Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nije u skladu s člankom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 71/14) i s članom 6. stavak 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Hidrografska djelatnost odnosi se i na izmjeru dubina rijeka i jezera, a ne samo na izmjeru dubina mora kako je definirano ovim pravilnikom. Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
2 Oleg Vodinelić OPĆE ODREDBE, Članak 1. Podržavam mišljenje kolege Čipčića Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
3 Tomislav Čipčić OPĆE ODREDBE, Članak 1. Obzirom da je u Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN 71/14 čl. 2.) kao i u Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018 čl. 6. st. 6.) naznačeno da se pod hidrografsku izmjeru podrazumjeva i izmjera dubina rijeka i jezera, predlažem da se isto navede i u ovaj Pravilnik, posebno uzimajući u obzir čl. 7. st. 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018). Napominjem da je od stupanja na snagu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) 22.03.2018. god. već bilo par nejasnih sutuacija kod javne nabave baš u vezi pružanja geodetskih usluga koje se odnose na izmjeru dubine rijeka i jezera. Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
4 Hrvatski hidrografski institut OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlaže se umjesto definicije m)pregled je provjera metoda mjerenja i obrade podataka u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te vrijednosti i kvalitete podataka mjerenja iz hidrografskog elaborata zamijeniti definicijom m) pregled je provjera metoda mjerenja i obrade podataka u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Umjesto definicije o) snimanje objekata u priobalju i moru je određivanje točnih pozicija objekata u priobalju i moru različitim geodetskim metodama zamijeniti definicijom o) snimanje objekata u priobalju i moru je određivanje točnih pozicija objekata u priobalju i moru različitim geodetskim metodama koje uključuje obalnu crtu najmanje do granice pomorskog dobra. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog
5 Tomislav Čipčić OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažem, sukladno mome komentaru na čl. 1. ovog Pravilnika, da se iza stavka q) doda: r) stručni geodetski poslovi vezani uz djelatnost hidrografske izmjere rijeka i jezera su poslovi pružanja geodetskih usluga koje se odnose na izmjeru dubine rijeka i jezera, geodetsko snimanje u priobalju rijeka i jezera te snimanje objekata na dnu rijeka i jezera i izradu odgovarajućih elaborata. Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
6 Hrvatski hidrografski institut Standardi djelatnosti hidrografske izmjere, Članak 3. Predlaže se brisati članak 3. stavak 3. iz razloga što se predmetni Pravilnik ne odnosi na HHI. Nije prihvaćen Iako se prijedlog Pravilnika primijenjuje na ovlaštene pravne osobe u opsegu utvrđenim člankom 1. ovoga Pravilnika, Hrvatski hidrografski institut dužan je je primjenjivati važeće standarde Međunarodne hidrografske organizacije, poštujući pravila struke u obavljanju hidrografske djelatnosti u pogledu opreme, metodologije prikupljanja i obrade, te interpretacije podataka.
7 Tomislav Čipčić Standardi djelatnosti hidrografske izmjere, Članak 4. Predlažem, sukladno mome komentaru na čl. 1. ovog Pravilnika, da se stavak 1) podstavak d) nadopuni sa: te za snimanje dubina rijeka i jezera, geodetsko snimanje u priobalju rijeka i jezera te snimanje objekata na dnu rijeka i jezera. Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
8 Hrvatski hidrografski institut Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 5. Predlaže se da članak 5. stavak 3) glasi: (3)Rješenje kojim se daje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere izdaje se na rok od tri godine. Nije prihvaćen Predlagatelj nije obrazložio razloge zbog kojih bi se rješenje kojim se daje ovlaštenje za obavljanje hidrografske djelatnosti umjesto na rok od 5 godina izdavalo na rok od 3 godine. Smatrajući od bitnog značaja smanjenje administarstivne opterećenosti kako podnositelja zahtjeva, tako i tijela nadležnog za donošenje rješenja, a uzevši u obzir kako je člankom 5. stavkom 5. prijedloga Pravilnika propisano da ovlaštena pravna osoba dužna Ministarstvu dostaviti informaciju o svakoj promjeni u udovoljavanju uvjeta ovlaštenja za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere u roku od 5 dana od nastanka iste, pri čemu se predmnijeva da tijelo nadležno za donošenje rješenja posjeduje potrebne i ažurne podatke o ovlaštenim pravnim osobama, prijedlog se ne prihvaća.
9 Tomislav Čipčić Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 5. Predlažem, sukladno mome komentaru na čl. 1. ovog Pravilnika, da se stavak 2) podstavak d) nadopuni sa: za izmjeru dubina mora, marinsku geodeziju, snimanje objekata u priobalju i moru, snimanje objekata na morskom dnu i podmorju, snimanje dubina rijeka i jezera, geodetsko snimanje u priobalju rijeka i jezera te snimanje objekata na dnu rijeka i jezera ako udovoljava uvjetima iz članaka 20., 22. stavka 2. i 25. ovog Pravilnika Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti tijekom sljedeće godine, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
10 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 6. Članak 6. stavka 3. posdtavka f) Prema odredbama Zakona o obavljanuj geodetske djelatnosti (NN 25/18) obaveza osiguranja je na fizičkoj osobi pa bi to trebalo tako i napisati, u donji tekst umetnuti tekst napisan velikim slovima: "f) Dokaz o sklopljenom osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova odnosno djelatnosti OVLAŠTENI INŽENJERI GEODEZIJE mogli učiniti naručitelju ili drugim osobama u iznosu osiguranja od najmanje 1.000.000,00 kuna u skladu s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti koje pokriva štetu iz hidrografske djelatnosti nastalu u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja ovlaštenja." Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
11 Hrvatski hidrografski institut Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 6. Predlaže se brisati stavak 4. članka 6. Nije prihvaćen Predlagatelj nije obrazložio razloge zbog kojih je potrebno brisati predmetni članak. Smatrajući od bitnog značaja smanjenje administrativne opterećenosti kako podnositelja zahtjeva, tako i tijela nadležnog za donošenje rješenja, a uzevši u obzir kako je ovlaštena pravna osoba dužna Ministarstvu dostaviti informaciju o svakoj promjeni u udovoljavanju uvjeta ovlaštenja za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere, te uzevši u obzir mogućnost vođenja elektroničkih evidencija i razmjene podataka elektroničkim putem, prijedlog se ne prihvaća.
12 Hrvatski hidrografski institut Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 7. Predlaže se izmjena članka 7. st. 2 te isti glasi: (2) Neposredni očevid obavlja stručno Povjerenstvo za očevid o čemu podnosi izvješće. Nije prihvaćen Sadržajno nema nikakve razlike u odredbi prijedloga Pravilnika i komentara predlagatelja.
13 Hrvatski hidrografski institut Ovlaštenja, razine ovlaštenja i postupak ishođenja ovlaštenja, Članak 7. Predlaže se nadopuna članka 7. stavka 1. te isti glasi: (1) Rješenje kojim se daje ovlaštenje ili odbija zahtjev za davanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere Ministarstvo donosi po neposrednom očevidu i pribavljenom mišljenju Instituta. Isto se traži s obzirom da je definirano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti članak 8. st. 1. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog
14 Hrvatski hidrografski institut Obveza izvješćivanja o obavljanju djelatnosti, Članak 10. Predlažu se izmjene u čl. 10. st. 5) te isti glasi: 5) Institut podatke sa sustava mareografa o korekcijama na hidrografsku nulu u potrebnom opsegu za obavljanje radova djelatnosti hidrografske izmjere dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi, na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, po zaprimanju obavijesti ovlaštene pravne osobe o datumu izvršenih radova. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
15 Hrvatski hidrografski institut Obveza izvješćivanja o obavljanju djelatnosti, Članak 10. Predlaže se članak 10 st. 2, f) nadopuniti te isti glasi: f)mjesto (opis i skica, te granice obuhvata radova u formi koordinatnih točaka kojima je omeđeno područje radova s iskazanom površinom izmjere u hektarima). Potrebno je za određivanje visine naknade iz čl. 31. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
16 Hrvatski hidrografski institut PREGLED I OVJERA PODATAKA IZMJERE, Članak 12. Predlaže se nadopuna st. 3 a) te isti glasi: a)hidrografski elaborat u papirnatom i elektroničkom obliku Djelomično prihvaćen Izmijenjena odredba glasi: “Hidrografski elaborat u elektroničkom obliku, a iznimno i u papirnatom obliku u skladu s potrebama ovlaštene pravne osobe”
17 Hrvatski hidrografski institut PREGLED I OVJERA PODATAKA IZMJERE, Članak 12. Predlaže se nadopuna članka 12. stavka 2 te isti glasi: (2) Zahtjev za pregled i ovjeru hidrografskog elaborata mora sadržavati: a) jedinstvenu oznaku izmjere b) ime i prezime ili naziv ovlaštene pravne osobe c) vrijeme i mjesto obavljanja radova djelatnosti hidrografske izmjere temeljem koje je izrađen hidrografski elaborat d) ime i prezime ili naziv, te prebivalište ili sjedište naručitelja radova e) naziv projekta i svrhu radova djelatnosti hidrografske izmjere f) navod radi li se o izmjeri radi izgradnje ili rekonstrukcije građevine ili drugog zahvata u prostoru za koji je prema posebnim propisima potrebno ishoditi akt prostornog uređenja ili gradnje, te u tom pogledu i ime i prezime ili naziv, te prebivalište ili sjedište investitora građevine, nositelja zahvata ili ovlaštenika koncesije na pomorskom dobru ili periodičkoj izmjeri u skladu s propisima ili izmjeri iz drugih razloga g) ime i prezime ili naziv, te prebivalište ili sjedište investitora građevine, nositelja zahvata ili ovlaštenika koncesije na pomorskom dobru i h) popis građevina, aktivnosti i zahvata u prostoru i drugih podataka iz Priloga I. Pravilnika o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja na koje se pojedinačni radovi odnose. Djelomično prihvaćen U članku 12. stavku 2. dodaje se točka e. koja glasi: “druge podatke iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika, ukoliko je do dana dostave zahtjeva došlo do promjena tih podataka.” Na ovaj način sadržani su elementi zahtjeva za pregled i ovjeru hidrografskog elaborata kako je predlagatelj HHI dodstavio u komentarima na ovu odredbu, te je ujedno usklađen sadržaj obavijesti iz članka 10. stavka 2. prijedloga Pravilnika sa člankom 12. stavkom 2. o sadržaju zahtjeva za pregledom i ovjeru hidrografskog elaborate.
18 Tomislav Čipčić PREGLED I OVJERA PODATAKA IZMJERE, Članak 12. Predlažem, sukladno mome komentaru na čl. 1. ovog Pravilnika, da se stavak 5) nadopuni sa: Za geodetsko snimanje u priobalju rijeka i jezera te snimanje objekata na dnu rijeka i jezera prostorni podaci u hidrografskom elaboratu moraju biti izrađeni u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu (HTRS96) u horizontalnom smislu, te na Hrvatskom visinskom referentnom sustavu (HVRS71) u visinskom smislu. Nije prihvaćen Članak 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti utvrđuje definiciju hidrografske djelatnosti kao primijenjene znanosti, koja uključuje izmjeru dubina mora, rijeka i jezera te ostale primijenjene aktivnosti u području hidrografske djelatnosti. Člankom 5. Zakona, podrobnije se definira primjena hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, pri čemu odredbe ovoga članka izrijekom propisuju primjenjivost na područje mora, priobalja, morskoga dna i podmorja. Nadalje, temelj za donošenje ovoga Pravilnika također ne sadrži osnovu za njegovu primjenu u području rijeka i jezera. S obzirom da postojećim Zakonom nije moguće proširiti primjenu predmetnog Pravilnika na područje rijeka i jezera, ističemo kako je u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, pri čemu će njegovo noveliranje obuhvatiti i proširenu primjenu na obavljanje hidrografske djelatnosti na područje rijeka i jezera, temeljem kojega će se pristupiti izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika, kako bi istim bila obuhvaćena i primjena hidrografske djelatnosti na rijeke i jezera.
19 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PREGLED I OVJERA PODATAKA IZMJERE, Članak 14. Potrebno je definirati stručnu spremu članova stručnog povjerenstva za pregled hidrografskih elaborata, sukladno odredbama članka 22. ovog pravilnika. Djelomično prihvaćen Izmijenjena odredba stvaka 2. ovoga članak sada glasi: "Stalno stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastavljeno je od predsjednika koji mora biti najmanje inženjer geodezije i najmanje dva člana."
20 Hrvatski hidrografski institut PREGLED I OVJERA PODATAKA IZMJERE, Članak 15. Predlaže se brisati u stavku 1) ...kao i vrijednosti i kvaliteta podataka mjerenja Predlaže se brisati u stavku 2) ... kao i vrijednosti i kvaliteta podataka mjerenja . Isto se predlaže shodno izmjeni iz čl. 2 točka m) Prihvaćen prihvaća se prijedlog.
21 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 17. Predlaže se nadopuna članka 17. stavak 1), točka f) te ista glasi: f) plovni objekt opremljen za montažu odgovarajuće opreme za izmjeru, registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe. Nije prihvaćen Predloženo je već regulirano posebnim propisima.
22 Oleg Vodinelić TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 17. prema prilogu 1 tablica 1 potrebno je zadovoljiti propisane uvjete preciznosti mjerenja. Za propisane uvjeti NIJE potrebno imati propisanu opremu u čl.17 već je moguće iste zadovoljiti i jednosnopnim dvofrekvencijskim hidrografskim dubinomjerom (postupak mjerenja je puno duži ali propisani uvjeti mogu se i više nego zadovoljiti). Isto važi i za čl.18. Nije prihvaćen U modernoj hidrografskoj praksi potpuna pretraga morskog dna i izmjera visoke rezolucije jednosnopnim dubinomjerom napuštena je kao zastarjela. U smjernicama za kontrolu kvalitete – Prilog A prijedloga Pravilnika, koji je izrađen temeljem Standarda S-44 Međunarodne hidrografske organizacije, propisano je da “postupci obrade koji su se koristili prije uvođenja višesnopnih dubinomjera (MBE) i batimetrijskih sustava LIDAR su neučinkoviti, i u smislu potrebne radne snage i u smislu vremena potrebnog za obradu velike količine podataka koju ti sustavi prikupljaju. Potrebni su postupci obrade koji omogućuju redukciju, obradu i izradu konačnog skupa podataka uz manje zahtjeve za radnom snagom i u kraćem vremenskom roku, i to održavajući integritet podataka.” No, izmjera jednosnospnim dvofrekventnim dubinomjerom dozvoljena je i moguća u slučajevima iz članka 17. stavka 2., kao i članka 18. stavka 2. prijedloga Pravilnika.
23 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 18. Predlaže se izmjena u članku 18, stavak 1) e) obzirom da prema čl. 10. st. 2 točka k) i st. 5, OPO podatke s mareografa dobiva od HHI-a t eisti glasi e) DGPS ili drugi uređaj koji omogućuje precizno 2D mjerenje pozicije u realnom vremenu. Predlaže se izmjena u f) te isti glasi: f) plovni objekt opremljen za montažu odgovarajuće opreme za izmjeru, registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 18. stavka 1. točke e. Ne prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 18. stavka 1. točke f budući je predloženo već regulirano posebnim proisima.
24 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 19. Predlaže se izmjena članak 19. stavak 1) d) i e) te isti glase: d) DGPS ili drugi uređaj koji omogućuje precizno 2D mjerenje pozicije u realnom vremenu e) plovni objekt opremljen za montažu odgovarajuće opreme za izmjeru registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 19. stavka 1. točke d. Ne prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 19. stavka 1. točke e budući je predloženo već regulirano posebnim proisima.
25 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 20. Predlažu se izmjene u čl. 20. b) i c) te isti glase: b) DGPS ili drugi uređaj koji omogućuje 2D mjerenje pozicije u realnom vremenu c) plovni objekt opremljen za montažu odgovarajuće opreme za izmjeru registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 20. stavka 1. točke b. Ne prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 20. stavka 1. točke c budući je predloženo već regulirano posebnim proisima.
26 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 21. Predlaže se nadodati u st. 3 h) plovni objekt registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe. Djelomično prihvaćen Izmijenjena odredba sada glasi: "odgovarajući plovni objekt", s obzirom da je predloženo već regulirano posebnim propisima.
27 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 21. Predlaže se nadodati u st. 2 h) plovni objekt registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe. Djelomično prihvaćen Izmijenjena odredba sada glasi: "odgovarajući plovni objekt", s obzirom da je predloženo već regulirano posebnim propisima.
28 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 21. čl. 21, st. 2 predlaže se izmjena u d) te isti glasi: d) uređaj za istraživanje geološke građe morskog dna: „sparker“ s vertikalnom rezolucijom do 0.25 m, radnom frekvencijom uređaja u rasponu od 0.3 kHz do 1.2 kHz, maksimalne energije do 1.2 kJ i ponavljanjem pulsa do 6 puta u sekundi. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
29 Hrvatski hidrografski institut TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 21. Predlaže se izmjena u čl. 21, st. 1) d) te isti glasi: d) uređaj za istraživanje geologije morskog dna: geološko-strukturni dubinomjer (SBP – Sub Bottom Profiler) ili parametarski geološko-strukturni dubinomjer (PSBP – Parametric Sub Bottom Profiler) ili geološko-strukturni dubinomjer katamaran (SBP – Sub Bottom Profiler Catamaran – UNIBOOM) ili sličan s vertikalnom rezolucijom do 0.15 m, radnom frekvencijom uređaja u rasponu od 1 kHz do 10 kHz, maksimalne energije do 500 J i ponavljanjem pulsa do 6 puta u sekundi. Predlaže se nadodati g) plovni objekt registriran za gospodarsku djelatnost i odgovarajuće kategorije plovidbe. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za izmjenama članka 21. stavka 1. točke d. Prihvaća se prijedlog za dodavanjem nove točke g. koja sada glasi: "odgovarajući plovni objekt". Ne prihvaća se prijedlog za proširenjem odredbe ove točke u dijelu koji pobliže opisuje namjenu plovnog objekta i kategoriju plovidbe, budući je predloženo već regulirano posebnim proisima.
30 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 22. Članak 22. stavka 1. podstavka a), tekst se mijenja tako da glasi: "a) 1 zaposlenik VSS geodetske struke koji je ovlašteni inženjer geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju" Članak 22. stavka 1. podstavka b), tekst se mijenja tako da glasi: "b) 1 zaposlenika najmanje SSS geodetske struke" Obrazloženje: Ako se pod a) navodi isključivo ovlašteni inženjer geodezije onda osoba pod b), sukladno odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), može biti jedino geodetske struke i obavezno upisna u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Članak 22. stavka 2. podstavka a), tekst se mijenja tako da glasi: "a) 1 zaposlenik VSS geodetske struke koji je ovlašteni inženjer geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju" Članak 22. stavka 2. podstavka b), tekst se mijenja tako da glasi: "b) 1 zaposlenika najmanje SSS geodetske struke" Obrazloženje: Ako se pod a) navodi isključivo ovlašteni inženjer geodezije onda osoba pod b), sukladno odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), može biti jedino geodetske struke i obavezno upisna u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
31 Jasmina Jurinčić TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI, Članak 22. Sukladno rješenju o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije uz VSS dodati i VŠS geodetske struke koji je ovlašteni inženjer geodezije. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
32 Hrvatski hidrografski institut UVJETI I NAČIN NADZORA OBAVLJANJA DJELATNOSTI HIDROGRAFSKE IZMJERE, Članak 29. Predlaže se nadopuna članka 29. stavkom 4) te isti glasi: (4) Povjerenstvo za stručni nadzor može u svakom trenutku izvršiti stručni nadzor u sjedištu ovlaštene pravne osobe ili terenskom provjerom mjesta obavljanja radova. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
33 Hrvatski hidrografski institut UVJETI I NAČIN NADZORA OBAVLJANJA DJELATNOSTI HIDROGRAFSKE IZMJERE, Članak 29. Predlaže se izmjena st. 1 i isti glasi: (1) Za obavljanje stručnog nadzora Institut imenuje stalno Povjerenstvo za stručni nadzor koje se sastoji od najmanje tri stručna djelatnika Instituta. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
34 Hrvatski hidrografski institut PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 33. Pravilnikom nije riješeno prelazno razdoblje od prestanka važenja starog Pravilnika i početak važenja novog Pravilnika. Prihvaćen Članak 33. prijedloga Pravilnika izmijenjen je i dopunjen na način da sada glasi: "Pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlaštene za obavljanje hidrografskih djelatnosti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) mogu nastaviti obavljati poslove do isteka valjanosti ovlaštenja u skladu s uvjetima tih ovlaštenja. Ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika na zahtjev steći rješenje o davanju ovlasti za obavljanje hidrografske djelatnosti na razdoblje od najviše 12 mjeseci prema uvjetima iz Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) pri čemu se hidrografski elaborati tih ovlaštenih i pravnih osoba ne dostavljaju na pregled i ovjeru."
35 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 33. S obzirom da je za dobivanje suglasnosti prema ovom pravilniku potrebno više opreme nego je bilo definirano sadašnjim pravilnikom potrebno je dati duži rok za prilagodbu tvrtki koje sada posjeduju ovlaštenje (2 godine). Djelomično prihvaćen Članak 33. prijedloga Pravilnika izmijenjen je i dopunjen na način da sada glasi: "Pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlaštene za obavljanje hidrografskih djelatnosti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) mogu nastaviti obavljati poslove do isteka valjanosti ovlaštenja u skladu s uvjetima tih ovlaštenja. Ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika na zahtjev steći rješenje o davanju ovlasti za obavljanje hidrografske djelatnosti na razdoblje od najviše 12 mjeseci prema uvjetima iz Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) pri čemu se hidrografski elaborati tih ovlaštenih i pravnih osoba ne dostavljaju na pregled i ovjeru."
36 Oleg Vodinelić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 33. Mišljenja sam da bi tvrtkama koje dugo godina imaju ovlaštenje trebalo omogućiti period za prilagodbu u vremenu od 3 godine kako bi mogle skupiti sredstva za nabavku potrebne opreme. Djelomično prihvaćen Članak 33. prijedloga Pravilnika izmijenjen je i dopunjen na način da sada glasi: "Pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlaštene za obavljanje hidrografskih djelatnosti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) mogu nastaviti obavljati poslove do isteka valjanosti ovlaštenja u skladu s uvjetima tih ovlaštenja. Ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika na zahtjev steći rješenje o davanju ovlasti za obavljanje hidrografske djelatnosti na razdoblje od najviše 12 mjeseci prema uvjetima iz Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (“Narodne novine”, br. 162/98.) pri čemu se hidrografski elaborati tih ovlaštenih i pravnih osoba ne dostavljaju na pregled i ovjeru."
37 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK, Prilog I. Prilog I Tablica 1 Tu je definirana horizontalna i vertikalna točnost podataka. Ukoliko je definirana točnost podataka, nije potrebno definirati i način mjerenja i opremu kojom se može dobiti tražena točnost. Uz svu navedenu opremu u Posebnim uvjetima dovoljne je horizontalna točnost od 2 m, a vertikalna 0.25 m (na dubini od 5m). Ovakvu točnost moguće je dobiti i bez sve opreme navedene u članku 17. ovog pravilnika. Primljeno na znanje Pored točnosti mjerenih podataka kako su utvrđeni ovom Tablicom i Priloga I. prijedloga Pravilnika, potrebno je utvrditi i uređaje i opremu kako bi se zadovoljio kriterij "potpune pretrage morskoga dna", osobito u području Posebnih uvjeta, na koje se predlagatelj komentara poziva.
38 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK, SMJERNICE ZA KONTROLU KVALITETE - PRILOG   A „Postupci obrade koji su se koristili prije uvođenja višesnopnih dubinomjera (MBE) i batimetrijskih sustava LIDAR su neučinkoviti, i u smislu potrebne radne snage i u smislu vremena potrebnog za obradu velike količine podataka koju ti sustavi prikupljaju. Potrebni su postupci obrade koji omogućuju redukciju, obradu i izradu konačnog skupa podataka uz manje zahtjeve za radnom snagom i u kraćem vremenskom roku, i to održavajući integritet podataka.“ Pravilnikom treba definirati točnost podataka, a ne na temelju procjene učinkovitosti odrediti opremu s kojom se može dobiti zadana točnost. Primljeno na znanje Prilogom I Tablicom 1 prijedloga Pravilnika utvrđena je točnost podatka za pojedine kategorije izmjere. U pogledu tehničkih uvjeta kojima ovlaštena pravna osoba mora udovoljavati za ovlaštenje određene razine, u člancima 17., 18., 19. i 20. prijedloga Pravilnika propisano je da ovlaštena pravna osoba mora imati najmanje propisanu kalibriranu i tehnički ispravnu opremu koja omogućuje točnost mjerenih podataka prema Tablici 1 iz Priloga I. ovoga Pravilnika. U skladu s navedenim, nema zapreke da pored propisane opreme iz navedenih članaka, ovlaštena pravna osoba posjeduje i primjenjuje i drugu suvremenu opremu koja udovoljava propisanoj točnosti, primjerice batimetrijskih sustava LIDAR.