Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Balog I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Ukoliko se iz Ovršnog zakona ne izbrišu obveze poslodavca iz čl. 197, 200, 202, 203, 212 i 284. onda se ovaj Članak mora promijeniti te se u njega dodati da i poslodavac ima za obavljanje poslova propisanim Zakonom pravo na naknadu u visini naknade iz cjenika Financijske agencije. Naima u poslovima sa ovrhama radnika svi imaju pravo na naknade osim poslodavca koji u svom poslovanju radi poslova iz Ovršnog zakona koji su mu prisilno Zakonom nametnuti ima troškove koji su radi ograničenih resursa ljudi i programskih rješenja i veći nego Financijsko jagenciji za obavljanje istih poslova. Nije prihvaćen Navedeno se ne propisuje ovim Pravilnikom. Poslodavac provodi ovrhu na plaći, a ovim Pravilnikom se propisuju naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
2 KL III. NAKNADE ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA TE ZA PROMJENU  I DAVANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA, Članak 3. Budući da je smisao ovog Pravilnika utvrditi naknade za specifične poslove propisane Zakonom Što obuhvaća termin "drugi poslovi Agencije i banke"? Prijedlog brisanje takve odredbe kako se ne bi uređivalo šire područje nego li što to uređuje Zakon. Prihvaćen Odredba je korigirana. Radi se o konkretnim taksativno navedenim poslovima Agencije i banaka koji su pobrojani u nastavku odredbe.
3 KL III. NAKNADE ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA TE ZA PROMJENU  I DAVANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA, Članak 3. Drugi stavak bi se trebao izmijeniti tako da je svaki posao izlistan sa pripadajućom naknadom. Podrazumijeva li ovaj prijedlog pravilnika da više neće postojati zasebna naknada za obračun kamata odnosno da će umjesto postojećih 8 postojati samo 4 naknade? Nije prihvaćen Ovim prijedlogom Pravilnika mijenja se dosadašnja logika formiranja iznosa naknade za provedbu određene osnove za plaćanje na način da se ista više ne formira zbrajanjem naknada za pojedine radnje koje su provedene već su troškovi svih radnji uračunati u jedinstvenu naknadu koja se formira prema visini duga iz osnove kako je propisano odredbom članka 6. Pravilnika (neće se naplaćivati dodatna naknada za obračun kamate niti druge ranije propisane naknade za pojedine radnje). Visina naknada definirana je cjenikom iz članka 5. stavka 1. Pravilnika.
4 KL IV. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE NAKNADE, Članak 5. Zašto se izbacuje tablica s navedenim uslugama i naknadama? Prijedlog vratiti takvu tablicu budući da se na taj način daje veća mogućnost utjecaja građana na sadržaj tablice. Nije prihvaćen Primjedba je nejasna. Niti u važećem Pravilniku nema „tablice“. Visina naknada definirana je Cjenikom i u odredbama važećeg i u odredbama predloženog Pravilnika.
5 Marijan Bruketa VII. IZUZECI OD PLAĆANJA NAKNADE, Članak 10. Marijan Bruketa, odvjetnik Smatram da u ovom pravilniku treba utvrditi slučajeve u kojim ovrhovodtelj ne mora plaćati FINI nikakvu naknadu za provođenje postupka ovrhe na novčanim sredstvima. Naime smatram da sve stranke, ovdje ovrhovoditelji , koje su u sudskom ili drugom postupku bilo oslobođeni od obveze plaćanja bilo pristojbe ili svih troškova sudskog postupka, sukladno odredbama Zakona o beplatnoj pravnoj pomoći koji je propisao u čl.2.da: "Pravna pomoć, u smislu ovoga Zakona je način olakšavanja pristupa sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost da ne bi mogli ostvariti to pravo bez ugrožavanja svojeg uzdržavanja i uzdržavanja članova svojeg kućanstva." ili u skladu s odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Naime u čl.12 istog Zakona određeno je: "Oslobođenje od plaćanja pristojbi dano u parničnom, izvanparničnom i kaznenom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima, primjenjuje se i u postupku izvršenja odluka donesenih u tim postupcima, ako se izvršenje zahtijeva ili predlaže u roku od tri mjeseca od dana kada je odluka stekla svojstvo izvršnosti. Oslobodenje od plaćanja pristojbe u izvanparničnom i ovršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane tijekom i povodom tih postupaka. Isto tako u čl.16.istog Zakona određeno je: Od plaćanja pristojbi oslobođeni su: 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, 2. osobe i tijela koji obavljaju javne ovlasti u obavljanju tih ovlasti, 3. radnici i namještenici u radnim sporovima i službenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa, 4. radnici u upravnim sporovima koji proizlaze iz predstečajne nagodbe, 5. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, 6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, 7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, 8. prognanici, izbjeglice i povratnici na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, 9. korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdr­žavanje, 10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavIjanju humanitarne djelatnosti, 11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju toga prava, 12. tužitelji u parnicama o priznanju materinstva i očinstva i o troškovima koji su nastali trudnoćom i porodom izvan braka, 13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti, 14. maloljetnici koji traže da im se odobri stjecanje poslovne sposobnosti zato što su postali roditelji, 15. stranke u postupku radi predaje djeteta i radi ostvarivanja odluke o održavanju susreta i druženja s djetetom, 16. tužitelji u sporovima o pravima iz obveznoga mirovinskog i osnovnoga zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi, 17. tužitelji, odnosno predlagatelji u postupcima za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata, odnosno za zaštitu zbog nezakonite radnje i 18. tužitelji u sporovima o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša, 19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća. Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti. U slučaju sumnje o postojanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa. Odredba stavka 1. točke 10. ovoga članka odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi. Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti. Ako se ne bi uvelo ovakovo oslobođenje u ovom Pravilniku ili u Pravilniku o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, u praksi bi se dogodilo , kao što se sada i događa da ovrhovditelj, koji je po zakonu oslobođen od plaćanja bilo kakvih troškova u sudskom postupku, nakon što je pokrenu pred FINOM postupak ovrhe, bilo na novčanim sredstvima ili na nekretninama ili pokretninama, zbog ne mogućnosti da plati određenu naknadu za provođenje ovrhe, došlo bi do obavijesti suda da naknada nije plaćena, te bi u tom slučaju sud ovrhu obustavio. Ovo je osobito problem kada su ovrhovoditelji djeca u postupcima naplate uzdržavanja, kada je ovršenik jedan od roditelja nad kojim se provodi postupak radi prisline naplate. Radi interesa i dobrobiti djece potrebno je ove nakande, u gore navedenim slučajevim ukinuti i uvesti oslobođenja od plaćanja naknada u provedbi ovrhe. Očekujem da će, kada su djeca u pitanju, ovakve prijedlog podržati i Pravobraniteljica za djecu. Nije prihvaćen Izuzeci od obveze predujmljivanja naknade su propisani odredbom članka 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/2018), pri čemu je zakonodavac uvažio većinu navedenih argumenata. Naime, odredbom članka 22. stavka 3. Zakona propisano je sljedeće: (3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, ovrhovoditelj nije dužan Agenciji predujmiti naknadu u slučaju kada se ovrha/osiguranje provodi: 1. radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta 2. radi naplate tražbine po osnovi privremenog uzdržavanja 3. radi naplate tražbine po osnovi neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine 4. radi naplate tražbina Republike Hrvatske te tražbina s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja 5. radi naplate novčane kazne, oduzete imovinske koristi i troškova u prekršajnom i kaznenom postupku 6. radi izvršenja mjera osiguranja iz kaznenog, prekršajnog ili poreznog postupka 7. radi naplate tražbine u korist Agencije. Pravilnikom koji se donosi temeljem navedenog Zakona nije moguće propisivati drugačije.
6 Marijan Bruketa VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 13. Predlažem da ovaj članak glasi: " Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« Ne jasno je zašto je i u ovom nacrtu prijedloga naznačeno da isti stupa na snagu dana 6.kolovoza 2018.godine, kada je i javna rasprava- e savjetovanje, predviđena do kraj mjeseca kolovoza 2018.godine. Nije prihvaćen Pravilnik stupa na snagu 6. kolovoza 2018. godine.