Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 8. Pretpostavljamo da se misli „ godina dana iskustva nakon položenog stručnog ispita“jer se stručni ispit može polagati tek nakon dvije godine rada, pa radnik s godinom dana iskustva nema uvjete ni za polaganje stručnog ispita. Čl. 16 stavak 3 kaže : „s položenim stručnim ispitom i tri godine radnog iskustva na poslovima iu naftnom rudarstvu nakon položenog stručnog ispita“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Članka je izmijenjen, sukladno komentarima, na način da je potrebno tri godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
2 Vladislav Brkić II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 8. Neprimjerena je samo 1 godina radnog iskustva. Stručni ispit se polaže nakon 2 godine iskustva. Predlažem minimalno 5 godina iskustva budući je izrada dokumentacije o rezervama vrlo bitan dokument. Prihvaćen Prihvaća se - Izradu dokumentacije o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida iz članka 2. točke 6. ovog Pravilnika, mogu samostalno izrađivati osobe koje imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva ili magistri inženjeri geologije ili magistri geologije s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita.
3 INA Industrija nafte d.d. II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 9. Isti komentar kao u članku 8. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - U članku je već propisano radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita
4 INA Industrija nafte d.d. II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. Isti komentar kao i članku 9. uz napomenu da struke ( strojarska, elektro, graditeljstvo, arhitektura, geodezija, ...) trebali bi uz navedene uvjete imati i naziv ovlaštenog inženjera koju nakon provedene procedure i položenog ispita izdaje njihova nadležna komora. Ovlaštenje dokazuju žigom ovlaštenog inženjera. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Smatra se kako se za svaku pojedinu struku navedenu u članku dokaz o položenom stručnom ispitu dokazuje na način propisan propisima koji se odnose na predmetnu struku.
5 Đuro Šilhan II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. Članak 10., stavak 2.: U dijelu ''Izradu dijelova naftno-rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (geologija, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.)...'', unutar zagrade nakon ''graditeljstvo'' dodati ''geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša''. Studijski programi Geotehnike, Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša koji su se održavali, odnosno koji se izvode na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sadržavali su odnosno sadrže ishode učenja koji daju potrebne kompetencije završenim studentima za sudjelovanje u izradi dijelova naftno-rudarskih projekata iz drugih stručnih područja. Prihvaćen prihvaća se - (1) Izradu naftno-rudarskog projekta (odgovorni projektant) ili izradu dijela naftno-rudarskog projekta (projektant) iz članka 2. točke 8. ovog Pravilnika mogu izrađivati radnici koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva s položenim stručnim ispitom i s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita. (2) Izradu dijelova naftno-rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (geologija, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo, geodezija, geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša i dr.) mogu voditi radnici koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke, položeni stručni ispit i najmanje dvije godine radnog iskustva u toj struci nakon položenog stručnog ispita.
6 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. Članak 10., stavak 2. U dijelu ''Izradu dijelova naftno-rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (geologija, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.)...'', unutar zagrade nakon ''graditeljstvo'' dodati ''geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša''. Studijski programi Geotehnike, Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša koji su se održavali, odnosno koji se izvode na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sadržavali su odnosno sadrže ishode učenja koji daju potrebne kompetencije završenim studentima za sudjelovanje u izradi dijelova naftno-rudarskih projekata iz drugih stručnih područja. Prihvaćen Prihvaća se
7 Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. Članak 10., stavak 2.: U dijelu ''Izradu dijelova naftno-rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (geologija, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.)...'', unutar zagrade nakon ''graditeljstvo'' dodati ''geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša''. Studijski programi Geotehnike, Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša koji su se održavali, odnosno koji se izvode na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sadržavali su odnosno sadrže ishode učenja koji daju potrebne kompetencije završenim studentima za sudjelovanje u izradi dijelova naftno-rudarskih projekata iz drugih stručnih područja. Prihvaćen Prihvaća se
8 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. Članak 10. stavka 2. U članku 15. stavka 2. ovog Pravilnika navodi se i geodetska struka: „Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovog članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke, s tim što jednog člana ovih povjerenstava imenuje ministar nadležan za energetiku.“ pa slijedom navedenog predlažemo da se geodetska struka navede kod nabrajanja stručnih područja i u ovom članku. Prihvaćen Prihvaća se
9 Vladislav Brkić II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 10. 2 godine iskustva su nedovoljni za odgovornog projektanta i projektanta. Pretkratko za takvu odgovornost (tehničku, financijsku i sigurnosnu) te predlažem povećati na 5 godina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Dvije godine iskustva nakon položenog stručnog ispita znači da odgovorni projektant i projektanta moraju imati četiri godine iskustva.
10 INA Industrija nafte d.d. II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 11. Isti komentari kao u prethodna dva članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - U članku je već naznačeno kako se radno iskustvo odnosi na vrijeme nakon položenog stručnog ispita
11 Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 11. Članak 11, stavak 2. U dijelu ''Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, član stručnog povjerenstva iz drugih stručnih područja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.)...'', unutar zagrade nakon ''graditeljstvo'' dodati ''geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša''. Studijski programi Geotehnike, Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša koji su se održavali, odnosno koji se izvode na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sadržavali su odnosno sadrže ishode učenja koji daju potrebne kompetencije završenim studentima za članstvo u stručnom povjerenstvu iz drugih stručnih područja. Prihvaćen Prihvaća se - (2) Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, član stručnog povjerenstva iz drugih stručnih područja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo, geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša i dr.) može imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke, položeni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u toj struci nakon položenog stručnog ispita.
12 Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO, Članak 11. Članak 11, stavak 2.: U dijelu ''Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, član stručnog povjerenstva iz drugih stručnih područja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.)...'', unutar zagrade nakon ''graditeljstvo'' dodati ''geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša''. Studijski programi Geotehnike, Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša koji su se održavali, odnosno koji se izvode na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sadržavali su odnosno sadrže ishode učenja koji daju potrebne kompetencije završenim studentima za članstvo u stručnom povjerenstvu iz drugih stručnih područja. Prihvaćen Prihvaća se
13 INA Industrija nafte d.d. III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, Članak 15. Nije u potpunosti jasna ova odredba i kako će se u praksi provoditi, jer to može biti samo za kolege koji se upućuju na stručni ispit i zaposleni su u INA. Ako se recimo zaposli kolega koji već ima stručni ispit to nije moguće. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Članka je promijenjen te glasi: Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovog članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke sukladno propisima koji se odnose na svaku pojedinu struku.
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, Članak 15. Članak 15. stavka 2. Temeljem odredbi članka 38. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) ovlašteni inženjeri geodezije obavezni su položiti stručni ispit kojim trebaju dokazati znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Kako je člankom 6. stavka 9. navedenog Zakona propisano obavljanje stručnih geodetskih poslova u okviru rudarske djelatnosti ne postoje zapreke da se stručna osposobljenost propisana ovim pravilnikom polaže u okviru polaganja stručnog ispita propisanog Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. S tim u vezi trebalo bi dogovoriti sa Državnom geodetskom upravom da se u tekst Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, koji je na aktualnom javnom savjetovanju do 02.08.2018. godine, ugradi ispitna materija iz područja ovog pravilnika te da jedan član ispitnog povjerenstva bude imenovan na prijedlog ministra nadležnog za energetiku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Komentar je potrebno uputit na predmetni Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
15 Vladislav Brkić III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, Članak 16. Stavak 5. treba glasiti: Tajnik ispitnog povjerenstva ne sudjeluje u ispitivanju kandidata već vodi zapisnike i sva pismena IZVJEŠĆA vezana uz polaganje stručnih ispita. (On je član povjerenstva i brisati da nije član, i dodati iza riječi pismena što radi, Izvješća!?)). Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Stavkom 2 članka 16. određeno je kako tajnik nije član povjerenstva te se stavkom 5. definira uloga tajnika prilikom sudjelovanja u ispitnom povjerenstvu. Pismena su svi akti koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima te se ne odnosi samo na izvješća.
16 Vladislav Brkić III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, Članak 16. Stavak 3. Povećati radno iskustvo na minimalno 5 godina nakon položenog stručnog ispita. Prihvaćen Prihvaća se - (3) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva moraju biti magistri inženjeri naftnog-rudarstva ili magistri inženjeri geologije ili magistri geologije ili magistri inženjeri rudarstva s položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u naftnom-rudarstvu nakon položenog stručnog ispita.
17 Vladislav Brkić MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, OBRAZAC UVJERENJA O PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI IZ ČLANKA 12. OVOG PRAVILNIKA Treba li OIB fizičke osobe? Prihvaćen Prihvaća se