Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAGER BAŠIĆ d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz te mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz. Članak 2. (Osnovni uvjeti za izvanredni prijevoz) (1) Prijevoz vozilom ili skupom vozila (dalje u tekstu: vozilo) koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu: dozvola). (2) Javnom cestom na kojoj je prometnim znakom uspostavljeno ograničenje dimenzije, ukupne mase odnosno osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje samo ili zajedno s teretom prelazi ograničenja određena prometnim znakom može se kretati samo na temelju dozvole. (3) Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati: - ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki; - u drugim hitnim slučajevima kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju istog moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta, te sigurnosti i protočnosti prometa. (4) Izvanredni prijevoz mora se obaviti u skladu s dozvolom. (5) Ako se kontrolom sukladno posebnim propisima utvrdi nepridržavanje bilo kojeg uvjeta iz dozvole, smatra se daje izvanredni prijevoz obavljen bez dozvole. (6) Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza dozvola ili preslika dozvole mora biti u vozilu kojim se obavlja prijevoz. Članak 3. Iznimno od odredbi članka 2. ovog Pravilnika dozvola za izvanredni prijevoz nije potrebna te se izvode pod sljedećim uvjetima i na sljedeći način: Za izvanredne prijevoze koji se moraju obaviti interventno radoi otklanjanja posljedica prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda, prometnih nesreća ili drugih izvanrednih okolnosti kao npr. vuča pokvarenog ili oštećenog autobusa ili teretnog vozila zaustavljenog na kolniku do najbližeg mjesta pogodnog za istovar i si., a o čemu je, prije početka obavljanja takvog izvanrednog prijevoza, prijevoznik ili posrednik dužan obavijestiti nadležnog davatelja dozvole i policiju; Za izvanredne prijevoze s vozilima međunarodnih mirovnih snaga, međunarodnih organizacija, odnosno obrambenih snaga drugih država, ako je tako određeno posebnim sporazumom ili ugovorom sa Republikom Hrvatskom; Za vozial ministarstvva unutarnjih poslova i oružanih snaga republike Hrvatske; Članak 4. (Kategorije izvanrednog prijevoza) Izvanredni prijevozi se s obzirom na prekoračenje dozvoljenih ukupnih masa, osovinskih opterećenja i dimenzija dijele u pet kategorija: -Izvanredni prijevoz I. Kategorije je prijevoz vozilom, koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje 50 tona za sklop do 5 osovina, odnosno 90 tona za sklop od 9 ili više osovina, ukupne mase i/ili 3,5 m širine i/ili 4,3m visine i/iii dužine do 30 metara te propisanim osovinskim opterećenjima ili osovinskim opterećenjima određenim prometnim znakovima. - ---- Izvanredni prijevoz II. kategorije je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom ima sljedeće vrijednosti ukupne mase, dimenzija ili osovinskih opterećenja: iznad 90 tona za 9 osovina do najviše 160 tona za 16 osovina ukupne mase i /ili do najviše 4,5 m širine i/ili do najviše 4,5 m visine i/ili dužine veće od 23 metra do najviše 30 80 metara; -Izvanredni projevoz III. kategorije je prijevoz s vozilom, koje samo ili skupa s teretom premašuje gornje granice ukupne mase i/ili dimenzija i/ili osovinskih opterećenja, za izvanredni prijevoz II. kategorije; -Izvanredni prijevoz IV. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, registriranim za sudjelovanje u prometu čija ukupna masa premašuje propisima dozvoljenu ukupnu masu, odnosno, zbog čije su ukupne mase premašena dozvoljena osovinska opterećenja (dizalice, radni strojevi i si.). - izvanredni prijevoz V. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, kada to vozilo premašuje propisane dimenzije, odnosno dimenzije određene prometnim znakom (vozila za obavljanje poljoprivrednih radova). I. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA Članak 5. (Uvjeti za izvanredni prijevoz) (1) Osovinsko opterećenje vozila s kojim se obavlja izvanredni prijevoz u pravilu ne smije premašiti osovinska opterećenja koja iznose više od 12 tona po osovini. Veće premašivanje osovinskih opterećenja se dozvolom može odobriti uz uvjete koji se odnose na stanje kolnika, način vožnje te tehničke značajke vozila. (2) Uvjete iz stavka 1. ovog članka određuje izdavatelj dozvole, na prijedlog pravne osobe koja upravlja cestom na kojoj se izvanredni prijevoz obavlja. (3) Teretni automobil ili priključno vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz, a čije osovinsko opterećenje premašuje najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje za više od 3 tone, mora biti opremljeno automatskim izravnavanjem osovinskog pritiska i najmanje četiri kotača po osovini za priključno vozili. (4) Dozvolom se može odobriti prekoračenje propisanih vrijednosti samo koliko je propisano u deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova, odnosno koliko dopušta nosivost i stanje kolnika i objekata na predviđenom putu prijevoza. Članak 6. (Označavanje vozila) (1) Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora biti označeno s prednje i stražnje strane natpisom „IZVANREDNI PRIJEVOZ14 te opremljeno žutim rotirajućim ili trepćućim žutim svjetlom sukladno Prilogu 1. (2) Ako vozilo samo ili zajedno s teretom ima širinu veću od dopuštene mora biti označeno s sa svake bočne strane, propisanim oznakama odnosno gabaritnim svjetlima sukladno Prilogu 1.. (3) Ako vozilo samo ili zajedno s teretom ima duljinu veću od dopuštene oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora se dopuniti dodatnom oznakom »Duljina m«, na kojoj je označena stvarna duljina izvanrednog prijevoza u metrima. (4) Oznaka »Izvanredni prijevoz« veličine je 400 x 600 mm. Veličina dodatne oznake »Duljina.... m« je 220 x 600 mm. Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm je 170 x 170 mm. (5) Vozilo koje je samo ili zajedno s teretom širine veće od 4,5 metra ili za terete koji premašuju duljinu vozila za više od 1 metar, potrebno je rubne dijelove označiti dodatnim (rotacijskim ili trepćućim) svjetlima. (6) Oznake za izvanredni prijevoz izrađuju se od materijala i prema standardu koji se primjenjuje za izradu prometnih znakova, razreda retrorefleksije RA1, žute je boje s natpisom i okvirom crne boje. Članak 7. (Javne ceste za izvanredni prijevoz) 1) Izvanredni prijevoz prioritetno se obavlja javnim cestama s boljim prometno-tehničkim elementima ceste koje su određene Prilogom 2. ovog Pravilnika. 2) Sve informacije vezano za javne ceste iz stavka 1. ovog članka dostupne su i ažurne na web stranici društva Hrcatske ceste d.o.o. 3) Podaci o javnim cestama se prikupljaju sukladno članku 32. Zakona o cestama kojime je propisano vođenje baze podataka o javnim cestama. 4) Ukoliko je, na javnoj cesti iz stavka 1. ovog članka zbog izvođenja radova na održavanju i/ili drugih radova odnosno aktivnosti potrebno ograničenje njezine uporabe ili potpuno zatvaranje izvanredni prijevoz se može obaviti i alternativnom cestom s odgovarajućim prometno- tehničkim karakteristikama, ako je isto utvrđeno dozvolom. Članak 8. (vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza) 1) Izvanredni prijevozi obavljaju se 0-24 h dnevno. Članak 9. (Uvjeti za pratnju izvanrednog prijevoza) 1) Za izvanredni prijevoz s obzirom na zahtjevnost i značaj prijevoza te prijevozne pravce određuje se obveza i vrsta pratnje izvanrednog prijevoza, broj vozila za pratnju i obveza sudjelovanja policije kod osiguravanja sigurnog odvijanja izvanrednog prijevoza. 2) Pratnju izvanrednog prijevoza izvode pratitelji izvanrednog prijevoza, s vozilima za pratnju registriranom na području EU-a. 3) Pratnja izvanrednih prijevoza je obvezna samo za onaj dio prijevoznog puta za koji je u dozvoli izričito određeno, te se izvodi sa najmanje s jednim vozilom za pratnju koje vozi ispred izvanrednog prijevoza, a na autocesti iza istog. Kada se pratnja izvodi s dva ili više vozila jedno vozilo treba biti ispred a ostala iza, te ako se ista sastoji od vozila zahtjevne pratnje isto se za vrijeme prijevoza nalazi ispred izvanrednog prijevoza, a na autocesti iza istog. 4) Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake: je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,5 m i/ili duljine od 30 m do 40 m; obvezne su najmanje dvije jednostavne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 m i/ ili duljine do 40 metara. 5) Na ostalim cestama: Je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,Om do zaključno 3,5m i/ili duljine od 23 metra do 25 metara; Je obvezna dvije jednostavne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 25 metara do 30 metara. Obvezne su najmanje dvije tehničke pratnje za izvanredne prijevoze širine do zaključno 5m i/ ili duljine od 30 metara do 50 metara uz mogućnost sudjelovanja policije; Obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 5 m i/ili duljine od 80 m i sudjelovanje policije. Iznimno od stavaka 4. i 5. ovog članka s obzirom na svojstva izvanrednog prijevoza i puta prijevoza, može se odrediti i zahtjevniji opseg pratnje kao i sudjelovanje policije. Kada izdavatelj dozvole smatra da je za određeni izvanredni prijevoz potrebno sudjelovanje policije, tada od nadležne Policijske uprave na čijem području prijevoz započinje, treba zatražiti mišljenje po kojim sigurnosnim uvjetima se izvanredni prijevoz može obaviti. Policijska uprava dužna je dostaviti pisanu suglasnost u kojoj su određeni opseg i način policijskog sudjelovanja unutar jednog dana od njenog traženja. Članak 10. {Vozilo pratnje) Pratnja se izvodi s osobnim ili teretnim vozilom koje ne premašuju najvišu dozvoljenu masu od 3,5 tone, koji vozaču osigurava dobru vidljivost prema natrag i na stranama te su označena i opremljena prema odredbama ovog pravilnika (u daljnjem tekstu: vozila za pratnju) te nisu vozila s kojima se izvodi izvanredni prijevoz. Vozilo za pratnju i vozilo s kojim se izvodi izvanredni prijevoz moraju biti opremljeni bežičnom napravom koja omogućava vozaču vozila za pratnju uspostavljanje veze s vozačem koji izvodi izvanredni prijevoz. Članak 11. (Jednostavna pratnja) Jednostavna pratnja se izvodi s vozilom za pratnju koje je opremljeno s dva žuta trepćuća svijetla i bijelim svijetlom ili reflektirajućom pločom s natpisom „IZVANREDNI PRIJEVOZ" odnosno odgovarajućom krovnom konzolom ili aktivnim displejom, tako da su vidljivi svim sudionicima u cestovnom prometu. Ploča mora biti duga najmanje 80 cm s visinom slova najmanje 10 cm. Natpisi na ploči moraju biti crne boje. Žuto trepćajuće svijetlo se može ugraditi u svjetlosnu ploču. Natpis na ploči mora biti vidljiv za vrijeme izvođenja izvanrednog prijevoza. Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu. Vozilo pratnje treba biti sa svih strana označeno retroreflektirajućim bijelo/crvenim poljima. Izgled vozila pratnje i način označavanja definiranje u Prilogu 3. Vozilo koje izvodi jednostavnu pratnju mora biti opremljeno najmanje slijedećom dodatnom opremom: Zelenom i crvenom zastavicom za upravljanjem prometom ili s okruglom pločom za ručno upravljanje prometom te svjetiljkom koja emitira crvenu svijetlost, Dvama reflektirajućim prometnim znakovima (trostrana piramida) na kojima su prikazani znak „opasnost na cesti" sa stranicom jednostraničnog trokuta najmanje 60 cm, i dopunska ploča s teksto „IZVANREDNI PRUEVOZ", s veličinom teksta najmanje 8 cm, odnosno s dvama samostojećim prometnim znacima koji sadrže znak „opasnost na cesti" sa stranicom jednostraničnog trokuta najmanje 60 cm i dopunskom pločom s tekstom „IZVANREDNI PRIJEVOZ", s veličinom teksta najmanje 8 cm, - dvama prijenosnima treptajućim svjetiljkama žute boje te - sigurnosnim prslukom fluorescentne narančaste boje s vidljivim reflektirajućim trakama za sudionika. Članak 12. (Zahtjevna pratnja) (1) Zahtjevna pratnja se izvodi s vozilom za pratnju koje mora biti označeno i opremljeno jednako kao vozilo s kojima se izvodi jednostavna pratnja, te još dodatno opremljeno: - s mjeračem dužine i visine te - sa svjetlosnom signalnom pločom veličine najmanje 1000 mm x 700 mm, s promjenjivim sadržajem prometnih znakova: znak „opasnost na cesti" s dopunskom pločom „IZVANREDNI PRIJEVOZ", znak „zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila, osim motornih vozila s dva kotača", znak „zabranjeno pretjecanje za teretna vozila", žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i daju je potrebno mijenjati u smjeru strelice. Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu Na signalnoj ploči ne smije biti reklamnih poruka. Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila. (2) Vozilo za pratnju s kojim se izvodi zahtjevna pratnja može se upotrebljavati i za izvođenje jednostavne pratnje. Članak 13. (Uvjeti za vozila pratnje) (1) Ispunjavanje uvjeta za vozila pratnje sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđivat će se Potvrdom o ispunjavaju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza. (2) Potvrdu iz stavka I. ovog članka izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama. (3) Visinu naknade za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlaštena stručna organizacija, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet. (4) Evidenciju izdanih Potvrda vodi ovlaštena stručna organizacija i to u elektroničkom obliku, a elektronskim putem (web) dostupna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova i Hrvatskim cestama. (5) Obrazac Potvrde o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4.). Članak 14. (Obaveze sudionika izvanrednog prijevozu) (1) Podnositelj zahtjeva za dozvolu (Prijevoznik ili Posrednik sukladno Zakonu o prijevozu) odgovoran je za: - za ispravnost podataka upisanih u zahtjev za dozvolu prema Prilogu 5., - da su svi sudionici (voditelj, vozač, pratitelj) osposobljeni i opremljeni za obavljanje izvanrednog prijevoza prema uvjetima iz ovog Pravilnika, - da ima osigurane odgovarajuće kapacitete (teretno vozilo, vozila pratnje, signalizaciju, opremu za učvršćivanje tereta i si.) za obavljanje izvanrednog prijevoza, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza što uključuje provjeru dimenzija, ukupne težine, osovinskog opterećenja, dokumenata temeljem kojih je predan zahtjev za dozvolu. (2) Pošiljatelj tereta je odgovoran za: - za dostavu ispravnih podataka o vrsti tereta s pripadajućim tehničkim podacima (dimenzije, masa, nedjeljivost, bitne karakteristike za sigurno prevoženje) koji se prevozi te isto potvrđuje izjavom koja je definirana Prilogom 6., - obustavu prijevoza ako provjerom utvrdi da Prijevoznik nema važeću dozvolu (ili neodgovarajuću prijavu prijevoza) za izvanredni prijevoz sa ispravno deklariranim dimenzijama tereta prije odlaska sa lokacije utovara i izlaska na javnu prometnicu, - provjeriti ispravnost učvršćivanja tereta na vozilu (prijevoznom sklopu). (3) U postupku obavljanja izvanrednog prijevoza prijevoznik je odgovoran za: - pravilan i siguran smještaj tereta na vozilo ili skup vozila, - učvršćivanje tereta na vozilu (prijevoznom sklopu) ispravnom i atestiranom opremom za vezanje, dimenzioniranom prema masi tereta koji se vozi, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - ispravno označavanje prijevoznog sklopa koji obavlja izvanredni prijevoz signalizacijom i rasvjetom prema propisima iz ovog Pravilnika, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza što uključuje provjeru dimenzija, ukupne težine, osovinskog opterećenja, dokumenata temeljem kojih je predan zahtjev za dozvolu. (4) Pratnja izvanrednog prijevoza, kada je ista obavezna, je odgovorna za : - ispravno označavanje vozila za pratnju signalizacijom i rasvjetom, te opremanje opremom prema propisima iz ovog Pravilnika, - mjerenje vanjskih dimenzija prijevoznog sklopa prije početka izvanrednog prijevoza radi provjere usklađenosti dimenzija (gabarita) prijevoznog sklopa i provjeru mase i osovinskog opterećenja sa propisima i dozvolom, - odbijanje započinjanja pratnje izvanrednog prijevoza kada prijevoznik nema dozvolu za izvanredni prijevoz ili ista nije usklađena s stvarnim dimenzijama i masom tereta, - koordinaciju/komunikaciju s svim sudionicima (pratnja, vozač, policija, voditelj) izvanrednog prijevoza, - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu. (5) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za: - koordinaciju svih sudionika izvanrednog prijevoza (pošiljatelj, prijevoznik, pratitelj, policija) i upoznavanje istih o svim obavezama, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - ispunjenje svih uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli, - usklađenost dimenzija i mase tereta deklariranih od strane pošiljaoca tereta sa dozvolom za izvanredni prijevoz i propisima, - privremeno obustavljanje postupka izvanrednog prijevoza do izmjene dozvole za izvanredni prijevoz, u slučaju da od Vozača, Prijevoznika ili Pratioca dobije informaciju da izmjerene dimenzije tereta prelaze dimenzije deklarirane u dozvoli za izvanredni prijevoz, - postupke i radnje svih osoba koje sudjeluju u obavljanju izvanrednog prijevoza, - upoznavanje osoblja s planom i svim uvjetima za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli, - koordinaciju/komunikaciju s svim sudionicima (pratnja, vozač, policija, voditelj) izvanrednog prijevoza, - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - poznavanje Hrvatskog jezika u govoru i pismu, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza (6) Izdavatelj dozvole odgovoran je za: - za provjeru ispravnosti zahtjeva za izvanredni prijevoz, - za utvrđivanje dodatnih zahtjeva/obaveza za obavljanje izvanrednog prijevoza, - za ishođenje potrebnih suglasnosti propisanih ovim Pravilnikom, - za vođenje evidencije o izdanim dozvolama i prijavljenim izvanrednog prijevoza, - obavještavanje (informiranje) javnosti sukladno Zakonu o cestama, - u dozvoli treba biti navedena obaveza obavještavanja izvođača izvanrednog prijevoza prometa vezano za smetnje u odvijanju prometa koje će izazvati obavljanje izvanrednog prijevoza na način kako je to utvrđeno u dozvoli i kontakt podatke upravitelja, vatrogasaca, ophodara, ograničenja koje je potrebno obavijestiti u izvanrednim situacijama. (7) Vozač teretnog vozila izvanrednog prijevoza: - poznavanje Hrvatskog jezika u govoru i pismu ukoliko izvanredni prijevoz ne uključuje pratnju, - treba poznavati propise i uvjete prometovanja na području RH. Članak 15. (Obaveze tijekom prijevoza) (1) Voditelj izvanrednog prijevoza, vozač vozila ili skupa vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz i pratitelj moraju se tijekom obavljanja prijevoza brinuti za sigurnost prijevoza i sigurnost ostalih sudionika u prometu te da se izvanredni prijevoz obavlja u skladu s važećom dozvolom. (2) Ako zbog izvanrednog prijevoza nastane kolona vozila, pratitelj ili vozač izvanrednog prijevoza moraju zaustaviti izvanredni prijevoz na prvom mogućem odgovarajućem mjestu i propustiti kolonu vozila. (3) Ako tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza dođe do kvara na vozilu ili skupu vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, vozilo ili skup vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz treba ukloniti s kolnika a ukoliko to nije moguće, treba osigurati sigurno odvijanje prometa uspostavom privremene regulacije postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. O tome je voditelj prijevoza dužan odmah izvijestiti nadležnu policijsku upravu, upravitelja ceste i izdavatelja dozvole te poduzeti sve potrebne radnje za što brže uklanjanje vozila s ceste. Članak 16. (Izvanredni uvjeti) (1) Ako nastupe nepovoljne vremenske prilike koje ugrožavaju sigurnost prometa kao što je smanjena vidljivost zbog magle, jaka kiša, olujni vjetar, snijeg i ledena kiša, obavljanje izvanrednog prijevoza mora se odmah prekinuti, a vozilo ili skup vozila odmah ukloniti s ceste na prvom mogućem odgovarajućem mjestu. (2) Izvanredni prijevoz mora se prekinuti i u slučaju izvanrednog događaja nastalog na javnoj cesti koji ugrožava sigurnost daljnjeg obavljanja izvanrednog prijevoza. (3) O svim izvanrednim okolnostima koji zahtijevaju izmjenu uvjeta, vremena i načina obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenih dozvolom prijevoznik je dužan pisanim putem izvijestiti izdavatelja dozvole. II. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ Članak 17. (Zahtjev za izdavanje dozvole) (1) Za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz prijevoznik ili posrednik registriranih za obavljanje prijevozničke ili posredničke djelatnosti na području Europske unije predaje pisani zahtjev za izvanredni prijevoz i pripadajuće priloge (u daljnjem tekstu: zahtjev) izdavatelju dozvole prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 7.). (2) Zahtjev i pripadajući prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku. (3) Zahtjev za izdavanje dozvole mora sadržavati najmanje podatke o: - podnositelju zahtjeva za dozvolu za izvanredni prijevoz, - važeću licenciju za javni prijevoz tereta - vozila, uključujući prikolice, kojim će se obaviti izvanredni prijevoz, - teretu (vrsta tereta i tehnički podatci o teretu (masi, dimenzijama i dr.)); - sve podatke o značajkama vozila kojima će se izvoditi izvanredni prijevoz (registarska oznaka vozila, za vozila koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj prilaže se preslika prometne dozvole i potvrda o sukladnosti vozila ili drugi dokument iz kojega je moguće utvrditi adekvatnost vozila te državu registracije, a za vozila za koja nije potrebna registracija vozila prilaže se identifikacijski broj vozila), - izvanrednom prijevozu (dimenzije, ukupna masa, osovinska opterećenja), - vremenu obavljanja prijevoza (predviđeni početak i trajanje), - planiranom putu prijevoza (itinerar) s detaljnim opisom prolaza/puta izvanrednog prijevoza od polazišta do odredišta, - izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza, - imenovanom voditelju izvanrednog prijevoza, - odluku o imenovanju voditelja izvanrednog prijevoza na propisanom obrascu koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 8.); - pošiljatelju prijevoza, - izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu koja je sastavni dio ovog Pravilnika, o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti, odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza; - obavijest davatelju dozvole o točnom vremenu i mjestu spremnosti izvanrednog prijevoza za pregled i kontrolu od strane ovlaštene osobe ili zapisnik o prethodno obavljenoj kontroli osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila; - posebnu izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu prema Prilogu 5. koja je sastavni dio ovog Pravilnika, a koja posebice sadrži sljedeće podatke: - da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti, - da će izvanredni prijevoz obaviti u skladu sa uvjetima iz dozvole, - da će izvanredni prijevoz obaviti tehnički ispravnim vozilima, - da je prethodno pregledao itinerar, odnosno da mu je isti poznat i da je izvanredni prijevoz moguće obaviti. - druge potrebne podatke i priloge koji određuje specifične značajke izvanrednog prijevoza. (4) Iznimno od odredbe stavka 3. za podnošenje zahtjeva za godišnju dozvolu potrebno je: - podnositelj zahtjeva za dozvolu za izvanredni prijevoz, - važeću licenciju za javni prijevoz tereta, - vozila, uključujući prikolice, kojim će se obaviti izvanredni prijevoz, - sve podatke o značajkama vozila kojima će se izvoditi izvanredni prijevoz (registarska oznaka vozila, za vozila koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj prilaže se preslika prometne dozvole i potvrda o sukladnosti vozila ili drugi dokument iz kojega je moguće utvrditi adekvatnost vozila te državu registracije, a za vozila za koja nije potrebna registracija vozila prilaže se identifikacijski broj vozila), - izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza, - imenovanom voditelju/ima izvanrednog prijevoza, - posebnu izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu prema Prilogu 5. koja je sastavni dio ovog Pravilnika, a koja posebice sadrži sljedeće podatke: - da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti, - da će izvanredni prijevoz obaviti u skladu sa uvjetima iz dozvole, - da će izvanredni prijevoz obaviti tehnički ispravnim vozilima, - daje prethodno pregledao itinerar, odnosno da mu je isti poznat. (5) Za izvanredne prijevoze II., III., IV. i V kategorije zahtjevu treba priložiti i skicu voziia s kojima će se obaviti izvanredni prijevoz (tlocrt, nacrt i poprečni presjek s oznakom dimenzija i ukupne mase), odnosno odgovarajuće fotografije. Kada izvanredni prijevoz premašuje osovinska opterećenja, skica mora sadržavati i brojčanu vrijednost osovinskih opterećenja i razmake osovina. (6) Za izvanredne prijevoze II. i III. kategorije kod kojih su potrebna kratkotrajna zaustavljanja prometa, zahtjevu se prilaže i plan prijevoza. (7) Za izvanredne prijevoze III. kategorije prijevoznik ili posrednik po potrebi mora davatelju dozvole dostaviti potvrdu proizvođača vučnog vozila (tegljača), o odnosu bruto snage motora izražene u kilovatima i najveće dopuštene mase vozila izražene u tonama, ako će se izvanredni prijevoz obaviti na cesti sa uzbrdicom/nizbrđicom. (8) Zahtjev za izdavanje dozvole strani prijevoznik i prijevoznik Europske unije podnosi Hrvatskim cestama d.o.o. putem posrednika u skladu s Zakonom o prijevozu. Članak 18. (Plan prijevoza) (I) Plan prijevoza iz stavka 5. članka 17. ovog Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke: - itinerar prijevoza s navođenjem javnih cesta po kojima će se odvijati izvanredni prijevoz te svih parkirališnih i drugih prometnih površina uz trasu prijevoza, prikladnih za zaustavljanje izvanrednog prijevoza i odgovarajući kartografski prikaz, - vremenski tijek prijevoza s navođenjem predviđenih zaustavljanja na parkirališnim ili drugim prometnim površinama uz put prijevoza, - opis, lokaciju i predviđeno vrijeme posebnog manevriranja s vozilom ili manipuliranja s teretom, - opis predviđenih posebnih mjera pri izvođenju izvanrednog prijevoza (djelomično ili potpuno zatvaranje javne ceste zbog izvanrednog prijevoza s predviđenim vremenom njegovog trajanja, predviđeni zahvati u naprave i vodove u zračnom prostoru iznad kolnika ceste i slično), - način uređivanja prometa u slučajevima iz alineje 3. i 4. ovog stavka (izmjenično odvijanje cestovnog prometa usmjereno pomoću semafora ili ručno, preusmjeravanje prometa na obilazne ceste i slično). Članak 19. (Dopuna zahtjeva) (1) Ako je zahtjev nepotpun ili davatelj dozvole sumnja u istinitost navoda iz zahtjeva i priloga uz zahtjev, prijevoznik ili posrednik mora na zahtjev davatelja dozvole, dopuniti zahtjev odnosno dokazati istinitost navoda, a davatelj dozvole u svakom trenutku može neposredno obaviti i kontrolu dokumentacije, svih sastavnih dijelova izvanrednog prijevoza, uključivo kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila. (2) Davatelj dozvole može prije izdavanja dozvole od prijevoznika ili posrednika zatražiti da: - promjeni vozila kojima će se obaviti izvanredni prijevoz ukoliko utvrdi da nisu zadovoljeni tehnički uvjeti i uvjeti sigurnog obavljanja izvanrednog prijevoza; - zbog prometno - tehničkih i sigurnosnih razloga promjeni predloženi itinerar te predloži novi itinerar. (3) Ako prijevoznik ili posrednik ne postupi po zahtjevu izdavatelja sukladno odredbama ovog članka izdavatelj dozvole odbacit će zahtjev za izdavanje dozvole. Članak 20. (Sadržaj dozvole) (1) Dozvola sadrži osobito: - obvezu prijave izvanrednog prijevoza iz članka 22. ovog Pravilnika, - podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi kojoj se izdaje dozvola, - podatke o teretu, vozilu odnosno skupu vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, - planirano vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza, - duljinu i opis relacije po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz, - podatke o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju, - iznos i način plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, - iznos i način plaćanja troškova postupka i ostalih troškova izvanrednog prijevoza, - uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza, - način i obvezu pratnje izvanrednog prijevoza, - način i obvezu obavješćivanja javnosti, - ostale podatke bitne za sigurno i nesmetano obavljanje izvanrednog prijevoza. (2) Dozvola za izvanredni prijevoz mora sadržavati uvjet daje Voditelj izvanrednog prijevoza dužan prijaviti početak izvođenja izvanrednog prijevoza, na način koji je određen ovim Pravilnikom i uz dodatni uvjet koji u dozvoli odredi izdavatelj dozvole. (3) Izdavatelj dozvole može u dozvoli dodatno odrediti: - da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola o obavljanju izvanrednog prijevoza mora obavijestiti javnost preko sredstava javnog informiranja te odrediti sadržaj obavijesti i broj njenih ponavljanja, Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora prije početka obavljanja izvanrednog prijevoza obavijestiti izdavatelja dozvole da je izvanredni prijevoz spreman za pregled i omogućiti pregled izvanrednog prijevoza. Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora obavijestiti izdavatelja dozvole o točnom početku izvanrednog prijevoza najmanje osam sati prije njegovog početka i to na način kako ga odredi izdavatelj dozvole, Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora ispuniti druge dodatne uvjete potrebne za osiguravanje sigurnosti javne ceste i prometa na javnoj cesti. Članak 21. (Dozvola za izvanredni prijevoz) 1) Za obavljanje izvanrednog prijevoza mogu se izdati sljedeće vrste dozvola: Jednokratna dozvola, Godišnja dozvola 2) Jednokratna dozvola izdaje se za svaki pojedinačni izvanredni prijevoz I., II., III. i IV. kategorije vozila i vrijedi najviše 30 dana od dana izdavanja. 3) Jednokratna dozvola može se izdati za više ponovljenih izvanrednih prijevoza 11. i IH. kategorije uz uvjet unaprijed određenog puta prijevoza, tereta i broja prijevoza; 4) Jednokratna dozvola ovisno o karakteristikama vozila i tereta, može se izdati dozvola za izvanredni prijevoz s više vozila, odnosno prijevoz u konvoju koji može sadržavati najviše 4 vozila. 5) Godišnja dozvola se izdaje za izvanredni prijevoz I., II. i IV. kategorije koja se izdaje za prijevoznika te sadrži podatke o svim vozilima kojima se može obavljati izvanredni prijevoz. 6) Kod izdavanja dozvola iz stavaka 5. i 6. ovog članka u dozvoli se obvezno određuje da dozvola ne vrijedi za obavljanje izvanrednih prijevoza po javnim cestama na kojima je zabranjen promet teretnih vozila ili na kojima izvanredni prijevoz premašuje osovinsko opterećenje, ukupnu masu, ukupnu širinu, ukupnu dužinu ili ukupnu visinu koja je određena prometnim znakom na javnoj cesti. 7) Kod obavljanja izvanrednog prijevoza moraju se, bez obzira na izdanu dozvolu, poštivati sva ograničenja prometa koja su nastupila nakon izdavanja dozvole iz stavka 3. ovog članka i određena su prometnim znakom na javnoj cesti. 8) O izdanim dozvolama ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju izdanih dozvola u elektroničkom obliku, a elektronskim putem (web) dostupna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova i upraviteljima javnih cesta. Članak 22. (Prijava izvanrednog prijevoza) l) Prijevoznik je dužan prije početka obavljanja izvanrednog prijevoza svaki izvanredni prijevoz prijaviti početak prijevoza na informacijski sustav davatelja dozvole. (2) Prijevoznik je obvezan u sustav upisati sljedeće podatke: - broj dozvole; - vrijeme početka i planirano vri Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je prihvatljiv te je uzet u razmatranje kod pripreme dorađenog prijedloga pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
2 LAGER BAŠIĆ d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Mi, ˝Lager Bašić˝ d.o.o. Zagreb, ˝Braco KOP˝ d.o.o. Zagreb, ˝Bačani trasporti˝ d.o.o. Bedekovčina, "Braco Transporti" d.o.o. Zagreb, ˝Ventum Gradnja˝ d.o.o. Kistanje, ˝Brkić˝ d.o.o. Orebić, kao tvrtke koje obavljamo svoju gospodarsku djelatnost i imamo sjedište na području Republike Hrvatske, obraćamo se ovom Ministarstvu s ciljem da izložimo naše mišljenje i pružimo prijedloge na novi Pravilnik o izvanrednom prijevozu. Naime, naše je mišljenje da je postojeći pravilnik izrazito nepovoljan i proizvodi jako negativne posljedice na gospodarstvo RH. Nažalost prijedlog novog pravilnika ne odstupa značajno od postojećeg. Novim pravilnikom se ponovno propisuje plaćanje naknada za: -Prebačaj bruto mase vozila ili sklopa vozila -Prebačaj po osovinskom opterećenju -Premašaj preko najveće dopuštene visine -Premašaj preko najveće dopuštene širine -Premašaj preko najveće dopuštene duljine Ovim pravilnikom se naše građevinske kompanije ali i druge proizvodne kompanije koje ovise o transportu dovode u nepovoljan položaj u odnosu na konkurente iz susjednih zemalja. Primjerice ako firma iz Osijeka konkurira na posao u Dalmaciji na poslovima sa teškom mehanizacijom u samo startu je nekonkurentna sa cijenom zbog značajno većih troškova transporta u odnosu na firme iz BiH, Crne Gore pa čak i Italije ili Kine koje samo na uštedi cestovnog transporta kroz RH ostvare ogromnu prednost u nadmetanju. Također uzmite za primjer proizvodnju Đure Đakovića opreme za vjetroelektrane koje se dopremaju u Dalmatinsko zaleđe cestom a koja nije konkurentna u odnosu na njemačku ili kinesku koja se mora dopremiti brodom i manjim dijelom cestom. Zbog toga predlažemo da se novi pravilnik prilagodi primjerice Danskom zakonu i pravilniku o transportu koji nije destimulirajući za industriju nego je pozitivan za razvoj njihove industrije jer omogućuje jednostavan i povoljan transport do luka i drugih država svojih proizvoda. Treba omogućiti da svako vozilo koje se može registrirati za obavljanje transporta prilikom registracije plati naknade ( koje su različite za različit broj osovina) za osovinsko opterećenje i time dobije godišnju dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti. Također, plaćanje za prebačaj bruto mase vozila ili sklopa vozila je u potpunosti besmisleno i kazneno za sve koji se pokušavaj baviti nekom ozbiljnom djelatnošću u RH jer bruto masa vozila i preko 44 tone ako je raspoređeno i vozi se na veće broju osovina gdje se ne prelazi osovinsko opterećenje sigurno ne oštećuje ceste a niti ometa promet više nego teret od 40 tona na 4 osovine. Iz ovog razloga treba plaćati samo prebačaj po osovinskom opterećenju a isto povećati na minimalno 10 tona, odnosno ovisno o tehničkim karakteristikama osovina. Trenutno kod nas dva puta plaćamo za obavljanje djelatnosti vozila koje posjedujemo i u koje smo investirali, jednom prilikom registracije, a drugi put kada mora obaviti konkretan transport. U Danskoj se plaća registracija, tehnička pratnja ako je potrebna tj. ako nisi sam registriran za pratnju i cestarine (mostarine i tunelarina). Stoga tražimo da se predloženi Pravilnik u potpunosti izmijeni i prilagodi Danskom zakonu koji je poticajni za vlastito gospodarstvo a samim time i budžet jer će donijeti značajan porast prihoda od cestarina, potrošnje goriva jer strani prijevoznici neće zaobilaziti ceste RH, a još više poticajem našim kompanijama koje ovise o transportu teške i vangabaritne opreme i mehanizacije da mogu biti konkurentne susjednim kompanijama i omogućiti im širenje, rast i upošljavanje što je jedini jamac prosperiteta RH i zaustavljanja iseljavanja. U nastavku dostavljamo prijedlog izgleda i sadržaja Pravlinika za RH. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je prihvatljiv te je uzet u razmatranje kod pripreme dorađenog prijedloga pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
3 Autocesta Rijeka -Zagreb d.d. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Mišljenja smo također da davatelja dozvole (iz članka 46. stavka 5. Zakona o cestama) treba obvezati na dostavljanje izdanih dozvola s itinerarom sukladno odredbi članka 46. stavak 6. Zakona o cestama radi izdavanja računa upravitelja autoceste, odnosno koncesionara davatelju dozvole. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje na način da se sve dozvole izdaju kroz jedinstveni informacijski sustav kroz koji se i prati izvođenje izvanrednih prijevoza.
4 HGK PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Vezano za predmetni Prijedlog pravilnika o izvanrednom prijevozu, Radna grupa za Izvanredni prijevoz Sektora za promet i veze Hrvatske gospodarske komore navodi sljedeće: predloženi Pravilnik nije bitan napredak u odnosu na postojeći, ne uzima u obzir potrebe prijevoznika, gospodarskih subjekata koji su korisnici Izvanrednog prijevoza, kao i tržišta izvanrednih prijevoza u Europi u 2018-oj godini. Prijedlog pravilnika ne uzima u obzir rasterećenje gospodarstva od administrativnih opterećenja, kao ni smjernice Europske Unije za izvanredne prijevoze. Molimo da se Prijedlog pravilnika revidira kako bi bio više u skladu s Prijedlogom pravilnika koji je u 2017-oj godini izradila Stručna radna skupina za izradu Prijedloga pravilnika o izvanrednom prijevozu osnovana od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
5 DAMIR SIKETIĆ PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU MTS- transportna logistika D.O.O. Članak 6. 1.Zahtjev za izdavanje dozvole 2. (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz podnosi se u pisanom obliku davatelju dozvole na propisanom obrascu koji je tiskan je uz ovaj Pravilnik (Prilog 1.) i čini njegov sastavni dio ili u elektronskom obliku, ako je podnošenje zahtjeva u elektronskom obliku moguće. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti prijevoznik ili otpremnik.RH (3) Zahtjev za izdavanje dozvole i pripadajući prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik. (4) zahtjev za izdavanje dozvole u međunarodnom cestovno prometu strani prijevoznik podnosi, preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje prijevoznićke , otpremničke ili agencjiske djelatnosti u cestovno prometu RH Članak 11. (1)Dozvola za izvanredni prijevoz vrijedi 5-7 dana. Pratioc izvanrednog tereta je obavezan putem sms ili mail-e prijaviti vrijeme početka prijevoza i završetka prijevozana na informacijski sustav davatelja dozvola. Ako se ne prijavi početak prijevoza , smatra se da se prijevoz obavlja bez dozvole. (2)(2) Izmjena vremena polaska izvanrednog prijevoza može se izvršiti samo uz pisano rješenje izdavatelja dozvole. (3) Prijevoznik ili otpremnik može odustati od izvanrednog prijevoza isključivo prije vremena početka obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenog u dozvoli. (4) Prijevoznik ili otpremnik ima pravo podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu zahtjeva za izdavanje dozvole samo prije izdavanja dozvole. (5) Prijevoznik ili otpremnik nakon izdane dozvole nema pravo podnijeti zahtjev za izmjenu, odnosno dopunu izdane dozvole, osim u slučaju izmjene vremena polaska. Članak 11 stavka ( 5 ) htio bi upozoriti da se može pokvariti kamion koj se ne može popraviti u kratkom roku ( mora se promjenit vučno vozilo ), kao i vremenske neprilike , bura, odroni ili oštečenja na cesti pa izvanredni prijevoz mora koristiti obilazni pravac. Članak 12. (1) Dozvola za izvanredni prijevoz se izdaje za svaki izvanredni prijevoz posebno. (2) Iznimno od odredbe iz prijašnjeg stavka, davatelj dozvole može izdati jednu dozvolu za izvanredni prijevoz s više vozila (konvoj), a najviše tri, u slučaju da se radi o istovremenom prijevozu jednakih tereta s jednakim vozilima po istom putu prijevoza. U tom slučaju izdavatelj dozvole određuje obvezan razmak između vozila s kojima se izvodi izvanredni prijevoz i druge uvjete izvođenja izvanrednog prijevoza. (3) Davatelj dozvole je dužan izdati dozvolu u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva. TREBA DODATI DA BUDE JASNO. STAVKU TRI U ČLANAK 12. Članak 19. (1) Izvanredni prijevozi obavlja se u pravilu noću. (2) U smislu ovoga Pravilnika, noć se smatra vrijeme od 20.00 do 06.00 sati. (3) Iznimno, od odredbi iz stavka 1. ovog članka, kada to dopuštaju uvjeti odvijanja prometa i karakteristike izvanrednog prijevoza, izvanredni prijevoz može se obaviti i po danu. U potpunosti se slažem s člankom 19. . prijevoznik ima ograničenje vožnje od 9 sati plus obavezna pauza,, ovaj članak 19. mu omogućuje da može ispuniti normu ( pogotovo ako se vrši prijevoz po cijeloj hrvatskoj ( relacija: gp goričan - dubrovnik i slično.) Da bi zakon bio jasan navesti da : Tereti više od :širine 3,5 m visine : 4,5 m , dužine: 30 m i težine: 80 tona, se smatraju tereti koji moraju obavljati noću, pogotovo za vrijeme turistićke sezone. Članak 20. 1.Pratnja izvanrednog prijevoza (1) Obveza i vrsta pratnje izvanrednog prijevoza, broj vozila za pratnju te pratnja policije kod osiguravanja sigurnog odvijanja izvanrednog prijevoza, a obzirom na zahtjevnost i značaj prijevoza te itinerar prijevoza, određuje se dozvolom. (2) Pratnju izvanrednog prijevoza izvode pratitelji izvanrednog prijevoza s vozilima za pratnju koja moraju biti registrirana u Republici Hrvatskoj. (3) Kada se pratnja izvodi s jednim vozilom na autocesti se mora kretati iza izvanrednog prijevoza, a na ostalim cestama ispred izvanrednog prijevoza. U slučaju da se pratnja izvodi s dva ili više vozila jedno vozilo treba biti ispred, a ostala iza izvanrednog prijevoza. (4) Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake: - je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 m do zaključno 3,5 m i/ili duljine od 23 metra do 30 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 30 metra do 40 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja i jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 m do zaključno 5,0 m i/ili do 40 metara. - je obvezne su jedna zahtjevna pratnja i jedna policijska pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 5,0 m i/ili duljine od 40 metra. (5) Na ostalim cestama: - je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 m do zaključno 3,5 m i/ili duljine od 23 metra do 25 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 25 metra do 30 metara; - obvezne su jedna zahtjevna pratnja i jedna policijska pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 m i/ili duljine iznad 30 m. Članak 21. (1) Člana 21 se briše. Novim bi se pravilnikom moralo točno i decidirano utvrditi kada treba ići policija u pratnju i koliko pratioca. Ne smije biti ničije mišljenje jer postoji mogučnost za sivu zonu. (2)U članku 20. treba navesti i visinu i težinu da bi bilo potpuno jasno. - visinu veću od 5,00 m; - ukupnu masu veću od 80 t , na ostalim cestama - ukupnu masu veću od 120 t , na autocesti i brzoj cesti Članak 25. (1) Zahtjevna pratnja se izvodi s vozilom za pratnju koje mora biti označeno i opremljeno jednako kao vozilo s kojima se izvodi jednostavna pratnja, te još dodatno opremljeno (Prilog 6.): - s mjernom trakom za mjerenje dužine i mjernom letvom za mjerenje visine; - sa svjetlosnom signalnom pločom veličine najmanje 1000 mm x 700 mm, s promjenjivim sadržajem prometnih znakova: znak „opasnost na cesti“ s dopunskom pločom „IZVANREDNI PRIJEVOZ“, znak „zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila, osim motornih vozila s dva kotača“, znak „zabranjeno pretjecanje za teretna vozila“, žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i da ju je potrebno mijenjati u smjeru strelice. Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu Na signalnoj ploči ne smije biti reklamnih poruka. Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila. (3)Vozilo kojim se izvodi zahtjevna pratnja može se koristiti i za izvođenje jednostavne pratnje. Zahtjevna pratnja: Izvodi se s vozilom koje mora biti označeno i opremljeno jednako kao vozilo s kojim se izvodi jednostavna pratnja, uz ista ograničenja, te uz sljedeće dodatke: -Boja vozilase preporuča da bude svijetla i lako uočljiva (bijela ili žuta); -Vozilo mora imati mjerač dužine i visine; -Vozilo mora imati na krovu postavljenu svjetlosnu signalnu ploču minimalne veličine 100 x 90 cm s promjenjivim sadržajem prometnih znakova: znak „opasnost na cesti“, znak „zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila osim motornih vozila na dva kotača“, znak „zabranjeno pretjecanje za teretna vozila“, žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i da ju je potrebno mijenjati u smjeru strelice i obavijesti; -Na signalnoj ploči ne smije biti nikakvih reklamnih poruka. Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila. Sa svom dodatnom opremom ( tablom ) auto u pratnij je dovoljno vidljiv. Nakon tri godine od stupanja na snagu zakona o izvanrednom prijevozu može se uvesti obavezna boja VI.TROŠKOVI I NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ Sa izlaskom novog pravilnika nadali smo se da će pojeftiniti dozvole za izvanredni prijevoz za terete većih dimenzija ( težina ), što u ovom slučaju nije.Taj zakon najviše šteti našim izvoznicima ( ublažava ga zakon članak 36. ) Člnak 43 .tablice za obračun ( poskupljuje ) NEJASNO I.ODGOVORNOST SUDIONIKA IZVANREDNOG PRIJEVOZA Članak 30. (1) Podnositelj zahtjeva za dozvolu odgovoran je za: - dostavu imenovanja odgovornog voditelja izvanrednog prijevoza; - dostavu izjave o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti izvanredni prijevoz; - dostavu posebne izjave koja mora sadržavati sljedeće podatke: (3) U postupku obavljanja izvanrednog prijevoza prijevoznik je odgovoran za: – pravilan i siguran smještaj tereta na vozilo; – učvršćivanje tereta na vozilu ispravnom i atestiranom opremom; – sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza; – poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom; – ispravno označavanje vozila kojim obavlja izvanredni prijevoz u skladu s odredbama ovog Pravilnika. usklađenost dimenzija, ukupne mase i osovinskih opterećenja vozila s propisima i dozvolom; (4) Pratitelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za: – da se pratnja izvanrednog prijevoza obavlja vozilima opremljenim i označenim u skladu s odredbama ovog Pravilnika; – nošenje zaštitne reflektirajuće odjeće te posjedovanja odgovarajuće opreme i prometne signalizacije i to: zaštitne kacige, zaštitnog reflektirajućeg prsluka, crvene i zelene zastavice za signaliziranje izvanrednog prijevoza, sredstva za komunikaciju kao što je prijenosni radio ili mobilni uređaj, komplet prijenosnih prometnih znakova za osiguranje izvanrednog prijevoza kod neplaniranog zaustavljanja na kolniku; – odbijanje započinjanja pratnje izvanrednog prijevoza kada prijevoznik nema dozvolu za izvanredni prijevoz ili obustavu pratnje izvanrednog prijevoza ukoliko se isti ne obavlja u skladu sa izdanom dozvolom; – koordinaciju/komunikaciju sa svim sudionicima u obavljanju izvanrednog prijevoza (pratnja, vozač, policija, voditelj); – poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom; – sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i IP; – licencu za obavljanje pratnje izvanrednog prijevoza u Republici Hrvatskoj koju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; (5) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za: – ispunjenje svih uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli; – usklađenost dimenzija, ukupne mase i osovinskih opterećenja vozila s propisima i dozvolom; – upoznavanje osoblja (vozača i pratitelja) s planom i svim uvjetima za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli; – koordinaciju s drugim nadležnim subjektima koji prate izvanredni prijevoz. - za poznavanje puta prijevoza utvrđenog u dozvoli te prometne uvjete na njemu. U međunarodnom cestovno prometu strani prijevoznik je odgovorni voditelj prijevoza I odgovoran za dimenzije, ukupne mase i osovinskih opterećenja vozila s propisima i dozvolom; TREBA UBACITI ČLANAK Ako strani prijevoznik ne podmori dugove domačem zastupniku, domaći zastupnik koj mu je ishodovao dozvole može tražiti zabranu izdavanje dozvole do podmirenje duga po zakonu RH. VAŽNO Osoba koja ima licencu upravitelja prijevoza može obavljati dužnosti pratitelja izvanrednog prijevoza. Treba dodati iz starog zakona Članak 5. Dozvolu izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., županijska uprava za ceste, Upravno tijelo Grada Zagreba, odnosno korisnik koncesije, ovisno o javnoj cesti na kojoj se treba obaviti izvanredni prijevoz. članak 6. Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na više javnih cesta razvrstanih kao autocesta, državna, županijska odnosno lokalna cesta, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaju Hrvatske ceste d.o.o., prema mjestu gdje započinje izvanredni prijevoz. Članak 35. Prijevoznik odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu koja nastane zbog obavljanja izvanrednog prijevoza suprotno uvjetima iz dozvole i odredbama ovoga Pravilnika, odnosno radi neovlašteno poduzetih mjera i radnji u svezi izvanrednog prijevoza Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlozi su djelomično obuhvaćeni kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
6 Radna skupina HGK za izvanredne prijevoze PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU - Ovaj prijedlog pravilnika nije zadovoljavajući. Nije u skladu sa namjerom vlade da rastereti gospodarstvo, smjernicama EU o izvanrednim prijevozima, te nas nimalo ne približava standardima izvanrednih prijevoza u EU. - Prijedlog pravilnika uopće ne uzima u obzir odluku vlade o smanjenju parafiskalnih nameta i administrativnog opterećenja gospodarstva. Administrativni postupak je još uvijek složen i skup, te nema predviđenih godišnjih dozvola za izvanredne prijevoze koje bi znatno smanjile administrativno opterećenje i prijevoznika i Hrvatskih Cesta. Još uvijek se spominju i državni biljezi, kojima je mjesto u povijesti. - Na razini EU postoji dokument „European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports“ koji bi trebao biti vodilja državnim institucijama kod uspostave propisa i regulacije izvanrednih prijevoza. Predlažemo da kreator ovog novog prijedloga pravilnika detaljno prouči taj dokument, jer postoji prilično veliko odstupanje ovog pravilnika od smjernica EU. - Radna skupina zasnovana od strane MMPI za izradu prijedloga pravilnika o izvanrednom prijevozu je napravila prijedlog pravilnika koji se uvelike razlikuje od trenutnog prijedloga. Molimo da se prvobitni prijedlog uzme na razmatranje kao finalna verzija. - Neophodno je uvođenje godišnjih dozvola za izvanredne prijevoze manjih dimenzija, dozvole bi se izdavale na priključno vozilo. - Dozvole trebaju biti trajanja 15-30 dana kao u zapadnoj EU. Situacija sa izdavanjem dozvola u trajanju od par sati do max 24h je iznimno loša i otežava poslovanje i prijevoznicima i Hrvatskim Cestama koje moraju mijenjati termine u dozvlama i po nekoliko puta, što je nepotrebno opterećenje rada i vremena. - Radi veće sigurnosti potrebno je uvesti web sustav prijavljivanja izvanrednih prijevoza koji se obavljaju prije nego isti započnu. Unutar prijave bi trebalo omogućiti stavljanje linka za GPS praćenje vozila. Tako da ako je prijevoz zaustavljen od strane policije ili nadležne inspekcije, a utvrdi se da prijevoz nije prijavljen u sustav, smatra se da se prijevoz ne izvršava u skladu sa izdanom dozvolom te da je prijevoznik u prekršaju. To je i bio prijedlog radne skupine, a taj prijedlog je u skladu željama koje je u radnoj skupini izrazio Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta u MMPI. To bi omogućilo policiji i službama inspekcije lakše praćenje IP koji se odvijaju po našim prometnicama, kao i planiranje kontrola IP. - Smatramo da prema standardima EU cijene dozvola ne mogu biti varijabilne, potrebno je da sustav bude što jednostavniji i transparentniji, sa fiksnim naknadama. EU gleda na dozvole za izvanredne prijevoze kao administrativni proces kojemu je primarni cilj osiguranje izvršenja izvanrednih prijevoza na efikasan i siguran način, a ne kao izvor prihoda za državnu upravu ili koncesionare cesta. U prijedlogu pravilnika koji je izradila radna grupa, prijevozi su u 5 kategorija: 1) d=23m / š=3m / v=4,2m / m=44t (to jest 48t za sklop sa 6 ili više osovina) 2) d=23 - 30m / š=3 - 3,5m / v=4,2 - 4,5m / m=44/48 - 60t 3) d= preko 30m / š= preko 3,5m / v= preko 4,5m / m= preko 60t 4) radni strojevi 5) poljoprivredni strojevi Naš prijedlog cijena po uzoru na zapadnu EU bi bio ovakav: - godišnja dozvola za dimenzije unutar 1 kategorije, važeće za sve prometnice u državi (osim tamo gdje su ograničenja prometnim znakovima), dozvola se izdaje na priključno vozilo / 1.000 HRK - jednokratna dozvola za kategoriju 1), važenje dozvole 15-30 dana / 500 HRK - višekratna dozvola za kategoriju 1) za neograničen broj prijevoza u tom periodu sa istim prijevoznim sklopom i teretom istih dimenzija na zadanoj relaciji, važenje dozvole 30-90 dana / 1.000 HRK - jednokratna dozvola za kategoriju 2), važenje dozvole 15-30 dana / 750 HRK - višekratna dozvola za kategoriju 2) za neograničen broj prijevoza u tom periodu sa istim prijevoznim sklopom i teretom istih dimenzija na zadanoj relaciji, važenje dozvole 30-90 dana / 1.500 HRK - jednokratna dozvola za kategoriju 3), važenje dozvole 15-30 dana / 1.250 HRK - višekratna dozvola za kategoriju 3) za neograničen broj prijevoza u tom periodu sa istim prijevoznim sklopom i teretom istih dimenzija na zadanoj relaciji, važenje dozvole 30-90 dana / 2.500 HRK - mjesečna dozvola za kategoriju 4) za neograničen broj prijevoza u tom periodu / 1.500 HRK - godišnja dozvola za kategoriju 4) za neograničen broj prijevoza u tom periodu / 9.000 HRK - kategorija 5 je na MMPI i HC za razmatranje - Kod izrade dozvola potrebno je popisati i uzimati u obzir glavne transportne koridore, od kojih prijevoznik smije odstupiti samo za dolazak do točke utovara/istovara, kako bi se osiguralo da prijevozi idu po autocestama i glavnim koridorima, a ne kraćim putem. - Nekoliko smjernica iz dokumenta „European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports“: 1) Jedna kontakt točka za podnošenje zahtjeva za IP (one-stop-shop principle). Idealno bi to bio web obrazac. A ne da se zahtjev podnosi pojedinim regionalnim ispostavama Hrvatskih Cesta. 2) Dugoročne (godišnje) dozvole za nedjeljivi teret, bez unaprijed definirane vrste tereta. Dozvola treba biti važeća za više od jednog tegljača. Sve prometnice dozvoljene i zabranjene za korištenje bi trebale biti dio dozvole ili u dokumentu koji je u prilogu dozvole. Preporuka EU je da za dužinu do 24m i širinu 3m ne treba dozvola (kao što je na primjer već sad u Danskoj). A godišnja dozvola da je do dužine 30m, širine 3,5m, visine 4,20m, mase 80t i osovinskog opterećenja do 12t po osovini. Također je tu pretpostavka dugoročne (godišnje) dozvole za određeni koridor (trasu) sa dimenzijama d40m x š4,5m x v4,4m x 100t , 12-15t po osovini 3) Uvođenje SERT dokumenta koji bi se koristio za izdavanje dozvola i koji bi jednog dana trebao važiti za sve države u EU. SERT dokument bi sadržavao tehničke podatke o tegljaču i prikolici. Te dokumente izdavatelj dozvole može koristiti za provjeru tehničkih mogućnosti tegljača i prikolice prije izdavanja dozvole. 4) Definiranje koridora za izvanredne prijevoze, pogotovo za izvanredne prijevoze u tranzitu, što bi trebalo ubrzati proceduru izdavanja dozvola. 5) Dokument predlaže potrebu za pratnjom odnosno vožnjom bez pratnje ovisno o dimenzijama prijevoza i kategoriji prometnice. 6) Predlaže se uvođenje na nacionalnoj razini edukacije i redovnog certificiranja osoblja koje izvršava tehničku pratnju (pratioca), što u Hrvatskoj naravno ne postoji, a na tim osobama je velika odgovornost u prometu. Prihvaćen Izneseni prijedlozi su obuhvaćeni kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
7 Hrvatske autoceste d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Hrvatske autoceste d.o.o. iznose primjedbe na tekst Pravilnika o izvanrednom prijevozu: Članak 1. stavak 2. određuje da se Pravilnik ne primjenjuje na pojedine izvanredne prijevoze te da posljedično za te izvanredne prijevoze dozvola nije potrebna. Ističe se da će se pravi temelj za ovo normativno rješenje, koje važeće odredbe Zakona o cestama ne dopuštaju, ostvariti po stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o cestama koje su u lipnju ove godine bile u proceduri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Pod pretpostavkom odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o cestama, u alineji 1. kojom se uređuju izvanredni prijevozi koji se moraju obaviti interventno radi otklanjanja posljedica izvanrednih okolnosti, potrebno je dodati da je prijevoznik prije početka obavljanja takvog izvanrednog prijevoza, osim policije i nadležnog davatelja dozvole, dužan obavijestiti pravne osobe koje upravljaju cestama kojima se taj izvanredni prijevod treba obaviti (upravitelji imaju prema Zakonu o cestama obvezu obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta te izvanrednim događajima na njima značajnim za sigurno odvijanje prometa). Članak 5. je potrebno u cijelosti promijeniti. Uvažavajući potrebu davanja uvjeta o načinu i mogućnosti prolaska izvanrednog prijevoza dionicama javnih i nerazvrstanih cesta svih pravnih subjekata po kojem izvanredni prijevoz prolazi, a s obzirom na već sada veliki iskorak Republike Hrvatske u vidu povezivanja državnih i javnih službi kroz razne sustave (npr. e-građanin), mišljenja smo da bi se razvojem novog zajedničkog sustava (prilikom kojeg bi svi sudionici u kreiranju dozvole bili spojeni na jedinstveni sustav), uvelike pridonio pojednostavljenju i ubrzanju administracije, kako nama tako i samim podnositeljima zahtjeva (podnositelj zahtjeva bi na jednom, centraliziranom mjestu podnio zahtjev za izdavanje dozvole, a svi sudionici u postupku bi sukladno zahtjevu utvrdili svoje uvjete i ograničenja prolaska izvanrednog prijevoza). Do izrade i implementacije zajedničkog sustava, mišljenja smo kako je mjerodavnije da izdavatelj dozvole u izravnom kontaktu, a kada je isto potrebno, zatraži uvjete, odnosno suglasnost za obavljanje izvanrednog prijevoza od svih drugih nadležnih službi, kao preduvjet za izdavanje dozvole. Pri tome, a u cilju pravovremenog informiranja o ograničenjima na javnim i nerazvrstanim cestama za prolazak izvanrednih prijevoza, svaki upravitelj javne ili nerazvrstane ceste može po svakoj izdanoj suglasnosti za obavljanje radova istu dostaviti i na predefiniranu e-mail adresu izdavatelja dozvole. Ukoliko ipak gore opisano nije sada primjenjivo, s obzirom na to da je za izdavanje suglasnosti potrebno određeno vrijeme, a izvanredni prijevoz prilikom prolaska može imati utjecaj i na samu sigurnost prometa, a ne samo na interakciju na objektima, predlažemo izmijeniti stavak 2., predlažemo dodati novi stavak 3. te izmijeniti dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4., kako slijedi: "2) Prijevoznik ili otpremnik je dužan, minimalno 3 (tri) dana prije izdavanja dozvole, podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti drugih nadležnih subjekata, ako bi izvanredni prijevoz imao utjecaj na odvijanje prometa ili izazvao interakciju na objektima kojima ti subjekti upravljaju. 3) Izdavatelj suglasnosti može u postupku izdavanja suglasnosti od prijevoznika ili otpremnika zatražiti da dostavi: • odgovarajući projekt mjera za osiguranje mostova, cestovnih objekata i drugih cestovnih građevina, • projekt privremene regulacije prometa na kritičnim točkama predloženog itinerara, • druge potrebne podatke i priloge koji određuju specifične značajke izvanrednog prijevoza. 4) Visinu i način plaćanja troškova postupka izdavanja suglasnosti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka utvrđuje subjekt koji izdaje suglasnost i naplaćuje ih prijevozniku ili otpremniku." Naplata administrativnog troška postupka izdavanja suglasnosti je zakonom propisano pravo subjekta koji vodi postupak i troškovi se trebaju naplaćivati dok se ne uspostavi zajednički sustav koji smo prethodno opisali, a koji će ih svesti na minimum. Članak 18. stavak 2. propisuje da je, ukoliko je zbog izvođenja radova na održavanju i/ili drugih radova odnosno aktivnosti na cesti potrebno ograničiti njezinu uporabu ili cestu potpuno zatvoriti, pravna osoba koja upravlja cestom obvezna odrediti odgovarajući obilazak i najmanje 30 dana prije novonastalih uvjeta obavijestiti mjerodavne institucije o istome. Mišljenja smo da isto nije moguće primijeniti, s obzirom na to da većinu radova vremenski nije moguće točno predvidjeti, usuglasiti s ostalim (uključenim) pravnim subjektima 30 dana ranije te naposljetku iste započeti trideseti dan. Na primjer, u očuvanju visokog nivoa služnosti autocesta izvode se svakodnevno brojni radovi redovnog i izvanrednog održavanja autocesta, kao i određeni radovi za potrebe trećih pravnih osoba, a čiji vremenski početak izvođenja uvjetuje, odnosno definira više faktora (npr. suglasnosti drugih pravnih osoba (obilazni pravci), izvođač radova, vremenske prilike, izvanredne okolnosti, prioritetni radovi i dr.). Nadalje, pravna osoba koja upravlja cestom može odrediti odgovarajući obilazak samo u slučaju ako je obilazak u nadležnosti te pravne osobe. Slijedom navedenog predlažemo brisanje odredbe stavka 2. članka 18. u cijelosti. Članak 19. određuje vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza. Predlažemo dodati novi stavak 4. koji glasi: "4) Nadležni subjekt koji upravlja autocestom i/ili drugom javnom cestom po kojoj se treba obaviti izvanredni prijevoz, može propisati odredbe prema pojedinim dimenzijama i/ili ukupnoj masi i/ili osovinskom opterećenju prijevoznog skupa vozila, odnosno prema objektivnim i optimalnim uvjetima odrediti zabrane i/ili vremenska ograničenja za prometovanje izvanrednog prijevoza te o istome obavijestiti izdavatelja dozvole." Članak 28. stavak 2. uređuje pitanje prava na naknadu štete na drugačiji način nego je to uređeno mjerodavnim zakonom. Uz to, predviđeno je da se prijevozniku ili otpremniku vraća plaćena naknada za izvanredni prijevoz, no otvoreno ostaje pitanje povrata plaćenih troškova postupka i ostalih troškova izvanrednog prijevoza koji se prema članku 33. stavku 1. predujmljuju prije izdavanja dozvole. Članak 30. stavci 4. i 5. uređuje pitanje odgovornosti pratitelja izvanrednog prijevoza kao jednog od sudionika izvanrednog prijevoza. Uvažavajući mogućnost nastanka novih uvjeta u odnosu na izdane uvjete u suglasnosti, a samim time i dozvoli za izvanredni prijevoz (olujni udari vjetra, elementarne nepogode, izvanredni radovi i sl.), predlažemo stavke 4. i 5. dopuniti dodatnom alinejom koja glasi: "- pravovremenu provjeru prohodnosti itinerara neposredno prije početka obavljanja kao i kontinuirano vršiti provjeru stanja prohodnosti (po dionicama) tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza," Poglavlje V KONTROLA IZVANREDNIH PRIJEVOZA, članci 31. i 32., nisu u skladu s odredbom članka 46. stavka 7. Zakona o cestama, kojom je ministar mora, prometa i infrastrukture ovlašten propisati uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza te uvjete i postupak izdavanja dozvole, ali nije ovlašten propisati kontrolu izvanrednih prijevoza. Da bi predmetni Pravilnik bio u skladu sa Zakonom o cestama, izmjene i dopune Zakona o cestama trebale bi proširiti ovlast ministra iz 46. stavka 7. (a što nije bilo sadržano u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o cestama koje su u lipnju ove godine bile u proceduri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću). Članak 33. stavak 1. propisuje da je prijevoznik ili otpremnik prije izdavanja dozvole obvezan uplatiti predujam troškova postupka izdavanja dozvole, ostalih troškova izvanrednog prijevoza te naknade za izvanredni prijevoz. Iako nije izrijekom navedeno, izričaj ove odredbe upućuje da se predujam uplaćuje izdavatelju dozvole. Člankom 44. uređuje se raspodjela naknade za izvanredni prijevoz, ali u Pravilniku nema odredbe kojom bi se uredilo pitanje raspodjele ostalih troškova izvanrednog prijevoza. Potpuno je neprihvatljivo i neopravdano da se svi ostali troškovi izvanrednog prijevoza koji se treba obaviti po cestama više upravitelja predujmljuju Hrvatskim cestama d.o.o. Naime, prema članku 34. stavku 3. propisuje se što se smatra pod ostalim troškovima - uz ostalo se navodi izvođenje posebnih mjera za osiguranje cesta i objekata, izvedba radova proširenja kolnika te korekcije elemenata ceste, otklanjanje nastalih šteta na cesti, objektima i opremi ceste te dovođenje ceste i objekata u prvobitno stanje. Sve navedene zahvate i aktivnosti provode upravitelji cesta, upraviteljima cesta nastaju troškovi koji se njima (a ne izdavatelju dozvole) moraju nadoknaditi. U člancima 38., 39., 40. i 41. predviđeno je da se za premašenja najveće dopuštene duljine, širine, visine i ukupne mase vozila za prijeđeni put po autocestama ne obračunava naknada. Nismo suglasni s predloženim konceptom iz sljedećih razloga: - zbog premašenja dopuštene duljine vozila izvanrednog prijevoza, ostalim vozilima u prometu na autocestama potrebno je duže vrijeme za pretjecanje što usporava prometni tok i remeti odvijanje prometa na autocesti, - širina vozila do 3 m ne utječe na prometni tok na autocesti, međutim veće širine usporavaju prometni tok, - nema bitne razlike između autocesta i ostalih cesta u pogledu visine vozila, - iako autoceste imaju u odnosu na ostale ceste najjaču kolničku konstrukciju, zbog prekoračenja ukupne mase vozila ili skupa vozila i na autocestama dolazi do pojačanog trošenja. Uvažavajući navedeno, predlažemo da članak 38. stavak 3. glasi: " (3) Za izvanredne prijevoze za koje se izdaje dozvola, premašenja iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se umanjena za 50% za prijeđeni put po autocesti." Također predlažemo da se u članku 39. u stavku 3. iza teksta: "premašenja iz stavka 1." doda tekst: "alineje 1.". Nadalje, predlažemo da se članak 40. stavak 3. briše, a da članak 41. stavak 3. glasi: " (3) Za izvanredne prijevoze za koje se izdaje dozvola, premašenja iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se umanjena za 50% za prijeđeni put po autocesti." Članak 43. je u koliziji s predloženim odredbama članaka 38., 39., 40. i 41. jer ukupna udaljenost uključuje i km autocesta iz itinerara. Članak 44. stavak 1. potrebno je izričajno prilagoditi. Navod da se naknade za izvanredni prijevoz za dozvole izdane prijevoznicima Europske unije i stranim prijevoznicima te za mjesečne i godišnje dozvole uplaćuju na račun Hrvatskih cesta d.o.o. prije preuzimanja dozvole može se tumačiti na način da se odnosi i na prijevoznike registrirane u Republici Hrvatskoj (Republika Hrvatska je članica Europske unije pa bi se hrvatski prijevoznici mogli smatrati prijevoznicima Europske unije). Tako bi ovim stavkom bile obuhvaćene sve izdane dozvole za izvanredni prijevoz iako prema stavku 2. istog članka to nije bila namjera. Vezano za stavak 2. istog članka, ukoliko se duljina puta koji se odnosi na autoceste utvrđuje iz službene evidencije Hrvatskih cesta d.o.o. potrebno je propisati da su Hrvatske ceste d.o.o. dužne podatke o duljinama uskladiti s evidencijama upravitelja autocesta (Hrvatskih autocesta d.o.o. i koncesionara). Također je uočena očita omaška u navođenju broja stavka na koji se poziva. Prijedlog da se naknada za izvanredni prijevoz za dozvole koje su izdane stranim prijevoznicima te za mjesečne ili godišnje dozvole ne raspoređuju upraviteljima autocesta po kojima se izvanredni prijevoz obavlja, u suprotnosti je s člankom 93. stavkom 4. Zakonom o cestama, kao što je s navedenom odredbom Zakona u suprotnosti da upravitelji cesta po kojima se obavljao izvanredni prijevoz raspolažu sredstvima pripadajućeg iznosa naknade tek po proteku godine, dok se ista izdavatelju dozvole unaprijed predujmljuju i za dio naknade koji se ne odnosi na ceste kojima isti upravlja te se sredstva kojima nije ovlašten raspolagati čitavu godinu nalaze na računu izdavatelja dozvole. Naknada za izvanredni prijevoz je namjenski izvor financiranja javnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama, pa predlažemo da se raspodjela provodi mjesečno, a ako to operativno nije moguće kvartalno. Normativno rješenje stavka 3. članka 44. da raspodjelu sredstava naknade za izvanredni prijevoz donosi ministarstvo nadležno za poslove prometa nema pravog temelja u važećim odredbama Zakona o cestama - da bi predmetni Pravilnik bio u skladu sa Zakonom o cestama, izmjenama i dopunama Zakona o cestama trebalo bi urediti i ovo pitanje. Članak 46. je potrebno dopuniti i uskladiti s važećom odredbom članka 46. stavka 6. Zakona o cestama i pravom policije, inspekcije cesta i upravitelja cesta da budu obaviješteni o izdanim dozvolama od strane izdavatelja dozvole za izvanredni prijevoz. Prihvaćen Izneseni prijedlozi i primjedbe su razmotreni i obuhvaćeni kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
8 Zagrebtrans d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Za one koji nisu znali, u 2017-oj je radna skupina oformljena od strane MMPI izradila draft pravilnika za IP koji je daleko bolji od postojećega i od ovog sad predloženog. Sudjelovali su MMPI (razne službe), HC, HAC, ŽUC, predstavnik HGK i predstavnici prijevoznika. Rad na tom pravilniku je obustavljen u 4mj 2017 i sad evo na savjetovanju novi pravilnik, koji nema veze sa onim iz radne skupine osim u tome što su "posudili" par članaka i priloga. Žalosno je i sramotno da u 2018-oj godini dobivamo prijedlog pravilnika koji kao da je izašao 1992-e godine. Ne moramo izmišljati toplu vodu. Dovoljno je iskopirati principe koji se koriste u zapadnoj Europi. Ali mi ni to ne znamo. Najveća dva problema ovog prijedloga pravilnika: 1) Nedostatak godišnjih dozvola. Moraju se uvesti godišnje dozvole koje postoje svuda u EU, pa čak i u Srbiji. Zar zaista u svemu moramo biti najlošiji i dno Europe? Godišnje dozvole bi trebale biti minimalno za dimenzije 20-22m x 3m x 4,30m x 48.000kg jer se radi o prijevozima koji praktički ni na koji način ne utječu na promet ili je njihov utjecaj minimalan. Uvjeti izvođenja takvog IP se lako definiraju u samoj dozvoli. Čak se i za pojedine regije i prometnice mogu uvesti individualni uvjeti i posebni zahtjevi. Primjer mogu biti godišnje dozvole iz Austrije koje imaju 60 stranica i sve je detaljno opisano. A one su do dimenzija 25 x 3,5 x 4,3m x 60t. Zato Austrija i jest ispred nas, ne kompliciraju tamo gdje ne treba nego se bave bitnim stvarima. 2) Kratko važenje dozvola od svega par sati. Nužno je da trajanje jednokratnih dozvola bude 15-30 dana kao u ostatku Europe. Ovakav sustav sa dozvolama koje važe par sati je katastrofalan i neodrživ. Nisu prijevoznici krivi što država ne zna provoditi kontrolu i sankcionirati prekršitelje. Nek se naše institucije ugledaju na Slovence recimo. Tamo redovno hvataju prekršitelje te ih brzo i efikasno sankcioniraju. Tu je i stvar mjerila za izračun, cijene na državnim cestama (osim autocestama) su i dalje apsurdno skupe, daleko najskuplje u Europskoj Uniji. Ti troškovi se u konačnici prenose na naručitelja/korisnika usluge, između ostalog ispaštaju rijetki preostali proizvođači u Hrvatskoj, te nesretnici koji su se odlučili na kapitalne investicije u Hrvatskoj (npr vjetroelektrane). I zbog par milijuna kuna prihoda za Hrvatske Ceste stvara se neproporcionalno veća šteta za naše gospodarstvo, tako je već desetljećima. Zapadna Europa nema mjerila za obračun dozvola nego ih gleda kao jednokratnu administrativnu taksu za izdavanje dozvole i to je to. Administrativni trošak uglavnom 50 - 200 EUR po dozvoli. Tako bi trebalo biti i u Hrvatskoj. Nadamo se da će razum prevladati i da će ovaj pravilnik prije stupanja na snagu biti znatno izmjenjen. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je djelomično obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
9 Bina-Istra PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Koncesionar Bina – Istra, d.d., u nastavku dostavlja prijedloge u odnosu na javnu raspravu vezanu za Pravilnika o izvanrednom prijevozu. 1) U članku 18. stavak 1, predlaže se brisati riječi „u pravilu“ budući da bi se izvanredni prijevoz uvijek iz sigurnosnih razloga trebao obavljati po autocestama odnosno po dijelovima cesta s boljim prometno-tehničkim karakteristikama; 2) U članku 19. stavak 2, razmotriti da se, zbog sigurnosti, vrijeme od 23:00 sata do 05:00 sati odredi kao vrijeme koje se smatra kao noć. 3) U članku 33., a kako u praski ne bi dolazilo do dvojbi, predlaže se dodati sljedeći tekst: „Prijevoznik plaća cestarinu za korištenje autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama, sve sukladno važećim cjenicima, ako je uvedena takva naplata cestarine odlukom upravitelja odnosno koncesionara.“ 4) U člancima 33. i 34. predlaže se izričaj u odnosu na sastavne dijelove troškova izvanrednog prijevoza uskladiti s izričajem članka 47. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.); 5) U članku 44. stavak 1 dodati riječ „posebni“ ispred riječi „račun Hrvatskih cesta d.o.o.“ te predvidjeti način raspoređivanja prikupljenih naknade između upravitelja državne ceste i autoceste odnosno koncesionara s obzirom na tijek prijevoza; 6) U članku 44. stavak 2, predlaže se tekst na početku koji glasi „Naknade koje nisu obuhvaćene stavkom 2. ovog članka“ brisati i zamijeniti tekstom „Naknade koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka“; 7) U članku 44. stavak 2, predlaže se skraćivanje roka za raspodjelu naknada, s jednom godišnje na mjesečnu ili barem tromjesečnu razinu. Primljeno na znanje Izneseni prijedlozi i primjedbe su razmotreni i obuhvaćeni kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
10 Zagrebtrans d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Potrebno je predvidjeti izvanredne prijevoze ekstremnih dimenzija na samohodnim modularnim prikolicama koje niti su registrirane niti mogu biti registrirane kao ostala vozila u prometu. To je tehnički jedini način za prijevoz ekstremnih tereta i sa takvim prikolicama se redovno obavljaju prijevozi iznimno velikih dimenzijama svugdje u Europskoj Uniji. Uostalom radi se o teretima koji su od kapitalnog interesa za gospodarstvo (npr dijelovi elektrana, transformatori i slično) Preporučujem da autor prijedloga pravilnika upiše u Google "self propelled modular trailer" i ubaci u pravilnik nešto što bi u iznimnim slučajevima omogućilo izdavanje dozvola za takve prijevoze. Primljeno na znanje Kada se radi o navednim iznimkama izdavatelj dozvole može omogućiti sudjelovanje takvim vozilima uz posebne uvjete koje treba ispuniti prijevoznik vezano za siguronst prometa (dodatna pratnja, označavanje, sudjelovanje policije i sl.)
11 Zagrebtrans d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. - Što znači "nesrazmjerno visoki", tko će odlučivati o tome i po kojim kriterijima? - Zašto je djeljiv teret dozvoljen samo u uvozu u RH? To je besmisleni ostatak iz starog pravilnika. - Trebalo bi definirati kategorije djeljivih tereta, nije isto kad se na jednoj prikolici vozi 2 lagana tereta od 7-8m dužine te se prikolica razvuče par metara ali sklop ostaje do 40t mase ili kad se vozi više tereta a prijevozni sklop je mase preko 40t Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je djelomično obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
12 Zagrebtrans d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 5. (1) Vrlo je mali broj izvanrednih prijevoza koji utječu na prelazak preko željezničkih pruga. Smatramo da ovaj stavak nema smisla za prijevoze visine manje od 4,5m i mase koja ne prelazi 150 tona bruto. (2) Kakvu točno interakciju? Potrebno je izričito definirati. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
13 Zagrebtrans d.o.o. Članak 6., 1. Zahtjev za izdavanje dozvole (4) Apsurdno je tražiti da se ubaci potvrda o vozilu za pratnju u sam zahtjev za dozvolu, jer bi to zahtjevalo da se u trenutku podnošenja zahtjeva zna koje će točno prateće vozilo pratiti taj teret. Apsolutno besmisleno i nepotrebno! Dovoljno je navesti da u pratećem vozilu mora biti potvrda o ispunjavanju uvjeta vozila za pratnju, u slučaju inspekcije. (6) Prijevoznik to ne može znati niti bi morao imati obavezu to znati. Nosivost svih objekata moraju poznavati koncesionari i održavatelji prometnica, to jest HC, HAC i ŽUC, koji se trebaju očitovati prilikom izdavanja suglasnosti za prijevoz. Ako neki objekt ne zadovoljava nosivost ili je nosivost upitna, onda se izrađuje elaborat koji se spominje u drugom dijelu pravinika. Očito je da Hrvatske Ceste samo žele skinuti sa sebe odgovornost jer ne poznaju nosivosti vlastitih objekata. Primljeno na znanje Izneseni prijedlog je na određeni način obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
14 Zagrebtrans d.o.o. Članak 6., 1. Zahtjev za izdavanje dozvole (1) Pošto smo u 2018-oj potrebno je izričito navesti da se zahtjev za izdavanje dozvole podnosi u elektronskom obliku, a samo u iznimnim situacijama da se može podnijeti u pisanom obliku. Smatramo da bi izdavatelj dozvole morao izraditi web portal za podnošenje zahtjeva za IP, po uzoru na one koji postoje u zapadno europskim državama. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
15 Zagrebtrans d.o.o. 1. Zahtjev za izdavanje dozvole, Članak 8. (1) Odnos snage u kilovatima i mase u tonama je ostatak iz starog pravilnika. Proizvođač daje potvrdu da određeni tegljač može vući prijevozni sklop mase XXX tona na ravnom ili na određenom nagibu. Nikakav omjer snage i mase. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
16 Zagrebtrans d.o.o. Članak 10., 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz (1) Postoji li neka druga metoda za izdavanje dozvole osim nefleksibilnog upravnog postupka? Nije prihvaćen Izdavanje dozvola za izvanredni prijevoz se obavlja temeljem javne ovlasti te kako bi se zaštitila prava korisnika provodi se upravni postupak. Upravni postupak nije razlog za složene procedure izdavanja dozvola. Prema dorađenom prijedlogu pravilnika, a sve sukladno EU smjernicama za izvanredni prijevoz i praksi u EU državama, predviđeno je provođenje postupka kroz informacijski sustav u elektronskom obliku.
17 Zagrebtrans d.o.o. 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 11. (1) Sramota je da ovo i dalje stoji u pravilniku. Toga nema nigdje u Europi. Zbog toga dobivamo dozvole u trajanju nekoliko sati, u čemu smo doslovno JEDINA država u Europi. Čak i BiH izdaje dozvole sa trajanjem 3-7 dana. To uzrokuje ogromne probleme i prijevoznicima i djelatnicima HC koji moraju neke dozvole mijenjati i po 3-4 puta jer je nemoguće unaprijed tako precizno u sat planirati prijevoze (pogotovo međunarodne), za to bi čovjek trebao biti prorok. Zato normalne države u Europi imaju godišnje dozvole, a trajanje jednokratnih dozvola je 15 ili 30 dana. Ovo je potrebno revidirati i staviti da je važenje dozvole barem 15 dana kao u civiliziranom svijetu. (3) Uz normalno trajanje dozvole 15-30 dana taj stavak nije potreban. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje. Novim prijedlogom predviđeno je dulje trajanje dozvola s time da se dozvola aktivira tj. postaje važeća kada se kroz informacijski sustav obavi prijava početka izvanrednog prijevoza sa svim informacijama o teretu, vozilima, ruti i sl.
18 LAGER BAŠIĆ d.o.o. 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 12. (1) svakako nepotrebno i prekomplicirano. Ovaj stav treba prilagoditi primjerice Danskom pravilniku, koji je pozitivan za razvoj industrije jer omogućuje jednostavan i povoljan transport do luka i drugih država svojih proizvoda, a njime je definirano da svako vozilo koje se može registrirati za obavljanje transporta prilikom registracije plati naknade ( koje su različite za različit broj osovina) za osovinsko opterećenje i time dobije godišnju dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je na odgovarajući način obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
19 Zagrebtrans d.o.o. 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 12. (1) Ovo je sasvim nepotrebno administrativno otežavanje i stvaranje dodatnog troška. Nema nikakvog razloga zašto se ne bi mogla izdati dozvola sa trajanjem 30, 60 ili 90 dana za unaprijed određeni broj izvanrednih prijevoza. Primjer je kad vozimo vjetroturbine. Ako ima 10 komponenti i 18 vjetroturbina, to je ukupno 180 dozvola. I prijevoznik i HC moraju administrativnu proceduru odraditi 180 puta. Umjesto samo 10 puta, a da svaka dozvola bude za 18 identičnih prijeovza. Ukupna količina se lako dokaže, uostalom nije da će netko prijaviti 5 vjetroturbina pa sagraditi 10, to bi se saznalo u roku 5 minuta. (2) Stavak koji nema smisla jer se to u praksi skoro nikad ne događa. Trebalo bi dozvoliti konvoj od najviše tri prijevoza, bez obaveze da budu identični prijevozi i identični tereti. Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje. Novim prijedlogom je predviđeno više vrsta dozvola koje će omogućiti veću fleksibilnost. Za različite vrste dozvola informacijski sustav osigurava transparentnost cjelokupnog postupka, dok obaveza prijave početka svakog izvanrednog prijevoza sa svim informacijama o teretu, vozilima, ruti i sl. smanjuje prostor za manipulacije od strane prijevoznika.
20 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 13. Stavak 9. nepravilno se poziva na stavak 7., a trebao bi se pozivati na stavak 8. Ako vlasnici ovih vozila imaju ovu dozvolu, sigurnost njihovog prometovanja na cesti se neće povećati samim posjedovanjem dozvole. Predlažemo da se ova dozvola ne izdaje jer predstavlja nepotrebno administrativno i financijsko opterećenje vlasnika vozila. Centar za vozila Hrvatske ne može izdavati dozvole za izvanredni prijevoz, jer je člankom 46. stavkom 4. Zakona o cestama izričito propisano da dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar. Stavkom 5. Istog članka je propisano da dozvolu izdaju Hrvatske ceste (ukoliko se prijevoz obavlja na više javnih cesta). Člankom 109. je propisano tko izdaje dozvole za prijevoz po nerazvrstanim cestama (jedinice lokalne samouprave ili pravna osoba koja upravlja cestom). Prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje te se neće na navedeni način obavljati izdavanje dozvole kroz sustav Centra za vozila Hrvatske.
21 Zagrebtrans d.o.o. 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 13. Molimo da se uvede sustav godišnjih dozvola, minimalno za dimenzije do 22,0 x 3,0 x 4,20m x 48.000kg koje ne utječu bitno na sigurnost u prometu, uostalom za te dimenzije nije ni predviđena tehnička pratnja. U dozvoli se može vrlo lako definirati da nije dozvoljeno prijeći osovinsko opterećenje koje je propisano u pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Radi se o prijevozima male naknade, gdje utrošak administracije i rada od strane Hrvatskih Cesta i prijevoznika znatno nadmašuje vrijednost same dozvole. Sa jednokratnim dozvolama nije postignuta ništa veća sigurnost i legalnost u prijevozu, nego što bi bilo da postoje godišnje dozvole. Ako je cilj ove vlade administrativno rasterećenje gospodarstva, onda je ovo jedan od načina. Godišnje dozvole bi trebale biti izdane na priključno vozilo, bez unaprijed definiranog tegljača. Uostalom radi se o malim dimenzijama i masi gdje tehničke mogućnosti tegljača nisu problem. U trenutnom stanju članak 13 je najveća katastrofa ovog pravilnika jer ne predviđa godišnje dozvole za izvanredne prijevoze, osim poljoprivrednih strojeva. Toga nema nigdje u Europi, sve ostale EU države imaju neki vid godišnjih dozvola, godišnje dozvole ima čak i Srbija, ali eto opet smo mi najzaostaliji. Godišnja dozvola treba biti izdana na priključno vozilo. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
22 Autocesta Rijeka -Zagreb d.d. 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 14. Uzimajući u obzir odredbe o postupku polaganja te program ispita koji su uređeni Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine, broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15 , 124/15 i 27/17) nejasno je zašto bi zaposlenik davatelja dozvole morao (i da li uopće može) imati položen državni stručni ispit. Osim ako ispit nije položio prije nego je zasnovao radni odnos kod davatelja dozvole. Prijedlog je da se taj članak briše ili modificira. Prihvaćen Prema važećim propisima zaposlenik društva koje upravljaju javnim cestama može polagati državni stručni ispit te sudjeluje u izdavanju dozvola koje temeljem Zakona o cestama predstavljaju javnu ovlast.
23 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 2. Izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz, Članak 14. Propisi koji definiraju uvjete za rad stanica za tehnički pregled zahtijevaju izobrazbu i poznavanje propisa koji se tiču Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o cestama, Zakona o PPMV-u, itd. i njihovih podzakonskih propisa, ali ne zahtijeva polaganje državnog ispita, već polaganje posebnog ispita i obaveznu provjeru znanja svake dvije godine iz navedene materije koja je potrebna za svakodnevni rad stanici za tehnički pregled. Primljeno na znanje Prema dorađenom prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje Centar za vozila Hrvatske ne izdaje dozvole za izvanredni prijevoz.
24 Zagrebtrans d.o.o. III.UVIJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 19. (1) Ovo je besmislica koje nema nigdje u Europi. Tjera se prijevoznike na noćni rad za svaki IP. Mali izvanredni prijevozi sa manjim širinama ne utječu na sigurnost u prometu i neopravdano je tjerati ih na noćnu vožnju. A po danu je često puno lakše voziti i sa zaista velikim teretima jer je vidljivost bolja. Smatramo da taj članak treba obrisati i da se izdavatelju dozvole ostavi diskrecijsko pravo ograničavanja prijevoza na noć ako postoji opravdana potreba za time. MMPI lako može kao svake godine dodatno regulirati izvanredne prijevoze tijekom turističke sezone kad je drugačija situacija na prometnicama. Ali naše prometnice su 9 mjeseci u godini prazne i nema potrebe za ograničavanjem na noć. Primljeno na znanje Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
25 Zagrebtrans d.o.o. 1. Pratnja izvanrednog  prijevoza, Članak 21. (1) Trebalo bi razdvojiti to na obične ceste i AC jer policija i sama smatra nepotrebno pratiti do 4m širine na AC, dok je za običnu cestu situacija drugačija. A policijsko mišljenje zbog mase preko 80t nema smisla tražiti. Najbitnija stavka je širina IP. (2) 5 dana je previše dug rok, pogotovo uz sve ostale administrativne komplikacije oko procesa sa dozvolama. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje. Novim prijedlogom su detaljno utvrđeni uvjeti za pratnju na autocestama i ostalim cestama. Prema istom prijedlogu pravilnika policija ne predstavlja pratnju već se iznimno uključuje kod izrazito složenih izvanrednih prijevoza sudjelovanjem u uspostavi privremene regulacije prometa u pokretu.
26 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE 3. Označavanje vozila pratnje izvanrednog prijevoza, Članak 25. U članku 24. i 25. pregledavaju se uvjeti koji se tiču opreme oko automobila, nema veza sa samim automobilom, njegovom ispravnošću i pouzdanosti. Predlažemo da se oprema ovih vozila ne pregledava u STP, jer činjenica da je oprema bila u vozilu na dan tehničkog pregleda ne garantira da će ta oprema biti u automobilu u vrijeme izvanrednog prijevoza. Predlažemo da se oprema pregledava nenajavljeno od strane inspekcije prometa. Nadalje, ako se ne izdaje potvrda za samo vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz (koje također mora imati oznake), zašto bi se izdavala posebna potvrda za vozilo u pratnji?. Osim toga, člankom 10. Pravilnika je propisano da dozvola za izvanredni prijevoz mora sadržavati način i obvezu pratnje, što znači da ona tijela koja kontroliraju dozvole za prijevoz trebaju kontrolirati i jesu li vozila u pratnji propisno označena i opremljena. Na taj bi se način izbjeglo dodatno administrativno i financijsko opterećivanje prijevoznika. Prihvaćen Kao i kod redovnog tehničkog pregleda potrebno je uz vozilo pregledati i opremu jer ista čini bitne elemente za ispravnost vozila koje sudjeluje u prometu. Kontinuirano održavanje tehničke ispravnosti vozila obaveza je korisnika te se isto utvrđuje kroz inspekcijski nadzor ili izvanredni tehnički pregled.
27 Zagrebtrans d.o.o. 2. Mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz, Članak 42. Ovaj pravilnik ne uzima u obzir tehničke karakteristike osovina. Smatramo da bi pravilnik trebao to uzeti u obzir na način da se odobri određeni olakotni koeficijent osovinama koje imaju mogućnost izravnavanja osovinskog opterećenja i koje imaju 4 ili 8 kotača po osovini. Prijedlog je: - preopterećenje korišteno za obračun se umanjuje za 1t kod osovina koje imaju 4 kotača po osovini i mogućnost izravnavanja osovinskog opterećenja - preopterećenje korišteno za obračun se umanjuje za 2t kod osovina koje imaju 8 kotača po osovini i mogućnost izravnavanja osovinskog opterećenja Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
28 Autocesta Rijeka -Zagreb d.d. Članak 44., 3. Raspodjela naknade za izvanredni prijevoz Odredba stavka 1. djelomično je u suprotnosti s odredbom članka 13. stavka 9. obzirom je propisano da godišnje dozvole za poljoprivredne radne strojeve izdaje Centar za vozila Hrvatske prilikom godišnje registracije, a koja odredba je opet u suprotnosti s odredbom članka 46. Zakona o cestama u kojem članku je određeno tko izdaje dozvole za izvanredan prijevoz. Nadalje, odredba članka sugerira da upravitelji autocesta (koncesionari) ne bi imali pravo na raspodjelu naknade za izvanredni prijevoz koja bi bila uplaćena na račun Hrvatskih cesta d.o.o. od stranih prijevoznika (uključujući i one iz EU). Osim toga, neprihvatljivo je da iz sredstava raspodjele budu izuzeti ostali troškovi izvanrednog prijevoza iz članka 34. stavak (3.) koje bi upravitelji autocesta mogli imati prolaskom izvanrednog prijevoza. Također je upitan i porezni tretman godišnjeg raspoređivanja sredstava, obzirom je obveza fakturiranja usluge u mjesecu u kojem je ista nastala te „stvarno naplaćenih naknada“. Stoga je prijedlog da se u raspodjelu obuhvate sve naknade, kako domaćih tako i stranih prijevoznika (uključujući i EU prijevoznike) te ostali troškovi izvanrednog prijevoza koji nastanu upravitelju državne ceste i autoceste. Odredba stavka (3.) je suvišna obzirom se sredstva doznačuju nakon izvršene usluge po unaprijed određenom itineraru. Primljeno na znanje Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje.
29 Zagrebtrans d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU, PRILOG 1.: Obrazac zahtjeva za dozvolu za izvanredni prijevoz 1) Kao što smo već naveli, smatramo da bi HC morale izraditi web portal za podnošenje zahtjeva za IP, kao što je praksa u zapadnoj EU. Uostalom u 2018-oj smo, a ne 1998-oj. A ovaj obrazac ako ostaje bi trebalo izraditi u Excelu, kako bi bar automatski zbrajao vrijednosti, a ne da se mora računati na kalkulatoru pa prepisivati. 2) Na zahtjevu se i dalje spominju državni biljezi, što je sramota za 2018-u, kada ćemo se konačno odmaknuti od biljega? Prijevoznici moraju imati blagajne s biljezima i brinuti o njima, da ne spominjem probleme dostave orginal zahtjeva sa biljezima u udaljene ispostave HC. 3) Kad bi se zahtjev podnosio na nekakvom web portalu rubrika F bi trebala biti automatizirana, to jest da automatski povlači jednom unesene podatke. 4) Rubrika I - preslika prometne dozvole bi trebala postojati u HC i besmisleno je 50x godišnje slati istu prometnu dozvolu. Kakva posebna izjava prijevoznika ili posrednika je potrebna? Treba definirati. Kakva izjava o trajanju prijevoza i prosječnoj brzini? Toga nema nigdje u Europi, ovo su apsurdne i nepotrebne stvari koje otežavaju život a ničemu ne doprinose. 5) Rubrika J - Kao što smo već naveli, besmisleno je tražiti da se priloži potvrda o ispunjavanju uvjeta vozila pratnje, jer bi to zahtjevalo da prijevoznik u vrijeme podnošenja zahtjeva zna i točno koje će prateće vozilo koristiti. A to je u praksi NEMOGUĆE! Tko god se ovoga sjetio, očito je da nikad nije radio operativni posao organizacije izvanrednih prijevoza. Tako nečega nema nigdje u EU osim kod nas, naravno, treba li to ponavljati? Već smo napisali besmisao odnosa bruto snage motora i ukupne mase, te da izjave proizvođača daju ukupnu masu i nagib po kojemu neki tegljač može vući teret. Jer, pazite sad - ponekad tegljač sa 380 konja može voziti teret kakav ne može voziti tegljač sa 600 konja. Nadam se da će ovo pročitati onaj koji je stavio odnos snage motora i mase u pravilnik. Možemo mu i u praksi pokazati kako tegljač od 380 konja prolazi tamo gdje drugačiji sa 600 konja nema šanse. Djelomično prihvaćen Izneseni prijedlog je obuhvaćen kroz dorađeni prijedlog pravilnika za koji će biti pokrenuto novo javno savjetovanje. Novim prijedlogom je predviđena uspostava jedinstvenog informacijskog sustava koji će omogućiti jednostavniju i bržu predaju zahtjeva te izdavanje dozvole, a što uključuje niz ostalih prednosti vezanih uz primjenu informacijske tehnologije.
30 Zagrebtrans d.o.o. PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU, PRILOG 2.: Obrazac odluke o imenovanju voditelja izvanrednog prijevoza Dolje je izjava po kojoj se treba potvrditi da su djelatnici određeni za izvršenje IP osposobljeni za takvu vrstu prijevoza. Takva odredba ne može ostati jer u RH ne postoji nikakav vid osposobljavanja za izvanredne prijevoze, niti za vozače, niti za pratioce. Prijevoznik nema gdje službeno osposobiti djelatnike, te dobiti potvrdu o tome. Takva odredba može biti tek onda kad državne institucije uvedu edukaciju i certifikaciju za pratioce i vozače IP. Primljeno na znanje Prema važećim zakonima nije predviđen sustav edukacije. Organizator izvanrednog prijevoza predmetnom izjavom potvrđuje da su svi sudionici izvanrednog prijevoza upoznati s svim propisima, osposobljeni za rad s vozilima i strojevima koji su uključeni u izvanredni prijevoz te su osposobljeni za korištenje opreme i uređaja koji se koriste tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza.