Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Smjernicama o prodajnim kanalima investicijskih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Interkapital d.d. Na što je posebno potrebno obratiti pozornost, U tom smislu, vezano za davanje općih preporuka u okviru distribucije investicijskih proizvoda, potrebno je voditi računa o tome je li društvo registrirano za navedenu pomoćnu djelatnost, može li dokazati da postupa u najboljem interesu klijenta, da upravlja adekvatno sukobima interesa koji bi mogli proizaći iz kombinacije usluga te da je uspostavilo sve kontrolne mehanizme koji osiguravaju mogućnost kontrole jesu li informacije koje se daju klijentima od strane osoba koje djeluju za račun društva korektne, jasne i ne dovode u zabludu. (adekvatno educiranje, interne kontrole, snimanje, provjere, čuvanje i kontrola materijala koji se prezentiraju klijentu itd.) Da li je potrebno da se osobe društva angažiranog na poslovima nuđenja udjela koje daju Opće preporuke za DZU registriraju i za pomoćnu uslugu „investicijskog istraživanja i analize, odnosno drugi oblici općih preporuka koje se odnose na transakcije s vrijednosnim papirima.“ ? Iz Smjernica proizlazi da se za istu pomoćnu uslugu mora registrirati i DZU. Molimo potvrdu, dodatno razjašnjenje. Odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (članak 15. st. 2) propisano je da društvo za upravljanje smije obavljati djelatnosti taksativno navedene člankom 13. tog zakona, među kojima nije navedena pomoćna usluga davanja općih preporuka u smislu članka 5. st.2. toč 5. Zakona o tržištu kapitala. Obzirom da se Smjernicama predlaže doregistracija, molimo Vas za mišljenje da li je za istu potrebna izmjena Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ili se predlaže drugačiji modalitet. Prihvaćen Primjedba se prihvaća, na način da se na točku c. dodaje iznimka: „Iznimno, društvo za upravljanje koje distribuira udjele fondova pod vlastitim upravljanjem, opće preporuke daje u okviru poslova nuđenja udjela sukladno posebnim propisima.“