Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija III. SREDNJOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 10. Članak 10. stavak 2. Uredbe nije u skladu s člankom 12. stavkom 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 – dalje: Zakon) kojim je propisano da plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, a plan razvoja jedinice lokalne samouprave Gradska skupština Grada Zagreba, odnosno općinsko vijeće, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća. Obzirom je Uredba podzakonski akt koji se donosi temeljem Zakona, odredbe Uredbe ne bi smjele biti u suprotnosti sa odredbama Zakona. Predlaže se članak 10. stavak 2. Uredbe uskladiti s člankom 12. stavak 3. Zakona. Prihvaćen Članak 10. stavak 2 je izmijenjen u skladu s primjedbom i sada glasi: Razvojni planovi su srednjoročni akti strateškog planiranja koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2 Primorsko-goranska županija III. SREDNJOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 11. Nije moguće napraviti procjenu fiskalnog učinka za regionalni razvojni plan kao srednjoročni akt strateškog planiranja koji se donosi na razdoblje od pet do deset godina, budući da se proračun jedinice područne (regionalne) samouprave donosi za razdoblje od godinu dana s projekcijama za naredne dvije godine. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Naime, moguće je napraviti indikativni financijski plan s procjenom potrebnih financijskih sredstava za realizaciju ciljeva. Sukladno navedenom članak 11. stavak 1., točka g. je izmijenjen i sada glasi: Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja.
3 Primorsko-goranska županija III. SREDNJOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 14. Članak 14. stavak 1. Uredbe nije u skladu s člankom 38. stavak 5. Zakona kojim je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja iz članka 23. i 25. ovog Zakona (lokalni i regionalni razvojni planovi) predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje odlučuje o prijedlogu. Obzirom je Uredba podzakonski akt koji se donosi temeljem Zakona, odredbe Uredbe ne bi smjele biti u suprotnosti sa odredbama Zakona. Podnaslov ispred članka 14. Uredbe i glasi „Pokretanje postupka izrade srednjoročnih akata strateškog planiranja“ pa se u tom smislu predlaže članak 14. stavak 1. Uredbe uskladiti s člankom 38. stavak 5. Zakona. Prihvaćen Članak 14. stavak 1. izmijenjen je u skladu s primjedbom i sada glasi: Lokalni i regionalni razvojni planovi izrađuju se na osnovu odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
4 Primorsko-goranska županija III. SREDNJOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 16. Člankom 23. stavak 6. Zakona propisano je da tijelo zaduženo za izradu regionalnog plana razvoja putem regionalnog koordinatora jednom godišnje izvješćuje Koordinacijsko tijelo o provedbi plana razvoja. Izvještavanje o regionalnom razvojnom planu Zakonom je propisano putem regionalnog koordinatora pa nema smisla se regionalnom koordinatoru to isto izvješće prethodno dostavlja na mišljenje uz mogućnost predlaganja mjera za otklanjanje uočenih zastoja u provedbi. Također se regionalnog koordinatora „stavlja“ iznad županije kao institucije u pogledu traženja prethodnog mišljenja na izvješće. Analogiju vezano za izvještavanje o napretku nacionalnog razvojnog plana nije u konkretnom slučaju moguće primijeniti na regionalni razinu odnosno na regionalne razvojne planove. Smatramo da se ne mogu preslikati odredbe iz stavka 1. do 4. u članku 16. Uredbe na regionalnu samoupravu budući da je Koordinacijsko tijelo središnje tijelo državne uprave, odnosno ministarstvo, a regionalni koordinator je pravna osoba osnovana od strane županije. Prihvaćen Članak 16., stavak 1., 2. i 7. izmijenjeni su u skladu s prijedlogom i sada glase: (1) Nositelj izrade nacionalnog plana iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz nacionalnog plana jednom godišnje podnosi Vladi. (2) Nositelj izrade razvojnog plana iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz razvojnog plana jednom godišnje podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. (7) Zajednička načela, kriteriji i standardi provedbe postupaka vrednovanja srednjoročnih akata strateškog planiranja propisat će se Pravilnikom, sukladno članku 48. stavku 4. Zakona.
5 Primorsko-goranska županija III. KRATKOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 18. Nije moguće napraviti procjenu fiskalnog učinka za provedbeni program jedinica područne (regionalne) samouprave koji se donosi na razdoblje od četiri godine, budući da se proračun jedinice područne (regionalne) samouprave donosi za razdoblje od godinu dana s projekcijama za naredne dvije godine. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Naime, moguće je napraviti indikativni financijski plan s procjenom potrebnih financijskih sredstava za realizaciju ciljeva. Sukladno navedenom članak 18. stavak 1., točka h. je izmijenjen u skladu s primjedbom i sada glasi: Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata i procjena fiskalnog učinka, sukladno propisu o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka.
6 Primorsko-goranska županija III. KRATKOROČNI AKTI STRATEŠKOG PLANIRANJA, Članak 28. Budući da su županije nositelj razvoja na svojem području i njihova predstavnička tijela donose dokumente strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kao i njihove izmjene/dopune, potreba revizije odnosno ažuriranja takvih dokumenta bi obavezno prethodno trebala biti odobrena od strane županija, a regionalni koordinatori kao provedbeno tijelo mogu koordinirati proces revizije odnosno ažuriranja. Predlaže se stavak 5. članka 28. Uredbe za regionalnu razinu uskladiti s postupkom za nacionalnu razinu propisanom u stavcima 1. do 4. članka 28. Uredbe. Prihvaćen U skladu sa čl. 33. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) Koordinacijsko tijelo u suradnji s regionalnim koordinatorima, utvrđuje usklađenost akata strateškog planiranja iz članka 23. ovoga Zakona, s Nacionalnom razvojnom strategijom odnosno strategijama. Članak 28., stavak 5. je izmijenjen je u skladu s primjedbom i Zakonom te sada glasi: Koordinacijsko tijelo će, u suradnji sa regionalnim i lokalnim koordinatorima, pripremiti i dostaviti jedinicama područne (regionalne) samouprave popis akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je potrebno revidirati ili staviti izvan snage do 31. prosinca 2020. godine.