Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bina-Istra PRAVILNIK Koncesionar Bina – Istra, d.d. u nastavku dostavlja prijedloge u odnosu na javnu raspravu vezanu za Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama 1) U članku 3. stavak 2 predlaže se na kraju teksta dodati riječi „cestovnog zemljišta.“ 2) U članku 5. stavak 2 predlaže se iza riječi „ulaganja korisnika“ dodati riječi „cestovnog zemljišta“. 3) U članku 8. stavak 4, uskladiti formulu prema stvarno predviđenom broju razreda koji sada nema predviđenih 10 (r=10). 4) U članku 19. stavak 1 točke 4 i 6 – uskladiti odnosno pojasniti navedene točke u kojima se navodi „razdoblje korištenja cestovnog zemljišta“ (točka 4) i „rok na koji se daje korištenje cestovnog zemljišta“ (točka 6). 5) U članku 28. stavak 1 na kraju teksta dodati riječi „ i to u stanju koje nije lošije nego u vrijeme stupanja u posjed cestovnog zemljišta.“ 6) U članku 29. stavak 1 predlaže se iza riječi „Ugovori sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika“ dodati tekst „ostaju na snazi neizmijenjeni prema tada ugovorenim uvjetima, a“. Djelomično prihvaćen PRIHVAĆEN: Prijedlozi za članak 3. stavak 2. i članak 5. stavak 2. se odnose na terminološko usklađenje te se ocjenjuju opravdanim. Prijedlog za članak 8. stavak 4. se odnosi na ispravak očigledne greške u pisanju te se ocjenjuje opravdanim. Primjedba na članak 19. stavak 1. točke 4. i 6. odnosi se na uočeno ponavljanje odredbe istovjetnog značenja u navedenim dvijema točkama. “Razdoblje korištenja cestovnog zemljišta” iz točke 4. i “rok na koji se daje korištenje cestovnog zemljišta” iz točke 6.imaju isto značenje pa se primjedba ocjenjuje opravdanom. DJELOMIČNO PRIHVAĆEN: Prijedlog dopune članka 28.stavka 1. riječima: “i to u stanju koje nije lošije nego u vrijeme stupanja u posjed cestovnog zemljišta” mogao bi uključivati i odgovovornost korisnika cestovnog zemljišta za stanje koje nastaje redovitom uporabom stvari, a koja odgovornost je općim propisima isključena. Teško je očekivati da bi objekt mogao biti u istom stanju nakon primjerice 25 godina pa je odredba članka 28. stavka 1. Pravilnika dopunjena riječima “ u neoštećenom stanju” što odgovara odredbi članka 536. Zakona o obveznim odnosima koje propisuju obveze zakupnika kod povrata stvari zakupodavcu. PRIHVAĆEN: Prijedlog dopune članka 29.stavka 1. ocjenjuje se opravdanim. Sve navedene opravdane primjedbe su unesene u konačan tekst Pravilnika.
2 INA Industrija nafte d.d. III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI, Članak 8. U članku 8. stavak (3) Pravilnika u tablici je navedeno 6 razreda, dok u formuli u stavku (4) istog članka taj raspon razreda ide do 10. Predlažemo definirati koliko je zapravo razreda. Prihvaćen Identičan odgovor kao na primjedbu Bina-Istre za predmetnu odredbu.
3 INA Industrija nafte d.d. III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI, Članak 9. U članku 9. stavak (2) u formuli nedostaje faktor odnosno osnovica za umnožak. Nije prihvaćen U članku 9.stavak 2. je navedena formula odnosno izraz “Nac/bc=N*K.U.p”. u kojem su faktori “N” I “K.U.p.” pri čemu je “N” osnovica. Ispod formule je pojašnjenje značenja faktora.
4 INA Industrija nafte d.d. III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI, Članak 10. Članak 2. kaže da su goriva i fosilna i alternativna; općenito pitanje - zašto se onda djelatnost opskrbe vozila bilo kojim energentom razlikuje u koeficijentu (alternativna goriva)? Nadalje ako se alternativna goriva prodaju samo na manjem dijelu čestice, usklađuje li se cijela naknada s koeficijentom 1,8 ili se određuje razmjerni dio koji se odnosi samo na alternativna goriva? Npr. Opskrba gorivom s trgovinom na 5.000 m2, a alternativna goriva na 100 m2 zajedničke površine. Koeficijent 1,8 za alternativna goriva nije stimulativan za razvoj ponude alternativnih goriva i pitanje je je li u skladu s nastojanjima RH i EU za poticanjem razvoja infrastrukture alternativnih goriva. Člankom 15. su definirana djelomična smanjenja naknade, ali koeficijent 1,8 je i dalje gotovo 40% viši od drugog najvišeg koeficijenta. Ovaj koeficijent svakako bi trebao biti manji od koeficijenta za ostala fosilna goriva ako se želi poticati korištenje i razvoj infrastrukture za alternativna goriva u skladu s Direktivom 2014/94/EU o razvoju infrastrukture za alternativna goriva. Djelomično prihvaćen Za izračun naknade za obavljanje prateće djelatnosti opskrbe alternativnim gorivom koristi se koeficijent na razmjerni dio površine cestovnog zemljišta na koji se postavljaju uređaji za punjenje Primjedba u odnosu na visinu koeficijenta 1,8 se ocjenjuje opravdanom pa se u konačnom prijedlogu Pravilnika isti iskazuje u vrijednosti 1,3 koji se, obzirom na malu površinu koju takvi uređaju zauzimaju, ocjenjuju opravdanim. Također, u svrhu poticanja razvoja predmetne infrastrukture, predviđena su oslobođenja odnosno umanjenja naknade iz članka 15. Pravilnika. Ovisno o površinama zemljišta koje se redovito koriste za za obavljanje drugih vrsta djelatnosti usklađeni su koeficijenti za izračun naknade za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti.
5 Autocesta Rijeka -Zagreb d.d. III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI, Članak 11. S obzirom na postojeću praksu i Ugovore poželjno je ostaviti mogućnost reguliranja početka plaćanja naknade Ugovorom. Primljeno na znanje U članku 6. stavku 1. Pravilnika sadržana je odredba da se način plaćanja naknada utvrđuje u ugovoru između pravne osobe koja upravlja javnom cestom i korisnika cestovnog zemljišta. Navedenim je ostavljena sloboda ugovaranja u svrhu prilagodbe konkretnim situacijama. Primjerice, ako se cestovno zemljište povjerava danas za izgradnju objekta koji se treba staviti u funkciju za godinu dana, ugovorom se određuje dan početka obveze plaćanja naknade kada se objekt stavi u funkciju te doista počne korištenje.
6 INA Industrija nafte d.d. III. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI, Članak 12. U članku 12. stavak (1) u formuli nedostaje faktor za zbroj, treba dodati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta. Djelomično prihvaćen Uvažavajući primjedbu, predlagatelj propisa ocjenjuje opravdanim izmjenu predmetnog članka na način da se naknada u predmetnim slučajevima izgrađenih objekata utvrđuje po ovlaštenim vještacima za procjenu nekretnina, na način propisan posebnim zakonom koji regulira procjenu vrijednosti nekretnina.
7 Autocesta Rijeka -Zagreb d.d. V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA, Članak 26. Kako se korištenje cestovnog zemljišta ugovara na dugogodišnji vremenski period s obzirom na amortizaciju izgrađenih sadržaja stoga trebalo omogućiti i zadužnicu kao instrument osiguranja, a ne ograničiti se na garanciju banke i polog novca kao jednine instrumente osiguranja. Nije prihvaćen Svrha odredbe o sredstvu osiguranja kao jamstvu za osiguranje izvršenja ugovornih obveza je upravo u osiguranju da to sredstvo bude i dovoljno učinkovito, što se za zadužnicu, na osnovi iskustava u poslovnoj praksi poduzetnika, ne može nedvojbeno tvrditi. Međutim obzirom na visinu jednogodišnje naknade i u svrhu osiguranja ugovorne slobode, u konačnom tekstu se u odredbi članka 26.stavak 1. iza riječi bez prigovora staviti točku, a ostale riječi brisati.
8 INA Industrija nafte d.d. V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA, Članak 28. U članku 28. stavak (4) u kojoj se spominje odredba o obvezi korisnika cestovnog zemljišta da za svaki dan zakašnjenja s predajom posjeda cestovnog zemljišta odnosno objekta pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom u slučaju isteka roka važenja ugovora, plati iznos predlažemo jasnije definirati ovu obvezu. Predlažemo pojasniti na temelju čega je definiran raspon postotka od 2% do 5%. Prihvaćen Obzirom na predviđenost ovršne klauzule za osiguranje ovrhe za predaju posjeda nekretnine u okviru kojeg postupka se primjenjuju sudski penali, primjedba se ocjenjuje opravdanom pa seiz istog razloga odredbe stavka 3. i 4. predmetnog članka brišu iz konačnog teksta Pravilnika, a u skladu s tim se usklađuje i odredba članka 23.stavak 2. Pravilnika.