Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedrana Kopić PRAVILNIK , Članak 1. U duhu hrvatskog jezika, dodane riječi trebaju stajati iza "ili je status nositelja/odgovorne osobe". Prihvaćen Prihvaća se.
2 Vedrana Kopić PRAVILNIK , Članak 4. Prvo nije postojalo ograničenje, potom je ono uvedeno, a sada slijede iznimke i iznimke od iznimki. Mogli ste jednostavno propisati da, u slučaju kada vrijednost tražene potpore prelazi zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u posljednjih pet godina, korisnik uz prvi dio zahtjeva za potporu dostavlja dokumentaciju koju želite (ili još bolje, stavite uz drugi dio, da imate više posla s ugovorenim neprovedivim projektima). Živjeli pravnici kojima treba pola kartice teksta da preciziraju ono za što drugima trebaju dvije složene rečenice. A ova vam je elementarna nepogoda ionako tanašan izgovor. U suštini, cijeli prijedlog izgleda kao beta-verzija 07/2015, samo čekam da odnekud iskoče zajednički projekti povezanih poduzeća. Srećom da je pola nacije zauzeto nogometom i neće svjedočiti ovoj petodnevnoj tragikomediji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Morena Cindrić PRAVILNIK , Članak 6. Predlaže se određivanje novih faza postupaka dodjele, kao i njihovo podrobno narativno određenje (podrobnije određenje Administrativne provjere), s ciljem osiguranja transparentnosti cjelokupnog procesa primjenjujući dobru praksu Europskog fonda za regionalni razvoj sadržanoj u natječajnoj dokumentacija "Upute za prijavitelje" kako slijedi: 1. Faza 1. Zaprimanje i registracija "Postupak dodjele započinje s fazom zaprimanja i registracije te ne može trajati duže od 120 radnih dana računajući od dana zaprimanja Obrasca za prijavu u nadležno tijelo do donošenja Odluke o financiranju. Projektni prijedlog mora biti popunjen i podnesen u elektroničkom obliku nadležnom tijelu putem sustava eFondovi, izuzev Obrasca za prijavu koji se dostavlja putem pošte. Projektni prijedlozi dostavljeni putem sustava eFondovi razvrstavat će se prema redoslijedu predaje Obrasca za prijavu, odnosno prema datumu i satu/minuti/sekundi predaje istog na poštu, a koji je otisnut na omotnici. Uredno zaprimljeni projektni prijedlozi s istim navedenim datumom te satom/minutom/sekundom predaje bit će razvrstani pod istim rednim brojem." (preuzeto: Upute za prijavitelje, Referentni broj: KK.03.2.1.15, Europski fond za regionalni razvoj). 2. Faza 2. Administrativna provjera "Tijekom administrativne provjere projektnog prijedloga, u slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija navedenih u tablici Administrativna provjera, Priloga 3 – Postupak dodjele bespovratnih sredstava, projektni prijedlog isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele. Administrativni kriteriji te posljedično i administrativna provjera, po svojoj naravi ne ulaze u sadržaj i kvalitetu samog projektnog prijedloga, već se u procesu provjere postupa prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakima za sve prijavitelje, rukovodeći se isključivo postavljenim administrativnim zahtjevima. Tijekom administrativne provjere projektnog prijedloga, u slučaju neispunjavanja pojedinih propisanih kriterija projektni prijedlog se isključuje iz daljnjeg postupka dodjele." (preuzeto: Upute za prijavitelje, Referentni broj: KK.03.2.1.15, Europski fond za regionalni razvoj). 3. Faza 3. Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova Cilj predmetne faze postupka dodjele je provjeriti usklađenost projektne prijave s kriterijima prihvatljivosti za prijavitelja, projekt, aktivnosti i troškove koji su navedeni u poglavlju 2. ovih Uputa, primjenjujući Kontrolnu listu za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti i troškova (vidjeti Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava). Tijekom provjere prihvatljivosti troškova provjerava se i osigurava da su ispunjeni uvjeti za financiranje pojedine projektne prijave, određujući najviši iznos prihvatljivih troškova za projektnu prijavu. Ako je potrebno, nadležno tijelo ispravlja predloženi proračun projekta na način da troškove za koje se utvrdi da nisu prihvatljivi raspoređuje u neprihvatljive troškove projekta čime ukupna vrijednost projekta ostaje nepromijenjena. (preuzeto: Upute za prijavitelje, Referentni broj: KK.03.2.1.15, Europski fond za regionalni razvoj). 4. Faza 4. Ocjena kvalitete Cilj predmetne faze postupka dodjele je ocjenjivanje projektnog prijedloga prema pitanjima metodologije odabira. Kriteriji za odabir operacija i pripadajuću metodologiju u okviru Investicijskog prioriteta 3d Poslovna konkurentnost, Specifičnog cilja 3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, usvojeni su 22. prosinca 2017. godine u okviru 15. pisanog postupka odlučivanja Odbora za praćenje Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ocjena kvalitete projektnog prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima u nastavku i u Prilogu 3. predmetnog Poziva. PT1 će osnovati Odbor za odabir projekata (u daljnjem tekstu: Odbor) koji može sam izvršiti ocjenu projektnog prijedloga ili proces ocjenjivanja može povjeriti neovisnim procjeniteljima. U slučaju da se proces ocjenjivanja svih kriterija odabira ili samo dijela kriterija odabira povjeri neovisnim procjeniteljima, uloga Odbora bit će provjera usklađenosti procjena s metodologijom odabira i potvrđivanje rezultata odabira. Svako pitanje u sklopu kvalitativne procjene vrednovat će se sukladno kriterijima odabira i bodovat će ga barem dva ocjenjivača. Konačni dodijeljeni broj bodova predstavljat će prosjek bodova ocjenjivača. Kriteriji temeljem kojih se ocjenjuje vrijednost svakog projektnog prijedloga povezani su s određivanjem vrijednosti za novac koju projekt nudi, održivosti projekta, sposobnosti prijavitelja da provede projekt, kvalitetom izrade i izvodljivosti, horizontalnim pitanjima te doprinosu projekta uravnoteženom regionalnom razvoju. (preuzeto: Upute za prijavitelje, Referentni broj: KK.03.2.1.15, Europski fond za regionalni razvoj). 5. Faza 5. Odluka o financiranju Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele. PT1 odlučuje o financiranju projektnih prijedloga uzimajući u obzir raspoloživa sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava. U slučaju da preostala sredstva ne budu dovoljna za financiranje čitavog projektnog prijedloga, prijavitelju može biti ponuđena mogućnost da poveća vlastiti udio u sufinanciranju kako bi se premostio taj manjak. Ako je prijavitelj to u mogućnosti učiniti PT1 donosi Odluku o financiranju. U slučaju da prijavitelj ne može osigurati dodatna sredstva, neće se donijeti Odluka o financiranju i kontaktirat će se sljedećeg prijavitelja po redoslijedu zaprimanja, čiji je projektni prijedlog ispunio sve uvjete. Od prijavitelja se ni pod kojim uvjetima neće tražiti da smanji ili izmijeni svoje aktivnosti kako bi se iste uklopile u raspoloživo financiranje budući da bi to za posljedicu imalo izmjenu projektnog prijedloga. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga predanih u isto vrijeme (datum, sat:minute:sekunde) ostvare jednak broj bodova, sufinancirat će se projektni prijedlog koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 'Vrijednost za novac'. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga ostvare jednak broj bodova po kriteriju 'Vrijednost za novac' sufinancirat će se projektni prijedlog koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 'Provedbeni kapaciteti'. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga ostvare jednak broj bodova po kriteriju 'Provedbeni kapaciteti' sufinancirat će se projektni prijedlog koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 'Financijska održivost projekta''. (preuzeto: Upute za prijavitelje, Referentni broj: KK.03.2.1.15, Europski fond za regionalni razvoj). Nije prihvaćen Prijedlog se odnosi na "Upute za prijavitelje" iz natječajne dokumentacije i kao takav ne može biti sadržan u Pravilniku.