Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Relevantne funkcije, a.pružanje savjeta korisnicima vezano za usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 5. i stavka 2. točke 1. i 2. Zakona (nuđenje usluga) Budući da u praksi nije jasna razlika između relevantnih funkcija nuđenja usluga i informiranja o uslugama/ instrumentima te da je potrebna ista razina kvalifikacije za ovlaštene osobe kako bi mogle obavljati ove poslove, predlažemo da se relevantna funkcija nuđenje usluga objedini sa relevantnom funkcijom pružanje informacija. Prijedlog teksta u čl.4.st.1 c : "pružanje informacija korisnicima vezano za usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 5. i stavka 2. točke 1. i 2. Zakona (informiranje o uslugama, nuđenje usluga)" te brisanje čl.4.st.1. toč.a Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 HGK Relevantne funkcije, 6.Relevantnim funkcijama u smislu ovoga pravilnika ne smatraju se poslovi koji ne obuhvaćaju informiranje ili savjetovanje klijenata o investicijskim proizvodima ili uslugama, kao što su primjerice: Grupacija skrbnika i depozitara HGK predlaže stavak 6. dopuniti novom točkom g. koja glasi: "poslovi skrbništva i poslovi depozitara, kad se ti poslovi obavljaju na zahtjev klijenta.“ Djelomično prihvaćen Poslovi depozitara nisu obuhvaćeni Zakonom o tržištu kapitala, pa taj dio nije prihvaćen. Prijedlog vezan uz poslove skrbništva je prihvaćen.
3 HGK Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga, Kandidati Vezano na odredbu stavka 4. Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK postavlja pitanje je li sadržaj odgovarajuće interne obuke propisan i ako jest kojim aktom (pritom se ne misli na provođenje obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju iz Priloga III). Primljeno na znanje Nije, to ovisi o potrebama samoga društva. Prema razgovorima s predstavnicima udruženja, postepeno uvođenje djelatnika u posao i edukacije prije komunikacije s klijentima je standard koji je prepoznat i u ovom pravilniku.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Provođenje obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju, Članak 15. Predlažemo propisivanje novog stavka 10. koji bi izričito propisao mogućnost provođenja obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju putem e-learninga. Prijedlog teksta: Obuku i provjeru znanja iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka društvo može provesti i putem alata za elektroničko učenje pod uvjetom da društvo može dokazati da su iste provedene u strogo kontroliranim uvjetima. Prihvaćen Tekst članka je dorađen.
5 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Provođenje obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju, 1.Obuka koju društvo organizira u skladu sa člankom 10. stavkom 1. točkom d. ovoga Pravilnika (interna kvalifikacija) smatrat će se adekvatnom za potrebe obavljanja relevantne funkcije po predlošku/scenariju samo ako je organizirana i sadržajno usklađena s odredbama ovog članka i Priloga III ovoga Pravilnika. . Prihvaćen Tekst članka je dorađen
6 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Provođenje obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju, 4.Društvo je dužno voditi evidencije o provedenim obukama koje obuhvaćaju minimalno edukativne materijale, dokaze o prisutnosti osoba na obukama i postignute rezultate na provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka najmanje 5 godina.   Društvo je dužno voditi evidencije o provedenim obukama koje obuhvaćaju minimalno edukativne materijale, dokaze o prisutnosti osoba na obukama i postignute rezultate na provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka najmanje 5 godina - trebalo bi stajati stavka 3. ovoga članka - da li se evidencije mogu čuvati isključivo u elektronskom obliku? Primljeno na znanje Nije propisan oblik čuvanja evidencija, pa iz samog teksta proizlazi da se evidencije mogu čuvati u bilo kojem obliku.
7 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, 4.Prijelazni rok za stjecanje kvalifikacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka je godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Prijelazni rok treba odrediti u odnosu na trenutak od kada će realno biti moguće steći kvalifikacije. Predlažemo da se rok odredi od trenutka kada će biti stvarno moguće polagati potrebne ispite pri HANFA-i ili drugom ovlaštenom društvu. Primljeno na znanje Prijelazni rokovi su prema zahtjevima udruženja maksimalno prolongirani (za stjecanje kvalifikacija godinu dana od stupanja na snagu pravilnika).
8 Interkapital d.d. 4.Prijelazni rok za stjecanje kvalifikacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka je godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika., Prilog I – priznate kvalifikacije Poslovi riznici- potrebne kvalifikacije osoba koje obavljaju te poslove podrazumijevaju položeni ispit za investicijskog savjetnika nakon 2009. godine kao i odgovarajući stupanj ACI i CFA ispita uz dodatni uvjet interne edukaciju. Iz navedenog proizlazi da za poslove riznice nije predviđeno polaganje ispita u organizaciji Agencije, već samo polaganje ispita u organizaciji ovlaštenog izdavatelja ACI/CFA certifikata. Molimo Vas potvrdu ili objašnjenje. Primljeno na znanje Shvaćanje društva Interkapital d.d. je ispravno.
9 HGK 4.Prijelazni rok za stjecanje kvalifikacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka je godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika., Prilog I – priznate kvalifikacije Vezano na Prilog I - priznate kvalifikacije, Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK smatra da bi bilo dobro kod neovisnog investicijskog savjetovanja pojasniti dodatne uvjete (npr. ETCS bodovi ili 4 godine rada u financijskoj industriji) te navesti mijenja li se dodatnim uvjetima uvjet stručne spreme, tj. može li npr. osoba sa SSS može pristupiti M3 ispitu. Primljeno na znanje Uvjeti za polaganje ispita za investicijskog savjetnika bit će propisani pravilnikom o provođenju ispita za brokera i investicijskog savjetnika. Dok taj pravilnik ne stupi na snagu, sukladno odredbi članka 736. stavka 4. vrijede uvjeti kako je propisano Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN 133/2015)
10 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 4.Prijelazni rok za stjecanje kvalifikacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka je godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika., Prilog III – Obavezni sadržaj obrazovnog programa za stjecanje kvalifikacija po predlošku/scenariju Pod kategorijom Tržište kapital i investicijski proizvodi navedeni su depoziti i instrumenti tržišta novca. Budući da obični depoziti nisu obuhvaćeni MiFID-om II predlažemo brisanje iz kurikuluma. Također, za depozite i instrumente tržišta novca je navedena tema pravna ograničenja. Nije u potpunosti jasno koja su to pravna ograničenja te predlažemo brisanje pravnih ograničenja iz Pravilnika. Nije prihvaćen Točno je da obični depoziti nisu obuhvaćeni MiFID-om, no obuka sa propisanim sadržajem programa iz ovog pravilnika za stjecanje kvalifikacije po predlošku/scenariju (osnovno poznavanje spomenute materije, depoziti i instrumenti tržišta novca) mora biti primjerena s obzirom na kompleksnosti proizvoda i usluga na koje se obavljanje relevante funkcije u društvu (kreditnoj instituciji) odnosi, pa se prijedlog odbija.