Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ribnjačarstvo Poljana d.d. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani! Sukladno obavijesti o otvorenom javnom savjetovanju na temu : Prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske dajemo slijedeće primjedbe na prijedlog predloženog Pravilnika: - predloženi pojedini članci Pravilnika su u redu, jer proizlaze iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i na njih nemamo primjedbi - prilog prijedloga Pravilnika su tablice koje čine njegov sastavni dio i svi sudionici natječaja su dužni priložiti dokumentaciju (ribnjaci Tablica 3.) - iz tablice 3. u dijelu „Dodatni kriteriji“ pod točkom 2. viša ukupna vrijednost investicije na ribnjaku koji se daje u zakup – smatramo da treba razlikovati investicije koje se odnose na normalno funkcioniranje ribnjaka i one investicije koje bi dovele do mogućeg povećanja hektara postojećih ribnjaka. - isto se odnosi i na broj zaposlenih i novozaposlenih na ribnjaku, jer određen broj djelatnika je potreban za normalno funkcioniranje ribnjaka i njegovu proizvodnju, a s povećanjem prinosa bez uvođenja tehničkih poboljšanja bilo bi potrebno novo zapošljavanje. - naš prijedlog je da se brišu iz tablice 3. dodatni kriteriji napisani u toki 2. i 3. , na njihovo mjesto treba ostaviti samo gospodarski program bez onih dijelova koji će se posebno vrednovati iz gospodarskog programa. - gospodarski program je za svakog sudionika natječaja za zakup obvezujući i iz njega će biti vidljivo, koje aktivnosti će biti provođene na ribnjaku koji se daje u zakup da bi se proizvela optimalna količina ribe po hektaru, tj. gospodarski program treba pokazati koliko se ribe planira proizvesti po hektaru. Jer samo količina proizvedene i prodane ribe znači prihod iz kojeg će proizlaziti koliko će se investirati u pojedinoj godini zakupa i kolika će biti zaposlenost. Ribnjaci, 16.07.2018. Prijedlog napisao: Željko Kučiš Nije prihvaćen Kriteriji navedeni u tablici 3. Propisani su čl.53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) i ne mogu se mijenjati Pravilnikom. Gospodarski program je sastavni dio ponude na natječaju , ali se ne boduje.
2 Branko Čeko MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE U novom pravilniku prednost pri dodjeli poljoprivrednog zemljišta u zakup imaju stočari,mislim da oni ne bi trebali imati prednost pri dodjeli zemljišta koje je u naravi voćnjak ili vinograd jer to nije njihova osnovna djelatnost i nema veze sa stočarstvom.Može se dogoditi će se da će nekom tko se bavi voćarstvom isteći ugovor o zakupu te će se na to zemljište natjecati netko tko je stočar i dobiti zemljište koje je dosadašnjem posjedniku od životne važnosti.Mislim da bi dosadašnji posjednici koji su uredno plaćali svoje obaveze i uložili u to zemljište trebali biti u apsolutnoj prednosti inače će se prema dosadašnjim posjednicima napraviti velike nepravde.Molim Vas da to uzmete u obzir i otklonite takvu mogućnost. Nije prihvaćen Člankom 36. stavkom 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) propisano je da se kriterij " vlasnik ili posjednik stoke" ne primjenjuje prilikom utvrđivanja prava prvenstva na javnom natječaju za zakup u kojem je određena vrsta poljoprivredne proizvodnje. slijedom navedenog na površina poljoprivrednog zemljišta pod trajnim nasadima prednost će imati dosadašnji posjednici uz uvjet da su uredno ispunili sve obveze iz ugovora
3 Općina Gornja Vrba MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kratko sam pogledala pravilnik, imam par nejasnoća: - u čl. 2.točka g (mjere ublažavanja negativnih utjecaja...) ako nisu navedene u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, pretpostavljam da ne mora biti u dokumentaciji; - kako se određuje sastav Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, obzirom da većina jedinica lokalne samouprave (općine) imaju manji broj zaposlenih, rijetko osobu zadužrnu samo za poljoprivredu (agronom i sl.) -smatramo da bi trebalo od strane ministarstva provesti seminare, obuku, kako bi mogli pravilno okončati postupke zakupa poljoprivrednog zemljišta, obzirom da nekoliko godina nismo bili u tom poslu (Agencije su kao odrađivale zakup...) Nije prihvaćen Za Program raspolaganja u čijem se obuhvatu nalazi područje ekološke mreže obvezna je provedba postupka ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode. Natječaji koje će JLS raspisivati temeljem navedenog Programa na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost i za koji proveden postupak ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu ( ukoliko je potrebno) moraju sadržavati odredbu o mjerama ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu. Slijedom navedenog Ministarstvo poljoprivrede će u suglasnosti na Programe raspolaganja navesti obvezu JLS da po zaprimanju suglasnosti na Program isti dostave upravnom odjelu županije nadležnom za poslove zaštite prirode na prethodnu procjenu o potrebi provedbe postupka ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode. Članovi povjerenstva mogu biti i osobe odgovarajuće struke koje nisu zaposlene u jedinici lokalne samouprave.
4 Vlaho Orepić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Veliki dio stočara čine obrtnici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost koji imaju do 10 zaposlenih na i isti se smatraju malim gospodarstvenicima odnosno poduzetnicima. S obzirom na navedenu činjenicu potrebno je poštivati Uredbu o provedbi postupka procjene učinka propisa na malo gospodarstvo (Narodne novine br. 43/2017) prilikom izrade Pravilnika (čl. 2 Uredbe). Navedenom Uredbom je propisana potreba provođenja MSP testa. Stoga molim nadležno Ministarstvo da prije donošenja Pravilnika svakako izradi MSP test, koji bi otklonio moguće posljedice donošenja Pravilnika po poduzetnike u poljoprivredi. Isto tako smatram da tablice koje su prilog Pravilniku nisu adekvatno izrađene odnosno nisu dovoljno jasne te je potrebno ili poboljšati same tablice ili izraditi obrazloženje popunjavanja tablica kako ponovno ne bi došlo do problema koji su imali OPG Željko Putrić a koji je slučaj poznat javnosti. No i navedeni problem ne bi postojao da se prije donošenja samog Zakona izašlo u javnost s radnom verzijom teksta Zakona. Smatram da je navedeni problem tim više velik iz razloga što se zemljište daje u zakup na 25 godina i ukoliko dođe do pogreške prilikom davanja zakupa postojeći poljoprivrednici će biti prisiljeni zatvoriti poslovanja, a i ispravljanje greški će skupo koštati proračun radi mogućih tužbi. Primljeno na znanje Za predmetni pravilnik je proveden prethodni test malog i srednjeg poduzetništva. Za Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) provedeno je e savjetovanje.
5 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Sadržaj ovog prijedloga pravilnika čini mi se načelno ispravan, ali trebalo bi naznačiti dvije odredbe kako bi se ubrzali postupci nadmetanja odnosno uklonile dvojbe oko tumačenja/primjene pravilnika; 1. potrebno je uvesti odredbu da se ne mogu davati u najam katastarske čestice koje su u suvlasništvu ili suposjedu (potrebno je izvršiti razvrgnuće suvlasništva/suposjeda kako bi nekretnina bila sposobna za davanje u najam), 2. inicijalizaciju natječaja odnosno prikupljanje potrebne dokumentacije mogu odraditi, osim državnih tijela/institucija i zainteresirane fizičke/pravne osobe (ovim bi se znatno ubrzalo davanje zemljišta u najam, a što je pretpostavljam u cilju jačanja gospodarski/poljoprivrednih potencijala RH). Djelomično prihvaćen Čestice koje su u suvlasništvu RH i trećih osoba ne mogu predmet natječaja do razvrgnuća suvlasništva. Inicijativu za raspisivanje natječaja može dati zainteresirana fizička ili pravna osoba, ali dokumentaciju prikuplja odnosno njome raspolaže jedinica lokalne samouprave koja raspisuje natječaj.
6 Ružica Vukovac O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. Poštovani, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu članak 30. Stavak 3. definirano je kako se u maksimalnu površinu iz stavka 2. istog članka uračunavaju sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim - od - stupanja na snagu ovog Zakona. Vašim tumačenjem objavljenim na stranicama Ministarstva poljoprivrede dana 26. ožujka 2018. ovu odredbu Zakona tumačite na slijedeći način: „ Zakonom o poljoprivrednom zemljištu također je predviđeno kako jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može odrediti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup temeljem ranije provedenih natječaja.“ Dakle, radi se o dva različita kriterija. Činjenica je kako je vaše tumačenje prihvatljivije i neće dovesti do dodjele novih hektara onim posjednicima koji već raspolažu većim brojem hektara u vlasništvu RH. Stoga vas umoljavam da pristupite izmjeni odredbe Zakona (članak 30.stavak 3.) na način da poveznicu „od“ zamijenite poveznicom „do“, kako ne bi došlo do zabune u primjeni Zakonske odredbe. Ili promijenite sadržaj članaka na način kako ste kreirali tumačenje objavom na stranicama MP. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
7 Vlaho Orepić O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. Strategijom o procjeni učinka propisa za razdoblje od 2018-2023 koju je Vlada RH donijela u prosincu 2017 godine je propisano da je vizija: postizanje suvremenog zakonodavnog okvira koji podupire poduzetničku slobodu i potiče vladavinu prava. Sam Zakon o poljop. zemljištu donesen po hitnom postupku i stog aspekta se nije radio iskaz o procjeni učinka koji bi eventualno pri samoj izradi zakona ukazao na moguće štetne posljedice koje iz njega mogu proizaći. Smatram da Pravilnik koji se donosi na temelju takvog Zakona također može prouzročiti štetne posljedice a koje će biti teško sanirati iz razloga što se zakup zemljišta dalje na 25 godine. Smatram da će navedeno samo produbiti jaz između poljoprivrednika a učinak na postizanje konkurentnosti poljoprivrede neće biti adekvatan, dapače. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
8 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. 1. Članak 2. stavak (1) dodati alineju k: k) očitovanje jedinice lokalne samouprave da li je na poljoprivrednom zemljištu izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja i one na kojima postoji višegodišnji nasad Obrazloženje: Članak 31. stavak 8. a u vezi s člankom 36. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrđuje iznimku od propisanih prava prvenstva iz članka 36. stavak 1. u slučaju kada je prethodno određena vrsta poljoprivredne proizvodnje za koju se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup s obzirom na postojeće ili buduće sustave navodnjavanja, sustav podzemne odvodnje i višegodišnje nasade. Stoga treba propisati kako JLS/Grad treba u okviru dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog natječaja dostaviti i očitovanje da li je na predmetnom zemljištu izgrađen sustav podzemne odvodnje i planira li se izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja i one na kojima postoji višegodišnji nasad. Nije prihvaćen Podaci o planiranim i budućim sustavima navodnjavanja, uključujući i sustave podzemne odvodnje za pojedine k.č.br. će biti navedeni uz svaku česticu u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države tako da će kod raspisivanja natječaja JLS moći odrediti vrstu proizvodnje za pojedine čestice u odnosu na navedeno.
9 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Članak 2. stavak (1) potrebno je dodati alineju k) koja glasi: k) očitovanje jedinice lokalne samouprave da li je na poljoprivrednom zemljištu izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja i one na kojima postoji višegodišnji nasad Obrazloženje: Članak 31. stavak 8. a u vezi s člankom 36. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrđuje iznimku od propisanih prava prvenstva iz članka 36. stavak 1. u slučaju kada je prethodno određena vrsta poljoprivredne proizvodnje za koju se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup s obzirom na postojeće ili buduće sustave navodnjavanja, sustav podzemne odvodnje i višegodišnje nasade. Stoga treba propisati kako JLS/Grad treba u okviru dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog natječaja dostaviti i očitovanje da li je na predmetnom zemljištu izgrađen sustav podzemne odvodnje i planira li se izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja i one na kojima postoji višegodišnji nasad. Nije prihvaćen Podaci o planiranim i budućim sustavima navodnjavanja, uključujući i sustave podzemne odvodnje za pojedine k.č.br. će biti navedeni uz svaku česticu u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države tako da će kod raspisivanja natječaja JLS moći odrediti vrsta proizvodnje za pojedine čestice u odnosu na navedeno.
10 Udruga gradova u RH O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Nastavno na veći broj upita i prigovora iz gradova, članova naše Udruge skrećemo pozornost na neodrživost birokratskog rješenja predloženog u odredbi članka 2. Prijedloga Pravilnika. Slijedom ove odredbe, za koju se nadamo da biti izmijenjena i/ili brisana, nalaže se gradovima da za raspisivanje natječaja za zakup PONOVO prikupe dokumentaciju, i to upravo onu koju su nedavno prikupljali tijekom izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Dokumentaciju bi, prema predloženom, trebalo ponovo prikupiti za stotine ili tisuće čestica koje su sastavni dio Programa i to u neodrživo kratkom roku od tri mjeseca. Izuzetno je bilo zahtjevno već i pibavljati sva potrebna uvjerenja da bi se ispoštovao rok za donošenje Programa, a sada gradovima predstoji da ponovo pribavljaju ista uvjerenja za čestice koje su predmet natječaja!? Kako bismo potkrijepili iznijeto stajalište navodimo da su za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH jedinice lokalne samouprave morale, sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18) prikupiti sljedeću dokumentaciju za sve katastarske čestice koje su u sastavu Programa: - kopije katastarskog plana za predmetne čestice, - zemljišnoknjižne izvadke i posjedovne listove za predmetne čestice, - uvjerenje nadležnog ureda da se prema važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji predmetne čestice nalaze izvan građevinskog područja, - očitovanje nadležnog Ureda državne uprave o površini koju je potrebno osigurati za povrat, - uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. da predmetne čestice nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom, - očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro, - očitovanje nadležnog županijskog ureda jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg ili planiranog sustava javnog navodnjavanja, - očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o česticama i površinama državnog poljoprivrednog zemljišta koje su minirane. Nadamo se prihvaćanju iznijete primjedbe iz razloga pojednostavljenja procedure i rasterećenja gradskih uprava. Uostalom, već i citirana odredba Pravilnika o dokumentaciji....dostatan je argument da primjedba Udruge gradova bude prihvaćena. Nije prihvaćen Navedena očitovanja su potrebna jer su se okolnosti možebitno promijenile u odnosu na vrijeme donošenja Programa raspolaganja
11 Natalija Banović O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Obzirom da je dokumentacija navedena u stavku 1 pod b), c), d), h), i) i j) već dostavljena uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje određene jedinice lokalne samouprave, zbog čega je potrebno iznova dostavljati isto? Također u Programu je bilo potrebno navesti i sve čestice koje su obuhvaćene nekim oblikom raspolaganja, temeljem čega i na koji rok, pa zbog čega je potrebno dostavljati uvjerenje pod f)? Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na f. U odnosu na druge točke potrebno je ponovno pribaviti navedena očitovanja jer su se okolnosti možebitno promijenile u odnosu na vrijeme donošenja Programa raspolaganja
12 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave, te mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana. Obrazloženje: Treba jasno i nedvosmisleno utvrditi trajanje objave za zakup ribnjaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
13 OSATINA GRUPA d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. U odnosu na čl.4.st.1. predlažemo objavu natječaja i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede budući da pojedine JLS nemaju izrađene mrežne stranice ili iste nisu u funkciji. Nije prihvaćen Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka koji provodi Ministarstvo poljoprivrede objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, dok se tekst natječaja za zakup koji provodi jedinica lokalne samouprave objavljuje na mrežnoj stranici jedinica lokalne samouprave
14 Fragaria doo O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. u stavku 2., članak 4. je potrebno dodati "..u trajanju od 30 dana". Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
15 OSATINA GRUPA d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Potrebno definirati na koji način i kojom dokumentacijom se određuje povezanost ponuditelja koji je pravna osoba, a u odnosu na ukupan broj grla stoke i ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
16 Fragaria doo O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. U stavku 6., članak 5. nije jasno što se misli s "...temeljem tablice iz stavka 5. ovog Pravilnika..." Nije prihvaćen Pod navedenim se podrazumijeva da se kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla za razdoblje navedeno u Pravilniku koriste podaci o broju uvjetnih grla iz tablice broj 4. koja je navedena u stavku 5. članka 5.
17 Eliana Zec Solina O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja ne stariju od 30 dana Nije prihvaćen Potvrda porezne se pribavlja u trenutku prijave na natječaj
18 Eliana Zec Solina O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 79/2016) nije predviđena za fizičke osobe, sukladno tome, prilaganje Gospodarskog programa nije ujednačeno s Pravilnikom koji propisuje dokumentaciju, rokove i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Nije prihvaćen Temeljem novog Zakonom o poljoprivrednom zemljištu donijet će se Pravilnik o obrascu gospodarskog programa. Gospodarski program se neće bodovati na način kako je propisano predmetnom Uredbom, nego će samo biti prilog ponudi na natječaju.
19 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. 3. Članak 6. dodati novi stavak (2), a dosadašnji stavci (2) i (3) postaju (3) i (4) : (2) Ograničenje maksimalne površine utvrđene Programom raspolaganja neće se primjenjivati u postupku odlučivanja o najpovoljnijem ponuditelju u javnom natječaju na ponuditelje koji su u odnosu na zemljište koje se daje u zakup u položaju dosadašnjeg zakupca, koncesionara, privremenog korisnika ili imaju mirni posjed u trajanju od najmanja 10 godina pod uvjetom da je predmetni ponuditelj bio dobar gospodar, provodio sve propisane agrotehničke mjere i ostale radnje kojima se poljoprivredno zemljište održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju te redovito podmirivao sve obveze prema jedinici lokalne samouprave. Iznimno za premetne ponuditelje maksimalnom površinom koja se može dati u zakup smatra se ukupna površina koju predmetni ponuditelj koristi na području jedinice lokalne samouprave u trenutku raspisivanja javnog natječaja. Primjena ovog stavka moguća je isključivo ukoliko se time predmetnom ponuditelju ne omogućava ostvarivanje povećanja površine koju koristi. Obrazloženje: Ovaj prijedlog dopune Pravilnika sprječava usitnjavanje poljoprivrednog zemljišta i njegove posljedice jer ukoliko JLS Programom raspolaganja odredi primjerice 100Ha kao ograničenje maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, nesumnjivo je da će u jednom trenutku doći do usitnjavanja poljoprivrednih površina koje sada obrađuje korisnik u mirnom posjedu temeljem višegodišnjih isteklih ugovora ili važećih ugovora o koncesiji, zakupu ili privremenom raspolaganju, a koje su veće površine od utvrđenog ograničenja. Navedeni prijedlog dopune Pravilnika sukladan je važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz razloga što predložena iznimka u konačnici omogućuje i usmjerena je ka okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, smanjivanju trenda usitnjavanja tehnoloških cjelina te ostanak ljudi, mladih poljoprivrednika na području JLS što je utvrđeno ciljem i od strane Vlade RH, utvrđeno Strateškim planovima Ministarstva poljoprivrede. Bez navedene dopune: 1. dovodi se u pitanje opstanak ozbiljnih i konkurentnih poljoprivrednih proizvođača koji su u prethodnom razdoblju investirali bez zadrške i stvarali nova radna mjesta. Uz ograničenje maksimalne površine i bez mogućnosti da zadrže postojeće poljoprivredno zemljište dovodi se u pitanje pozitivno poslovanje i otvara se neizvjesnost što će se desiti sa dosadašnjim ulaganjima i radnim mjestima. Primjerice, tvrtka koja raspolaže sa 3000 ha okrupnjenog zemljišta, investirala u farme, pogone za preradu, podizanje boniteta zemljišta, zaposlila djelatnike različitih struka, sada se nalazi pred ograničenjem maksimalne površine od 100 ha zemljišta u zakupu. Posljedica takve odluke programa raspolaganja zemljištem je da tvrtkama ne preostaje ništa drugo, nego zaustaviti investicije u tijeku, odustati od budućih, pokrenuti proces rasprodaje mehanizacije i ostale imovine u bescjenje. Kome trebaju farme ili drugi proizvodni pogoni koji ne mogu dobiti niti približno dovoljno zemlje za normalno funkcioniranje? Neminovno je otpuštanje ljudi različitih struka koji ne mogu naći posao nigdje drugdje na lokalnom području, a velika je vjerojatnost da će financijski vjerovnici (banke) zatražiti prijevremeni povrat kredita uslijed smanjenja obujma proizvodnje i poslovnih pokazatelja, što obično znači stečaj. 2. doprinos od 40% u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji od strane okrupnjenog zemljišta kod ozbiljnih i konkurentnih poljoprivrednih proizvođača bit će sveden na minimalnu razinu, a koji sami trenutno raspolažu sa manje od 10% poljoprivrednih površina evidentiranih u ARKOD, što će uništiti brojna buduća ulaganja i projekte. Naša procjena je da će se poljoprivredna proizvodnja svesti značajno ispod 10 milijardi kn, otprilike na 30% prije Domovinskog rata. Nije prihvaćen Ograničavanje maksimalne površine koja se može dati pojedinom fizičkoj ili pravnoj osobi propisana je Zakonom, te se izuzeće od istog ne propisuje Pravilnikom.
20 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. Članak 6. dodati novi stavak (2), a dosadašnji stavci (2) i (3) postaju (3) i (4) : (2) Ograničenje maksimalne površine utvrđene Programom raspolaganja neće se primjenjivati u postupku odlučivanja o najpovoljnijem ponuditelju u javnom natječaju na ponuditelje koji su u odnosu na zemljište koje se daje u zakup u položaju dosadašnjeg zakupca, koncesionara, privremenog korisnika ili imaju mirni posjed u trajanju od najmanja 10 godina pod uvjetom da je predmetni ponuditelj bio dobar gospodar, provodio sve propisane agrotehničke mjere i ostale radnje kojima se poljoprivredno zemljište održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju te redovito podmirivao sve obveze prema jedinici lokalne samouprave. Iznimno za premetne ponuditelje maksimalnom površinom koja se može dati u zakup smatra se ukupna površina koju predmetni ponuditelj koristi na području jedinice lokalne samouprave u trenutku raspisivanja javnog natječaja. Primjena ovog stavka moguća je isključivo ukoliko se time predmetnom ponuditelju ne omogućava ostvarivanje povećanja površine koju koristi. Obrazloženje: Ovaj prijedlog dopune Pravilnika sprječava usitnjavanje poljoprivrednog zemljišta i njegove posljedice jer ukoliko JLS Programom raspolaganja odredi primjerice 100Ha kao ograničenje maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, nesumnjivo je da će u jednom trenutku doći do usitnjavanja poljoprivrednih površina koje sada obrađuje korisnik u mirnom posjedu temeljem višegodišnjih isteklih ugovora ili važećih ugovora o koncesiji, zakupu ili privremenom raspolaganju, a koje su veće površine od utvrđenog ograničenja. Navedeni prijedlog dopune Pravilnika sukladan je važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz razloga što predložena iznimka u konačnici omogućuje i usmjerena je ka okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta, smanjivanju trenda usitnjavanja tehnoloških cjelina te ostanak ljudi, mladih poljoprivrednika na području JLS što je utvrđeno ciljem i od strane Vlade RH, utvrđeno Strateškim planovima Ministarstva poljoprivrede. U cilju okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, i ministar poljoprivrede više je puta u svojim istupima napominjao kako je jedan od ciljeva zaustaviti daljnje usitnjavanje poljoprivrednih površina što potvrđuje i izjava objavljena na službenim stranicama ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/hr/novosti/prva-godina-rada-vlade-najznacajniji-projekti-ministarstva-poljoprivrede (Citat) “Pripremili smo Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim ćemo ubrzati postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu države te u funkciju staviti i zapušteno privatno zemljište, što će povećati površinu obradivog poljoprivrednog zemljišta nužnog za proizvodnju hrane. Zaustavit ćemo trend usitnjavanja proizvodno tehnoloških cjelina i poticati okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Omogućit ćemo dodjelu poljoprivrednog zemljišta stočarima koji nemaju dovoljno poljoprivrednih površina u odnosu na broj grla stoke, mladima, domicilnim poljoprivrednicima kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost.“ (Kraj citata) Osim toga, Kada je Vlada RH slala Zakon o poljoprivrednom zemljištu u Saborsku proceduru, jasno je na prvoj stanici obrazloženja naznačeno da se Zakonom želi, između ostalog, okrupniti poljoprivredno zemljište, te staviti u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište: (Citat) „Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom: Cilj izrade i donošenja Prijedloga Zakona je smanjenje administrativnih zapreka u smislu potrebne dokumentacije koja se propisuje sukladno podzakonskim aktima ovoga Prijedloga Zakona kako bi se olakšalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje.“ (Kraj citata) Bez navedene dopune: 1. dovodi se u pitanje opstanak ozbiljnih i konkurentnih poljoprivrednih proizvođača koji su u prethodnom razdoblju investirali bez zadrške i stvarali nova radna mjesta. Uz ograničenje maksimalne površine i bez mogućnosti da zadrže postojeće poljoprivredno zemljište dovodi se u pitanje pozitivno poslovanje i otvara se neizvjesnost što će se desiti sa dosadašnjim ulaganjima i radnim mjestima. Primjerice, tvrtka koja raspolaže sa 3000 ha okrupnjenog zemljišta, investirala u farme, pogone za preradu, podizanje boniteta zemljišta, zaposlila djelatnike različitih struka, sada se nalazi pred ograničenjem maksimalne površine od 100 ha zemljišta u zakupu. Posljedica takve odluke programa raspolaganja zemljištem je da tvrtkama ne preostaje ništa drugo, nego zaustaviti investicije u tijeku, odustati od budućih, pokrenuti proces rasprodaje mehanizacije i ostale imovine u bescjenje. Kome trebaju farme ili drugi proizvodni pogoni koji ne mogu dobiti niti približno dovoljno zemlje za normalno funkcioniranje? Neminovno je otpuštanje ljudi različitih struka koji ne mogu naći posao nigdje drugdje na lokalnom području, a velika je vjerojatnost da će financijski vjerovnici (banke) zatražiti prijevremeni povrat kredita uslijed smanjenja obujma proizvodnje i poslovnih pokazatelja, što obično znači stečaj. 2. doprinos od 40% u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji od strane okrupnjenog zemljišta kod ozbiljnih i konkurentnih poljoprivrednih proizvođača bit će sveden na minimalnu razinu, a koji sami trenutno raspolažu sa manje od 10% poljoprivrednih površina evidentiranih u ARKOD, što će uništiti brojna buduća ulaganja i projekte. Naša procjena je da će se poljoprivredna proizvodnja svesti značajno ispod 10 milijardi kn, otprilike na 30% prije Domovinskog rata. Nije prihvaćen Ograničavanje maksimalne površine koja se može dati pojedinom fizičkoj ili pravnoj osobi propisana je Zakonom, te se izuzeće od istog ne propisuje Pravilnikom.
21 Ružica Vukovac O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Poštovani, Članak 36. stavak 1. točka a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu, definira pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup i to za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnika poljoprivrednog obrta ili pravnu osobu u rangu mikro i malih poduzeća kojima je poljoprivreda primarna djelatnost... Tablicom broj 1. unutar kriterija broj 1. definirano je samo poduzeće u rangu mikro i malih poduzeća. Molim da se tablica uskladi s Zakonom i onemogući prednost mikro i malog poduzeća nad nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava odnosno vlasnicima poljoprivrednog obrta. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
22 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Obrazloženje: Prioritete i kriterije u Tablici 1. Potrebno je dopuniti sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednim zemljištu i to na način kako slijedi: 1. STOČAR KOJEM NEDOSTAJE POVRŠINA U ODNOSU NA BROJ UVJETNIH GRLA - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ 2. DOSADAŠNJI POSJEDNIK - Kriterij „MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA“ Treba glasiti: „MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA TE VLASNIŠTVO NAD VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA UKOLIKO POSTOJI“ Obrazloženje: dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 3. MLADI POLJOPRIVREDNIK - Potrebno je dodati kriterij koji glasi: „NOSITELJ OPG ILI VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje i mladi poljoprivrednik koji je samo član OPG - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTe/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ 4. POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST - Prioritet 4. treba preimenovati sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se treba nazvati „NOSITELJ OPG“ - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Pojam „prebivalište“ se ne navodi u članku 36. Stavak 1, točka d, Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa je kriterij potrebno uskladiti sa istim. 5. NOSITELJ OPG-a S PODRUČJA JLS - Prioritet 5. treba preimenovati sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se treba nazvati „FIZIČKE I PRAVNE OSOBE“ - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ Djelomično prihvaćen Prihvaća se osim u dijelu koji se odnosi na mirni posjed jer se pojam "mirni posjed najmanje pet godina" odnosi samo na vlasnike višegodišnjih nasada.
23 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Prioritete i kriterije u Tablici 1. Potrebno je dopuniti sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednim zemljištu i to na način kako slijedi: 1. STOČAR KOJEM NEDOSTAJE POVRŠINA U ODNOSU NA BROJ UVJETNIH GRLA - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ 2. DOSADAŠNJI POSJEDNIK - Kriterij „MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA“ Treba glasiti: „MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA TE VLASNIŠTVO NAD VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA UKOLIKO POSTOJI“ Obrazloženje: dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 3. MLADI POLJOPRIVREDNIK - Potrebno je dodati kriterij koji glasi: „NOSITELJ OPG ILI VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje i mladi poljoprivrednik koji je samo član OPG - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTe/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ 4. POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST - Prioritet 4. treba preimenovati sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se treba nazvati „NOSITELJ OPG“ - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Pojam „prebivalište“ se ne navodi u članku 36. Stavak 1, točka d, Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa je kriterij potrebno uskladiti sa Zakonom. 5. NOSITELJ OPG-a S PODRUČJA JLS - Prioritet 5. treba preimenovati sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se treba nazvati „FIZIČKE I PRAVNE OSOBE“ - Kriterij „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT NA PODRUČJU JLS“ Treba glasiti: „3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se izbjegle dvojbe da se vrednuje proizvodni pogon koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i pojam „PREDBIVALIŠTA“ zamijenjen je ispravnim pojmom „PREBIVALIŠTE“ Djelomično prihvaćen Prihvaća se osim u dijelu koji se odnosi na mirni posjed jer se pojam "mirni posjed najmanje pet godina" odnosi samo na vlasnike višegodišnjih nasada.
24 Mario Živković O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Poštovani, Otac mi se nakon rata odlučio baviti poljoprivrednom proizvodnjom, od malih nogu sam s tatom oko poljoprivrede. Nakon što sam završio Srednju Poljoprivrednu školu nastavio sam se i dalje obrazovati, te sam danas Magistar poljoprivrede, sjećam se kako su se otac i majka odricali da bi ja mogao doći do te titule da mi bude "lakše" u životu, par prijatelja koji su imali daleko bolje uvjete za školovanje nakon srednje škole nisu imali volje ići na fakultet kao ja i sada po ovome što piše kolege i ja smo u istom košu. Smeta mi što je poljoprivredna struka strašno zanemarena, a znamo kada se objavi nekakav natječaj u banci, školi i drugim institucijama uglavnom se traže i imaju prednost oni koji imaju veću školu. Možda se niti ne trebamo čuditi što nam je poljoprivreda ovdje gdje je, kada sami sebe ne cijenimo. Stoga Vas molim da ispravite tu grešku i napravite onako kako je jedino ispravno, a to je viši stupanj obrazovanja, prednost. Lijep pozdrav, mag.ing.agr. Mario Živković Nije prihvaćen Kriteriji za utvrđivanje prava prvenstva na natječaju propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) i ne mogu se mijenjati Pravilnikom
25 Ines Miščević O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Buduća sam magistrica i tišti me što sam uz posao na zemlji studirala a sada sam u istom lancu, ne podcjenjujući nikoga, sa osobama koji su kupovali kojekakve prekvalifikacije, žalosno. Nije prihvaćen Kriteriji za utvrđivanje prava prvenstva na natječaju propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) i ne mogu se mijenjati Pravilnikom
26 Vinko Sičaja O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Poštovani, Moja primjedba se odnosi Prilog Pravilnika i to na Tablicu 1. Dodatni kriterij stavak 4. OBRAZOVANJE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, gdje nije objašnjeno ima li viša stručna sprema iz područja poljoprivrede prednost u odnosu na nižu stručnu spremu između sudionika. Ja se nadam da ima, jer kako očekivati napredak poljoprivredne proizvodnje ako se neće nagraditi oni koji ulažu u nova znanja i vještine. Te svakako viša stručna sprema iz područja poljoprivrede treba biti u prednosti na nižu stručnu spremu. lp Lp Nije prihvaćen Kriteriji za utvrđivanje prava prvenstva na natječaju propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18) i ne mogu se mijenjati Pravilnikom
27 Marko Šalković O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1 Čitajući Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) a sada i Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske, nije jasno definirana stručna sprema tj.obrazovanje. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu stoji : obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS. Pravilnikom nije jasno da li SSS i npr. VSS iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, jednako vrijede? Stručnu spremu treba vrednovati po visini obrazovanja. Nije prihvaćen Kriteriji za utvrđivanje prava prvenstva definirani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) u kojem su izjednačeno obrazovanje SSS i VSS iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije
28 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 2 Potrebno je dodati slijedeće: Sukladno članku 48., točki 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ponuditelj je obvezan uz ponudu predati obvezujuće pismo namjere banke kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze ako poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem. Obrazloženje: Smatramo da je intencija odredbe ZOPZ čl. 48. stavak 10. osigurati da ponuditelj ima adekvatnu snagu (financijsku, imovinsku) da može izvršiti ugovornu obvezu i iskrčiti o vlastitom trošku višegodišnje raslinje. U praksi trošak privođenja kulturi max 100Ha X od 10.000 kn – do 15.000 kn/ha = 1.000.000 do 1.500.000 kn. To je iznos investicije koja je potrebna u startu. Ključno pitanje je tko u stvarnosti ima snage za to i kako da osigura financiranje. Zato smatramo da je nužno obvezati jednako i pravnu osobu i OPG koji ima pravnu osobnost na predaju pisma namjere banke uz ponudu kako bi država imala potrebno dodatno sredstvo osiguranja koje može upotrijebiti u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane zakupca. Na primjer, ukoliko npr OPG ne izvrši krčenje zemljišta u zadanom roku ili ne preda drvnu masu Hrvatskim šumama, i država se pokuša naplatiti temeljem zadužnice za koju realno OPG nema pokrića, pismo namjere banke bilo bi odmah u početku dodatna sigurnost državi da ponuditelj (i pravna osoba i OPG) ima financijska i imovinska sredstva kojima može garantirati da će krčenje i izvršiti. U suprotnom, događat će se već uobičajeni modeli zlouporabe: 1. Zakupac ne očisti zemljište u zakonskom roku od dvije godine i ugovor je raskinut – zakupac ostaje u posjedu, ne plaća zakupninu, krči i pretvara drvnu masu u sječku – Hrvatske šume ni Ministarstvo poljoprivrede nemaju više ovlasti u tom pogledu jer zakup nije na snazi – jedino što se može provoditi je tužba za predaju posjeda – (pravomoćna i konačna presuda 3g. + ovrha i izbacivanje iz posjeda 3g.) Država nema prihoda od tog zemljišta. Rezultat – bivši zakupac možda ostvaruje poticaje jer ima za to preduvjete temeljem ARKODa, bez obzira što nema ugovor o zakupu + ne plaća zakup. Zakupac je dobro prošao – uzimao je povlastice dvije godine nakon čega je još uprihodio od sječke, a cijelo vrijeme nije plaćao zakupninu. 2. Još je gora opcija ako ugovor ne bude raskinut jer HŠ odnosno inspekcije ne postupaju ažurno pa zakupac može uzimati poticaje odnosno zadržati posjed dok mu odgovara, krčiti i prodavati sječku koliko mu odgovara. Nije prihvaćen U tekstu javnog natječaj, ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem, će se navesti obveza dostave pisma namjere banke uz ponudu za sudionike koji su pravne osobe, s obzirom da je isto propisano zakonom. Nadalje Pravilnikom se ne mogu propisivati obveze pojedinih sudionika drugačije nego što je propisano Zakonom.
29 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 2 Potrebno je dodati slijedeće: Sukladno članku 48., točki 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ponuditelj je obvezan uz ponudu predati obvezujuće pismo namjere banke kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze ako poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem. Obrazloženje: Smatramo da je intencija odredbe ZOPZ čl. 48. stavak 10. osigurati da ponuditelj ima adekvatnu snagu (financijsku, imovinsku) da može izvršiti ugovornu obvezu i iskrčiti o vlastitom trošku višegodišnje raslinje. U praksi, trošak privođenja kulturi max 100Ha X od 10.000 kn – do 15.000 kn/ha = 1.000.000 do 1.500.000 kn. To je iznos investicije koja je potrebna u startu. Ključno pitanje je tko u stvarnosti ima snage za to i kako da osigura financiranje. Zato smatramo da je nužno obvezati jednako i pravnu osobu i OPG koji ima pravnu osobnost na predaju pisma namjere banke uz ponudu kako bi država imala potrebno dodatno sredstvo osiguranja koje može upotrijebiti u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane zakupca. Na primjer, ukoliko npr OPG ne izvrši krčenje zemljišta u zadanom roku ili ne preda drvnu masu Hrvatskim šumama, i država se pokuša naplatiti temeljem zadužnice za koju realno OPG nema pokrića, pismo namjere banke bilo bi odmah u početku dodatna sigurnost državi da ponuditelj (i pravna osoba i OPG) ima financijska i imovinska sredstva kojima može garantirati da će krčenje i izvršiti. U suprotnom, događat će se već uobičajeni modeli zlouporabe: 1. Zakupac ne očisti zemljište u zakonskom roku od dvije godine i ugovor je raskinut – zakupac ostaje u posjedu, ne plaća zakupninu, krči i pretvara drvnu masu u sječku – Hrvatske šume ni Ministarstvo poljoprivrede nemaju više ovlasti u tom pogledu jer zakup nije na snazi – jedino što se može provoditi je tužba za predaju posjeda – (pravomoćna i konačna presuda 3g. + ovrha i izbacivanje iz posjeda 3g.) Država nema prihoda od tog zemljišta. Rezultat – bivši zakupac možda ostvaruje poticaje jer ima za to preduvjete temeljem ARKODa, bez obzira što nema ugovor o zakupu + ne plaća zakup. Zakupac je dobro prošao – uzimao je povlastice dvije godine nakon čega je još uprihodio od sječke, a cijelo vrijeme nije plaćao zakupninu. 2. Još je gora opcija ako ugovor ne bude raskinut jer HŠ odnosno inspekcije ne postupaju ažurno pa zakupac može uzimati poticaje odnosno zadržati posjed dok mu odgovara, krčiti i prodavati sječku koliko mu odgovara. Nije prihvaćen U tekstu javnog natječaj, ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem, će se navesti obveza dostave pisma namjere banke uz ponudu za sudionike koji su pravne osobe, s obzirom da je isto propisano zakonom. Nadalje Pravilnikom se ne mogu propisivati obveze pojedinih sudionika drugačije nego što je propisano Zakonom.
30 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 3 Kriterij 2, mijenja se i glasi: Prioritet 2: . FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE KOJE SE NAJMANJE TRI GODINE DO OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA BAVE DJELATNOŠĆU AKVAKULTURE TE SU U PROTEKLE TRI GODINE VIŠE - Kriterij „Podaci o ostvarenoj proizvodnji (proizvedena riba plasirana na tržište) u protekle tri godine koje su ovlaštenici povlastice/ nositelji dozvole za akvakulturu obvezni dostavljati ministarstvu nadležnom za akvakulturu“ Treba glasiti: „Podaci o ukupnoj proizvodnji (proizvedena riba plasirana na tržište) u protekle tri godine koje su ovlaštenici povlastice/nositelji dozvole za akvakulturu obvezni dostavljati ministarstvu nadležnom za akvakulturu“ Obrazloženje: Dopunjeno je sukladno članku 53. Stavku (2) točki b) Zakona o poljoprivrednom zemljištu Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
31 Vinko Sičaja O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 4 Poštovani, U tablici 4. Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje Ovce i koze koeficijent s 0,10 povećati na 0,15. Bavim se ovčarskom proizvodnjom i kada je sušna godina, a to je sve češće i češće na jednom hektaru nije moguće napasivati 10 ovaca i obaviti košnju i pripremanje sijena tijekom zimskog razdoblja. Unaprijed zahvaljujem, lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.