Izvješće o provedenom savjetovanju - Produljenje javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga privatnih brodara PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, Članak 3. Predloženim izmjenama predviđena je promjena same definicije jahte na način da se člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika predviđa izmjena članka 5. trenutno važećeg Pomorskog zakonika na način da bi sada definicija jahte trebala biti: "plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti do 12 putnika." dok je prema članku 5. stavku 1. točki 20. trenutno važećeg Pomorskog zakonika jahta: "plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika.", Dakle ovime se mijenja način kategoriziranja plovnih objekata što dakako utječe i na definiranje obveznika plaćanja poreza po tonaži za jahte. Zato molimo detaljno i precizno pojašnjenje samog postupka oporezivanja sukladno novom zakonu kao i procjenu iznosa poreza koji će se morati plaćati te pojašnjenje svih posljedica predložene izmjene. Također, imamo saznanja da se planiraju i promjene naziva putničkih brodova za višednevno putovanje (u čiju kategoriju pripadaju naši brodovi) u putničku jahtu. Naime, sukladno ovdje predviđenim izmjenama definicija brodice, jahte i putničke jahte biti će potrebno utvrditi obveze brodara obzirom na novu kategorizaciju plovnog objekta i to u vidu poreznih obveza, obveza u vidu osiguranja, obveza u vidu lučkih taksi i slično, a i samo vezivanje naših brodova u lukama otvorenim za javni promet. Obzirom na navedeno, ovim putem molimo očitovanja u pogledu predmetnih izmjena te s istim povezanih izmjena u obvezama brodara, odnosno molimo detaljno i precizno pojašnjenje svih posljedica predloženih izmjena definicija brodice, jahte i izmjena naziva putničkih brodova u putničke jahte. Nije prihvaćen Primjedba se ne usvaja. Porez po tonaži broda koji će režim temeljem ovih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika biti primjenjiv i na jahte u svojoj suštini nije porez već vrsta dozvoljene državne potpore sukladno Komunikaciji Komisije C (2004) 43 - Smjernice o državnim potporama u pomorskom prometu. Sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži nije obvezatno ni za brodove, pa tako neće biti ni za jahte, ono je uvjetima propisanim Zakonikom opcionalno te vlasnik broda odnosno jahte koji sudjeluje u obračunu poreza po tonaži plaćanjem paušalnog iznosa poreza čiji iznos ovisi o tonaži odnosnog broda ili jahte oslobađa se od plaćanja poreza na dobit. Što se promjene kategorizacije iz broda u veliku putničku jahtu, tiče, ona je također opcionalna pa tako vlasnik odnosnog broda može odlučiti želi li u upisniku izvršiti upis promjene vrste plovnog objekta, odnosno biti velika putnička jahta ili brod.
2 Hrvatska udruga privatnih brodara PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, Članak 190. U trenutno važećem Pomorskom zakoniku (Narodne novine 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015) u članku 429.e propisano je: "(1) Za svaki brod čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda utvrđuje se i plaća porez u sljedećem godišnjem iznosu: a) za brodove od 0 do 1000 neto tonaže, za svakih 100 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 270,00 kuna, b) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 1001 do 10 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 230,00 kuna, c) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 10 001 do 25000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 150,00 kuna, d) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 25 001 do 40 000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 95,00 kuna, e) za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže iznad 40 000 neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 55,00 kuna. (2) Za svakih nepunih 100 jedinica neto tonaže proporcionalno se utvrđuje porez po tonaži (3) Poslovođa broda plaća porez po tonaži u iznosu od 25% iznosa navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka." Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, i to člankom 190. istog, predviđeno je da se u prednje citiranom članku 429.e iza stavka 2. dodaju stavci 3. i 4. koji glase: „(3) za svaku jahtu koja sudjeluje u obračunu poreza po tonaži utvrđuje se i plaća porez u sljedećem godišnjem iznosu: a) Za jahte duljine trupa do 24m 1.500,00 kuna, b) Za jahte duljine trupa jednake i veće od 24m: - za jahte od 0 do 3.000 neto tonaže utvrđuje se i placa porez po tonaži broda od 7.500,00 kuna, - za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 3.001 do 10.000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 1.500,00 kuna, - za svakih dodatnih 100 jedinica neto tonaže od 10.001 do 25.000 jedinica neto tonaže utvrđuje se i plaća porez po tonaži broda od 1.000,00 kuna (4) Jahta starosti do 5 godina plaća godišnje iznose poreza po tonaži iz stavka 3. ovoga članka umanjene za 20%.“. Dakle, predloženim izmjenama predviđeno je uvođenje poreza po tonaži za brodove, a što će imati znatan utjecaj na sve nas male brodare, međutim sam postupak oporezivanja kao i konkretne reperkusije takvih promjena na poslovanje brodara u cijelosti je nejasno pa molimo za daljnja pojašnjenja. Nije prihvaćen Primjedba se ne usvaja. Porez po tonaži broda koji će režim temeljem ovih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika biti primjenjiv i na jahte u svojoj suštini nije porez već vrsta dozvoljene državne potpore sukladno Komunikaciji Komisije C (2004) 43 - Smjernice o državnim potporama u pomorskom prometu. Sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži nije obvezatno ni za brodove, pa tako neće biti ni za jahte, ono je uvjetima propisanim Zakonikom opcionalno te vlasnik broda odnosno jahte koji sudjeluje u obračunu poreza po tonaži plaćanjem paušalnog iznosa poreza čiji iznos ovisi o tonaži odnosnog broda ili jahte oslobađa se od plaćanja poreza na dobit.