Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o rezervama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragutin Domitrović Metode procjene rezervi geotermalne vode, Članak 39. Stavak 3. --- stvarni uvjeti eksploatacije geotermalne vode možda će iz raznih razloga (npr. prevencije odlaganja silicijevog kamenca) zahtijevati da temperatura geotermalne vode nakon korištenja njene topline bude viša od ovdje navedenih 30°C. Zato treba naglasiti da se temperatura od 30°C ovdje uzima samo kao referentna vrijednost i radi mogućnosti usporedbe među raznim ležištima / projektima. Predlaže se izmjena teksta stavka tako da npr. glasi "Za izračun rezervi treba uzeti referentnu temperaturu vode nakon iskorištenja...". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
2 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 34. Stavak 1., alineja 3. --- kao obvezan uvjet za kategorizaciju rezervi u vjerojatne (P2) traži se postojanje jezgri i kalibracija karotaže najmanje na jednoj bušotini. Što ako jezgre nije moguće uzeti (kao što sam već komentirao za članak 32., stavak 1., alineju 3.)? U tom slučaju kategorizacija rezervi u P2 ne bi bila moguća. Predlaže se da se tekst alineje izmijeni tako da se obriše "najmanje na jednoj bušotini". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
3 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 34. Stavak 1., alineja 2. --- kao obvezan uvjet za kategorizaciju rezervi u vjerojatne (P2) traži se postojanje tektonskih, litoloških ili (u tekstu krivo piše "i") stratigrafskih ekrana - no što ako nema takvih prirodnih ograničenja nego je, primjerice, granica promatranog ležišnog volumena određena jedino granicom snimljene i intepretirane seizmike? Prema ovakvoj definiciji u takvom slučaju se nepostojanjem prirodnih ekrana rezerve ne bi mogle kategorizirati kao vjerojatne. Predlaže se revizija teksta tako da stoji npr. "ograničeno tektonskim, litološkim ili stratigrafskim ekranima, ili granicama određenima raspoloživošću podataka ili drugim geološko-tehničkim razlozima". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
4 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 33. Stavak 5., alineja (h) --- predlaže se dopuna tako da tekst glasi "nakon iskorištavanja ležišta pri konstantoj temperaturi na ušću proizvodnih bušotina". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
5 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 33. Stavak 5., alineja (e) --- nije jasno zašto bi se u vjerojatne rezerve uključivale rezerve koje bi se pripisivale metodama koje se do sada NISU pokazale uspješnima. Možda je to greška pa se misli na metode koje su drugdje bile uspješne? Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
6 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 33. Stavak 5., alineja (c) --- kod geotermalnih ležišta, očekivano 100% zasićenih vodom, činjenica da je područje iza rasjeda strukturno više od dokazanog područja ne znači veću vjerojatnost postojanja rezervi geotermalne vode. Upravo suprotno, veća je vjerojatnost da bi se u takvom strukturnom uzvišenju mogli naći zarobljeni ugljikovodici koji bi onda smanjili rezerve geotermalne vode i moguće zakomplicirali njezinu eksploataciju. Predlaže se brisanje alineje. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
7 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 32. Stavak 1., alineja 5 --- za očekivati je da će se u većini projekata eksploatacije geotermalne vode iskorištena (ohlađena) voda zbog (a) visokog stupnja mineralizacije te (b) održavanja ležišnog tlaka morati utiskivati u ležište iz kojeg je proizvedena - i time će se od samog početka eksploatacije mijenjati (prosječna) ležišna temperatura. Zato se predlaže da se ova alineja promijeni tako da glasi "temperature geotermalne vode na ušću proizvodnih bušotina mora biti konstantna tijekom određenog vijeka pridobivanja". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
8 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 32. Stavak 1., alineja 3 --- kao jedan od nužnih uvjeta da bi rezerve mogle biti karakterizirane kao dokazane (P1), pretpostavlja se obvezno postojanje jezgara uzetih iz ležišta. To bi značilo da je nemoguće imati P1 rezerve i u slučajevima kad fizički nije moguće dobiti jezgru ili barem dovoljnu količinu kvalitetne jezgre koja bi se suvislo mogla koristiti za kalibraciju karotažnih mjerenja. Primjer za slabu raspoloživost jezgara su prirodno raspucale karbonatne ležišne stijene naftnog polja Beničanci - a s obzirom da su geotermalni resursi u RH uglavnom pronađeni upravo u prirodno raspucalim karbonatima i da se u projektiranju proizvodnih i utisnih bušotina u geotermalnim projektima ciljaju upravo najraspucaliji dijelovi ležišta, u budućnosti bi moglo biti realnih problema s raspoloživošću jezgara. Zato se predlaže da se alineja dopuni tako da glasi "i uspoređena s podacima jezgrovanja ležišta (ako su jezgre raspoložive)". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
9 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 32. Stavak 1., alineja 2 --- kao jedan od nužnih uvjeta za mogućnost svrstavanja rezervi geotermalne vode u kategoriju dokazanih (P1) rezervi navodi se postojanje tektonskih, litoloških ili (u prijedlogu teksta krivo piše "i") stratigrafskih ekrana koji ograničavaju prostiranje rezervi. Međutim, što ako takvih prirodnih ograničenja prostiranja nema unutar promatranog volumena ležišta, a proizvodnim i utisnim bušotinama kojima će se eksploatirati geotermalna voda obuhvaća se - u smislu protoka crpljene i ponovno utisnute vode pornim prostorom ležišta - samo ograničeni volumen ležišta? Prema ovakvoj definiciji te rezerve ne bi se tada, striktno gledano, mogle kategorizirati kao dokazane, unatoč ponuđenoj alternativi u 2. stavku ovog članka. Zato se predlaže da se ova alineja promijeni tako da glasi "prostiranje dokazanih rezervi ograničeno je tektonskim, litološkim ili stratigrafskim ekranima, a ako takvi ekrani ne postoje prostiranje dokazanih rezervi bit će određeno prema geološkim karakteristikama ležišta i proizvodno-utisnim karakteristikama bušotina". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
10 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 35. S obzirom da se III. poglavlje Pravilnika (čl. 28. - čl. 42.) odnosi upravo na geotermalne vode, vjerojatno bi u 4. stavku trebalo stajati "ugradnja sustava za podizanje geotermalnih voda". Naime, drugdje u Pravilniku se u vezi s geotermalnom vodom prirodni plinovi (i to ne nužno samo ugljikovodični) razmatraju samo ako su otopljeni u geotermalnoj vodi - sukladno tome, sustavi namijenjeni podizanju geotermalne vode podizat će i sve što je u njoj otopljeno. Ako pak u ležištu ima i ugljikovodičnih fluida koji su u pornom prostoru geotermalnog ležišta prisutni neovisno o geotermalnoj vodi, kakvu dozvolu za eksploataciju dobiva investitor? Mora li aplicirati posebno za ugljikovodike, a posebno za geotermalnu vodu? Ta diskusija vraća nas na razinu Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pa joj se možemo vratiti u nekim budućim izmjenama Zakona. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
11 Dragutin Domitrović Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 31. Predlaže se dopuna teksta 4. stavka tako da glasi "ako postoji energetski objekt koji koristi energiju geotermalne vode". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
12 Dragutin Domitrović Pričuvni resursi, Članak 12. Radi jasnoće, predlažem da se tekst 4. stavka modificira tako da glasi "s primjesama ostalih neugljikovodičnih prirodnih plinova i smjesa ostalih neugljikovodičnih prirodnih plinova". Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
13 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 43 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike donosi, Obrazac 5. Godišnji izvještaj o stanju rezervi ugljikovodika NPV se ne prikazuje za ukupni volumen i Pridobiveno do 31.12 xxxx, tako da je ta polja potrebno osjenčati. Predvidjeti mogućnost prikaza podataka za više lokaliteta (zasebni eksploatacijski objekti) u jednom EP, npr. EP Žutica unutar kojeg su osim polja Žutica i lokaliteti; Hrastilnica, Selec, i Ravneš. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
14 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 43 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike donosi, Obrazac 1.  Ugljikovodici Mišljenja smo kako je dobro je što je konačno ona stara konstrukcija (iz bivšeg obrasca 3 u elaboratima) „Ukupno utvrđene rezerve“ zamijenjena s ovim „Ukupni volumen otkrivenih ugljikovodika“. Na taj način se termin „rezerve“ više uopće ne povezuje s OHIP-om. Stvar s P1, 2P i 3P rezervama je jasna. U C1, 2C i 3C će se upisivati eventualne nerentabilne količine (nakon economic cut-a) i/ili procijenjene pridobive količine od potencijalnih projekata koji nisu u dovoljnom stupnju razvoja da bi ih se u ovom trenutku smatralo rezervama (logika nalaže da na to ni ne moramo raditi ekonomiku jer su po definiciji svi pričuvni resursi ne-komercijalni!). Za razliku od starog obrasca, ovdje se nigdje ne prikazuju nepridobive količine. To praktično znači da bi C1, C2 i C3 označavali volumen koji je razlika između bilančnih i pridobivih. Da li je potrebno stavljati u obrazac NPV za sve tri kategorije, možda za 3P ne treba?? NPV se ne prikazuje ta ukupni volumen i Pridobiveno do 31.12 xxxx, tako da je potrebno ta polja osjenčati. Predvidjeti mogućnost prikaza podataka za više lokaliteta (zasebni eksploatacijski objekti) u jednom EP, npr. EP Žutica unutar kojeg su osim polja Žutica i lokaliteti; Hrastilnica, Selec, i Ravneš. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
15 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 43 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike donosi, IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Predlažemo jasno navesti koji pravilnik (pravilnici) prestaju važiti usvajanjem ovog pravilnika Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
16 INA Industrija nafte d.d. Povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika, Članak 81. Članak 81. stavak (4) Predlažemo dodati tekst "U slučaju da je investitor uplatio iznos po većoj od utvrđene po zaključku povjerenstva, ima pravo na povrat razlike." Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
17 INA Industrija nafte d.d. Povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika, Članak 80. Članak 80. stavak (1) ugljikovodici su nafta, kondenzat i prirodni plin pa predlažemo doraditi članak. Stavak (6) potrebno je doraditi stavak naime nije u potpunosti jasan ovaj stavak Stavak (8) Predlažemo iza riječi „udjele“ dodati riječi „ugljikova dioksida,“ Prihvaćen Prihvaćeno Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima. U stavku 8 „drugih plinova“ dovoljno jasno opisuje da se odnosi na sve neugljikovodične plinove u struji plina.
18 INA Industrija nafte d.d. Zahtjev za ocjenu dokumentacije o rezervama, Članak 63. Članak 63. stavak (2) Riječi primjerka" ispraviti odnosno zamijeniti s riječi "primjerak" Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
19 INA Industrija nafte d.d. VI.Bilanca rezervi ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, odnosno utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u Republici Hrvatskoj, Članak 60. Članak 60. stavak (1) mišljenja smo kako treba obratiti pažnju na podatke koji se obkjavljuju na stranicama Ministarstva kako ne bi došlo do povrede poslovne tajne. Prihvaćen Prihvaćeno U članku je navedeno da se na mrežnim stranicama objavljuje bilanca rezervi Republike Hrvatske, za svako pojedino eksploatacijsko polje poslovna je tajna investitora.
20 INA Industrija nafte d.d. Obvezni sadržaj elaborata o rezervama, Članak 57. Članak 57. stavak (4) "margine" predlažemo lijevo 2,5 cm, desno, gore, dolje 1,5 cm Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
21 INA Industrija nafte d.d. Obvezni sadržaj elaborata o rezervama, Članak 56. Članak 56. stavak (3) Ako se prema odredbi stavka (2) ispuštaju dijelovi elaborata, koji se ne mijenjaju u odnosu na prethodni, onda stavak (3) treba izmijeniti tako da glasi „(3) Svaki elaborat o rezervama, mora sadržavati sve grafičke i tablične prikaze te grafičke priloge, koji su vezani uz poglavlja obrađena u elaboratu, a navedene u članku 53. i 54“ jer: za velika i stara polja ovaj zahtjev za izradom tablica i grafičkih priloga u svakom elaboratu producirat će ogromnu količinu stranica teksta s tablicama i prilozima koji se ponavljaju. (Žutica, Kloštar, Stružec ...) Predlažem da se jednom dani prilozi i tablice ne stavljaju u svaki elaborat, ako nema izmjena, kako je i bilo u važećem pravilniku Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
22 INA Industrija nafte d.d. Obvezni sadržaj elaborata o rezervama, Članak 53. Članak 53. stavak (2) Iza riječi „polja“ predlaže se dodati riječi „, ako postoje“, jer neka ležišta nemaju sve te podatke te ih je nemoguće dati, jer su zajedno ispitivana kao serija (npr gama serija Žutice) ili eksploatacijski objekt koji sadrži nekoliko ležišta. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
23 INA Industrija nafte d.d. Stručni poslovi izrade elaborata o rezervama, Članak 46. Članak 46. stavak (3) točka 2. iza riječi članka 130. stavka 7 nedostaje riječ "Zakona" Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
24 INA Industrija nafte d.d. Klasifikacija i kategorizacija rezervi geotermalne vode za energetske svrhe, Članak 35. Članak 35. stavak (4) alineja 2 predležemo da se iza riječi "ugljikovodika" doda i geotermalnih voda Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
25 INA Industrija nafte d.d. Metode procjene rezervi nafte, kondenzata i prirodnih plinova, Članak 23. Predlažemo iza podstavka (g) dodati podstavak „(h) težina /gustoća) nafte“ Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
26 INA Industrija nafte d.d. Metode procjene rezervi nafte, kondenzata i prirodnih plinova, Članak 22. Predlažemo riječ „rezerve“ zamijeniti sa riječima „sadržaj ili udio drugih plinova“, jer rezerve drugih plinova upućuju da postoji komercijalnost iskorištavanja tih plinova Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
27 INA Industrija nafte d.d. Pričuvni resursi, Članak 12. Članak 12. stavak (3) predlažemo riječi „pod ležišnim uvjetima“ zamijeniti riječima “kod početnih ležišnih uvjeta“ Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
28 INA Industrija nafte d.d. II.Klasifikacija, kategorizacija i evidencija rezervi ugljikovodika, Nedokazane rezerve Mišljenja smo kako nije u skladu sa PRMS, treba se referirati na prethodne komentare o Nedokazanim rezervama. Članak 9 treba biti sastavni dio prethodnog poglavlja. Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima
29 INA Industrija nafte d.d. II.Klasifikacija, kategorizacija i evidencija rezervi ugljikovodika, Dokazane rezerve ugljikovodika Naslov pod-poglavlja trebao bi glasiti "Rezerve ugljikovodika" sadržavajući članke 7-10 Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je pojašnjen sukladno zaprimljenim komentarima
30 INA Industrija nafte d.d. Klasifikacija i kategorizacija rezervi ugljikovodika, Članak 6. Članak 6. stavak (2) Predlažemo pojasniti varijantu procjene, npr, jedna vrijednost parametara procjene Predlažemo da se slijedi definicija iz Guidelines PRMS za Deterministic estimate, str. 197 Stavak (3) Izbor metode predlažemo ostaviti operatoru, tako da predlažemo brisati tekst „te se ista koristi za procjenu u istražnom razdoblju“ Prihvaćen Prihvaćeno - Članak je pojašnjen sukladno zaprimljenim komentarima
31 INA Industrija nafte d.d. I.Uvodne odredbe, Članak 1. Članak 1. iza riječi "razvrstavanje rezervi" predlažemo definirati kojih rezervi, iza riječi „rezervama ugljikovodika“ dodati riječi „i geotermalne vode“ Prihvaćen Prihvaća se - Članak je ispravljen sukladno komentaru
32 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 43 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike donosi, Obrazac 4. Trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama Predlažemo dodatno obrazložiti cijelu tablicu. Što u kontekstu trajnog zbrinjavanja CO2 znači klasifikacija rezervi i resursa? Koja je to fizikalna veličina; utisnuti tok CO2 koja ima dimenziju mase u tonama. Prikladnije bi bilo nazvati ga onda utisnuta masa CO2. Što znači: ''sastav toka CO2'' i NPV? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Obrazac je usklađen s Pravilnikom o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama.
33 INA Industrija nafte d.d. Na temelju članka 43 Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike donosi, Obrazac 2.  Geotermalna voda Pridobivene količine geotermalne vode trebale bi biti u m3 (količina geotermalne vode) a ne u l/s (protok) Nije prihvaćen Ne prihvaća se Količine geotermalne vode izražavaju se u l/s te je sukladno tome napravljen i obrazac
34 INA Industrija nafte d.d. Povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika, Članak 82. Članak 82. stavak (1) predlažemmo dodatno obrazložiti rok iz stavka (1) jer ako se uzme u obzir da se povjerenstvo može sastati do 20 dana nakon završetka kvartala i još 10 dana usuglašavaju sve parametre za izračun, realno je za očekivati da Zaključak neće biti donijet u roku do 30 dana, a po Pravilniku u tom slučaju se uključuju dodatni stručnjaci i to još o trošku Investitora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Rokovi zadani u predmetnom članku propisani su u Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodike te se ne mogu mijenjati.
35 INA Industrija nafte d.d. Evidencija rezervi nafte, kondenzata i prirodnog plina, Članak 26. Članak 26. stavak (2) predlažemo preformulirati na način da glasi: "Mjerna točka znači mjesto ili mjesta na kojima se obavljaju mjerenja u svrhu određivanja količine i kakvoće pridobivenih ugljikovodika ili Mjerna točka znači mjesto ili mjesta na kojima se obavljaju volumetrijska i ostala mjerenja u svrhu određivanja količine te uzimaju uzorci u svrhu utvrđivanja kvalitete pridobivenih količina ugljikovodika." Nije prihvaćen Ne prihvaća se Definicija mjerne točke definirana je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te ju nije moguće mijenjati.
36 INA Industrija nafte d.d. Nedokazane rezerve , Članak 10. Članak 10. stavak (1) alineja 3 "kontakt fluida mora biti definiran" - Predlažemo dodatno obrazložiti jer ako je definiran kontakt onda su P1 rezerve, a ne P2 Nije prihvaćen Ne prihvaća se Prilikom procjene rezervi kontakt fluida mora biti definiran, a sam članka ne propisuje na koji način je kontakt definiran.
37 Dragutin Domitrović Metode procjene rezervi geotermalne vode, Članak 40. Predlaže se da se tlakovi izražavaju u dozvoljenoj jedinici bar (10^5 Pa), a ne u Pa, kako je uostalom navedeno i u prethodnom članku 39. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima na način da se talk izražava u bar-ima.
38 INA Industrija nafte d.d. Obvezni sadržaj elaborata o rezervama, Članak 52. Članak 52. stavak (1) alineja 2 „- predviđene troškove za održavanje, eksploataciju, transport, sabiranje“ zamijeniti tekstom „- predviđene troškove održavanja rudarskih objekata i postrojenja, sabiranja, pripreme za transport te ostale troškove eksploatacije ili predviđene troškove eksploatacije“ alineja 5 Nepotrebno, predlaže se brisanje teksta „s prikazom troškova sanacije za svaki naftno-rudarski objekt koji se nalazi na eksploatacijskom polju“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Članak je izmijenjen sukladno zaprimljenim komentarima. Komentar na brisanje troška sanacije se ne prihvaća jer spomenuti troškovi predstavljaju veliko opterećenje za svaku investiciju te moraju biti prikazani.
39 INA Industrija nafte d.d. Tehno-ekonomska procjena pridobivih količina ugljikovodika, Članak 24. Članak 24. stavak (5) (a) predlažemo brisati "te svi troškovi vezani uz eksploataciju" smatramo suvišno jer su već spomenuti svi troškovi stavak (5) (f) predlažemo preformulirati na način da umjesto teksta „projekta i odluke kojima se odobrava realizacija projekta“ predlaže se tekst „ulaganja u projekte na eksploatacijskom polju“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno U članku su opisane obvezen stavke potrebne za ekonomsku evaluaciju projekta te se ne mogu brisati pojedini navodi. Točka f je pojašnjena sukladno komentaru.
40 INA Industrija nafte d.d. Nedokazane rezerve , Članak 9. Članak 9. stavak (6) (e) Ovo nije nužno, jer strukturno viša pozicija ne mora nužno značiti i zasićenje ugljikovodicima. Može biti i strukturno dublje a u zasićenju CH. Kalinovac ima dva kontakta i prve bušotine su bušenje na strani koja ima plići kontakt, a na bloku s dubljim kontaktom isti je razvoj litofacijesa, ali je dublji. Stavak 10. (b) Predlažemo da se obriše tekst „, ali ih je nemoguće pridobiti na komercijalan način“, jer ono što je nemoguće pridobiti na komercijalan način ne mogu biti rezerve. Stavak 10. (e) predlažemo zamijeniti riječi "nižoj formaciji" s riječima "dubljoj poziciji" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Stavak 6 točka e ne prihvaća se budući se u navedenoj točki govori o uvjetima sigurnosti procjene vjerojatnih rezervi Stavak 10 točka b je izmijenjena sukladno komentaru. Stavak 10 točka e izmijenjena na način da je riječi nižoj zamijenjena riječi dubljoj
41 INA Industrija nafte d.d. Dokazane rezerve ugljikovodika, Članak 8. Članak 8. stavak (1) alineja 5 predlažemo brisati dio teksta "i uspoređena s podacima jezgoravanja ležišta" alineja 6 Predlaže se iza riječi „jezgara i“ dodati „/ili“ stavak (2) alineja 2 Predlažemo da se riječ „tri“ zamijeni riječju „pet“ jer prema PRMS-u (str.8) kao „reasonable time frame“ se obično uzima razdoblje kraće od 5 godina. Doduše, tamo to se odnosi na razdoblje do kada se nešto može zadržavati u rezervama, a ne navodi se izrijekom da se odnosi na dokazane rezerve. Postojeća zakonska regulativa ne omogućuje ishođenje svih potrebnih dozvola u roku kraćem od 3 godine. stavak (3) Predlažemo promijeniti formulaciju koja bolje opisuje kategorije rezervi unutar istog ležišta temeljem ekonomskih i ležišnih kriterija. Stavak (4) Riječ "nerazrađenog" treba zamijeniti s "nerazrađenih" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Stavak 1 alineja 5 je ispravljen sukladno komentaru. Stavak 1 alineja 6 je ispravljen sukladno komentaru Stavak 2. ne prihvaća se komentar budući se vremenski rok za kategorizaciju rezervi odnosi za dokazne nerazrađene te su u tom slučaju rokovi kraći neko kod vjerojatnih rezervi. Stavak 3. ne prihvaća se komentar. Stavak 4 je ispravljen sukladno komentaru
42 INA Industrija nafte d.d. Dokazane rezerve ugljikovodika, Članak 7. Uz stavak (1), stavak (2) se čini nepotrebnim te se predlaže brisanje čitavog stavka (2). Stavak (3) Nakon istražne faze radi se Elaborat o rezervama, koje su HDM dokazane, postoji dinamika buduće proizvodnje, ekonomika, ali ne postoji infrastruktura već su elaboratom obrađena dodatna kapitalna ulaganja Nadalje predlažemo brisanje "te ukoliko nisu potrebna kapitalna ulaganja kako bi se privele pridobivanju." Nije u skladu s PRMS te se predlaže da se dio teksta u stavku (3) "te ukoliko nisu potrebna kapitalna ulaganja kako bi se privele pridobivanju" briše. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća U slučaju procjene rezervi nakon istražnog razdoblja one mogu biti klasificirane kao vjerojatne ili moguće ako ne postoji infrastruktura te isto nije potrebno mijenjati u članku.
43 INA Industrija nafte d.d. Uvod, Članak 5. Članak 5. stavak (1) predlažemo umjesto „Ukupni resursi ugljikovodika“ koristiti riječi „Ukupni volumen (obujam) ugljikovodika". stavak (2) Pratiti definiciju Guidelines PRMS str. 199 Gdje je on definiran kao Obujam ugljikovodika koji se nalazi u poznatoj akumulaciji prije početka proizvodnje. Na isti način predlažemo definirati i stavak (3). Stavak (5) Predlažemo brisati riječ „nedokazane“ , jer P2 i P3 nisu nedokazane rezerve. Stavak (8) Nepotrebno i predlažemo brisanje teksta „ili je neopravdana njegova pridobivost. Čak kad su ugljikovodici prisutni u komercijalnim količinama, nije moguće pridobiti ukupnu količinu" Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Članak je ispravljen sukladno komentarima koji se odnose na razjašnjavanje pojmova. Primjedba na stavak 8. se ne prihvaća budući da je potrebno naglasiti kako u ukupnom volumenu ugljikovodika uvijek postoje količine koje nije moguće pridobiti.
44 INA Industrija nafte d.d. Uvod, Članak 4. Članak 4. stavak (3) Komentar Ovo nisu samo ekonomski kriteriji, jer i o geološko-tehnološkim uvjetima i mogućnostima ovisi da li je nešto trenutno pridobivo ili nepridobivo... Stavak 3 definirati kao zbroj tablice iz Petroleum Resources Management System (PRMS), ukupno otkriveni volumen se dijeli na ; proizvedeno+rezerve+pričuvni(uvjetni) resursi + nepridobivi volumen. Možda bi najtočniji tekst stavka (3) bio da se izbace prve tri riječi, tako da stavak počinje sa rječju Otkrivene .... Stavak (5) Predlažemo umjesto riječi „pričuvne“ koristiti riječ „uvjetni“ ili „mogući“, u cijelom tekstu pravilnika Stavak (8) Na par mjesta se u Pravilniku spominje fraza konačnu odluku donosi Ministarstvo – to se čini prilično nedefinirano i što to zapravo znači? Da li će postojat će neko tijelo ili će u datom trenutku bilo koji pojedinac predstavljati Ministarstvo Iz tablice u članku 4. predlažemo iznad P2 i P3 rezervi izbaciti naziv Nedokazane rezerve. Isto tako umjesto Ukupni resursi CH bilo bi bolje koristiti Ukupni volumen (obujam) CH Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Članka 4 stavak 3. – U stavku 2. navedeno je da se klasifikacija i kategorizacija temelji na geološko-tehnološkim osnovama. Stavkom 3 objašnjava se način na koji se temeljem ekonomskih kriterija ukupni volumeni ugljikovodika klasificiraju na komercijalne i nekomercijalne Budući da se rezerve kategoriziraju i klasificiraju Na datum, zbroj stavak prikazanih u tablici je u svakom trenutku jednak. Članka 4 stavak 5. Prihvaća se komentar na način da se umjesto „pričuvni resursi“ koristi izraz „uvjetni resursi“. Članka 4 stavak 8. U slučajevima kada kategorizacija i klasifikacija rezervi može biti dvojbena, odlučujuća će biti odluka Ministarstva.