Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Predlažemo da se u sklopu izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina osobe s invaliditetom oslobodi od obveze plaćanja poreza na promet nekretninama ili smanjenje porezne stope za kupnju nekretnine namijenjene stanovanju pod uvjetom da ista nije pristupačna. Obrazloženje: Stambene jedinice u pravilu nisu u potpunosti prilagođene za kretanje osoba s invaliditetom, što se u pravilu odnosi na starija godišta izgradnje, ali se često odnosi i na novije građevine. U takvim slučajevima osobe zbog svog invaliditeta imaju prepreke i teškoće u nesmetanom kretanju i prilazu svom stambenom prostoru te su primorane uložiti dodatna financijska sredstva da bi kupljenu nekretninu za stanovanje učinile pristupačnom. Mišljenja smo da bi shodno visini troškova potrebnih za prilagodbe u svrhu osiguravanja pristupačnosti stambenog prostora, osobe s invaliditetom trebalo osloboditi obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, odnosno umanjiti poreznu obvezu. U svrhu izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i otklanjanja diskriminacije, potrebno je prethodno utvrditi vrste potrebnih preinaka stambenog prostora obzirom na vrstu i stupanj invaliditeta te potrebna financijska sredstva za iste i to od strane stručnog tijela, a u dogovoru s osobom s invaliditetom. Nije prihvaćen Cilj porezne reforme je pojednostavljenje poreznih propisa. Stoga se u poreznim propisima predlaže smanjenje poreznih stopa uz ukidanje oslobođenja.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažemo da se u sklopu izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina osobe s invaliditetom oslobodi od obveze plaćanja poreza na promet nekretninama ili smanjenje porezne stope za kupnju nekretnine namijenjene stanovanju pod uvjetom da ista nije pristupačna. Obrazloženje: Stambene jedinice u pravilu nisu u potpunosti prilagođene za kretanje osoba s invaliditetom, što se u pravilu odnosi na starija godišta izgradnje, ali se često odnosi i na novije građevine. U takvim slučajevima osobe zbog svog invaliditeta imaju prepreke i teškoće u nesmetanom kretanju i prilazu svom stambenom prostoru te su primorane uložiti dodatna financijska sredstva da bi kupljenu nekretninu za stanovanje učinile pristupačnom. Mišljenja smo da bi shodno visini troškova potrebnih za prilagodbe u svrhu osiguravanja pristupačnosti stambenog prostora, osobe s invaliditetom trebalo osloboditi obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, odnosno umanjiti poreznu obvezu. U svrhu izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i otklanjanja diskriminacije, potrebno je prethodno utvrditi vrste potrebnih preinaka stambenog prostora obzirom na vrstu i stupanj invaliditeta te potrebna financijska sredstva za iste i to od strane stručnog tijela, a u dogovoru s osobom s invaliditetom. Nije prihvaćen Cilj porezne reforme je pojednostavljenje poreznih propisa. Stoga se u poreznim propisima predlaže smanjenje poreznih stopa uz ukidanje oslobođenja.
3 Božica Horvat PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se Zakonom ponovo omogući oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina za određene skupine, osobito za kupnju prve nekretnine uz propisane uvjete o njezinoj veličini i vrijednosti. Uvrštavanje ove mogućnosti predlažem neovisno o tome hoće li stopu poreza propisati država ili će sukladno prijedlogu Udruge gradova dopustiti određivanje stope na lokalnoj razini. Pad broja poreznih obveznika koji su kupili nekretninu za čak 12 tisuća (s 254 tisuće u 2016. na 242 tisuće u 2017. godine) ne može se smatrati beznačajnim, osobito jer se događa u uvjetima gospodarskog rasta i pada stope nezaposlenosti. Ovaj pad nije opravdano pripisati isključivo ubrzanoj kupnji prve nekretnine krajem 2016. godine jer je tada broj poreznih obveznika koji su koristili pravo na oslobađanje skočio za samo tri tisuće (s 9.130 obveznika u 2015. godini na 12.320 obveznika u 2016.), a isto tako neki su krajem 2016. godine odgodili kupnju čekajući niži porez na promet nekretnina u 2017. godini kao što ste i sami naveli u točki 2.3. pa pad od 12 tisuća poreznih obveznika postaje još značajniji. Iz navedenoga može se zaključiti da zaključak kako ukidanje ovog oslobođenja "nije dovelo do poremećaja na tržištu nekretnina" iz točke 5.1.15 ne odgovara stvarnom stanju ili nije dovoljno dobro argumentiran. Iako je promjenama početkom 2017. godine sprječena diskriminacija onih koji su pri kupnji prve nekretnine morali platiti porez na dodanu vrijednost, u kombinaciji s novim sustavom subvencioniranja kamata na stambene kredite došlo je do diskriminacije svih onih koji prvu nekretninu ne kupuju putem stambenog kredita, često zato što nemaju stalno radno mjesto. Od bilo kakvih subvencija/oslobođenja prilikom kupnje nekretnine sada su isključeni svi oni koji su novac za nekretninu prikupili kroz višegodišnji rad na prekarnim poslovima, privremenim radom u inozemstvu tijekom gospodarske krize, posudivši novac od roditelja, rodbine ili prijatelja, ili prodajući neku drugu manju imovinu kako bi si osigurali prvi stambeni prostor. U 2017. godini odobreno je samo 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kamata na stambene kredite što znači da je neki vid podrške pri kupnji prve nekretnine dobilo 75% manje poreznih obveznika nego u 2015. godini. S obzirom na to da je Hrvatska među zemljama u kojima mladi najdulje ostaju s roditeljima ovaj podatak je vrlo zabrinjavajuć. Sama činjenica da su neki porezni obveznici krajem 2016. godine imali potrebu požuriti s tako važnom odlukom kao što je kupnja nekretnine pokazuje koliko im je oslobođenje od poreza bilo važno. Također oslobođenje od poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine pokazuje se kao jedna od dobrih demografskih mjera jer se oslobođenje događa brzo, jednokratno i uz minimalnu neizvjesnost. Nastavno na navedeno predlažem da se razmotri način ponovnog uvođenja oslobođenja na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine do određene vrijednosti i veličine (ovisno o broju članova obitelji) ili alternativno uvođenje drugog oblika subvencija za one koji prvu nekretninu ne kupuju putem stambenog kredita kako ne bi bili diskrimirani u odnosu na osobe koje imaju mogućnost doći do stambenog kredita. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, br. 69/97., 153/02., 22/11. i 143/14.), koji je bio na snazi do 31. prosinca 2016. godine, bilo je propisano da građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina. Međutim, građani koji su vlastito stambeno pitanje rješavali kupnjom nekretnine čija je isporuka oporeziva porezom na dodanu vrijednost (nove nekretnine i nekretnine kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine) istog poreza nisu mogli biti oslobođeni, što je iste skupine stjecatelja dovodilo u neravnopravan položaj ovisno o vrsti nekretnine koju stječu. Slijedom navedenog, a s ciljem pravednijeg oporezivanja i izbjegavanja daljnjeg nejednakog postupanja u odnosu na građane koji rješavaju vlastito stambeno pitanje kupnjom nekretnine na koju se plaća porez na dodanu vrijednost i koji tog poreza ne mogu biti oslobođeni, u Zakonu o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, br. 115/16.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017., više nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Kao kompenzacijska mjera svim poreznim obveznicima smanjena je stopa poreza na promet nekretnina s 5% na 4%, a Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina propisat će se dodatno smanjenje stope poreza na promet nekretnina za 1 postotni bod (na 3%). Ponovno uvođenje navedenog oslobođenja ne bi dovelo do postizanja jednog od osnovnih ciljeva porezne reforme (izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava) nego do ponovne diskriminacije dijela građana koji vlastito stambeno pitanje rješavaju kupnjom nekretnine koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Nadalje, napominjemo da uvođenje subvencija za građane koji prvu nekretninu ne kupuju putem stambenog kredita kako isti ne bi bili diskriminirani u odnosu na građane koji imaju mogućnost doći do stambenog kredita nije predmet Zakona o porezu na promet nekretnina. Navedeni prijedlog nije moguće usvojiti i implementirati u Zakon o porezu na promet nekretnina iz istih razloga iz kojih je ukinuto oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje (došlo bi do diskriminacije određenog dijela građana).
4 Udruga gradova u RH PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U 2.3. - obzirom da se tijekom 2016. godine prilikom smanjenja stope PPN sa 5 na 4% dogodilo usporavanje tržišta zbog očekivanja niže stope, smatramo da će se jednako usporavanje dogoditi od ove najave do početka 2019. godine ili prema kraju 2019. godine u očekivanju daljnjeg smanjenja stope PPN. Za razliku od 2016. godine kada je najavljeno ukidanje olakšica imalo kompenzacijski učinak na održavanje tekuće razine prometa nekretninama (potaknuto je kupovanje prve nekretnine prije stupanja zakona na snagu), ovom prilikom takvog kompenzacijskog učinka neće biti zbog čega će se usporavanje dogoditi odmah s izravnim učinkom na prihode lokalnih jedinica. U slučaju da zakonodavac ne odluči odgovornost za stopu PPN prenijeti na lokalne jedinice, s gornjom granicom na postojećoj stopi od 4%, lokalnim jedinicama treba osigurati kompenzacijska sredstva za prouzročene promjene na tržištu. Propisivanje kompenzacijskih mjera ne bi trebalo predstavljati problem predlagatelju koji očekuje rast prihoda od PPN, u kojem slučaju kompenzacijske mjere neće biti potrebne. Nije prihvaćen Odredbom članka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, a navedena odredba se Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina neće mijenjati. Na temelju podataka Porezne uprave procijenjeno je da će se kao rezultat provedbe izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina (smanjenje stope poreza na promet nekretnina sa 4% na 3%) proračuni jedinica lokalne samouprave smanjiti za oko 100 milijuna kuna. Naime, cilj izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina je daljnje porezno rasterećenje prometa nekretnina kako bi se dodatno rasteretilo kupce koji se odluče na stjecanje nekretnina. Sredstva za kompenzaciju nisu predviđena u državnom proračunu ali napominjemo da će se u sklopu porezne reforme mijenjati i Zakon o porezu na dohodak kojim će se propisati obveza jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici kampu kako bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu s fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja.
5 Udruga gradova u RH PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U 2.2. predlaže se odrediti raspon stopa unutar kojih će lokalne jedinice određivati stopu PPN-a. Obrazloženje - Porez na promet nekretnina je prihod jedinica lokalne samouprave, a predmet oporezivanja i stopu određuje središnja vlast što se u međunarodnom benchmarkingu ocjenjuje niskim ocjenama. Propisivanjem raspona stopa omogućava se lokalnim jedinicama da poreznim politikama aktivno utječu na upravljanje nekretninama na njihovom području te sukladno potrebama dinamiziraju nekretninsko tržište iznad razine koju bi omogućilo fiksno propisivanje stope od 3%. Predloženo rješenje dodatno dinamizira tržiše nekretnina, popravlja međunarodni rating lokalne autonomije, a provodi se i usklađenje s odlukama Ustavnog suda U-II-577/2002 i U-I-4637/2014. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog ne bi doveo do postizanja nekih od osnovnih ciljeva porezne reforme (stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav te pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije). Određivanje raspona unutar kojeg bi jedinice lokalne samouprave mogle same određivati stopu poreza na promet nekretnina podrazumijevalo bi stalnu razmjenu podataka između nadležnih poreznih tijela: Porezne uprave i jedinica lokalne samouprave, što bi postupak utvrđivanja porezne obveze učinilo izuzetno skupim. Uz to, prihvaćanje navedenog prijedloga zahtijevalo bi značajne zahvate u informacijski sustav Porezne uprave jer bi bilo potrebno predvidjeti mogućnost drugačije porezne stope za svaku jedinicu lokalne samouprave što sustav danas ne podržava i za što nisu predviđena sredstva u državnom proračunu.
6 Udruga gradova u RH PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Nejasno je kako će smanjenje stope PPN utjecati na rješavanje zemljišno-knjižnog stanja. Molimo obrazloženje. Primljeno na znanje Smanjenje stope poreza na promet nekretnina, osim poreznog rasterećenja, indirektno dovodi i do pozitivnog pomaka u poticaju da se prijave svi prometi nekretnina te da se i na taj način potakne sređivanje zemljišno-knjižnog stanja.