Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu konačnog Prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OTP Banka Hrvatska d.d. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM, Članak 19. Predlažemo izmjenu u članku 19. stavak 5. na način da se definira i rok u kojem je Upravni odbor dužan završiti postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje i izbora društva, a svakako do kraja otkaznog roka kada se isti primjenjuje. Zbog specifičnosti registra imatelja udjela Fonda hrvatskih branitelja, dnevne izmjene u evidenciji članova fonda koje vodi Ministarstvo nadležno za branitelje i razmjenjuje sa društvom za upravljanje, nije oportuno da se taj proces prebacuje na depozitara na kratak period. Predlažemo izmjenu i u članku 19. stavak 7. na način da se definira i točno propiše koji su to neodgodivi poslovi koje bi depozitar bio dužan obavljati. Praksa je pokazala da neodgodivi poslovi, na način kako su definirani u Zakonu o investicijskim fondovima (koji se i ovdje primjenjuje za sve slučajeve koji nisu propisani ovim prijedlogom Zakona), obuhvaćaju gotovo sve poslove upravljanja, a depozitar nema niti kompetencije, niti ovlaštenje HANFA-e za obavljanje poslova upravljanja fondom. To su poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar ne obavi za fond nastala šteta, što je teško procijeniti bez da depozitar za svaki pojedini posao ne procijeni kakav učinak bi imalo neobavljanje u odnosu na obavljanje svakog pojedinog posla. Za to depozitar nema ni kompetencije ni resurse. Administrativni poslovi iz Zakona o otvorenim investicijskim poslova nisu jednaki onima iz ovog prijedloga Zakona pa nije jasno koji su to poslovi koje obavlja Depozitar slučaju prisilnog prijenosa. Ako se radi o administrativnim poslovima iz ZOIF-a to su: zaprimanje i obradu upita ulagatelja i klijenata, namira ugovorenih obveza, vođenje poslovnih evidencija i vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo. Zbog specifičnosti i obujma članova Fonda, zaprimanje i obrada upita ulagatelja i vođenje registra odjela je za depozitara nemoguće bez da taj posao delegira i ostvari poslovnu suradnju s nadležnim ministarstvom i FINA-om što je za suštinu i samo vremensko trajanje prisilnog prijenosa gotovo nemoguće. Djelomično prihvaćen U suradnji sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (HANFA) izvršena je preinaka članka 19. Nacrta konačnog prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, odredbom članka 19. stavka 5. Nacrta konačnog prijedloga zakona propisano je da je u slučaju otkaza ili raskida ugovora o vođenju poslova upravljanja Fondom Upravni odbor dužan najkasnije u roku od 15 dana (smanjeno sa 30 dana u odnosu na Nacrt prijedloga Zakona) od otkaza ili raskida ugovora započeti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društva za upravljanje za izbor novog Društva. S tim u vezi, u Nacrtu konačnog prijedloga zakona dodatno su propisane obveze Upravnog odbora na provedbu postupka prikupljanja ponuda od društava za upravljanje i izbora novog Društva kao i rokovi za narečeno (novi članak 6. i članak 7. Nacrta konačnog prijedloga zakona). Što se tiče neodgodivih poslova koje je Depozitar dužan obavljati u slučaju prijenosa poslova upravljanja Fondom na drugo Društvo, oni su propisani Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj: 44/16).