Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Blaženka Vojnić Zelić PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI Kroz "Partnerstvo za otvorenu vlast", multilateralnu inicijativu koje je i Hrvatska potpisnica, te kojoj je jedan od ciljeva i osnaživanje korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima, držim da bi trebalo predvidjeti i omogućiti subjektima, obveznicima stjecanja znanja kako se propisuje ovim Pravilnikom, korištenje novih tehnologija tj. online tečajeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Blaženka Vojnić Zelić PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI Molim informaciju kolika je predviđena satnica Programa stjecanja znanja? U Prilogu I navedene su teme ali ne i broj nastavnih sati. Također zanima me postoji li mogućnost da se tečajevi obavljaju koristeći suvremene tehnološke mogućnosti tj. online, a da se osobno pristupa samo provjeri znanja? Primljeno na znanje Člankom 4. stavkom 3. Nacrta Pravilnika propisano je da se tečaj za osobe koje prvi puta polažu tečaj provodi teorijskom nastavom, a tečaj za obnavljanje znanja provodi se iz odobrenih edukativnih materijala iz članka 5. Nacrta Pravilnika. Člankom 4. stavkom 4. Nacrta Pravilnika propisano je da se tečaj za osobe koje prvi put polažu tečaj održava u trajanju od osam nastavnih sati teorijske nastave.
3 Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu, Zagreb, Rugvička 1 (UPPZ) PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI, Članak 2. Uz navedene zdravstvene subjekte, pravo edukacije i provjere znanja o sprečavanju zaraznih bolesti za djelatnosti iz članka 1. Pravilnika, trebalo bi dati i ustanovama za zdravstvenu skrb koje imaju registriranu medicinu rada i/ili i opću/obiteljsku medicinu, medicinsku biokemiju i…., ali i specijalnoj bolnici za infektivne bolesti i svim općim bolnicama/KBC-ima, koji imaju registriranu djelatnost infektologije. Obrazloženje: Logično je, da se navedeno pravo edukacije osoba koje obavljaju djelatnost iz članka 1. Pravilnika dade i privatnim ustanovama tipa ustanove za zdravstvenu skrb iz članka 81. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje imaju registriranu djelatnost medicine rada. Ako je specijalist medicine rada ovlašten utvrditi uvjete zdravstvene sposobnosti za x drugih zanimanja, sa daleko složenijim, za zdravlje i druge, sa eventualno opasnijim i štetnijim posljedicama, onda je oportuno i pravno logično to pravo dati i medicini rada i općoj medicini, odnosno …. Ako je ustanovama tog tipa dano pravo formirati školu za održavanje tečaja i provjeru znanja kandidatima za vozača, za pružanje prve pomoći unesrećenima u prometnom udesu, onda je logično, s manjim rizicima, istim subjektima dati i to pravo. Ustanove tog tipa moći će za navedenu svrhu edukacije angažirati stručnjake, zanimanja infektologa i/ili epidemiologa i/ili opće medicine, mag. farmacije i.…, te druge potrebne stručnjake da bi isti, lege artis prezentirali program edukacije i s puno odgovornosti i znanja prišli provjeri znanja kandidata. Navedeni profili zdravstvenih radnika ionako nemaju mogućnosti „zaraditi“ koju kunu, da se tako narodski izrazimo, u odnosu na kolege specijaliste drugih struka, pa je i ovakav pristup ovoj pravnoj stvari logičan i pravedan. Ako je pravo edukacije i provjere stečenog znanja u predmetu iz Pravilnika dano zavodima za javno zdravstvo, zbog rada spec. epidemiologa, onda je više nego logično da se to pravo dade i zdravstvenim ustanovama tipa bolnice/klinike/KBC-a, koji imaju registriranu djelatnost infektologije. U budućem vremenu, kada će se legalizirati obračun plaća liječnika, farmaceuta, mag. med. biokemije i …., u ustanovama stacionarnog tipa prema rezultatu rada, novi izvor prihoda navedenim subjektima omogućiti će i obračun plaća infektolozima i drugim radnicima nabrojenih zanimanja, prema rezultatu rada, ostvarenom u sferi edukacije i provjere znanja radnika zaposlenih na poslovima iz članka 1. Pravilnika. Ako se prihvati prijedlog, neće biti povrijeđeno načelo jednakosti svih pred zakonom, kako to propisuje članak 14. stavak 2. Ustava RH i članak 1 i 2 Zakona o suzbijanju diskriminacije (stavljanje drugoga u nejednak položaj u istoj pravnoj situaciji). Za UPPZ: Željko Bakar, dr. med., spec. opće/obiteljske medicine, predsjednik; Josipa Rodić, dr. med., spec. opće/obiteljske medicine, dospredsjednica i Ivan Gabrilo, dipl. iur., tajnik Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na odredbu koja je već definirana Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i to člankom 38. koji propisuje da zdravstveni odgoj osoba provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tom smislu ovaj Pravilnik kao podzakonski akt ne može mijenjati odredbe utvrđene Zakonom.
4 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI, Članak 4. Djelatnost epidemiologije ZZJZ Međimurske županije predlaže dopunu u Prilogu I., na način da se ukupan broj od 8 sati teorijske nastave kod Tečaja za osobe koje prvi put polažu tečaj, raspodijeli po svakoj navedenoj tematskoj cjelini. Primljeno na znanje Člankom 4. stavak 4. Nacrta Pravilnika defnirano je da se tečaj za osobe koje prvi put polažu tečaj održava u trajanju od osam sati teorijske nastave. Odredba se veže na stavak 2. iz kojeg proilaze tematske cjeline koje se moraju obuhvatiti te u tom smislu ne isključuje, već zapravo i podrazumijeva pravilnu raspodjelu vremena koja će obuhvatiti sve cjeline.
5 Damir Agičić PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI, Članak 6. Predlažem da se u stavku 2. članka 6. briše točka te da se dodaju riječi "i doktor veterinarske medicine". Obrazloženje: Studij veterinarske medicine je svakako stručni studij koji osigurava nivo znanja temeljem kojih bi se moglo biti meritorni predavač na konkretnom tečaju. Jako je puno zajedničkih točaka, zoonoza, higijenskih propisa, DDD propisa kojima vladaju i koje obavljaju stručnjaci profila "doktor veterinarske medicine". Ovime bi i tečaj dobio na kvaliteti jer bi se u njega mogli uključiti i veterinarski djelatnici koji su u čestim kontaktima sa potencijalnim slušačima ovoga tečaja kroz svakodnevne službene kontrole ili inspekcijske nadzore u objektima. To iskustvo je nezamjenjivo i moglo bi se veoma lako i uspješno prenijeti na učesnike tečaja, posebno oni koji vješto prenose stečena znanja. Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na odredbu koja je već definirana Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i to člankom 38. koji propisuje da zdravstveni odgoj osoba provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tom smislu ovaj Pravilnik kao podzakonski akt ne može mijenjati odredbe utvrđene Zakonom. Napominjemo da su objekti i osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice pod sanitarnim nadzorom.