Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRAVILNIK Ovaj pravilnik nije izrađen po nomotehničkim standardima propisanim od Sabora RH. Nije prihvaćen Pravilnik je izrađen u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15).
2 Grga K Predmet Pravilnika, Članak 1. Ovim pravilnikom nije naveden detaljan popis propisa kako je navedeno ovim člankom. To bi bilo ispravno, ali nažalost ovim pravilnikom su općenito opisana područja koja bi kandidat trebao poznavati npr. "Promjenu strukture agrara, poticanje agrara, razvoj okoliša, obnovu sela". Takav opis je neprihvatljiv jer zašto bi kandidat trebao znati "obnovu sela"?!; ispravno bi bilo da kandidat mora znati pr. Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Nije prihvaćen Člankom 30. Pravilnika propisano je da se popis važećih propisa iz područja navedenih u članku 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) i drugih propisa važnih za primjenu tog Zakona, iz kojih se polaže stručni ispit, objavljuje na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.
3 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Dokumentacija uz zahtjev za polaganje stručnog ispita, Članak 4. Članak. stavka 1. podstavka 2. tekst se mijenja tako da glasi: – dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o vremenu upisa u evidencije Komore ili potvrda tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina o vremenu rada na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina) i potvrda poslodavca o stručnim geodetskim poslovima koje je kandidat obavljao i Nije prihvaćen Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokazuje da je kandidat u navedenom vremenskom razdoblju bio zaposlen upravo kod poslodavca koji mu je izdao potvrdu o stručnim geodetskim poslovima koje je obavljao, a člancima 5. i. 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), propisani su svi stručni geodetski poslovi o kojima poslodavac može izdati potvrdu.
4 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Dokumentacija uz zahtjev za polaganje stručnog ispita, Članak 4. Predloženi dokaz „potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“, ne može biti dokaz da je podnositelj zahtjeva u nekom vremenu stvarno obavljao stručne geodetske poslove. Prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (i prijašnjeg i važećeg) stručne geodetske poslove mogu obavljati osobe upisane u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Nadalje, odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), članak 67., propisano je i priznavanje rada na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Slijedom navedenog jedini stvarni dokaz o stručnom iskustvu na stručnim geodetskim poslovima mogu biti potvrde o vremenu provedenom u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i vježbenika-kandidata, ili o vremenu provedenom na radu na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Nije prihvaćen Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokazuje da je kandidat u navedenom vremenskom razdoblju bio zaposlen upravo kod poslodavca koji mu je izdao potvrdu o stručnim geodetskim poslovima koje je obavljao, a člancima 5. i. 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), propisani su svi stručni geodetski poslovi o kojima poslodavac može izdati potvrdu.
5 Grga K Dokumentacija uz zahtjev za polaganje stručnog ispita, Članak 4. Potvrda poslodavca o stručnim geodetskim poslovima nije jasno definirana kao što je dokaz o radnom iskustvu (HZMO ispis) - te ju je potrebno precizno definirati. Bilo bi primjerenije da se opiše kako potvrda mora sadržavati popis poslova iz upisnika geodetskih poslova, a koju ovjerava odgovorna osoba i ovlašteni inženjeri geodezije koji su navedene poslove zaveli u navedeni upisnik. Nije prihvaćen Člancima 5. i. 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), propisani su svi stručni geodetski poslovi o kojima poslodavac može izdati potvrdu.
6 Grga K Način polaganja stručnog ispita, Članak 16. čl. 16. st. 3. izmjeniti da glasi: "Za vrijeme izrade pisane zadaće kandidat može koristiti tehnička i stručna pomagala koja osigura ispitno povjerenstvo." čl. 16. st. 4. izmjeniti da glasi: "Kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita, za vrijeme trajanja stručnog ispita ne smije koristiti komunikacijske uređaje, komunicirati sa ostalim kandidatima ili drugim osoba koje nisu članovi povjerenstva niti se neprimjeno ponašati te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa stručnog ispita u kojem slučaju se smatra da stručni ispit nije položio te mu se zabranjuje ponovno pristupanje u sljedeće dvije godine." Obrazloženje: trenutni način polaganja stručnog ispita nije primjeren, a i razlogom je nepoznavanju propisa neophodnih za obavljanje geodetskih poslova od strane većine kandidata koji su dobili uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Rok nepristupanju ispitu od dvije godine jedina je ozbiljna mjera koje bi djelovala preventivno na sadašnji način ponašanja i polaganja ispita (prepisivanja, bube i sl.). Naime, ovaj ispit mora osigurati osnovno poznavanje primjene pozitivnih propisa u geodetskoj struci kako bi mogli garantirati povjerenje građana i investitora u zemljišnu knjigu, katastar i usluge ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba od strane DGU za obavaljanje geodetskih poslova. Nije prihvaćen Odredbe o korištenju tehničkih i stručnih pomagala koja odobri ispitno povjerenstvo, odnosno udaljenju sa stručnog ispita u slučaju kršenja zabrane korištenja mobitela za vrijeme trajanja stručnog ispita, primjerene su mogućnostima, potrebama i načinu provođenja stručnog ispita, a koji provode članovi ispitnog povjerenstva te osiguravaju provjeru znanja kandidata.
7 Grga K Propisi koji su predmetom stručnog ispita, Članak 24. Čl. 24. - 28. trebaju sadržavati taksativan popis propisa koje kandidati moraju poznavati. Osim toga moraju biti navedeni nivoi potrebnog znanja tj. jasno definiranu razliku poznavanja propisa kod npr. suradnika i stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije jer njihove prethodne kompentencije, te ovlasti koje dobivaju nakon polaganja stručnog ispita nisu (i ne mogu) biti jednake. Nije prihvaćen Člankom 22. stavcima 1. i 3. Pravilnika, propisano je da se stručnim ispitom provjerava poznavanje propisa iz područja navedenih u članku 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i drugih propisa važnih za primjenu toga Zakona te da osoba koja je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u određenom svojstvu niže razine stručnog obrazovanja, za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu za kojeg je potrebna viša razina stručnog obrazovanja, polaže stručni ispit iz ispitnih predmeta navedenih u članku 23. Pravilnika, u obuhvatu i sadržaju za višu razinu stručnog obrazovanja.
8 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Propisi koji su predmetom stručnog ispita, Članak 27. Članak 27., u popis gradiva dodaje se tekst: "- Primijenjenu geodeziju u rudarstvu" Nije prihvaćen Za stručne geodetske poslove i djelatnosti za čije obavljanje su propisani uvjeti posebnim propisima polaže se odgovarajući stručni ispit pred povjerenstvima nadležnih tijela ukoliko je polaganje takvih ispita propisano.
9 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Propisi koji su predmetom stručnog ispita, Članak 27. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), članak 6. stavka 9. – Stručni geodetskii poslovi u okviru rudarske djelatnosti. Nadalje, pri određivanju ispitne materije potrebno je uzeti u obzir aktualna savjetovanja „Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja“ i „Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu“ otvorena do 13.08.2018., te dogovoriti sa nadležnim ministarstvom da se stručna materija propisana u Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu polaže u okviru ispitne materije ovog pravilnika a ne pred posebnim ispitnim povjerenstvom kako je to napisano u prije navedenom prijedlogu pravilnika, članak 15. stavka 2: „Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovog članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke, s tim što jednog člana ovih povjerenstava imenuje ministar nadležan za energetiku.“ Nije prihvaćen Za stručne geodetske poslove i djelatnosti za čije obavljanje su propisani uvijeti posebnim propisima polaže se odgovarajući stručni ispit pred povjerenstvima nadležnih tijela ukoliko je polaganje takvih ispita propisano.
10 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Propisi koji su predmetom stručnog ispita, Članak 28. Članak 28. povlaka 2. mijenja se tako da glasi: "– Službene evidencije koje vodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije" Komentar HKOIG: Odnosi se na evidencije koje HKOIG vodi temeljem dodijeljenih javnih ovlasti iz članka 63. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Nije prihvaćen Izričaj članka 28. Pravilnika usklađen s izričajem u članku 63. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18).
11 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 29. U članku 29. stavak 1. podstavak 3. propisati da osoba može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon devet mjeseci. Obrazloženje: Potrebno je poštivati odredbe ZOGD, članak 38. stavka 5.: „Suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka devet mjeseci od dana upisa u evidenciju suradnika.“ Nije prihvaćen Pravilnikom se ne propisuje upis u evidencije Komore, nego uvjeti za pristupanje polaganju stručnog ispita. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti i osobe koje nisu upisane u evidencije Komore.
12 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 29. U članku 29. stavak 1. podstavak 1. propisati da osoba može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon jedne godine. Obrazloženje: Osoba može biti upisana u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije kako je propisano člankom 8. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18): „ Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: stručni suradnik) može obavljati osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.“ Temeljem navedenog kod određivanja rokova za pristupanje stručnom ispitu treba primjenjivati odredbe ZOGD, članak 38. stavke 2. i 3.: „Stručni suradnik upisan u odgovarajuću evidenciju Komore mora položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana upisa u evidenciju stručnih suradnika.“ „Stručni suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka godine dana od dana upisa u evidenciju stručnih suradnika.“ Nije prihvaćen Pravilnikom se ne propisuje upis u evidencije Komore, nego uvjeti za pristupanje polaganju stručnog ispita. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti i osobe koje nisu upisane u evidencije Komore.
13 Grga K Uvjeti za polaganje stručnog ispita, Članak 29. Čl. 29. st. 1. točka 1.; izmjeniti tako da se briše dio iza "300 ECTS bodova". Naime, ovaj Pravilnik mora biti u skladu sa srodnom regulativom. Nije prihvaćen Članak 29. stavak 1. točka 1. usklađen je sa člankom 8. stavkom 2. i člankom 67. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18).
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Način rada i sastav ispitnog povjerenstva, Članak 35. Komentar uz članak 35. stavka 1. Potrebno je uzeti u obzir aktualno „Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu“, članak 15. stavka 2.: „Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovog članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke, s tim što jednog člana ovih povjerenstava imenuje ministar nadležan za energetiku.“ Potrebno je dogovoriti sa nadležnim ministarstvom da se stručna materija propisana u Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu polaže u okviru ispitne materije ovog pravilnika a ne pred posebnim ispitnim povjerenstvom kako je to napisano u prije navedenom prijedlogu pravilnika, te s time u vezi ovim pravilnikom treba predvidjeti da članovi ispitnog povjerenstva prema potrebi mogu biti i službenici drugih državnih tijela. Nadalje, temeljem gradiva ispitnog predmeta »Posebni postupci u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina« navedenog u članku 28. ovog Pravilnika a dio kojeg se odnosi na ovlasti i ustrojstvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije te prava i obaveze ovlaštenog inženjera geodezije i njegovih stručnih suradnika i suradnika bilo bi potrebno da jedan član ispitnog povjerenstva bude predstavnik HKOIG imenovan na prijedlog predsjednika HKOIG. Nije prihvaćen Za stručne geodetske poslove i djelatnosti za čije obavljanje su propisani uvjeti posebnim propisima polaže se odgovarajući stručni ispit pred povjerenstvima nadležnih tijela ukoliko je polaganje takvih ispita propisano. Članak 35. stavak 1. Pravilnika u skladu je sa člankom 38. stavcima 8. i 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), kojim je propisano diskreciono pravo ravnatelja Državne geodetske uprave da pravilnikom propiše sastav ispitnog povjerenstva.
15 Grga K Način rada i sastav ispitnog povjerenstva, Članak 35. Čl. 35. st. 1. treba se izmjeniti u smislu da predsjednik ispitne komisije bude imenovan od Komore (HKOIG), a koji je ujedno i njen član. Naime, pologanje ovog ispita je osnovni preduvjet za ostvarivanje članstva u Komori, a također bi se time stekli preduvjeti izbjegavanja dvostukog prikupljanja dokumentacije za upis u Komoru i polaganje stručnog ispita. Bilo bi primjereno da i ostali članovi mogu biti imenovani iz redova Komore (osim tajnika povjerenstva koji mora biti iz DGU) iz razloga svakodnevnog rada i boljeg poznavanja područja obuhvaćenog stručnim ispitom, a iz kojeg djelatnici DGU nemaju gotovo nikakvog iskustva. Nadalje, članovi povjerenstva ne bi smjeli biti djelatnici znanstvenih i obrazovnih institucija (škola, fakultet...) niti njihovi povremeni članova i to unatrag 5 godina (sukob interesa i slične situacije koje se prizivaju imenovanjem takvih članova u povjerenstvo). Nije prihvaćen Članak 35. stavak 1. Pravilnika u skladu je sa člankom 38. stavcima 8. i 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), kojim je propisano diskreciono pravo ravnatelja Državne geodetske uprave da pravilnikom propiše sastav ispitnog povjerenstva.
16 Grga K PRAVILNIK, PRILOG 1. Tablicu izmjeniti tako da u ćeliji ispod kolone točke 6. pod opisom pod "a)" se briše dio iza "300 ECTS bodova". Naime, ovaj Pravilnik mora biti u skladu sa srodnom regulativom Nije prihvaćen Usklađeno sa člankom 8. stavkom 2. i člankom 67. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18).