Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 178. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), ministar nadležan za energetiku, uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi Pravilnik zamjenjuje dosadašnja 4 pravilnika, što smatramo da je dobro ( Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje ROIP; Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja ROIP; Pravilnik o uvjetima i načinu vođenje građevinskih dnevnika; Pravilnik o tehničkom pregledu ROIP ) Veći dio pravilnika samo je kopirao odredbe iz starih pravilnika. Mišljenja smo kako je previše odredbi u pravilniku koje su kopije članak iz Zakona, što smatram da je nepotrebno Cilj Pravilnika moraju biti jednoznačne upute i postupci kako se provodi određena aktivnost i kako ( sadržajem i formom ) izgledaju razni dokumenti koji se izrađuju u tim postupcima. To je do sada stvaralo puno problema pri ishođenju Građevinskih a posebno Uporabnih dozvola i zato je važno da to bude jasno propisano. To je samo dijelom postignuto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 INA Industrija nafte d.d. REVIDENT, Članak 12. Članak 12. stavak (2) Mišljenja smo kako jasno treba definirati i propisati koji su to rudarski objekti i postrojenja za koje je obvezno provođenje revizije. U protivnom, ako to ne bude propisano, za svaki jednostavan projekt ili neku manju rekonstrukciju na postojećim ROIP trebat ćemo reviziju, što će imati svoju i financijsku i vremensku dimenziju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Objekti za koje je obvezna kontrola propisani su posebnim propisima koji uređuju građenje. U ovom slučaju, potreba obvezne kontrole propisana je člankom 3 Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/2014).
3 Igor Matišić GLAVNI PROJEKT GRAĐENJA, Članak 18. Iako Zakon o gradnji ne propisuje gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, vidljivo je da terminologija suštinski ista za odredbe ovoga Pravilnika i Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Slažem se da koristimo jednaku terminologiju i već uhodanu praksu iz Zakona o gradnji, ali problem nastaje ako se odredbe iz postojećih zakona i pravilnika koji uređuju slično područje samo djelomično prenesu, pa se dogodi nedosljednost u ovom Pravilniku. Po ovome Pravilniku se propisuje obveza izrade geodetskog projekta, a u Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u čl. 169. st. 2. alineja 7. stoji da se zahtjevu za uporabnu dozvolu prilaže geodetski elaborat za evidentiranje objekta, ako se radi o objektu za koji se NE IZRAĐUJE geodetski projekt. U čl. 70. Zakona o gradnji se propisuje da se geodetski projekt izrađuje ako se formira građevna čestica. U navedenom se slučaju umjesto geodetskog projekta izrađuje tzv. geodetska podloga za situaciju građevina prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. U primjeni ovoga Pravilnika bi situaciju svakako trebao izraditi ovlašteni inženjer geodezije. Prihvaćen Prihvaća se - 1) Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje naftno-rudarskog objekta i postrojenja i dokazuje ispunjenje temeljnih i drugih propisanih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja, a ovisno o vrsti i specifičnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja može sadržavati:
4 Dragutin Domitrović NAČIN IZRADE PROJEKATA, Članak 25. Jedan od navedenih elemenata koje mora sadržati naslovna stranica svake knjige je i "ime, OIB, te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u pravnoj osobi u originalu". Potrebno je: (a) jednoznačno napisati na koju se pravnu osobu ovo odnosi - investitora ili projektnu kuću; (b) pojasniti na kakav se otisak "pečata odgovorne osobe" mislilo - radi li se o npr. otisku pečata ovlaštenog projektanta kojeg se očekuje da ima odgovorna osoba projektne kuće (što ne mora nužno biti ostvarivo ako odgovorna osoba nije ovlašteni projektant) ili je možda formulacija nespretna pa se mislilo na potpis odgovorne osobe i pečat pravne osobe. Prihvaćen Prihvaća se - U članku 25. stavak 1., alineja 11. je izmijenja te glasi: – ime, OIB te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je izradila projekt, u originalu
5 INA Industrija nafte d.d. NAČIN IZRADE PROJEKATA, Članak 28. Smatramo da je dobro što projekti mogu sadržavati i tekst na stranom jeziku, jer je u dosadašnjoj praksi bilo dosta problema sa dokumentacijom na stranom jeziku i njihovom prihvaćanju, ( pri izgradnji proizvodnih platformi i sustava na Jadranu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje - opći komentar
6 Dragutin Domitrović NAČIN IZRADE PROJEKATA, Članak 32. Odnosi li se upotreba plastičnih košuljica na sve grafičke priloge (čak i na one koji su jedna stranica formata A4) ili samo na priloge većeg formata, presavinute na format A4? Ako je ovo potonje, sugeriram da se tekst članka modificira tako da glasi "po potrebi umetnuta". Prihvaćen Prihvaća se
7 Igor Matišić OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 45. Odredbe vezane za tehnički pregled bi trebale biti u kasnijim člancima (nakon završnog izvješća inženjera, ovlaštenog inženjera geodezije i izvođača...). Alineju 7. izmijeniti tako da glasi: - podatke o iskolčenju građevine prema geodetskom projektu ili elaboratu iskolčenja te podatke o geodetskom elaboratu za evidentiranje građevine u katastru, odnosno geodetskom elaboratu vodova (infrastrukture) Obrazloženje: Dokumentacija za tehnički pregled nije usklađena s drugim odredbama pravilnika i dokumentacijom koja se izrađuje za glavni projekt. Potrebno je i evidentirati vodove infrastrukture naftovoda, plina i sl.. Što je s njima (Zakon o gradnji, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)? Iza alineje 12. dodati alineju 13. koja glasi: - podatke o izjavi ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt ili da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom iskolčenja ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt i Čemu izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije ako se ne predaje zahtjevu za tehnički pregled odnosno uporabnu dozvolu. Moram reći velika nedosljednost tko god da je slagao Pravilnik... (za copy paste u vezi ove tematike predlažem Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18). Alineje prenumerirati s obzirom na dodane. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Izmjena alineje 7. glasi: - podatke o iskolčenju građevine prema geodetskom projektu ili elaboratu iskolčenja te podatke o geodetskom elaboratu za evidentiranje građevine u katastru, odnosno geodetskom elaboratu vodova (infrastrukture) Ubacuje nova alineja 12 i glasi: - podatke o izjavi ovlaštenog inženjera geodezije da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s geodetskim projektom ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se izrađuje geodetski projekt ili da su naftno-rudarski objekti i postrojenja smješteni na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt
8 INA Industrija nafte d.d. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 49. Članak 49. stavak (4) Smatramo da bi trebalo jasnije definirati pojam „ kao i podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera...... odnosno definirati dali glavni nadzorni inženjer samo daje popis izvješća nadzornih inženjera po strukama koji su učestvovali u nadzoru,ili ponavlja u svom izvješću sve što su i oni pisali .Do sada je tu bilo dosta prijepora. Prihvaćen Prihvaća se - Članak 49 stavak 4 je izmijenjen te glasi: (4) Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera sadržava podatke o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe naftno-rudarskih objekata i postrojenja s građevinskom dozvolom, kao i popis izvješća svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.
9 INA Industrija nafte d.d. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 50. Treba provjeriti stavak (4) i stavak (5) i navode u njima, dali je to korektno ili se je potkrala greška. Prihvaćen Prihvaća se - Stavci su brisani te je pojašnjenje dodano u stavka 3. na način da glasi: (3) Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izrađuje se i analiza izvedenog naftno-rudarskog objekta i postrojenja u pogledu položajnog i vertikalnog odstupanja naftno-rudarskog objekta u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke, ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva naftno-rudarskog objekta i postrojenja i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima.
10 Igor Matišić OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 50. U stavcima 4. i 5. se mijenjaju riječi "0,30 metara" u "0,10 metara standarda položajne točnosti uz razinu povjerenja od 95%". Obrazloženje: Prijedlog ovoga Pravilnika je izrađen na tragu staroga Zakona o gradnji (153/13) godine prije nego je odredba o dopuštenom odstupanju u gradnji u iznosu od 0,3 odstupanja izmijenjena posljednjim izmjenama i dopunama istoga zakona (20/17), odnosno prepuštena je strukovnim odrednicama da definiraju svoja dopuštena odstupanja. Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskome saboru upravo propisuje ranije navedeni standard položajne točnosti od 10 cm uz 95% (ako nekoga zbunjuje, geodetska struka zna kako se ovo računa) za sve lomne točke međa, te zgrada i drugih građevina koje se evidentiraju u katastar. Ako Pravilnik ostane u ovome obliku biti će u suprotnosti sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Budući da je člankom 19. Zakona o gradnji (NN153/13 i 20/17) definirano dopušteno odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima, stavci 4 i 5. su brisani budući da naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu uključivati izgradnju objekata za čiju su konstrukciju odgovorne više struka te se odstupanja ne mogu jednoznačno odrediti. Komentar o uvođenju "0,10 metara standarda položajne točnosti uz razinu povjerenja od 95%" odnosi se na točnost geodetske izmjere, a to nije bila intencija ovog članka budući da je isto propisano zakonskom regulativom koja uređuje geodetska mjerenja.
11 Igor Matišić OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 50. Stavak 1. se mijenja i glasi: Izjavom ovlaštenog inženjera geodezije se izjavljuje da je naftno-rudarski objekt i postrojenje izgrađeno u skladu s geodetskim projektom, odnosno smješteno na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt. Obrazloženje: Kada za građenje objekta i postrojenja nije potrebno formiranje građevne čestice, već se planira na postojećoj građevnoj čestici (prilikom čega se u analogiji s propisima o prostornom uređenju i gradnji ponovno utvrđuje usklađenost lokacijskih uvjeta s obzirom na građenje novog, dodatnog objekta i postrojenja), se uopće ne izrađuje geodetski projekt. Izbrisan je dio teksta "obzirom na izvršeno iskolčenje naftno-rudarskog objekta i postrojenja" jer je objekt već izgrađen, a pretpostavka je da je iskolčenje uistinu i izvršeno odnosno naručeno od ovlaštenog inženjera. Ukoliko izvođač radova nije izgradio objekt u skladu sa iskolčenjem ili ga uopće nije naručio, neće ni dobiti izjavu ovlaštenog inženjera geodezije. Prihvaćen Prihvaća se - Izjavom ovlaštenog inženjera geodezije se izjavljuje da je naftno-rudarski objekt i postrojenje izgrađeno u skladu s geodetskim projektom, odnosno smješteno na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt.
12 INA Industrija nafte d.d. PROBNA EKSPLOATACIJA ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA, Članak 51. Članak 51. stavak (3) Na temelju Glavnog projekta građenja izdana je Građevinska dozvola, koju je izdao MZOE. Nepotrebno je uz zahtjev za odobrenje probne eksploatacije dostavljati u MZOE glavni projekt građenja jer: 1. Je on sastavni dio građevinske dozvole i već se nalazi u MZOE 2. Često je to opsežna dokumentacija koja se, ovisno o veličini i složenosti ROIP, sastoji od niza ( često i desetaka ) mapa. Članak 51. stavak (4) Ishođenje Suglasnosti za izradu Programa probne eksploatacije još je jedna od procedura koja će produžiti ishođenje odobrenja. Smatram ga nepotrebnim, jer uz obrađeno u PRE/DPRE i Glavnom projektu, detaljno se sve obrađuje u Programu probne eksploatacije. Prihvaćen Prihvaća se - Članak 51. stavak 3. je dopunjen na način da je dodano „uz naznačenje“. Članak 51. stavak 4. je brisan.
13 Dragutin Domitrović PROBNA EKSPLOATACIJA ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA, Članak 53. S obzirom da se u ovom članku govori o *izvješću* o probnoj eksploataciji, vjerojatno u 1. stavku, 5. redu liste potrebnih elemenata izvješća treba izmijeniti tekst tako da se ne spominju "namjeravane" količine, nego da glasi: "- količine ugljikovodika, geotermalne vode, prirodnog plina ili ugljikova dioksida koje su proizvedene ili utisnute prilikom probne eksploatacije". Prihvaćen Prihvaća se - Članak 53. stavak 1, alineja 5 je izmijenjena te glasi: -količine ugljikovodika ili geotermalne vode, prirodnog plina ili ugljikova dioksida koje su pridobivene ili utisnute prilikom probne eksploatacije