Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. NAFTNO-RUDARSKI PROJEKTI, Članak 2. Članak 2. stavak (2) Predlažemo uskladiti nazive projekata u ZoR koristi se "pojednostavnjeni" projekt. Stavak (4) Zašto i Projekt razrade i eksploatacije (PRE) ne bi mogao biti – TIPSKI? Npr. imamo Glavni rudarski projekt sanacije isplačnih jama provjeren kao TIPSKI. Stavak (6) Prijedlog da se tekst dopuni/izmijeni tekstom osim trajnog zbrinjavanja da se doda:„Ili utiskivanja ugljikovog dioksida i ostalih otapala za povećanje iscrpka ugljikovodika“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Stavak 2 . – Prihvaća se Stavak 4 . Odbija se Projekte razrade i eksploatacije izrađuje se za svako ekssplaotacijsko polej i obuhvaća specifičnosti određenog eksplaotacijskog polja, dopunski projekt izrađuje se za bitna odstuapnaj koja uključuju inove tehnologije te iz tog razloga može biti tipski Stavak 6 – Odbija se Tekst se odnosi na trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida geološkim strukturama dok se utiskivanje ugljikova dioksida smatra metodom povećana iscrpaka te se smatra dijelom naftno-rudarskih radova.
2 INA Industrija nafte d.d. IDEJNI PROJEKT, Članak 3. Članak 3. dio stavka (1), stavak (2), stavak (3) i stavak (4) - za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona, dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona, projekt izrade bušotine iz članka 135. Zakona, pojednostavljeni projekt iz članka 136. Zakona i projekt geofizičkog snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka. (2) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona ili dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona sukladno se primjenjuju članci 4. – 23. ovog Pravilnika. (3) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt izrade bušotine iz članka 135. Zakona sukladno se primjenjuju odredbe članaka 26. – 40. ovog Pravilnika. (4) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za pojednostavljeni projekt iz članka 136. Zakona sukladno se primjenjuju odredbe članaka 5. – 23. ovog Pravilnika" predlažemo brisati Obrazloženje Ako se izrađuje Idejni projekt kao stručna podloga za svaki od nabrojenih projekata ( PRE/DPRE; Projekt izrade bušotine; Projekt geofizičkog snimanja; Pojednostavljeni projekt ), tada imamo još jednu dodatnu aktivnost koja će usporiti i produžiti realizaciju svakog projekta vremenom potrebnim za izradu IP i ishođenje Suglasnosti na njega. Svaki od nabrojenih projekata prolazi i tako „ verifikaciju“ nadležnog ministarstva kroz postupak provjere i dobivanje Rješenja o provjeri ( PRE; DPRE; Projekt izrade istražne bušotine ) ili kroz postupak čiji je krajnji dokument Potvrda ( Projekt izrade bušotine (osim istražne) , Projekt geofizičkog snimanja i Pojednostavljeni projekt) Nije prihvaćen Odbija se Sukladno Zakonu o istraživanju I eksplaotaciji ugljiokvodika (Narodne novine, 52/2018) Idejni projekt izrađuje se za sve naftno-rudarske projekte kao stručna podloga za prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za izradu studije utjecaja na okoliš naftno-rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole, a kako je primjenjivo.
3 INA Industrija nafte d.d. PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE, Članak 5. Članak 5. stavak (2) točka 6. predlažemo iza riječi volumena dodati riječi „rezervi/resursa“ Točka 11. Riječi „za pridobivanje“ zamijeniti riječima „ugrađene u bušotinu“, jer: Bušotina može u procesu eksploatacije biti opremljena kao eksploatacijska (pridobivanje), mjerna i utisna. Točka 14. Nadodati riječ "i sigurnosti" Prihvaćen Prihvaća se
4 INA Industrija nafte d.d. Opći dio, Članak 6. Članak 6. formulirati na način da glasi: "Važeće rješenje o dozvoli za istraživanje, Rješenje o utvrđivanju EPU ili dozvoli za eksploataciju ili ugovor o eksploataciji ugljikovodika sukladno članku 6. točkama 5, 10, 96, 97 i 98 Zakona formulirati na način da glasi: "Izvršnu lokacijsku dozvoluili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu sa tada važećom regulativom , sa sastavnim dijelovima iste Obrazloženje Na postojećim EPU dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja nema lokacijske dozvole, već akte koji su bili propisani u vrijeme izgradnje. Nije prihvaćen Odbija se Za postojeća eksploatacijska polja ugljikovodika primjenjuju se prava stečena u trenutku izdavanja akata.
5 INA Industrija nafte d.d. Geofizički pregled eksploatacijskog polja, Članak 8. Članak 8. stavak (1) točka 3. predlažemo riječi „analiza atributa“ zamijeniti riječima „dodatne analize" Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
6 INA Industrija nafte d.d. Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja, Članak 9. Članak 9. Mišljenja smo kako ovo navedeno ide u poglavlje "Karakterizacija ležišta i ležišnih fluida" Nije prihvaćen Odbija se Analiza plinova, nafte, kondenzata, slojne vode i/ili geotermalne vode u svrhu pregleda geokemijskih odnosa nije dio „Karakterizacije ležišta i ležišnih fluida.
7 INA Industrija nafte d.d. Geološki odnosi, Članak 10. Članak 10. stavak (1) točka 1. i točka 2 predlažemo riječi „pregled“ zamijeniti riječima „odnosi“ Nije prihvaćen Odbija se
8 INA Industrija nafte d.d. Procjena petrofizikalnih parametara, Članak 11. Članak 11. stavak (1), točka 1. Predlažemo brisati "bušotinskim jezgrama" Točka 4. Predlažemo riječ „determinacija“ zamijeniti riječi „interpretacija“ Točka 5. predlažemo ju brisati Točka 6. predlažemo brisati "slojna voda" biti će obrađena u karakteristikama fluida Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
9 INA Industrija nafte d.d. Karakterizacija ležišta i ležišnih fluida, Članak 13. Članak 13, stavak (1) iza točke 1. Predlažemo dodati "Analize plina, nafte, kondenzata i vode“ Nije prihvaćen Odbija se Karakteristike ležišnih fluida podrazumijevaju analizu svih fluida u ležištu te nije potrebno dodatno navoditi.
10 INA Industrija nafte d.d. Dinamika pridobivanja ležišnih fluida i pridobive rezerve, Članak 14. Članak 14. stavak (4) Ako to znači da mjerenja trebaju biti priložena za svaku pojedinu bušotinu, radi smanjenja obima dokumenata, predlažemo da se prilažu adekvatni podaci o mjerenjima za ležište. Nije prihvaćen Odbija se Stavkom 4 određeno je da predviđena davanja moraju biti potkrepljena s mjerenjima koja mogu biti prikazana u naftno-rudarskom projektu te dodatni dokazi mogu biti dio priloga.
11 INA Industrija nafte d.d. Izrada i opremanje bušotina, Članak 15. Članak 15. stavak (1) podpoglavlje 3 Opremanje bušotina c) predlažemo obrisati riječ „proizvodne“ , a iza riječi „opreme“ dodati riječ „bušotine“, jer: se projektira proizvodna i utisna oprema, ovisno o namjeni bušotine Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
12 INA Industrija nafte d.d. Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, Članak 17. Članak 17. stavak (1) podpoglavlje 4. predlažemo dodati: Vođenje procesa i instrumentacije te Geodetski dio jer: 1. Vođenja procesa i instrumentacije je vrlo važno stručno područje, koje nije dio i ne može spojiti s elektroenergetikom. 2. Geodetski elaborati i podloge su osnovni dokumenti kojima se definira zahvat u prostoru, položaj objekta unutar zahvata u prostoru, identificiraju zemljišne čestice sa katastarskim i zemljišno knjiškim oznakama i površinama na kojima se zahvat realizira te česticama koje graniče sa zahvatom. Svaki grafički prilog koji je sastavni dio bilo kojeg dijela projekta izrađuje se na geodetskoj podlozi, koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije, koji je i imenovani projektant geodetskog dijela projekta. Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
13 INA Industrija nafte d.d. Plan sanacije , Članak 18. Članak 18. stavak (2) predlažemo izmjene stavka tako da glasi: „Poglavlje Plan sanacije mora sadržavati vremenski plan aktivnosti i troškova sanacije naftno-rudarskih objekata ili postrojenja“ Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
14 INA Industrija nafte d.d. Mjere sigurnosti i zaštite , Članak 19. Članak 19. stavak (3) Ovo je članak 19. i na njega se poziva. Zašto? Prihvaćen Prihvaćeno U članku je bilo krivo pozivanje na druge članke te je ispravljeno sukladno komentaru.
15 INA Industrija nafte d.d. Ekonomska evaluacija projekta , Članak 21. Članak 21. točka 5. Članak 18. stavak (2) sadrži isto za poglavlje Plan sanacije. Da li je potrebno ponavljanje ili je dovoljno samo trošak sanacije cijelog EPU? Točka 7. Predlažemo Izostaviti ili pojasniti na kakve se odluke odobravanja realizacije projekta misli. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno U članku 21. točka 5. potrebno je navesti trošak sanacije eksploatacijskog polja razrađen po svakom pojedinom naftno-rudarskom objektu ili postrojenju budući je isto neophodno prilikom ekonomske evaluacije projekta. Točka 7. pojašnjena sukladno komentaru.
16 INA Industrija nafte d.d. Grafička dokumentacija, Članak 23. Članak 23. stavak (1) točka 3. predlažemo iza riječi „strukturne“ dodana je riječ „dubinske“ Točka 4. Predlažemo brisati riječi "po krovini i podini" Prihvaćen Prihvaćeno Zbog pojašnjenja odredbi članka primjedba je prihvaćena i članak je izmijenjen sukladno komentaru.
17 INA Industrija nafte d.d. DOPUNSKI PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE, Članak 24. Članak 24. stavak (2) predlažemo dodati iza riječi „ eksploatacije „: „osim na postojećim odobrenim eksploatacijskim poljima ugljikovodika bušotina se izrađuje prema Projektu izrade razradne/eksploatacijske bušotine za koji je ishođena potvrda. Privođenje eksploataciji bušotine uvjetovano je izradom i provjerom DPRE i ishođenjem dopune koncesije, jer: Na taj način štedimo vrijeme potrebno za izradu i provjeru DPRE i postupak ishođenja koncesije, što nije potrebno ako je izrađena bušotina negativna. Prihvaćen Prihvaća se Komentar je prihvaćen te je stavak izmijenjen u skladu s primjedbom.
18 INA Industrija nafte d.d. PROJEKTI IZRADE BUŠOTINE, Članak 25. Članak 25. stavak (2) Za projekt trajnog napuštanja bušotine iza riječi „dozvolu“, dodati „ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu sa tada važećom regulativom“ jer: Na postojećim EPU dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja nema lokacijske dozvole, već akte koji su bili propisani u vrijeme izgradnje. ili izuzeti izvršnu lokacijsku dozvolu za projekt trajnog napuštanja bušotine. Članak 25. Predlažemo nadodati stavak (4) na način da glasi "Ukoliko do završetka izrade projekta izrade istražne bušotine nije ishođena lokacijska dozvola, a proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, temeljem kojeg je pokrenut zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, postupak provjere od strane povjerenstva može biti proveden, ali izdavanje Rješenja o obavljenoj provjeri uvjetovano je prilaganjem izvršne lokacijske dozvole." Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Stavak 2. – smatra se kako se dostavljaju dokaznice koje predstavljaju ekvivalent traženim dokaznicama, a sukladno s zakonskim propisima koji su vrijedili u određenom razdoblju te nije potrebno isto dodatno propisivati. Stavak 4. prihvaća se te je dodan stavak sukladno komentaru.
19 INA Industrija nafte d.d. Istražna bušotina, Članak 27. Članak 27 stavak (1) točka 6. Iza riječi „resursa“ predlažemo nadodati riječ „prospekta“ Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.
20 INA Industrija nafte d.d. Istražna bušotina, Članak 28. Članak 28. stavak (2) U kontekstu treba biti „dokumentaciju“. Ista se greška proteže u svima člancima kojima se traži grafička dokumentacija. Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te izmijenjen na svim mjestima gdje se greška ponavlja
21 INA Industrija nafte d.d. Ocjenska bušotina, Članak 31. Članak 31. Mišljenja smo kako se Suvišno se ponavljaju riječi „i izrađuje se“. Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.
22 INA Industrija nafte d.d. Razradna/eksploatacijska bušotina, Članak 32. Članak 32. stavak (2) Za sve koji nisu bitna odstupanja? Predlažem ovdje ubaciti tekst koji je stavljen pod članak 45, stavak (2), a navodi nebitna odstupanja od provjerenog naftno-rudarskog projekta u kanalu bušotine. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno Sukladno komentaru, u članku 45. izbrisani su radovi vezani uz kanal bušotine.
23 INA Industrija nafte d.d. Projekt trajnog napuštanja bušotine, Članak 40. Članak 40. točka 3. Za razliku od ostalih poglavlja u idućim člancima nije razrađeno što treba sadržavati kao posebno poglavlje? Kod projekta izrade razradne/eksploatacijske bušotine nalazi se kao podpoglavlje u poglavlju Mjera zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša, zašto ne i ovdje? Nije prihvaćen Odbijeno Budući da se radi o projektu napuštanja bušotine plan gospodarenja otpadom predstavlja posebnu cjelinu, a sadržaj mora biti u skladu s Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, 94/13 i 73/17) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom od eksploatacije mineralnih sirovina.
24 INA Industrija nafte d.d. POJEDNOSTAVLJENI PROJEKT, Članak 45. Članak 45. stavak (2) predlaćžemo brisati: promjene tehnologije izrade i opremanja bušotina, ◊ promjene konstrukcije kanala bušotine Obrazloženje Nije u skladu sa odredbom članka 136 Zakona. Prema ZOIPU članak 136 , Pojednostavljeni projekt se izrađuje za „nebitna odstupanja pri građenju ili rekonstrukciji izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a kada se ne mijenjaju lokacijski uvjeti sukladno popisu koji određuje prostorno uređenje“ A to su radovi koji se izvode na izgradnji ili rekonstrukciji ROIP za koje se ishodi građevinska dozvola. Označeno žuto se izvodi prema PRE/DPRE – Projekt izrade bušotine za koje se ne ishodi građevinska dozvola Ti radovi se izvode prema Projektu izrade bušotine, a ne prema Pojednostavljenom projektu. Nejasno je što se kao „nebitno odstupanje“ odnosi na naftno-rudarske radove u bušotini – za koje treba izraditi projekt izrade razradne/eksploatacijske bušotine („podzemlje“), u odnosu na naftno rudarske radove za koje treba izraditi Pojednostavljeni projekt („nadzemlje“). Pojasniti!! Opremanje bušotine ili promjena tehnologije opremanja npr. sa eruptivnog načina na plinski lift ili DUS je nebitno odstupanje i izvodi se prema projektu izrade razradne/eksploatacijske bušotine. Prihvaćen Prihvaćeno Prihvaćeno te je sukladno komentaru promijenjen članak 45.
25 INA Industrija nafte d.d. POJEDNOSTAVLJENI PROJEKT, Članak 46. Kompletan Članak 46. prebaciti pod poglavlje IV. Projekti izrade bušotine, jer se većinom odnosi radove u kanalu bušotine („podzemlje“), a ne na „nadzemlje“ Nije prihvaćen Odbijeno Komentar se odnosi na koncepciju te se smatra kako je sam članak jasno definiran.
26 INA Industrija nafte d.d. NAČIN IZRADE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA, Članak 48. Članak 48. stavak (3) predlažemo ispraviti na način da glasi: "Projekti mogu, osim sadržaja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, sadržavati i tekst na stranom jeziku." Nije prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.
27 INA Industrija nafte d.d. Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju naftno-rudarske projekte, Članak 56. Članak 56. stavak (3) predlažemo iza riječi „ čim“ dodati riječi „sa posebnim propisima.“ Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.
28 INA Industrija nafte d.d. Postupak provjere naftno-rudarskih projekata, Članak 61. Članak 61. stavak (3) vjerojatno se navodi krivi članak trenbao bi vjerojatno biti članak 60. a ne članak 59. predlažemo provjeriti. Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.
29 INA Industrija nafte d.d. Postupak provjere naftno-rudarskih projekata, Članak 64. Članak 64. predlažemo dodati stavak (8) na način da glasi "Povjerenstvo iznimno može obaviti postupak provjere naftno-rudarskog projekta izrade istražne bušotine, ako u projektu nije priložena lokacijska dozvola, a njeno ishođenje je u tijeku i izvjesno je njeno izdavanje. Povjerenstvo će izdati rješenje o provjeri naftno-rudarskog projekta izrade istražne bušotine, tek nakon dostave lokacijske dozvole." Prihvaćen Prihvaćeno Komentare je prihvaćen te novi stavak glasi: (8) U slučaju članka 25. stavka 4. u zapisnik se obavezno unosi status ishođenja lokacijske dozvole i obveza dostave iste prije izdavanja rješenja iz članak 66. ovog Pravilnika.
30 INA Industrija nafte d.d. Troškovi i naknada, Članak 70. Članak 70. U članku 70. stavak (1) krivo se navodi stavak, Članak 137, stavak (6)., a ne stavak (4), propisuje da investitor pomiruje troškove rada povjerenstva Članak 70. stavak (5) Da li se ovdje trebalo pozvati na Članak 71., molimo provjeriti. Prihvaćen Prihvaćeno Komentar prihvaćen te je članak izmijenjen sukladno komentaru.