % minimalne mjesečne plaće. Znači to trgovačko društvo bi trebalo za zamjensku kvotu svaki mjesec prodati vrijednost robe u iznosu od 1.031,94 kn, prema sadašnjoj visini minimalne plaće za jednog radnika-osobu s invaliditetom za koju postoji obaveza zapošljavanja. U našim uvjetima, trgovačka društva, radionice, zadruge, udruge koje zapošljavaju više od polovine radnika koje su osobe s invaliditetom u pravilu su subjekti koji funkcioniraju kao društveni poduzetnici. Društveno poduzetništvo je kod nas u povoju i nema razgranatu proizvodnju koja bi mogla osigurati sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji a koji bi omogućavao prodaju proizvoda u toj visini za zamjensku kvotu. Pitanje je koliko je ta visina stimulativna s obzirom da je jednaka iznosu koji poslodavac treba platiti kao naknadu zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja (članak 14.). Dodatno što se u taj iznos ne uračunava i PDV, što znači da je i veća od iznosa tzv. kazne. Poslodavcu je lakše platiti novčanu naknadu nego se upustiti u „avanturu“ zapošljavanja osobe s invaliditetom, prilagođavati se njezinim specifičnim potrebama, prilagođavati mjesto rada, sredstva rada i sl. Do sada se pokazalo da poslodavci rađe plaćaju novčanu naknadu zbog neispunjenja obveze nego zapošljavaju osobu s invaliditetom a što će se nastaviti ako će ostati predviđeni iznos od 30 % minimalne mjesečne plaće kao iznos zamjenske kvote i dodatno bez priznavanja PDV-a. Jedina stimulacija i poticanje poslodavca da sklapa ugovor o poslovnoj suradnji je da iznos zamjenske kvote bude manji od visine kazne. Predlažem da se radi o iznosu od 10 % minimalne mjesečne plaće. Dodatni problem je što to znači formulacija „najmanje 30 % minimalne mjesečne plaće“? Znači, može biti i više. Tko određuje koji je to točan iznos? Na osnovu kojih parametara će se on određivati? Za pozdraviti su rješenja predviđena u alinejama 3, 4, 6 i 7. DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Nije prihvaćen Zamjenska kvota predstavlja supsidijarni način ispunjenja kvotne obveze, jednako kao i novčana naknada. Stoga je cilj izjednačiti njihove mjesečne vrijednosti. Predloženo smanjenje vrijednosti zamjenske kvote na 10% minimalne plaće smatramo da nije prihvatljivo, posebice kada se uzme u obzir da poslodavci na taj način ispunjavaju svoju kvotnu obvezu, a ujedno dobivaju potrebnu robu, usluge, radnu snagu itd. Osim toga, podaci zaštitnih radionica potvrđuju da je i prema sadašnjim uvjetima bilo interesa za zamjensku kvotu, stoga predloženo rješenje može samo dodatno potaknuti poslodavce na korištenje istih.
9 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE, Članak 8. Prepuštanje dijela poslovanja podizvoditeljima je učestala poslovna praksa koju u modernim društvima koja proizvode odmiču od generičkih prema miksu robe i usluge, nije moguće razlučiti od poslovne suradnje. Molimo vas da redefinirate čl.8.st.2. na način da se dopušta angažman podizvoditelja ali do određenog postotka vrijednosti Ugovora o poslovnoj suradnji uključujući i one sa rezerviranim ugovorima. Ugovori o poslovnoj suradnji kao zamjenskoj kvoti trebaju poticati poduzetništvo a ne, na primjer, preprodaju prepakirane robe što je je u skladu s odredbama o angažmanu podizvoditelja. Nije prihvaćen Smisao zamjenske kvote je da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji izvrši obveze iz tog ugovora. Prepuštanje izvršenja obveza iz ugovora o poslovnoj suradnji podizvoditeljima moguće je u slučaju rezerviranih ugovora jer Zakon o javnoj nabavi, kao poseban propis uređuje takvu mogućnost.
10 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE, Članak 9. Zašto nepotrebno administrirati ograničavajući trajanje perioda najave na 12 mjeseci (st. 3). Treba propisati obavezu najave isteka ispunjavanja zamjenske kvote i to u nekom primjerenom roku, npr. 30 dana. Nije prihvaćen Ograničenje razdoblja za koje se može najaviti zamjenska kvota uvedeno je radi kontrole. S obzirom da su poslodavci dužni najaviti korištenje zamjenske kvote, poznat je i istek razdoblja korištenja.
11 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE, Članak 10. predlažemo da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na zahtjev osobe s invaliditetom izdaje potvrdu o ispunjenju uvjeta za upis u Očevidnik osobama koje nisu u radnom odnosu. Kako postoji 13 vrsta osnovica za upis u Očevidnik, pred potencijalne poslodavce se stavlja pretjerani zadatak da te dokumente analiziraju i postupe u skladu sa Zakonom. Također, takva potvrda može kako umanjiti rizike od malverzacija osoba bez uvjeta za upis u Očevidnik, tako i podići cjelokupnu razinu transparentnosti sustava Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
12 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara IV. PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM , V. NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTEČlanak 16. Pravilnkom o poticajima za zapošljavanje predviđene su mjere za poslodavce koji zapošljavaju iznad kvote. Smatramo da ovakvo udvostručavanje mjera nije svrsishodno, da povećava netransparentnost sustava i predstavlja dodatno administrativno opterećenje za poslodavca. Predlažemo da se navedena mjera spoji s mjerom „NAKNADA U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE I DOPRINOSA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU“ te da se ista isplaćuje kontinuirano. Mjera nagrade je ograničena na 12 mjeseci kontinuirano no u praksi to znači da poslodavacmože ostvariti 12 nagrada po zaposlenoj OSI. Molimo vas da jasnije definirate znači li ova mjera 12 mjeseci-1 mjesec pauze- 12 mjeseci ili znači 12 mjeseci-gotovo. Nije prihvaćen Poticaj u obliku naknade troška doprinosa na plaću je trajna mjera (sve dok je osoba u radnom odnosu), za razliku od nagrade koja je ograničenog trajanja – 12 mjeseci u kontinuitetu za svaku osobu s invaliditetom koju poslodavac zapošljava iznad propisane kvote.
13 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije IV. PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM , V. NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTEČlanak 16. Ovaj članak predstavlja pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnja rješenja. Međutim, smatram da nije dovoljno stimulativan. Trebalo bi predvidjeti različite kategorije stimulacije kada se radi o zapošljavanju 1 radnika-osoba s invaliditetom više od propisane kvote odnosno kad poslodavac zapošljava osobu s invaliditetom a ima manje od 20 radnika, zapošljavanje 2 radnika-osobe s invaliditetom, zapošljavanje 3 radnika-osobe s invaliditetom itd. Zašto ograničavati trajanje nagrade za zapošljavanje izvan kvote? Nagrada bi trebala biti kontinuirana isto kao što je stalna i novčana naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Zašto se ne stimulira zapošljavanje osoba s invaliditetom kod tijela državne uprave (stavak 5.)? Zašto ta tijela ne bi imala pravo na nagradu? Zar kod tih tijela ne treba stimulirati zapošljavanje osoba s invaliditetom? Nije prihvaćen Nagrada se dodjeljuje u jednakom iznosu za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac zaposlio iznad propisane kvote. S tim da je iznos nagrade povećan i određen u dužem trajanju u odnosu na sadašnje rješenje. Za razliku od nagrade, poticaj u obliku naknade troška doprinosa na plaću je trajna mjera kojom se stimulira poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Poslodavci koji se financiraju iz državnog/lokalnog proračuna ne mogu biti korisnici potpora/poticaja.
14 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije IV. PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM , Članak 17. Zahtjev za novčanu nagradu mora se podnositi svaki mjesec. Opet se stvara nepotrebno administriranje s prijetnjom gubitka prava ako se ne poštuju rokovi. I u ovom članku se može predvidjeti najava prekoračenja uz obavezu javljanja da ista ističe u roku od 30 dana. Stječe se dojam da je želja da se izgubi pravo na nagradu samo zbog poštivanje rokova a ne zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Isplata nagrade treba ići automatizmom a ne da se predviđa posebno odobrenje ravnatelja. Ta obaveza podnošenja zahtjeva dodatno je bespotrebna ako znamo a prema članku 19. prijedloga Pravilnika da Zavod dobiva podatke od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom broju zaposlenih, o broj zaposlenih osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik. Nije prihvaćen Kvotna obveza se utvrđuje na mjesečnoj razini, pa je stoga na mjesečnoj razini potrebno utvrditi zapošljava li poslodavac i osobe iznad propisane kvote kako bi mogao ostvariti nagradu. Kao i za svaku drugu vrstu poticaja koju dodjeljuje ZOSI, potrebno je prvo utvrditi da su ispunjeni propisani uvjeti, a tek potom se može odobriti isplata.
15 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara VI. PRAĆENJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM, VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 21. brisano Nije prihvaćen Nejasno je na što se odnosi prijedlog „brisano“.