Izvješće o provedenom savjetovanju - Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremeno otvorenog Poziva "Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nataša Kokić Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava 1. Uvodne odredbe: Paragraf koji pocinje: “Zakonom o socijalnoj skrbi….”, problem je sto bi se organizirano stanovanje vrlo lako moglo pretvoriti u instituciju. Izvor : Izvjestaj o aktivnostima pravobraniteljice za OI za 2017. Potrebno je dodati kriterij uskladjenosti s clankom 19 CRPD. U istom paragrafu spominju se “izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji ili u obiteljskom domu”. Ove su sluzbe institucionalnog karaktera, tako da ih se ne treba smatrati ‘izvaninstitucijskom skrbi’. Izvor : Buljevac, M. et al, Postivanje prava osoba s invaliditetom smjestenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima, 2016. I udomiteljske obitelji i obiteljski domovi trebaju biti obuhvaceni procesom deinstitucionalzacije. Medju uvodnim odredbama treba spomenuti UN CRPD i Opci komentar na clanak 19. Hrvatska kao potpisnica Konvencije mora osigurati da su sva ulaganja u skladu s UN CRPD i Opcim komentarom. 2. Svrha poziva: “Unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika”. - Ovdje postoji rizik od izgradnje malih institucija i to bi se svakako trebalo izbjeci. Trebalo bi precizirati o kakvoj je tocno infrastrukturi rijec. Bespovratna sredstva dodijelit će se: “projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi u život u zajednici), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te... » - I ovdje treba paziti da se ne ulaze u male institucije. 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera Vrlo je vazno da se naglasi da prihvatljivi partner treba biti ukljucen u proces transformacije i deinstitucionalizacije. Organizacije civilnog drustva bi trebale imati mogucnost biti partneri u projektima. 6. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Bilo bi dobro dodati monitoring i osobnu asistenciju kao prihvatljive aktivnosti. (2) i (3) - “Dogradnja, rekonstrukcija…” - I u ovom dijelu je rizik od novih institucija. Organizirano stanovanje moze biti institucija ako nije u skladu s clankom 19 CRPD. Dakle uvodne odredbe bi se trebale promijeniti tako da bude jasno da nije moguce ulaganje u udomiteljske obitelji i obiteljske domove, i da sve usluge moraju biti u skladu s CRPD. (5) – “Kupovina neizgradjenog….” - Ovdje takodjer postoji rizik od novih institucija. Ova tocka bi se trebala izbaciti ili bi se trebala ubaciti odredba da mora biti u skladu s clankom 19 CRPD. (6) – “Kupovina nekretnina…” - Jako je vazno da se precizira da sve mora biti u skladu s clankom 19 CRPD. “Napomena: projekt se neće smatrati prihvatljivim….” - Jako je vazno naglasiti da se projekt nece smatrati prihvatljivim ako nije u skladu s Konvencijom. Prihvatljivi troškovi: Tocke 2. i 3. - Jako je vazno da se precizira da sve mora biti u skladu s clankom 19 CRPD. Primljeno na znanje Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1.Primljeno na znanje Socijalne usluge utvrđene su Zakonom o socijalnoj skrbi. Smještaj kao usluga skrbi izvan vlastite obitelji ostvaruje se kao institucijska skrb (dom, centar za pružanje usluga u zajednici (CPUZ), drugi pružatelj usluga) i izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji ili u obiteljskom domu. Svrha ovog Poziva je Unaprjeđenje infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom razvoja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. U okviru ovog Poziva financirat će se isključivo projekti koji pridonose navedenom cilju definiranom u Uputama za prijavitelje. 2. Odbijen Nepotrebno je pojašnjavati o kakvoj infrastrukturi je riječ jer za provedbu procesa deinstitucionalizacije nije ključna vrsta infrastrukture već upravo sam proces, tako je kroz svrhu Poziva, kriterij prihvatljivosti i kriterij odabira projekta, jasno navedeno da se bespovratna sredstva mogu dodijeliti projektima koji obuhvaćaju aktivnosti sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga i službi podrške u zajednici. Dakle, naglasak je na deinstitucionalizaciji, a ne na vrsti infrastrukture ili institucije. 5. Prihvaćeno Organizacije civilnog društva mogu biti i prijavitelji i partneri. 6. Odbijen Iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. omogućena je dodjela bespovratnih sredstava za infrastrukturna ulaganja. Aktivnosti kao što je osobna asistencija predviđene su paralelnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a to je definirano Uputama za prijavitelje kako slijedi: “U OPKK-u je istaknuta potreba podrške procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj kroz infrastrukturna ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija. Provedba Specifičnog cilja 9a3 komplementarna je s provedbom operacija u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (IP 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa) kojima se podupiru takozvane soft mjere i ostvaruje se sinergija neophodna za uspješnu i održivu kvalitetu procesa te poboljšanje pristupa i proširenja mreže socijalnih usluga u zajednici.“ Samim Pozivom financira se unapređenje infrastrukture i opreme za pružanje socijalnih usluga pa ako se aktivnosti ne uklapaju u sam proces deinstitucionalizacije, nije ih moguće financirati unutar ovog Poziva. Zakonom o socijalnoj skrbi definirane su izvaninstitucijske socijalne usluge. 7. Primljeno na znanje Tijekom izrade dokumentacije poziva posebna pažnja bila je usmjerena da sve aktivnosti budu u skladu s Konvencijom.
2 Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava U točki 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja kao jedan od prihvatljivih prijavitelja navode se udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivača koje je vjerska zajednica u RH, zadruga ili obrtnik koje su upisane u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Osim navedenog, kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Predlažemo brisanje navedenih uvjeta upisa u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge i posjedovanja ugovora s nadležnim ministarstvom, jer je sam navedeni uvjet u samoj suprotnosti sa samom svrhom natječaja. Naime, da bi mogli biti upisani u Evidenciju i imati ugovor s nadležnim ministarstvom udruge i druge organizacije trebaju prethodno zadovoljiti osnovne uvjete Ministarstva i odgovarajućih pravilnika koji za veći broj usluga traže postojanje odgovarajuće infrastrukture, a za koju je ovim projektom između ostaloga predviđena izgradnja. Dakle ako već od ranije nemate potrebnu zadovoljavajuću infrastrukturu ne možete se ni upisati u navedenu evidenciju, a ako je imate onda vam ne trebaju dodatna sredstva za izgradnju. Navedeni uvjeti mogu se smatrati diskriminirajućim, jer mogućnost podnošenja projektnih prijedloga na ovaj Poziv ograničava za točno određeni broj udruga i drugih organizacija koje moraju biti upisane u Evidenciju i koje imaju sklopljen ugovor s nadležnim ministarstvom, a što je u suprotnosti sa samom svrhom poziva koji se odnosi na širenje pružanja socijalnih usluga u zajednici. Smatramo da se navedeni uvjeti mogu zamijeniti drugim uvjetima koji svim udrugama pruža jednakopravnost u smislu prihvatljivosti prijavitelja, a uvjet prihvatljivosti bi se odnosili na njihove dosadašnje kvalifikacije u pružanju socijalnih usluga korisnicima navedenima kao ciljane skupine poziva. Djelomično prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
3 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da ovaj Poziv treba biti privremeno otvoren zbog dovoljno vremena radi prikupljanja dokumentacije za infrastrukturna ulaganja te kvalitetne pripreme projektnih prijedloga. Nije prihvaćen U modalitetu trajno otvorenog poziva, postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. U modalitetu trajnog poziva se stoga vrši provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijedloga i udovoljavanja pozivom utvrđenog kvalitativnog minimuma (praga), bez međusobne usporedbe projektnih prijedloga, po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga. Zaključno, modalitet trajno otvorenog poziva omogućava više vremena za prijavu jer ne navodi krajnji datum dostave projektnih prijedloga, izuzev 31. 12. 2019. godine kada završava financijsko razdoblje, odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.
4 Udruga "Val" Lastovo Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Udruga "Val" je udruga koja na otoku Lastovo pruža socijalnu uslugu pomoći u kući. Otok Lastovo je prometno najudaljeniji otok u RH. Na otoku realno živi oko 500 stanovnika od kojih je više od 200 starije dobi preko 65 godina starosti. S obzirom na udaljenost i demografsku sliku na otku ne postoje institucije preko kojih bi starija osoba mogla adekvatno rješavati svoje svakodnevne potrebe. Nabrojila bi da nema nikakva mogućnost stanovanja starijim osobama kao što je dom za umirovljenike, ne postoji nikakva mogućnost bilo kojih terapija koji bi čovjek treće dobi mogao koristiti na otoku kao što je fizikalna terapija. Većina institucija kao što je na primjer socijalna služba je dislocirana na otoku Korčula i s toga nepristupačna i nedovoljno učinkovita zbog fizičke udaljenosti. Naš glavni komentar na ovo savjetovanje je, da je izrazito važno za našu otočnu stvarnost da se kroz mogućnost neinstitucionalnih usluga vrlo pragmatično i u konačnici i najbolje financijski isplativo mogu rješiti svakodnevne potrebe starijih osobam za potrebnim uslugama. S toga predlažemo da se zajednicama u kojima čak ne postoje ni institucionalna rješenja daje prednost, te da se predvidi 100% financiranje ako je udruzi partner regionalna samouprava zbog navedenih okolnosti. Jedino se tako može pristupiti stvarnom rješavanju gorućih problema od kojeg je najveći neravnopravnost otočkog građanina. Pozdravljamo poziv zbog subsidiarnog pristupa kojeg ima i zato smatramo potrebitim da je partner u projektima udrugama upravo regionalna samouprava koja ima uvida u regionalnu problematiku. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
5 Hrvatski Crveni križ Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 2. Svrha Poziva U točki 2 Svrha poziva predlažemo da se u konačan tekst Poziva među ranjive skupine na koje se odnose projektne aktivnosti uvrsti slijedeća ranjiva skupina: žrtve trgovanja ljudima, kao još jedna skupina na koju se mogu odnositi projektne aktivnosti. Navedena skupina kao takva izričito je navedena u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) kao jedna od skupina obuhvaćenih procesom širenja socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – točka 3.2. Najranjivije skupine stanovništva i pristup temeljnim pravima navedene Strategije. Nadalje žrtve trgovanja ljudima kao ranjiva skupina stanovništva izložena siromaštvu i socijalnom isključivanju također je obuhvaćena glavnim strateškim aktivnostima Strategije te se izričito spominje u području aktivnosti u pogledu stanovanja i dostupnosti energije uz ostale skupine kao što su beskućnici, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom. Prihvaćen Temeljem točke 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Uputa za prijavitelje bespovratna sredstava dodijelit će se projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: •djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; •djeca i mladi s problemima u ponašanju; •djeca s teškoćama u razvoju; •odrasle osobe s invaliditetom; •starije i nemoćne osobe; •beskućnici; •osobe s problemima ovisnosti; •žrtve obiteljskog nasilja; •žrtve trgovanja ljudima; •djeca bez pratnje; •članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.
6 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 2. Svrha Poziva Premda je svrha poziva jasno definirana, ipak smatramo da bi se u nju trebalo ugraditi i - širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Naime, bespovratna sredstva dodijeliti će se, među ostalim i projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama ima samo 6 od 32 udruge koje imaju sklopljene ugovore s Ministarstvom, ali su mnoge upisane u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge, imaju licencu i predale su zahtjev ali još uvijek nemaju sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga. Djelomično prihvaćen Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Primljeno na znanje Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici definirano je već u samoj svrsi poziva kako slijedi: „Unapređenje infrastrukture u smislu gradnje i/ili opremanja sa svrhom razvoja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.“ Umjesto sintagme širenje mreže, upotrijebljena je sintagma razvoj mreže za koju smo stajališta da bolje odražava realnu situaciju na terenu. 2. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi ili potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge nužan je uvjet za prihvatljivost prijavitelja, dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
7 Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Knin Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Iznos od 15 % udjela prijavitelja u financiranju za neprofitne organizacije (udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivač kojih je vjerska zajednica u RH) predstavlja znatno opterećenje na proračun istih u slučaju manjih iznosa te gotovo nemogućim u slučaju većih iznosa financiranja čak i u slučajevima partnerstva s jedinicama lokalne samouprave. Stoga predlažemo povećanje udjela financiranja navedenih prijavitelja na 100% prihvatljivih troškova. Također napominjemo da se navedeni uvjet od 85% prihvatljivih troškova može smatrati diskriminirajućim prema gore spomenutim neprofitnim organizacijama u odnosu na organizacije kojima je omogućeno financiranje u 100% - tnom iznosu. Smatramo da svi prijavitelji trebaju imati 100% - tno financiranje bez obzira na status osnivača budući da je cilj projektnog Poziva promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama putem poboljšane infrastrukture. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
8 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Smatramo da svi prijavitelji trebaju imati 100 % financiranje bez obzira na osnivača budući da je specifičan cilj promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanje socijalne infrastrukture. Razlika u financiranju od 100 % i 85 % zapravo dovodi u nejednak i diskriminirajući položaj pružatelje socijalnih usluga što nije u duhu specifičnog cilja te ne valorizira potrebe korisnika ( koje ne interesira osnivač već kvaliteta i dostupnost socijalnih usluga). Primjerice, decentralizirani domovi za starije i nemoćne osobe ove ustanove će zbog svoga specifičnog statusa ( djelomično financiranje iz državnog proračuna ) za prijavu trebati ishoditi prethodnu suglasnost osnivača i osigurati sredstva koja kao što je poznato nemaju. Nadalje, treba voditi računa o činjenici da je vlasnik većeg broja objekata decentraliziranih domova za starije osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje bez čije suglasnosti neće biti moguće sudjelovanje u projektima koji su usmjereni na poboljšanje infrastrukture u tim objektima. Jačanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi u hrvatskim uvjetima treba biti prioritetno zbog čitavog niza okolnosti koje utječu na kvalitetu života starijih osoba, : porast starijeg stanovništva, sve veći broj osoba u dubokoj starosti, povećanja broja samačkih kućanstava , migracije mlađeg stanovništva , visoki troškovi života starije osobe, niske mirovine, socijalna isključenost i dr. Smatramo da se radi o ciljanoj skupini koja će dugoročno biti u fokusu različih javnih djelatnosti u RH. U tom smislu bi trebalo olakšati mogućnost uvođenja organiziranog stanovanja starijih osoba kroz transformaciju decentraliziranih domova osobito u urbanim područjima gdje su dostupne druge usluge ( zdravstvo, promet itd ) Ako će izolirana područja RH s nižim indeksom razvijenosti dobiti prednost zbog širenja mreže socijalnih usluga tamo gdje je nerazvijena poželjno je da se pri ocjenjivanju dodatno vrednuju i podrže inovativni projekti i nove usluge koje do sada nisu razvijene kao i pilot projekti. S druge strane, budući da RH nije osnivač niti jednog skloništa za žrtve nasilja u obitelji ili za beskućnike, ovaj Poziv je izrazito nepovoljan za te dvije korisničke skupine. Djelomično prihvaćen Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Odbijen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave. 2. Djelomično prihvaćen Kriteriji za odabir i pripadajuća metodologija usvojeni su 20. svibnja 2016. godine na sjednici Odbora za praćenje OPKK-a. Kako bi potaknulo korištenje ESI fondova u područjima RH-a koja najviše zaostaju za nacionalnim prosjekom prema stupnju razvijenosti, MRRFEU je u svojstvu Koordinacijskog tijela, a u cilju osiguravanja primjene općih načela ESI fondova te potrebe za uvođenjem posebnih kriterija (dodatni “bodovi“) predviđenih Sporazumom o partnerstvu, 29. svibnja 2017., donijelo Uputu „Rješavanje specifičnih razvojnih problema određenih teritorija RH kroz provedbu ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.“. Sukladno Uputi upravljačka tijela (operativnih) programa dužni su u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u slučajevima gdje do sada nije definiran kriteriji odabira operacija (projektnog prijedloga) kojima se ocjenjuje doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, takav kriterij koristiti kao obvezan pri određivanju kriterija za odabir i pripadajuće metodologije. 3. Prihvaćen Temeljem točke 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Uputa za prijavitelje bespovratna sredstava dodijelit će se projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: •djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; •djeca i mladi s problemima u ponašanju; •djeca s teškoćama u razvoju; •odrasle osobe s invaliditetom; •starije i nemoćne osobe; •beskućnici; •osobe s problemima ovisnosti; •žrtve obiteljskog nasilja; •žrtve trgovanja ljudima; •djeca bez pratnje; •članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.
9 Hrvatski Crveni križ Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju U točki 3. Indikativni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju, predlažemo da se poveća udio financiranja prihvatljivih troškova za prijavitelje koji ulaze u skupinu neprofitnih organizacija – točnije: udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivača koje je vjerska zajednica u RH. Umjesto 85% prihvatljivih troškova predlažemo da se za navedene prijavitelje udio financiranja poveća na 100% prihvatljivih troškova s obzirom da se radi o neprofitnim organizacijama s ograničenim izvorima financiranja. Neprofitnim organizacijama je vrlo teško osigurati vlastito sufinanciranje 15% prihvatljivih troškova u slučaju većih ulaganja u infrastrukturu. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
10 Centar za inkluziju i podršku u zajednici Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Kao organizacija civilnoga društva koja pruža socijalne usluge za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, pohvaljujemo intenciju da se putem ovoga natječaja unaprijedi infrastruktura za pružanje socijalnih usluga u zajednici kako bi iste bile što više održive i kvalitetnije po pitanju prostornih uvjeta. No, smatramo da je odredba da „za prijavitelje osnivač kojih nije Republika Hrvatska najviši mogući udio financiranja je 85%“ diskriminatorna po više osnova. Naime, ustanove kojima je osnivač RH već i sada imaju znatno višu cijene usluga u odnosu na udruge koje imaju ugovore o međusobnim odnosima s nadležnim ministarstvom, već posjeduju objekte u svom vlasništvu ili ustupljene na korištenje od RH bez naknade, dok se istovremeno kod udruga inzistira na plaćanju korištenja prostora u vlasništvu JLS-a. U slučaju zadržavanja odredbe o sufinanciranju 15% vrijednosti projekta za pružatelje socijalnih usluga kojima osnivač nije RH i neosiguravanju drugoga fonda/natječaja putem kojem će se osigurati preostala sredstva za potrebe projekta, udruge će ukoliko se odluče javiti na ovaj natječaj biti prisiljene na financiranje projekta putem kredita što će dodatno smanjiti raspoloživa sredstva udruga namijenjenih za pružanje usluga. Smatramo da bi odredba o financiranju projekta u iznosu od 100% trebala se odnositi na one organizacije koje djeluju neprofitno neovisno o osnivaču. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
11 Anita Vačić Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Pružatelji socijalnih usluga kojima osnivač nije RH u ovome kontekstu su diskriminirani unatoč tome što pružaju kvalitetne i prijeko potrebne socijalne usluge kao nadopuna javnom sektoru. Kao civilni partneri istima bi bilo pravedno odobriti financiranje do 100% vrijednosti projekta imajući na umu da su ove institucije također neprofitne. Slijedom navedenog, jedina razlika između pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač RH i kojima nije je pravni status osnivača, dok su one najvažnije karakteristike identične: neprofitno djelovanje, pružanje socijalnih usluga za osobe u potrebi, poštivanje prava i obveza u skladu s hrvatskim zakonodavnim okvirom i dr. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
12 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama također apelira da se udio financiranja povisi na 100% prihvatljivih troškova i za prijavitelje kojima osnivač nije Republika Hrvatska. Udruge članice Saveza koje pružaju socijalne usluge financiraju se isključivo putem projekata i programa, te nemaju mogućnosti financirati 15% troškova projekta. Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
13 Aranea-Ana Vede Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 3. Indikativni iznosi bespovratnih sredstava za dodjelu te udio prijavitelja u financiranju Molim Vas da razmotrite da svi prijavitelji, neovisno o osnivaču, imaju pravo na udio financiranja od 100%, a ne samo oni kojima je osnivač RH. Naime, ustanovama kojima su osnivači JLS obavljanje djelatnosti i (su)financiraju iste te JLS, te je predloženi iznos sufinanciranja od 15% prihvatljivih troškova projektnih aktivnosti dodatno financijsko opterećenje proračuna. Po našim informacijama, neki prijavitelji će odustati od prijave projektnih prijedloga jer neće moći osigurati sufinanciranje projekta od svojih osnivača Nije prihvaćen Najviši mogući udio financiranja od 85% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu odnosi se na sve prihvatljive prijavitelje uključujući i one osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave.
14 DRUŽBA SINOVA BEZGRJEŠNE Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Poštovani, javljamo se u ime Zaklade Ivanova kuća koja je osnovana u svrhu sprječavanja institucionalizacije osoba oboljelih od demencija i Alzheimerove bolesti te pružanja podrške članovima njihovih obitelji. Osnovana je u ožujku ove godine i nije bila u mogućnosti do sada sklopiti ugovor o pružanju usluga socijalne skrbi sa Ministarstvom. Nadalje iako postoji potreba za ovom vrstom usluga ne postoji mogućnost sklapanja ugovora sa Ministarstvom jer takvi natječaji do sada nisu objavljivani. Zbog svega navedenog i svrhe natječaja predlažemo brisanje točke 2. članka 4. Natječaja kako bi se nama i drugim prijaviteljima omogućila prijava na ovaj natječaj koju smatramo neophodnom za početak rada naše mlade Zaklade i pružanje pomoći sve većem broju korisnika oboljelih od ove teške bolesti. Prijavom na ovaj natječaj te nadamo se uspješnom realizacijom projekta izgradili bi Centar za starije osobe i oboljele od demencije u kojem bi dnevnim aktivnostima usmjerenim prema zadržavanju i razvoju kognitivnih sposobnosti sprječavali institucionalizaciju korisnika. Zaklada već provodi navedene aktivnosti u neprikladnom prostoru sa educiranim volonterima kojih trenutno ima 25, a skrbe o 8 oboljelih korisnika. Zbog ograničenog prostora nije moguće skrbiti o većem broju osoba, a potrebe rastu. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
15 iNovine d.d. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja U poglavlju 4. stavak 1. točki 3. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja, koji sada glasi: "Fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu sa teškoćama u razvoju, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge." potrebno je provesti usklađenje s člankom 74. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi koji kao oblike izvaninstitucijske skrbi na prvom mjestu navodi udomiteljsku obitelj, a zatim obiteljski dom. Ovakvo izostavljanje udomiteljske obitelji može se smatrati diskriminirajućim. Također predlaže se, kao što predlažu i druge kategorije prijavitelja, brisanje uvjeta upisa u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge, a sve obzirom da uvjet za obavljanje udomiteljstva nije upis u navedenu evidenciju već dozvola nadležnog CZSS. Također smatramo da je potrebno izbaciti riječ "profesionalno" obzirom da se riječ profesionalno odnosi samo na fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge u obiteljskom domu, ali ne i na udomitelje. Stoga predlažemo da poglavlje 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelje stavak 1. točki 3. glasi: "Fizičke osobe koje su pružatelji izvaninstitucijeske skrbi u smislu Zakona o socijalnoj skrbi , a koje pružaju socijalne usluge temeljem rješenja o dozvoli odnosno uvjerenja nadležnog tijela." Djelomično prihvaćen Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Prihvaćeno Temeljem točke 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Uputa za prijavitelje bespovratna sredstava dodijelit će se projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: •djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; •djeca i mladi s problemima u ponašanju; •djeca s teškoćama u razvoju; •odrasle osobe s invaliditetom; •starije i nemoćne osobe; •beskućnici; •osobe s problemima ovisnosti; •žrtve obiteljskog nasilja; •žrtve trgovanja ljudima; •djeca bez pratnje; •članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina. 2.Odbijen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva. 3.Odbijen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja sukladno nazivu samog upisnika.
16 Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Knin Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Iako smo u Evidenciji pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge i posjedujemo ugovor s nadležnim ministarstvom suglasni smo s kolegama iz Crvenih križeva koji su se referirali na točku 4. stavka 2. gdje se navodi da prijavitelj mora dokazati da ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi, te smo suglasni da je navedeni uvjet u suprotnosti sa samom svrhom natječaja. Kako bi ušli u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, prethodno se trebaju zadovoljiti osnovni uvjeti Ministarstva i odgovarajućih pravilnika koji za veći broj usluga traže postojanje odgovarajuće infrastrukture, a za koju je ovim projektom između ostaloga predviđena izgradnja. Ovim putem predlažemo brisanje navedenog uvjeta jer isti ograničava broj prijavitelja prilikom podnošenja projektnog prijedloga na ovaj Poziv, a prema spomenutoj Evidenciji riječ je o 129 registriranih udruga i drugih organizacija. Navedeno je u suprotnosti sa samom svrhom Poziva koji se odnosi na širenje pružanja socijalnih usluga u zajednici. Smatramo da se navedeni uvjet može zamijeniti drugim uvjetima koji svim udrugama pružaju jednakopravnost u smislu prihvatljivosti prijavitelja, a uvjeti prihvatljivosti bi se trebali odnositi na njihove dosadašnje kvalifikacije u pružanju socijalnih usluga korisnicima navedenima kao ciljane skupine poziva. Dodatno iz Poziva se ne iščitava te ostaje nejasno za one koji su u Evidenciji i imaju ugovor sa nadležnim Ministarstvom za određenu skupinu usluga je li moguće širiti socijalne usluge i na druga područja za koja nisu registrirani (npr. gdje bi pružatelji socijalnih usluga pomoći u kući širili svoje usluge i na usluge poludnevnog boravka). Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
17 Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja U točki 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja kao jedan od prihvatljivih prijavitelja navode se udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivača koje je vjerska zajednica u RH, zadruga ili obrtnik koje su upisane u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Osim navedenog, kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Predlažemo brisanje navedenih uvjeta upisa u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge i posjedovanja ugovora s nadležnim ministarstvom, jer je sam navedeni uvjet u samoj suprotnosti sa samom svrhom natječaja. Naime, da bi mogli biti upisani u Evidenciju i imati ugovor s nadležnim ministarstvom udruge i druge organizacije trebaju prethodno zadovoljiti osnovne uvjete Ministarstva i odgovarajućih pravilnika koji za veći broj usluga traže postojanje odgovarajuće infrastrukture, a za koju je ovim projektom između ostaloga predviđena izgradnja. Dakle ako već od ranije nemate potrebnu zadovoljavajuću infrastrukturu ne možete se ni upisati u navedenu evidenciju, a ako je imate onda vam ne trebaju dodatna sredstva za izgradnju. Navedeni uvjeti mogu se smatrati diskriminirajućim, jer mogućnost podnošenja projektnih prijedloga na ovaj Poziv ograničava za točno određeni broj udruga i drugih organizacija koje moraju biti upisane u Evidenciju i koje imaju sklopljen ugovor s nadležnim ministarstvom, a što je u suprotnosti sa samom svrhom poziva koji se odnosi na širenje pružanja socijalnih usluga u zajednici. Smatramo da se navedeni uvjeti mogu zamijeniti drugim uvjetima koji svim udrugama pruža jednakopravnost u smislu prihvatljivosti prijavitelja, a uvjet prihvatljivosti bi se odnosili na njihove dosadašnje kvalifikacije u pružanju socijalnih usluga korisnicima navedenima kao ciljane skupine poziva. Djelomično prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
18 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Predlažemo nadopuniti točku 4.na način da se tekst : " Udruga, vjerska zajednica, pravna osoba osnivač koje je vjerska zajednica u Republici Hrvatskoj..." nadopuni s " i pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne ( regionalne) samouprave ili drugih osnivača." Naime, nema potrebe da se pravna osoba koja pruža socijalne usluge ograničava temeljem statusa osnivača. U fokusu trebaju biti socijalne usluge koje se pružaju korisnicima, a ne osnivač. Isto tako, zaklade koje pružaju socijalne usluge su izostavljene, a dio su organizacija civilnog društva. S druge strane, kriterij prihvatljivosti prijavitelja je dokaz o sklopljenom ugovoru o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Predlažemo da se ta odredba zamijeni odredbom da prihvatljiv prijavitelj pruža socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ( NN, br. NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 ), a ne da uvjet bude sam ugovor jer će ta činjenica isključiti mnoge kvalitetne prijavitelje ( skloništa za žrtve nasilja, zaklade...). S druge strane, postoje situacije novosnovanih ustanova socijalne skrbi koje su dominantno orijentirane na pružanje izvanistitucijskih usluga ( Centri za pružanje usluga u zajednici) te koje nisu ni bile u mogućnosti sklopiti ugovor s ministarstvom o međusobnim odnosima. Postavljamo pitanje je li moguće da novosnovane ustanove koje tek trebaju početi s radom, a imaju sve pravne pretpostavke nabrojane pozivom, te im je ulaganje u infrastrukturu nužno potrebno. Međutim, za takove ustanove u ovom prijedlogu Poziva nije definirano adekvatno rješenje te molimo da se u konačnom prijedlogu pronađe model i za takve situacije kako bi ustanove počele što prije pružati izvaninstitucionalne socijalne usluge ili ih značajno poboljšale. Djelomično prihvaćen Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Odbijen Prijedlog je odbijen jer su prihvatljivi prijavitelji definirani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a zbog elementa postojanja državnih potpora prijavitelji su definirani kako slijedi: - pravna osoba, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost socijalne skrbi: ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući; ili - udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, zadruga ili obrtnik, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; ili - fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu sa teškoćama u razvoju, za osobe sa invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. 2. Prihvaćeno. Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
19 Hrvatski Crveni križ Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja U točki 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja kao jedan od prihvatljivih prijavitelja navode se udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivača koje je vjerska zajednica u RH, zadruga ili obrtnik koje su upisane u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Predlažemo brisanje navedenog uvjeta upisa u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, jer je sam navedeni uvjet u samoj suprotnosti sa samom svrhom natječaja. Naime, da bi mogli biti upisani u Evidenciju udruge i druge organizacije trebaju prethodno zadovoljiti osnovne uvjete Ministarstva i odgovarajućih pravilnika koji za veći broj usluga traže postojanje odgovarajuće infrastrukture, a za koju je ovim projektom između ostaloga predviđena izgradnja. Dakle ako već od ranije nemate potrebnu zadovoljavajuću infrastrukturu ne možete se ni upisati u navedenu evidenciju, a ako je imate onda vam ne trebaju dodatna sredstva za izgradnju. Ističemo također da postoje udruge koje nisu upisane u navedenu Evidenciju, a pružaju konkretne socijalne usluge ranjivim skupinama i imaju s nadležnim Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisane višegodišnje ugovore o pružanju socijalnih usluga. Ugovori su s takvim udrugama sklopljeni prije nego je propisano vođenje spomenute Evidencije. Osim toga navedeni uvjet može se smatrati diskriminirajućim, jer mogućnost podnošenja projektnih prijedloga na ovaj Poziv ograničava za točno određeni broj udruga i drugih organizacija koje se vode u spomenutoj Evidenciji, a što je u suprotnosti je sa samom svrhom poziva koji se odnosi na širenje pružanja socijalnih usluga u zajednici. Smatramo da se navedeni uvjet može zamijeniti drugim uvjetima koji svim udrugama pruža jednakopravnost u smislu prihvatljivosti prijavitelja, a uvjet prihvatljivosti bi se odnosili na njihove dosadašnje kvalifikacije u pružanju socijalnih usluga korisnicima navedenima kao ciljane skupine poziva. Nije prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
20 Psihijatrijska bolnica Ugljan Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Molimo da u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga kao prihvatljive prijavitelje ne isključite domove socijalne skrbi koji su osnovani unutar zdravstvene ustanove. Naime, u RH postoji nekoliko domova za psihički bolesne odrasle osobe koje djeluju unutar neke od psihijatrijskih bolnica. Ti domovi upisani su u Upisnik ustanova socijalne skrbi MDOMSP-a, a bolnice imaju sklopljene ugovore o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Nadalje, ti domovi zapošljavaju relevantne stručnjake pa bi navedene ustanove svojim projektima itekako mogle pridonijeti prevenciji institucionalizacije te razvoju izvaninstitucionalnih usluga. Primljeno na znanje Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
21 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama moli izmjenu uvjeta na način da se mogu prijaviti udruge koje nemaju sklopljen ugovor ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi a upisane su u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
22 Ženska grupa Karlovac "KORAK" Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 4. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Udruge odnosno organizacije civilnog društva koje pružaju usluge Savjetovališta i Skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja temeljem prijave na Pozive za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.) – (spominju se u točki 1. Uvodne odredbe, odlomak 16 gore navedenog poziva), se ne nalaze u Evidenciji pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Gore navedene udruge se za provedbu i financiranje svojih programa i pružanja socijalnih usluga žrtvama obiteljskog nasilja prijavljuju na navedeni natječaj koji se objavljuje svake tri godine., te imaju rješenja da ispunjavaju minimalne uvjete za pružanje usluga. Molimo da se na njih prošire uvjeti za prihvatljivost prijavitelja, kako bi se mogle prijaviti na natječaj i/ili da se upišu u gore navedenu evidenciju. Također je na to vezan i stavak točke 4. koji glasi: "Osim navedenog, kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora dokazati: 2. da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi (nije primjenjivo za ustanove socijalne skrbi osnivač kojih je Republika Hrvatska).", naime nije nam jasno da li se pod tim ugovorom smatra ugovor koji navedene udruge sklapaju sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za svaku godinu provedbe svojih programa (Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine). Ukoliko ne, molimo izmjenu uvjeta kako bi se mogle prijaviti i gore navedene Udruge koje pružaju socijalne usluge na temelju trogodišnjih programa, odnosno imaju sklopljene godišnje ugovore za provedbu svojih programa Savjetovališta i Skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Napominjemo da se i u Zakonu o socijalnoj skrbi Članak 194. stavak 3 i 6 navodi da: (3) Socijalne usluge mogu se pružati u mreži i izvan mreže socijalnih usluga te (6) Socijalne usluge izvan mreže obavljaju pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje su pribavile rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisom. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
23 iNovine d.d. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera Obzirom da je u poglavlju 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera stavku 1. navedeno "Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Maksimalni broj partnera u okviru jednog projekta je pet. " smatramo kako je potrebno voditi računa da se prijavitelji, osobito fizičke osobe pružatelji socijalnih usluga, koji će projekt prijaviti i provoditi samostalno, ne stave u nepovoljniji položaj kod bodovanja i ocjenjivanja na način da prijavitelji koji projekt prijavljuju/provode u partnerstvu dobiju dodatne bodove. Nije prihvaćen S obzirom na nedostatno i neravnomjerno razvijenu mrežu usluga u zajednici (a s time u vezi i na nedostatno te neravnomjerno razvijenu mrežu pružatelja usluga) u Republici Hrvatskoj, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici odnosno povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost, zaustavljanje trendova institucionalizacije te provedba deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, stvaranje preduvjeta za praćenje i vrednovanje pružanja usluga socijalne skrbi, poticanje suradnje na nacionalnoj, regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj (gradskoj i općinskoj) razini u pružanju usluga, predstavljaju prioritete definirane strateškim i normativnim okvirom Republike Hrvatske. Jedan od preduvjeta uspostave stabilne mreže pružanja socijalnih usluga je kvaliteta ostvarenih partnerstava koja tu mrežu sačinjavaju. Stoga je Poziv dizajniran s namjerom da osigura kvalitetna partnerstva.
24 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera U dijelu gdje se navodi da ustanova (prihvatljivi partner) mora biti upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi navedene u odgojno-obrazovna ustanova i zdravstvena ustanova koje nisu ustanove socijalne skrbi te ne mogu niti biti upisane i time ne bi zadovoljile uvjete Poziva; one mogu biti uvjetovane upisom u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koje pružaju socijalne usluge (pod uvjetom da se ne isključuju sve pravne osobe čiji osnivač nije vjerska zajednica). Kao prihvatljivi partner navedena je pravna osoba osnivač koje je vjerska zajednica; kao i raniji komentar predlažemo da uputimo da se omogući i pravnim osobama drugih osnivača. Prihvatljiv partner mora dokazati da u trenutku podnošenja prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom - izuzetak je za ustanove kojih je osnivač RH; predlažem da se izuzetak proširi i na pravne osobe drugih osnivača. Isto tako, je li moguće predvidjeti ulaganja za novoosnovane ustanove ( a koje nisu socijalne) koje će u sklopu svoje djelatnosti pružati i socijalne usluge? Smatramo da novosnovane ustanove koje bi trebale i najviše ulaganja nisu adekvatno pokrivene ovim Pozivom. Djelomično prihvaćen Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao djelomično prihvaćen ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva. 2. Odbijen Prijedlog je odbijen jer su prihvatljivi prijavitelji definirani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a zbog elementa postojanja državnih potpora prijavitelji su definirani kako slijedi: - pravna osoba, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost socijalne skrbi: ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući; ili - udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, zadruga ili obrtnik, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; ili - fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu sa teškoćama u razvoju, za osobe sa invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. 3. Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva. 4. Primljeno na znanje Sukladno točki 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva definirani su prihvatljivi prijavitelji, a oni mogu biti i novoosnovane ustanove pod uvjetom da su zadovoljili sve kriterije propisane u Uputama za prijavitelje.
25 Centar za inkluziju i podršku u zajednici Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera Smatramo da bi odredbu „2. da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi (nije primjenjivo za ustanove socijalne skrbi osnivač kojih je Republika Hrvatska)“ trebalo modificirati na način da su prihvatljivi partneri i organizacije koje imaju predan uredan zahtjev za sklapanje ugovora o međusobnim odnosima s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi (npr. unatrag godinu ili dvije), a ugovor nije potpisan (zbog ograničenih sredstava u državnom proračunu). Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
26 Ženska grupa Karlovac "KORAK" Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 5. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost partnera Kao i u prethodnoj točki i u ovoj se navodi: „Osim navedenog, kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora dokazati: 2. da u trenutku podnošenja projektne prijave ima sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi (nije primjenjivo za ustanove socijalne skrbi osnivač kojih je Republika Hrvatska)." Da li se to odnosi i na jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada su one partner u projektu? Prihvaćen Temeljem točke 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje ovog Poziva potvrda o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi, potvrda o upisu u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge ili potvrda o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge uvjet je za prihvatljivost prijavitelja dok se uvjet ugovora s nadležnim ministarstvom briše iz ovog Poziva.
27 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 6. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Postavljamo pitanje je li će projektnu dokumentaciju trebati dostaviti kao dio projektnog prijedloga ili će ona biti predviđena financiranjem samog projekta i dio samog troškovnika? Naime, može se dogoditi da osnivač ili ustanova uloži značajna sredstva u izradu projektne dokumentacije, a da projekt ne prođe na Pozivu. Iz tog razloga, smatramo da takova dokumentacija treba biti predviđena unutar troškovnika budućeg projekta. Kako će biti riješeno ulaganje u imovinu za koju nije riješeno vlasništvo, a koristi je dom socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga? Je li prihvatljivo ulaganje u rekonstrukciju kuhinje doma za starije osobe obzirom da dom priprema velik broj obroka za korisnike kao dio usluge pomoći u kući, a jedan broj obroka za smještene korisnike? je li prihvatljiva sanacija krovišta ako se u domu socijalne skrbi većinom pružaju izvaninstitucionalne usluge? Primljeno na znanje Budući da procedura savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ima za cilj unaprjeđenje nacrta dokumentacije budućeg Poziva za dodjelu bespovratnih sredstva, a ne predstavlja proceduru pitanja i odgovora prihvatljivim prijaviteljima, u cilju poštivanja procedure i načela transparentnosti i jednakog tretmana svih budućih prihvatljivih prijavitelja, zadržavamo pravo ne odgovarati prije objave Poziva. Nakon objave Poziva, sva pitanja o prihvatljivosti troškova te ostalih uvjeta bit će omogućeno putem službene procedure pitanja i odgovora. Također, za prihvatljive prijavitelje bit će organizirane informativne radionice.
28 Hrvatski Crveni križ Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 6. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti U točki 6. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti na kraju poglavlja navedena je napomena da se aktivnosti neće smatrati prihvatljivima ako se infrastrukturna ulaganja odnose na zemljište ili nekretninu nad kojima postoji hipoteka ili druga vrsta tereta. Predlažemo da se u konačan tekst Poziva uvrsti prijedlog da se zabilježbu hipoteke ili bilo koje vrste tereta treba ukloniti s nekretnine ili zemljišta u koje se ulaže prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju, a ne kod same prijave projektnog prijedloga. Naime, značajan broj udruga ima terete na svojim nekretninama kao osiguranje dosadašnjih ulaganja u infrastrukturu jer na drugačiji način nisu mogle pribaviti potrebna financijska sredstva za ulaganje. Smatramo da navedeni tereti ili hipoteka ne bi trebali biti prepreka za prijavu i procjenu prihvatljivosti aktivnosti u fazi prijave i ocjene projekta, nego tek nakon odobrenja financiranja a prije samog potpisivanja ugovora o sufinanciranju. Nije prihvaćen Projekt se neće smatrati prihvatljivim u slučaju da su aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, uključujući kupovinu neizgrađenog zemljišta i/ili nekretnina: - planirane/ostvarene na neizgrađenom zemljištu/nekretnini nad kojima postoji hipoteka ili druga vrsta tereta odnosno koje su opterećene založnim pravom ili u pogledu kojih se vodi spor; - planirane/ostvarene na neizgrađenom zemljištu/nekretnini u izvanknjižnom vlasništvu.
29 Tomislav Radman Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 6. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Da li napomena da se projekt neće smatrati prihvatljivim u slučaju da su aktivnosti koje se odnose na infrastrukturna ulaganja, uključujući kupovinu neizgrađenog zemljišta i/ili nekretnina planirane/ostvarene na zemljištu/nekretnini u izvanknjižnom vlasništvu, znači da prijavitelji/partneri moraju dokazati svoje vlasništvo na predmetnoj nekretnini isključivo zemljišno knjižnim izvatkom nadležnog općinskog suda u kojem je upisano vlasništvo 1/1 i bez tereta? Nadalje, ako je JLS uknjižena kao vlasnik nekretnine i partner je u projektu, da li su prihvatljiva ulaganja prijavitelja na predmetnoj nekretnini, koja se temelje na ugovoru s JLS/vlasnikom? Primljeno na znanje U slučaju da prijavitelj i/ili partner nije ujedno vlasnik nekretnine (građevinskog zemljišta, poslovnog prostora, stambenog objekta i sl.) koja je predmet projektnih aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, uz zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list prijavitelj i/ili partner je obvezan dostaviti ugovor o osnivanju prava građenja/ugovor o zakupu/ugovor o najmu/ugovor o uporabi odnosno ugovor o korištenju, koji je potpisan u svrhu korištenja/zakupa nekretnine (građevinskog zemljišta, poslovnog prostora, stambenog objekta i sl.) koja je predmet projektnih aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, i to za razdoblje od najmanje 8 godina od dana podnošenja projektne prijave.
30 GRAD ZAGREB Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, 7. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova Postavljamo pitanje je li će projektnu dokumentaciju trebati dostaviti kao dio projektnog prijedloga ili će ona biti predviđena financiranjem samog projekta i dio samog troškovnika? Naime, može se dogoditi da osnivač ili ustanova uloži značajna sredstva u izradu projektne dokumentacije, a da projekt ne prođe na Pozivu. Iz tog razloga, smatramo da takova dokumentacija treba biti predviđena unutar troškovnika budućeg projekta. Primljeno na znanje Prijedlog je već sadržan u Uputama za prijavitelje. Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (npr. troškovi pripreme prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenja potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade idejnih rješenja, studije izvedivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrade glavne i izvedbene projektne dokumentacije s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., troškovi revizije građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove i sl.) su prihvatljivi troškovi.
31 iNovine d.d. 7. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, Prihvatljivi troškovi Obzirom da je pružanje socijalnih usluga djelatnost pretežito neprofitnog karaktera, a uzimajući u obzir i druge komentare ovog prijedloga poziva koji ukazuju na moguće probleme oko sufinanciranja preostale vrijednosti projekta, koji dio vrijednosti projekta prijavitelj sam mora financirati, smatramo oportunim da se u ovom javnom pozivu sredstva za odobrene projekte dodjeljuju prema metodi plaćanja. Primljeno na znanje Temeljem točke 5.4. Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Uputa za prijavitelje ovog Poziva definirano je da se kombiniraju dvije metode plaćanja kako slijedi: „Isplata prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava korisniku će biti izvršena u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, metodom nadoknade ili metodom plaćanja ili kombinacijom obje metode“.
32 GRAD ZAGREB 7. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, Prihvatljivi troškovi Imajući u vidu tržišne cijene smatramo da iznos od 10% prihvatljivih troškova projekta treba povećati u slučaju kupovine nekretnina. Također predlažem da se omogući najam određene nekretnine za pružanje usluga pri čemu je potrebno jasno propisati uvjete tog najma ( rokovi, cijene, međusobne obaveze, investiranje u prostor i dr. ). Ovo je osobito važno za neke inovativne- pilot projekte ili širenje usluga izvan sjedišta ,odnosno objekta prijavitelja. Primljeno na znanje Korisnik je postavio više pitanja u jednom komentaru te je odgovor označen kao Primljeno na znanje ali u nastavku su dati zasebni odgovori na svako postavljeno pitanje kako slijedi: 1. Odbijen Odredba kojom se kupovina nekretnine limitira na 10 % prihvatljivih troškova regulirana je Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14). Pri određivanju prihvatljivosti troškova u obzir će se uzimati pravila utvrđena u okviru Poziva te u okviru Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14). Sukladno navedenom, ograničenje od 10 % prihvatljivih troškova za kupovinu nekretnine nije moguće promijeniti. 2. Primljeno na znanje Prijedlog je već sadržan u odredbama poziva: U slučaju da prijavitelj i/ili partner nije ujedno vlasnik nekretnine (građevinskog zemljišta, poslovnog prostora, stambenog objekta i sl.) koja je predmet projektnih aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, uz zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list prijavitelj i/ili partner je obvezan dostaviti ugovor o osnivanju prava građenja/ugovor o zakupu/ugovor o najmu/ugovor o uporabi odnosno ugovor o korištenju, koji je potpisan u svrhu korištenja/zakupa nekretnine (građevinskog zemljišta, poslovnog prostora, stambenog objekta i sl.) koja je predmet projektnih aktivnosti izvođenja građevinskih i drugih radova, i to za razdoblje od najmanje 8 godina od dana podnošenja projektne prijave.“ Dodatno, najam nije prihvatljiv trošak.
33 Centar za inkluziju i podršku u zajednici 7. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, Prihvatljivi troškovi Predlažemo da se odredba „6. Troškovi kupovine nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga; Troškovi kupovine nekretnina prihvatljivi su pod sljedećim uvjetima: * trošak kupovine nekretnina ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta;“ izmijeni na način da se iznos od 10% ukupnih troškova projekta koje se mogu predvidjeti za navedenu namjenu poveća na minimalno 30%, posebice u slučaju usluge organiziranog stanovanja. Nije prihvaćen Odredba kojom se kupovina nekretnine limitira na 10 % prihvatljivih troškova regulirana je Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14). Pri određivanju prihvatljivosti troškova u obzir će se uzimati pravila utvrđena u okviru Poziva te u okviru Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14). Sukladno navedenom, ograničenje od 10 % prihvatljivih troškova za kupovinu nekretnine nije moguće promijeniti.