Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GEMINI-ZAGREB D.O.O., BOŠKOVIĆEVA 7, ZAGREB PRAVILNIK U Članku 2. stavku 2 predlažemo "uzgoj paulovnije na razdoblje od 10 godina između dvije sječe", a što smo objasnili uz Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje KKO. U Članku 3. stavku 3 predlažemo da se sadni materijal, između ostalog i paulovnije, može nabaviti i van Europske unije. Naime in vitro sadnica paulovnije se može nabaviti u Švicarskoj, Srbiji, BiH ili Kini, a poznato je da sadnica paulovnije iz Španjolske i neke vrste iz Italije ne mogu uspjevati u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kako je RH/EU članica WTO koja govori o slobodnoj trgovini, a također RH/EU ima potpisane Bilateralne ugovore o slobodnoj trgovini sa EFTA/Švicarska i CEFTA /Republika Srbija i BiH predlažemo da se omogući nabavka sadnog materijal i iz tih Trgovinskih udruženja. Nije prihvaćen Zakonom drvenastim kulturama kratkih ophodnji ("Narodne novine" br. 15/2018) člankom 2. propisno je da se drvenastim kulturama kratkih ophodnji smatraju intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju u kratkom razdoblju, najduže do osam godina. Nadalje, Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji ("Narodne novine" br. 15/2018) člankom 6. propisno je da sadni materijal mora biti proizveden na registriranom mjestu proizvodnje u Europskoj uniji. S obzirom da je Zakon propisao navedene odredbe podzakonskim aktom nije dopuštena izmjena zakonskih odredbi.
2 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK, V. POSTUPAK UPISA U UPISNIK Članak 6. stavak (3) Mišljenja smo kako pravilnik mora jasno definirati koji su dokumenti potrebni, odnosno koje informacije dokumenti moraju sadržavati. Članak 6. stavak (6) Mišljenja smo kako bi Ministarstvo kod donošenja rješenja o upisu u Upisnik trebalo propisati rok u danima za izdavanje istog. Primljeno na znanje Proizvodnja i uzgoj kultura kratkih ophodnji na području EU nije jedinstveno zakonodavno određena. Slijedom toga države članice primjenjuju različite pristupe i izdaju različitu dokumentaciju za reprodukcijski materijal vrsta kojima se osnivaju kulture kratkih ophodnji. U tom smislu nije praktično u podzakonskom aktu precizno definirati dokument koji je potreban za dokazivanje porijekla sadnog materijala jer se prihvatljivim dokumentom može smatrati račun o kupnji sadnog materijala; deklaracija proizvođača sadnog materijala; glavna svjedodžba za sadni materijal ili neki drugi dokument iz kojega je jasno vidljivo porijeklo sadnog materijala. Ministarstvo prilikom upisa Proizvođača vodi upravni postupak i donosi rješenje te su rokovi za donošenje rješenja propisani Zakonom o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/2009).