Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o radionicama za tahografe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tahograf d.o.o. PRAVILNIK, OBRAZAC Komentar: Već smo rekli da u modernoj informatičkoj tehnologiji obrasce treba izbjegavati i općenito svesti ih na najmanju moguću mjeru. Ako isti negdje i moraju postojati - poput Kontrolnog lista ili Potvrde, onda isti moraju biti prazni (ne smiju biti predštampani) i svi podaci na njima moraju biti ispisani direktno iz informatičkog sustava (Potvrda) ili kao pomoćni obrasci koji služe kao podsjetnik za popunjavanje rukom u tehnološkom postupku - poput Kontrolnog lista. Ne treba im nikakva posebna zaštita, numeriranje obrazaca i slični detalji - zaštita se vrši elektroničkim potpisima unutar računala. Ne poskupljujte postupak ispitivanja tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
2 Tahograf d.o.o. Obveza obavještavanja, Članak 26. Prijedlog novog teksta članka: (1) Aplikacija za evidenciju ispitivanja tahografa mora omogućiti uvid i izvještavanje: - o obavljenim ispitivanjima tahografa najmanje: po vrsti tahografa, po datumu ispitivanja, po tehničarima koji su obavili ispitivanje - o uočenim manipulacijama na tahografima namjanje po: po vrsti tahografa, po datumu ispitivanja, po tehničarima koji su obavili ispitivanje, po prijevoznicima (2) Tehničar mora prilikom svih pročitanih grešaka na digitalnom tahografu i pametnom tahografu, iste šifrom zapsiati u Aplikaciju. (3) U slučaju sumnje na uočenu manipulaciju na tahografu, tehničar je dužan istu označiti i opisati u Aplikaciji. (4) Aplikacija je dužna omogućiti automatsko slanje traženih izvješća iz ovog članka prema nadležnim inspekcijskim službama. Prihvaćen Prihvaćen
3 Tahograf d.o.o. Ispitivanje ograničivača brzine, Članak 24. Komentar: Predlaže se brisanje stavka 5. jer su dimenzije naljepnice i izgled same naljepnice propisane u članku 16.. Prihvaćen Prihvaćen
4 Tahograf d.o.o. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Prijedlog novog teksta članka: (1) U slučajevima zamjene digitalnog ili pametnog tahografa radionica je dužna pokušati kopirati podatke pohranjene na tahografu. Radionica je dužna kopiju kopiranih podataka predati prijevozniku na elektroničkom mediju. Ako se podaci iz starog digitalnog ili pametnog tahografa ne mogu fizički kopirati radionica je o tome dužna napraviti pismenu zabilješku i predati je prijevozniku. Radionica je zabilješku o nemogućnosti kopiranja podataka dužna napraviti i u svom elektroničkom sustavu prilikom ispitivanja novo ugrađenog digitalnog ili pametnog tahografa. (2) Radionica je dužna sve kopirane podatke čuvati u elektroničkom obliku. Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se na nikakav način mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama. Prihvaćen Prihvaćen
5 Tahograf d.o.o. Kalibriranje, Članak 18. Komentar: Sukladno prije rečenom (komentar uz članak 15. o postojanju pojmova "ispitivanje" i "kalibracija") predlaže se brisanje cijelog članka! Prihvaćen Prihvaćen
6 Tahograf d.o.o. Provjera i pregled, Članak 17. Komentar. Predlažemo modernizaciju cijelog članka i opet samo djelomično navodimo radnje koje se moraju napraviti na pametnim tahografima. Prihvaćen Prihvaćen
7 Tahograf d.o.o. Provjera i pregled, Članak 17. Prijedlog novog teksta članka: (1) Provjera i pregled je kontrolni postupak koji se obavlja na motornom vozilu koje ima ugrađen tahograf u okviru postupka ispitivanja tahografskog uređaja. (2) Pregledom se provjerava ispravnost tvorničkih ili serviserskih naljepnica i plombi na analognim i digitalnim tahografima po cijelom tahografskom sustavu, a nakon svakog ispitivanja tahografa radionica postavlja nove plombe sa žigovima na rastavljivim dijelovima transmisije tahografa i naljepnicu s osnovnim karakteristikama vozila i tahografa. Na pametnom tahografu radionica smije postaviti samo plombe s tipnim odobrenjem za taj tip tahografa. (3) Posebno se osiguravaju, tj. postavljaju plombe sa žigovima na slijedeća mjesta na transmisiji tahografa i jedinici u vozilu: - između mjenjača (ili drugog čvrstog dijela vozila) i senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog) - između senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog) i konektora kabla (elektroničkog ili mehaničkog) - između kabla (elektroničkog ili mehaničkog) i spoja s tahografom – jedinice u vozilu - sva mjesta na tahografu – jedinici u vozilu, predviđena od samog proizvođača tahografa za plombiranje nakon periodičnog ispitivanja, koja onemogućavaju neovlašteno otvaranje tahografa i promjenu bilo koje njegove karakteristike. (4) Radionica za tahografe ne skida i ne mijenja plombe postavljene od strane proizvođača tahografa, odnosno radionice ovlaštene za servisiranje tahografa postavljenih na mjestu otvaranja kućišta tahografa. U slučaju nedostajanja ili oštećenosti pojedinih tvorničkih plombi ili naljepnica, radionica ne smije obaviti ispitivanje tog tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
8 Tahograf d.o.o. Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Komentar. Cijeli članak je potrebno modernizirati i detaljno opisati sadržaj Potvrde. Stoga predlažemo potpuno novi članak. također sugeriramo da se svi obrasci ne propisuju kao ste ih zamislili u prijedlogu Pravilnika već da isti budu prazni (bjanko obrasci) koji se popunjavaju računalom nakon unosa podataka u računalo. Za zaštitu podataka nisu bitni numerirani ili unaprijed otisnuti obrasci već podaci koje se štite unutar informatičkog sustava. I u ovom članku ste potpuno nepotrebno (još jednom) utvrdili da ispitivanje tahografa (Potvrda) vrijedi svega godinu dana (vaš stavak 9.). Nepotrebno, a sve je objašnjeno u prethodnim komentarima. Predlaže se potpuno novi članak: Prihvaćen Prihvaćen
9 Tahograf d.o.o. Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Prijedlog novog teksta članka: (1) Potvrda o ispitivanju tahografa izrađuje se isključivo preko Aplikacije i mora sadržavati sljedeće podatke: a) o radionici: - naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice - ime tehničara koji je izvršio ispitivanje - broj kartice radionice, ako se radi o ispitivanju digitalnog ili pametnog tahografa. b) o vozilu: - vlasnik i/ili korisnik vozila (naziv ili ime i prezime, IOB i adresa) - marka, tip, model vozila - VIN oznaka ili broj šasije vozila - registracijska oznaka (ako postoji) - stanje brojača kilometara - dimenzije guma i djelatni opseg kotača - izmjereni tlak u pogonskim gumama - konstanta vozila w izražena u okr/km ili imp/km - vrsta ograničivača brzine i podešena brzina vmax c) o tahografu: - vrsta tahografa (analogni, digitalni ili pametni) - marka tahografa, tip i serijski broj istoga - konstanta tahografa „k“ izražena u okr/km ili imp/km d) o obavljenim ispitivanjima: - vrsta ispitivanja (analogni, digitalni ili pametni i provjera ograničivača brzine) - datum i vrijeme završetka ispitivanja - ime i prezime tehničara koji je obavio ispitivanje (2) Svi podaci iz stavka 1. ovog članka upisuju se u Aplikaciju, nakon čega se ispisuje potvrda o ispitivanju tahografa. Potvrda o ispitivanju tahografa je kontrolno numerirani obrazac na samoljepljivom papiru. (3) Na samoj potvrdi je izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu sa značajkama bitnim za upotrebu tahografu, izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu za najveću brzinu na koju je podešen ograničivač brzine (ako ista postoji) i izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu za konstantu tahografa „k“ (lijepi se samo u unutrašnjosti analognih tahografa). (4) Naljepnice iz stavka 3. ovog članka lijepe se na tvornički predviđena mjesta na vozilu za postavljanje tahografskih naljepnica, a ako ista nisu predviđena na vozilu onda na unutrašnji rub zadnjeg nosača krova vozačkih vrata ili na neki drugi nepokretni dio vozila. Na naljepnicu se ispisuje naziv radionice koja je obavila ispitivanje, a preko naljepnica se postavlja samoljepljiva zaštitna folija. (5) Potvrda se ispisuje u dva primjerka od kojih se original potvrde, nakon lijepljenja naljepnica iz stavka 3. ovog članka predaje vozaču, a kopija potvrde se arhivira uz kontrolni list iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika. (6) Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa je najmanjih dimenzija 43 mm × 73 mm, a naljepnice za označavanje konstante tahografskog uređaja „k“ i najveće brzine na koju je podešen ograničivač brzine su dimenzija 26 mm × 15 mm. (7) Poslije svakoga ispitivanja tahografa, tehničar mora ukloniti i uništiti stare naljepnice i postaviti nove. (8) Potvrda o ispitivanju tahografa vrijedi dvije godine. (9) Obrazac potvrde o ispitivanju tahografa i obrasci naljepnica na njima tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. Prihvaćen Prihvaćen
10 Tahograf d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Komentar: Prije svega u cijelom Pravilniku se više puta proteže pojam "ispitivanje" i "kalibriranje". Riječ je o istim radnjama. Stoga se predlaže potpuna modernizacija ovog članka s upotrebom samo jednog pojma - "ispitivanje", a kasnije će se predložiti brisanje cijelog članka koji govori o kalibriranju - nepotreban je i duplira se. Također naglašavamo da smo na jednom mjestu spomenuli i plombe za pametni tahograf. Međutim, to niti približno nije dovoljno da bi se opisao proces ispitivanja pametnih tahografa te predlažemo da taj postupak opiše posebna stručna komisija. Nepotrebno je i prijevoznike opterećivati svakogodišnjim ispitivanjem tahografa. Sve države EU imaju ispitivanje na dvije godine pa predlažemo da tako ostane i ovdje. Prihvaćen Prihvaćen
11 Tahograf d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Prijedlog novog teksta članka: (1) Ispitivanje tahografa je postupak kojim se provjerava sukladnost novog, korištenog ili popravljenog tahografa zahtjevima ispravnosti rada i točnosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 165/2014 . (2) Pri postupku ispitivanja, radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na određenu marku i tip tahografa i/ili ograničivače brzine. Ispitivati se može samo tahografski uređaj na kojem je neoštećena tvornička plomba ili plombe koje sprječavaju neovlašteno otvaranje njegovog kućišta, a označene su žigom radionice koja ima dozvolu za popravak tahografskih uređaja. Radionica je dužna odbiti izvršiti ispitivanje tahografa s oštećenim tvorničkim plombama te ga uputiti u ovlašteni servis. (3) Ispitivanje tahografa se provodi nakon svake ugradnje, popravka tahografa, popravka dijela vozila koje je povezano s tahografskim sustavom ili u periodično u propisanim rokovima - najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja. Nakon izvršenog postupka ispitivanja digitalnog i pametnog tahografa vlasnik kartice radionice pohranjuje podatke na siguran način na karticu radionice kako bi se osigurala vjerodostojnost i onemogućila promjena ili kopiranje podataka s kartice radionice. Radionica osigurava sigurnu pohranu, vjerodostojnost i onemogućuje neovlaštenu promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice. Kartica radionice se ne smije iznositi van prostora radionice. (4) Ispitivanje može obaviti ista osoba koja je ugradila tahograf u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika. (5) Radionica u Aplikaciji vodi evidenciju o prethodno nepravilno ispitanim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke: - o vlasniku vozila, odnosno korisniku vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa) - o vozilu (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet) - datumu zadnjeg ispitivanja tahografa i radionici koja ga je tada ispitala (ako je isti dostupan) - marci, tipu i vrsti tahografa - detaljan opis utvrđene nepravilnosti prethodnog ispitivanja sa svim tehničkim parametrima. (6) Tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa izrađuju se kontrolni zapisi na tahografskom listiću/listićima prema postupku koji propisuje proizvođač tahografa (ispitni dijagrami) i utvrđuje se odgovara li analogni tahograf propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014. Tijekom postupka ispitivanja digitalnog tahografa izrađuje se ispis/ispisi rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost digitalnog tahografa s propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014. Ispisi se ne moraju obavljati ako radionica posjeduje ispitnu opremu za utvrđivanje karakteristika digitalnog tahografa i sonde. (8) Originalni/e ispis/e rezultata ispitivanja pohranjuje radionica. (9) Tijekom postupka ispitivanja ovlašteni ispitivač utvrđuje konstantu vozila „w“ prema kojoj podešava konstantu na tahografu „k“. (10) Plombama, olovnim ili polimernim, s utisnutim žigom radionice osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva analognog ili digitalnog tahografa. Rastavljiva mjesta pametnog tahografa zaštićuju se samo tipno odbrenim plombama. (11) Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovine. U gornjoj polovini se nalazi oznaka „HR 25“, a u donjoj polovici se nalazi brojčana oznaka radionice. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga. (12) Žig se izrađuje na temelju važeće dozvole i mora izgledati kao na slijedećem crtežu: ------- izgled žiga -------- (13) Ako rezultat ispitivanja odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, radionica putem Aplikacije izdaje Potvrdu o ispitivanju tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
12 Tahograf d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Komentar: Prijedlogom teksta je zamišljeno da radionice prilikom ispitivanja tahografa popunjavaju podatke o vlasniku, prijevozniku, vozaču i vozilu! Prije svega ovakav zbroj podataka je nepotreban za svrhu ispitivanja tahografa. Zašto bi nas trebalo zanimati tko je dovezao vozilo? Vlasnik i eventualno prijevoznik nas možda zanimaju da bi mogli ispuniti svoje financijske zadaće prema stranci (premda se financijske obveze ispunjavaju iz potpuno drugih programa), a jedino što nam je za baždarenje potrebno je vozilo i njegove tehničke karakteristike. Ne tjerajte nas da se igramo policajca i da tražimo od vozača da nam se identificira. Mi kao radionice nemamo nikakvo pravo da od njega tražimo njegove identifikacijske dokumente (niti vozačku dozvolu) - takve stvari radi policija i inspekcija na cesti. Nadalje, nije uvijek moguće identificirati vozača. Vrlo često nam vozači van radnog vremena dovezu vozilo i ostave ga u krugu tvrtke i netko će sutra, nakon ispitivanja doći po njega. Mi ne znamo tko je dovezao to vozilo. Zar da lovimo vozača koji je došao po vozilo i naknadno ga upisujemo? Nismo niti u mogućnosti uvijek upisati prijevoznika jer se tahografi baždare i prije prodaje vozila (čak i bez registracijske tablice koja se naknadno upisuje) dok je vozilo još u vlasništvu prodavača, generalnog zastupnika vozila ili neke leasing kuće. Stoga predlažemo da izmijenite članak na sljedeći način: Prihvaćen Prihvaćen
13 Tahograf d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Prijedlog teksta članka: (1) Po dolasku vozila u tahografsku radionicu, tehničar radionice provodi postupak prijave u aplikaciju te vrši ispis radnog naloga. Prilikom prijave u aplikaciju se zapisuju sljedeći podaci: vlasnik vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), prijevoznik/korisnik vozila - ako podaci postoje (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), vozilo (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka - ako postoji, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet bilo gdje). Prilikom prijave u aplikaciju se označavaju radnje koje će se na vozilu ili tahografu obavljati. Nakon prijave vozila u aplikaciju vrši se ispis kontrolnog lista. (2) Kontrolni list iz stavka 1. ovoga članka se ručno popunjava. Radionica za tahografe pohranjuje ga i čuva najmanje tri godine od dana popunjavanja, a isti popunjava tehničar radionice prema proceduri proizvođača tahografa, ovisno o marki i tipu uređaja. Uz kontrolni list se pohranjuju svi prateći zapisi nastali u proceduri ispitivanja tahografa poput ispitnih dijagrama, ispisa iz tahografa, ispisa memoriranih grešaka u tahografu, ispisa dodatnih kontrola na tahografu kao i kopija Potvrde o ispitivanju tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
14 Tahograf d.o.o. Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Komentar: Bilo bi korektno prema korisnicima usluga radionica za tahografe da se popis svih radionica objavljuje na internetu te da isti održava MMPI. Obzirom na sadržaj tog popisa koji predlažemo, u tom slučaju nije potrebno da radionice same uspostavljaju svoje internet stranice i pojedinačno objavljuju svoje podatke - sve bi bilo na jednom mjestu. Prihvaćen Prihvaćen
15 Tahograf d.o.o. Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Prijedlog novog teksta stavka 1.: (1) Ministarstvo nadležno za promet vodi evidenciju ovlaštenih radionica te isti objavljuje na internetu. Popis aktualnih radionica sadrži najmanje: naziv radionice, adresu, telefonski broj za kontakt, mail za kontakt, radno vrijeme, broj dozvole radionice, datum isteka dozvole radionice, vrsta dozvola, popis tehničara (s napomenom za koju marku i tip tahografa su ovlašteni provoditi ispitivanje) i voditelja radionice. Prihvaćen Prihvaćen
16 Tahograf d.o.o. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta, Članak 10. Komentar stavka 2.: U prijedlogu ovog stavka ste izbacili postojanje predstavnika proizvođača tahografa u Povjerenstvu koje obilazi i kontrolira postojanje uvjeta za otvaranje ili produljenje rada radionice. Slažemo se da članovi Povjerenstva sastavljenog samo od djelatnika ministartsva mogu kontrolirati objekt, kanal, mjernu stazu, možda kliješta za plombiranje i razne plombe, postojanje kadrovskih i drugih uvjeta ali zasigurno ne mogu kontrolirati postojanje ispitne opreme (danas su to računala), programa u tim računalima i raznih kabela za ispitivanje pojedinih tipova tahografa. Ako netko ima neku hardversku opremu kako će Povjerenstvo i moći prepoznati, ali kako će znati da li se s tom opremom mogu ispitati pojedini analogni tahografi, sve vrste digitalnih tahografa, a posebno pametnih tahografa. Nikome se ne odlazi na put bez razloga, ali smisao predstavnika proizvođača tahografa u Povjerenstvu je upravo u provjeri onih detalja koji članovi Povjerenstva sastavljeni samo od djelatnika MMPI-a ne mogu provjeriti. Povjerenstvo bez predstavnika proizvođača tahografa bi npr. u takvim slučajevima izdalo riješenje da radionica može obavljati ispitivanje svih analognih tahografa nekog proizvođača, a neće biti u stanju provjeriti da li ta radionica ima ispitne kabele za te tahografe. Ono bi mu izdalo riješenje da može obavljati ispitivanje svih digitalnih tahografa, a neće biti u stanju provjeriti da li ta radionica u svojoj opremi ima program za sve tipove digitalnih tahografa. Posebna priča su pametni tahografi - tu postoji i dodatna oprema. Stoga, u vašem interesu, predlažemo da vratite predstavnika proizvođača tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
17 Tahograf d.o.o. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta, Članak 10. Prijedlog novog teksta stavka: (2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik Povjerenstva i dva člana. Radu Povjerenstva obavezno prisustvuje i ovlašteni predstavnik proizvođača tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
18 Tahograf d.o.o. Radni prostor, Članak 5. Komentar. I u ovom članku se spominje želja ministarstva da se uvede institucija mobilnog baždarenja tahografa. Obzirom da smo o ovoj temi sve već rekli u članku 2. onda se ovdje nećemo ponavljati. Stoga samo predlažemo modernizaciju stavaka 3. i 4. kako bi se jasnije opisala mjerna staza (baš kako se ispitivanja ne bi radila na bilo kakvoj podlozi) i ostali uvjeti koje mora zadovoljiti radionica. Prihvaćen Prihvaćen
19 Tahograf d.o.o. Radni prostor, Članak 5. Prijedlog novog teksta stavaka 3. i 4.: (3) Radionica mora imati ispitnu stazu sa suvremenim kolničkim zastorom smještenom van javne cestovne površine koja ima duljinu najmanje 20 m i širinu najmanje 4 m te pristupni i odlazni put na kome iz jednog prolaza mogu manevrirati vozila najvećih dopuštenih gabarita. Mjerna staza mora biti u vodoravnom položaju s najvećim odstupanjem od +/- 2%, a kolnički zastor ne smije biti ispucan, isprekidan ili izveden iz više međusobno odvojenih i nezavisnih cjelina. Umjesto ispitne staze radionica može mjeriti karakteristike vozila na odobrenim ispitnim mjernim valjcima smještenim unutar zatvorenog objekta u koji mogu ući vozila najvećih dopuštenih gabarita (4) Radionica mora imati kanal ili navoz smješten izvan javne cestovne površine koji je svojom duljinom, širinom i nosivošću primjeren osovinskim razmacima i najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima i masama standardnih motornih vozila Prihvaćen Prihvaćen
20 Tahograf d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Prijedlog novog teksta stavka 4.: (4) Radionica obavlja sljedeće poslove za pametne tahografe: ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, provjeru i pregled, kalibraciju, provjeru rada GNSS sustava te provjeru rada DSRS sustava, plombiranje, prenošenje podataka i procjenu nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica. Prihvaćen Prihvaćen
21 Tahograf d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Komentar 1: U stavku 2.,3. i 4. se uvijek spominje riječ "popravak". Ubzirom da smo uz članak 1. objasnili da radionice ne obavljaju popravke tahografa - jedinice u vozilu, ovdje se nećemo ponavljati već predlažemo da se iz svih navedenih stavaka izbriše riječ "popravak". Prihvaćen Prihvaćen
22 Tahograf d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Komentar. broj radionica po Republici Hrvatskoj je uistinu vrlo velik i praktično ne postoji niti jedno veće mjesto ili grad u kojem ne postoji jedna ili više radionica. Prijevoznici i svi korisnici vozila s tahografom mogu doći u bilo koju radionicu i obaviti propisano ispitivanje tahografa. Sve radionice imaju mjerne staze, kanal ili navoz za pregled vozila odozdo, asfaltirane parkirališne prostore, uređen radionički prostor, odgovarajuću informatičku opremu itd., tako da ne postoji niti jedan razlog zašto bi se ispitivanje tahografa obavljalo i po terenu. S druge strane, ako se terenskim ispitivanjem željelo smanjiti troškove poslovanja samih korisnika teretnih vozila i autobusa onda bi se na sličan način moglo razmišljati i o nekim drugim obvezujućim aktivnostima koje prijevoznici moraju obavljati - obavljanje tehničkih pregleda, kontrola cisterni za prijevoz opasnih tvari, kontrola ATP izotermičkih hladnjača itd. - naravno da sva ta ispitivanja nije moguće obaviti na terenu i nikome ne pada na pamet da propiše takvo nešto. I u takvim slučajevima prijevoznik u periodičnim rokovima mora doći u odobrene prostorije i tamo obaviti propisana ispitivanja. Zašto je tome tako? Stoga što su takvi prostori opremljeni odgovarajućom opremom, što zadovoljavaju neke minimalne tehničke standarde za takva ispitivanja, što se u njima nalazi potreban alat, ispitna oprema, informatička oprema i sve ostalo što im je potrebno za takva ispitivanja. Ista situacija je i s radionicama za tahografe. Pa zašto se onda želi uvesti ispitivanje tahografa po terenu? Zar ispitivanje tahografa nije i te kako važna aktivnost kojoj EU kroz razne propise daje vrlo velik značaj i strogo kažnjava svako kršenje propisa iz ovog područja. Ne treba zaboraviti osnovni smisao postojanja tahografa i pripadajućih radionica, a isti je i u povećanju sigurnosti cestovnog prometa i ravnopravnosti tržišnog natjecanja među samim prijevoznicima. Uvođenjem terenskog baždarenja zasigurno će doći do pada kvalitete rada radionica jer će se iste međusobno takmičiti koja će kojem prijevozniku izići na njegov teren i u što kraćem roku polijepiti naljepnice po vozilu kao da je ispitivanje obavljeno. Ne treba zabraviti da se na terenu niti približno ne mogu osigurati svi tehnički uvjeti koji se zahtijevaju za stacionarne radionice te će takvo, terensko ispitivanje, biti obavljano po nekom skraćenom ili krnjem postupku, tj. radi samog preživljavanja velikog broja malih radionica, taj posao će se kroz nekoliko mjeseci pretvoriti u ljepljenje naljepnica po vozilima. EU ne pozna instituciju terenskog baždarenja tahografa. Nemojmo ga niti mi uvoditi. Uostalom, prije dvije godine je na istoj ovoj javnoj raspravi bio isti ovaj Pravilnik u kome su prihvaćene naše sugestije o ne uvođenju terenskog ispitivanja tahografa da bi se sada to zanemarilo i napisalo potpuno novi tekst koji donosi mogućnost terenskog ispitivanja. Zašto? Prihvaćen Prihvaćen
23 Tahograf d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Prijedlog novog teksta članka: Radionice za tahografe mogu ispitivati tahografe samo na za to odobrenim lokacijama. Prihvaćen Prihvaćen
24 Tahograf d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Komentar: Radionice za tahografe ne popravljaju tahografe (jedinicu u vozilu - JV). One samo periodično provjeravaju usklađenost tahografa s vozilom, provjeravaju osnovne parametre rada tahografa te ako je sve ispravno onda pečate i plombiraju cijeli sustav. Po potrebi vrše i zamjenu (kod digitalnog tahografa pri tome vrše i aktivaciju istih) pojedinih cijelih sklopova tahografskog sustava na vozilu (sonde, raznih konektora, kabela i JV) nakon koje opet vrše ispitivanje tahografa. Popravci tahografa (JV) se vrše samo na analognim tahografima i samo ovlašteni servis (ne svaka radionica) smije otvoriti analogni tahografa i ući u njegovu unutrašnjost te vršiti popravke istog. Nakon takvih popravaka, kućište analognog tahografa se opet plombira ali ovlaštenim žigovima ovlaštenog servisa tahografa, a ne radionice. Ovlašćivanje servisa ne vrši Ministartvo mora, prometa i infrastrukture već proizvođač tahografa preko svojeg nacionalnog predstavnika/distributera/zastupnika. Stoga se predlaže da se u stavku 1. ovog članka briše riječ "popravak". Prihvaćen Prihvaćen
25 Tahograf d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Prijedlog novog teksta 1. stavka: (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda tahografa, uvjeti za ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, kalibriranje, plombiranje i demontažu tahografa te ispitivanje ograničivača brzine. Prihvaćen Prihvaćen
26 HGK Ispitivanje tahografa, Članak 15. Udruženje cestovnog teretnog prometa HGK i Udruženje cestovnog putničkog prometa HGK (dalje: Udruženja) predlažu izmjenu članka 15. stavka 3. ovog Prijedloga Pravilnika o radionicama za tahografe na način kako slijedi: "Predlaže se dio odredbe stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Udruženja prethodno navedeno predlažu jer nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
27 Vagotehna d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Smatramo da nema potrebe za propisivanjem najmanje cijene ispitivanja. Zbog same slobode tržišta. Mi kao poduzetnici bi trebali imati pravo formirati sami cijenu, koja će uvelike ovisiti o cijeni koštanja samog rada, opreme, djelatnika i ostalog a tržište, tj. stranke, će nas prihvatiti ili ne. S obzirom da su velika ulaganja a još veća nas tek čekaju smatramo da nije poduzetno nas unaprijed osuđivati na propast. Najveći broj radionica u RH su male tvrtke koje bi se mogle nači u velikim problemima. Prihvaćen Prihvaćen
28 Vagotehna d.o.o. Oglasna ploča, Članak 9. Većina radionica za ispitivanje tahografa u RH su male pravne osobe i mišljenja smo da bi im obaveza otvaranja svoje web stranice stvorila bespotrebne dodatne troškove poslovanja. Prihvaćen Prihvaćen
29 HUST PRAVILNIK, OBRAZAC Komentar: Svakako predlažemo da se objavi precizniji obrazac jer se prema priloženom ništa ne može vidjeti. Također predlažemo da u skladu s modernim informatičkim rješenjima obrazac bude prazan kako bi svatko na njemu mogao otisnuti onaj sadržaj koji je predviđen ovim Pravilnikom. Druga mogućnost je da se otisne obrazac s primjerom „glumljenog sadržaja“ kako bi se na njemu znalo što treba biti na ispisu. Prihvaćen Prihvaćen
30 HUST III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Komentar: Predviđeno je da Ministar posebnom Odlukom propisuje cijenu ispitivanja tahografa i ograničivača brzine kao i cijenu obrazaca. Međutim, smatramo da se time direktno zadire u poduzetničku slobodu da svaki poduzetnik sam sebi u skladu sa svojim mogućnostima utvrdi cijenu svoje usluge. Propisivanje cijene nas vraća korak unatrag u vrijeme dirigiranih i određenih cijena bez slobode tržišta i slobodno tržišne ekonomije. Također je apsurdno da se unaprijed određuje da će se cijena obrazaca moći kupiti isključivo kod nositelja javne ovlaste za izdavanje kartica digitalnog tahografa! Zašto se jednoj tvrtki dozvoljava takav monopol? Sada se obrazac (riječ je samo o jednom obrascu - Potvrdi) mogu kupiti bilo gdje jer je riječ o praznom papiru na kojeg se pisačem ispisuju svi traženi sadržaji – to i jeste jedini način rada moderne informatičke tehnologije, a ne ispunjavanje nekih predštampanih obrazaca. Obrazac je isti u cijeloj EU! Također je apsurdno da se i zaštitne folije moraju kupovati samo od jedne tvrtke kada se iste mogu kupiti bilo gdje u EU jer su svugdje iste. Zanimljivo je ili apsurdno je da se na taj način bilo kojem ovlaštenom servisu tahografa onemogućava rad s originalnim obrascem i originalnim zaštitnim folijama samog proizvođača tahografa. To je vrlo slično kao da nekom servisu vozila država propisuje da ne smije raditi s originalnim dijelovima već mora kupovati zamjenske od samo jednog dobavljača u državi. Prihvaćen Prihvaćen
31 HUST Obveza obavještavanja, Članak 26. Prijedlog novog teksta stavka 1. alineje 4. i 5.: - u slučajevima prijavljene manipulacije na tahografu, blokiranje daljnjeg unosa podataka o ispitivanju tahografa - izvješćivanje inspekcije cestovnog prometa o svim prijavljenim slučajevima moguće manipulacije s tahografima Prihvaćen Prihvaćen
32 HUST Ispitivanje ograničivača brzine, Članak 24. Komentar: Predlaže se brisanje stavka 5. jer su dimenzije naljepnice i izgled same naljepnice propisane u članku 16.. Prihvaćen Prihvaćen
33 HUST Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Prijedlog novog teksta članka: (1) U slučajevima zamjene digitalnog tahografa radionica je dužna pokušati kopirati podatke pohranjene na tahografu. Radionica je dužna kopiju kopiranih podataka predati prijevozniku. (2) Radionica je dužna sve kopirane podatke čuvati u elektroničkom obliku. Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se na nikakav način mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama. Prihvaćen Prihvaćen
34 HUST Plombiranje, Članak 19. Komentar: Plombe na tahografskom sustavu mogu i moraju uništiti i serviseri vozila prilikom nekog kvara na vozilu (npr. pri kvaru mjenjača ili spojke) i tom slučaju su isti dužni izdati potvrdu zašto su to učinili. Stoga predlažemo izmjenu stavka 3. na slijedeći način: Prihvaćen Prihvaćen
35 HUST Plombiranje, Članak 19. Prijedlog novog teksta stavka: (3) U slučajevima nadzora, kada inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik ošteti ili uništi plombu dužan je sačiniti pisani izvještaj o oštećenju ili uništenju s naznakom mjesta, vremena i uzroka oštećenja ili uništenja plombe. Kopija predmetnog izvještaja uručuje se vozaču koji je isti dužan pohraniti u vozilu. U slučaju kada serviser vozila mora skinuti neku od plombi tahografskog sustava, dužan je korisniku vozila izdati Pisanu izjavu o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa sukladno Uredbi komisije (EU) 2017/548 o utvrđivanju standardnog obrasca za pisanu izjavu o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa Prihvaćen Prihvaćen
36 HUST Kalibriranje, Članak 18. Komentar: Sukladno prije rečenom (komentar uz članak 15.) predlaže se brisanje cijelog članka! Prihvaćen Prihvaćen
37 HUST Provjera i pregled, Članak 17. Prijedlog novog teksta članka: (1) Provjera i pregled je kontrolni postupak koji se obavlja na motornom vozilu koje ima ugrađen tahograf u okviru postupka ispitivanja tahografskog uređaja. (2) Pregledom se provjerava ispravnost tvorničkih ili serviserskih naljepnica i plombi po tahografskom sustavu, a nakon svakog ispitivanja tahografa radionica postavlja nove plombe sa žigovima i naljepnice na rastavljivim dijelovima transmisije tahografa. (3) Posebno se osiguravaju, tj. postavljaju plombe sa žigovima na slijedeća mjesta na transmisiji tahografa i tahografu – jedinici u vozilu: - između mjenjača (ili drugog čvrstog dijela vozila) i senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog) - između senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog) i konektora kabla (elektroničkog ili mehaničkog) - između kabla (elektroničkog ili mehaničkog) i spoja s tahografom – jedinice u vozilu - sva mjesta na tahografu – jedinici u vozilu, predviđena od samog proizvođača tahografa za plombiranje nakon periodičnog ispitivanja, koja onemogućavaju neovlašteno otvaranje tahografa i promjenu bilo koje njegove karakteristike. (4) Radionica za tahografe ne skida i ne mijenja plombe postavljene od strane proizvođača tahografa, odnosno radionice ovlaštene za servisiranje tahografa postavljenih na mjestu otvaranja kućišta tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
38 HUST Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Komentar: Cijeli članak na mnogim mjestima treba modernizirati pa se predlaže potpuno novi članak: Prihvaćen Prihvaćen
39 HUST Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Prijedlog novog teksta članka: (1) Potvrda o ispitivanju tahografa izrađuje se isključivo preko Aplikacije i mora sadržavati sljedeće podatke: a) o radionici: - naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice - ime tehničara koji je izvršio ispitivanje - broj kartice radionice, ako se radi o ispitivanju digitalnog ili pametnog tahografa. b) o vozilu: - vlasnik i/ili korisnik vozila (naziv ili ime i prezime, IOB i adresa) - marka, tip, model vozila - VIN oznaka ili broj šasije vozila - registracijska oznaka (ako postoji) - stanje brojača kilometara - dimenzije guma i djelatni opseg kotača - izmjereni tlak u pogonskim gumama - konstanta vozila w izražena u okr/km ili imp/km - vrsta ograničivača brzine i podešena brzina vmax c) o tahografu: - vrsta tahografa (analogni, digitalni ili pametni) - marka tahografa, tip i serijski broj istoga - konstanta tahografa „k“ izražena u okr/km ili imp/km d) o obavljenim ispitivanjima: - vrsta ispitivanja (analogni, digitalni ili pametni i provjera ograničivača brzine) - datum i vrijeme završetka ispitivanja - ime i prezime tehničara koji je obavio ispitivanje (2) Svi podaci iz stavka 1. ovog članka upisuju se u Aplikaciju, nakon čega se ispisuje potvrda o ispitivanju tahografa. Potvrda o ispitivanju tahografa je kontrolno numerirani obrazac na samoljepljivom papiru. (3) Na samoj potvrdi je izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu sa značajkama bitnim za upotrebu tahografu, izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu za najveću brzinu na koju je podešen ograničivač brzine (ako ista postoji) i izrezan i otisnut okvir koji čini naljepnicu za konstantu tahografa „k“ (lijepi se samo u unutrašnjosti analognih tahografa). (4) Naljepnice iz stavka 3. ovog članka lijepe se na tvornički predviđena mjesta na vozilu za postavljanje tahografskih naljepnica, a ako ista nisu predviđena na vozilu onda na unutrašnji rub zadnjeg nosača krova vozačkih vrata ili na neki drugi nepokretni dio vozila. Na naljepnicu se ispisuje naziv radionice koja je obavila ispitivanje, a preko naljepnica se postavlja samoljepljiva zaštitna folija. (5) Potvrda se ispisuje u dva primjerka od kojih se original potvrde, nakon lijepljenja naljepnica iz stavka 3. ovog članka predaje vozaču, a kopija potvrde se arhivira uz kontrolni list iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika. (6) Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa je najmanjih dimenzija 43 mm × 73 mm, a naljepnice za označavanje konstante tahografskog uređaja „k“ i najveće brzine na koju je podešen ograničivač brzine su dimenzija 26 mm × 15 mm. (7) Poslije svakoga ispitivanja tahografa, tehničar mora ukloniti i uništiti stare naljepnice i postaviti nove. (8) Potvrda o ispitivanju tahografa vrijedi dvije godine godine. (9) Obrazac potvrde o ispitivanju tahografa i obrasci naljepnica na njima tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. Prihvaćen Prihvaćen
40 HUST Ispitivanje tahografa, Članak 15. Komentar: I u trenutnu važećem Pravilniku se na više mjesta navode pojmovi „ispitivanje“ i „kalibriranje“ tahografa premda je riječ o istim/sličnim radnjama. Stoga se predlaže da se tekst pojednostavi i da se cijelom pravilniku spominje samo jedan pojam – ispitivanje tahografa. Sukladno tome predlaže se izmjena ovog članka, a kasnije će se predložiti brisanje cijelog članka o kalibriranju tahografa. Predlaže se brisanje stavaka 13. i 14. jer su odredbe tih stavaka napisane u slijedećem članku. Na ovom mjestu naglašavamo da će najkasnije u ožujku slijedeće godine opet trebati modernizirati Pravilnik na ovom mjestu jer su mnoge odredbe o plombiranju pametnih tahografa još uvijek nepoznate. Također, potpuno nepotrebno prijevoznike se opterećuje svakogodišnjim ispitivanjem tahografa - sve države EU ispituju tahografe svake dvije godine. Prihvaćen Prihvaćen
41 HUST Ispitivanje tahografa, Članak 15. Prijedlog novog teksta članka: (1) Ispitivanje tahografa je postupak kojim se provjerava sukladnost novog, korištenog ili popravljenog tahografa zahtjevima ispravnosti rada i točnosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 165/2014 . (2) Pri postupku ispitivanja, radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na određeni tip tahografa i/ili ograničivače brzine. Ispitivati se može samo tahografski uređaj na kojem je neoštećena tvornička plomba ili plombe koje sprječavaju neovlašteno otvaranje njegovog kućišta, a označene su žigom radionice koja ima dozvolu za popravak tahografskih uređaja. (3) Ispitivanje tahografa se provodi nakon svake ugradnje, popravka tahografa, popravka dijela vozila koje je povezano s tahografskim sustavom ili periodično u propisanim rokovima, odnosno najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja. Nakon izvršenog postupka kalibriranja digitalnog i pametnog tahografa vlasnik kartice radionice pohranjuje podatke na siguran način na karticu radionice kako bi se osigurala vjerodostojnost i onemogućila promjena ili kopiranje podataka s kartice radionice. Radionica osigurava sigurnu pohranu, vjerodostojnost i onemogućuje neovlaštenu promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice. (4) Ispitivanje može obaviti ista osoba koja je ugradila tahograf u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika. (5) Radionica u Aplikaciji vodi evidenciju o prethodno nepravilno ispitanim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke: - o vlasniku vozila, odnosno korisniku vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa) - o vozilu (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet) - datumu zadnjeg ispitivanja tahografa i radionici koja ga je tada ispitala - vrsti tahografa - detaljan opis utvrđene nepravilnosti prethodnog ispitivanja sa svim tehničkim parametrima. (6) Tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa izrađuju se kontrolni zapisi na tahografskom listiću/listićima prema postupku koji propisuje proizvođač tahografa (ispitni dijagrami) i utvrđuje se odgovara li analogni tahograf propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014. Tijekom postupka ispitivanja digitalnog tahografa izrađuje se ispis/ispisi rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost digitalnog tahografa s propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014. (8) Originalni/e ispis/e rezultata ispitivanja pohranjuje radionica. (9) Tijekom postupka ispitivanja ovlašteni ispitivač utvrđuje konstantu vozila „w“ prema kojoj podešava konstantu na tahografu „k“. (10) Plombama, olovnim ili polimernim, s utisnutim žigom radionice osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva analognog ili digitalnog tahografa. (11) Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovine. U gornjoj polovini se nalazi oznaka „HR 25“, a u donjoj polovici se nalazi brojčana oznaka radionice. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga. (12) Žig se izrađuje na temelju važeće dozvole i mora izgledati kao na slijedećem crtežu: (13) Ako rezultat ispitivanja odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, radionica putem Aplikacije izdaje Potvrdu o ispitivanju tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
42 HUST Prijava vozila u radionici, Članak 12. Komentar: Korisno je da se na početku svakog tehnološkog procesa izvrši prijava odnosno otvaranje radnog naloga ali je nelogično da se zabranjuje bilo kakva aktivnost na tahografu ili vozilu prije takve prijave. Naime, stranke u najvećem broju slučajeva ne znaju što je neispravno s njihovim tahografom, odnosno što s njim treba raditi. U rijetkim slučajevima oni znaju prepričati što se dogodilo s vozilom/tahografom, ali u najvećem broju slučajeva tehničar mora otići do vozila, provjeriti na tahografu što treba raditi (što je neispravno) pa se tek onda otvara nalog. Stoga predlažemo da se stavak 3. briše jer će u praksi ostati „mrtvo slovo na papiru“. Nadalje, prvim stavkom je predviđeno da se prilikom otvaranja radnog naloga iz Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika koji se vodi u Ministarstvu, preuzmu podaci o prijevozniku. Dakle, u budućnosti se želi pratiti veza prijevoznik-vozilo što nije poznato u 100% slučajeva. Naime, vozila registriraju i vlasnici i korisnici tih vozila. Kada ih registriraju vlasnici onda se vrlo često još ne zna tko će biti korisnik tog vozila pa nije moguće unaprijed odrediti „prijevoznika“. Također postoje privatni vlasnici vozila s tahografom koji nisu prijevoznici. U svim takvim slučajevima treba predvidjeti drugačije tipove zapisa pa predlažemo da stavak 1. i 2. drugačije glase kao i da se nakon prijave vozila u aplikaciju ispisuje kontrolni list pomoću kojeg se nastavlja praktični dio pregleda vozila/tahografa Prihvaćen Prihvaćen
43 HUST Prijava vozila u radionici, Članak 12. Prijedlog novog teksta članka: (1) Po dolasku vozila u tahografsku radionicu, tehničar radionice provodi postupak prijave u aplikaciju te vrši ispis radnog naloga. Prilikom prijave u aplikaciju se zapisuju slijedeći podaci: o vlasniku vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), o prijevozniku/korisniku ako podaci postoje (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), o vozaču (ime prezime, OIB i adresa), o vozilu (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka - ako postoji, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet). Prilikom prijave u aplikaciju se označavaju radnje koje će se na vozilu ili tahografu obavljati. Nakon prijave vozila u aplikaciju vrši se ispis kontrolnog lista. (2) Kontrolni list iz stavka 1. ovoga članka se ručno popunjava. Radionica za tahografe pohranjuje ga i čuva najmanje tri godine od dana popunjavanja, a isti popunjava tehničar radionice prema proceduri proizvođača tahografa, ovisno o marki i tipu uređaja. Uz kontrolni list se pohranjuju svi prateći zapisi nastali u proceduri ispitivanja tahografa poput ispitnih dijagrama, ispisa iz tahografa, ispisa memoriranih grešaka u tahografu, ispisa dodatnih kontrola na tahografu kao i kopija Potvrde o ispitivanju tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
44 HUST Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Komentar: Kao što je prethodno bilo predviđeno da svaka radionica objavljuje svoje podatke na internetu, bilo bi vrlo korektno i da ministarstvo objavljuje podatke o svim aktualnim radionicama. Stoga predlažemo da se stavak 1. ovog članka izmjeni. Prihvaćen Prihvaćen
45 HUST Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Prijedlog novog teksta stavka: (1) Ministarstvo nadležno za promet vodi evidenciju ovlaštenih radionica. Popis svih aktualnih radionica, broj njihovih dozvola, datum isteka njihovih dozvola, vrsta dozvola, popis tehničare i voditelje radionica, ministarstvo objavljuje na internetu. Prihvaćen Prihvaćen
46 HUST Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta, Članak 10. Komentar: Nije nam jasno zašto je iz Povjerenstva izbačen predstavnik proizvođača tahografa s kojim radionica ima ugovor!? Naime, njegov smisao je da prilikom pregleda opreme za ispitivanje pojedinih tahografa utvrdi da li je radionica kupila onaj tip programa za točno određeni tip tahografa koji imaju namjeru ovjeravati ili da li određena ispitna oprema u radionici može poslužiti za određene vrste poslova (oprema za pojedine digitalne tahografe ne može ispitivati analogne tahografe i obrnuto, svi digitalni tahografi ne mogu biti ispitani s istim tipom opreme itd.). Nismo sigurni da djelatnici ministarstva znaju upravljati ispitnim uređajima i utvrditi da li je u njima odgovarajući softver za ispitivanje nekog tipa tahografa. Ispitni uređaji svi vrlo slično izgledaju ali programi ugrađeni u njima su potpuno drugačiji. Situacija će se dodatno zakomplicirati dolaskom pametnih tahografa kod kojih neće postojati univerzalnost ispitivanja kao kod digitalnih tahografa. Stoga predlažemo da se izmjeni stavak 2. i predstavnik proizvođača tahografa vrati u Povjerenstvo. Prihvaćen Prihvaćen
47 HUST Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta, Članak 10. Prijedlog novog teksta stavka: (2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik Povjerenstva i dva člana. Radu Povjerenstva obavezno prisustvuje i ovlašteni predstavnik proizvođača tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
48 HUST Oglasna ploča, Članak 9. Komentar: Bez obzira što držimo hvale vrijednim da se podaci o radionicama javno objavljuju na internet stranicama, ministarstvo mora biti svjesno da su u velikom broju slučajeva radionice u RH vrlo male pravne osobe koje nemaju svoju internet stranicu te će im ova obveza nametnuti dodatne troškove poslovanja. Prihvaćen Prihvaćen
49 HUST Vrste dozvola, Članak 3. Prijedlog novog teksta stavka: (4) Radionica obavlja sljedeće poslove za pametne tahografe: ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, provjeru i pregled, kalibraciju, provjeru rada GNSS sustava te provjeru rada DSRS sustava, plombiranje, prenošenje podataka i procjenu nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica. Prihvaćen Prihvaćen
50 HUST Vrste dozvola, Članak 3. Komentar: Pametni tahografi neće biti istovjetni digitalnim tahografima niti će procedura ispitivanja ovih tahografa biti istovjetna proceduri ispitivanja digitalnih tahografa. Na njima, osim navedenih poslova, treba kontrolirati točnost utvrđivanja točne pozicije vozila unutar određene tolerancije (GNSS) kao i ispravnost rada uređaja za daljinsku dostavu podataka o vozilu i tahografu (DSRC) stoga bi stavak 4. ovog članka trebalo mijenjati. Prihvaćen Prihvaćen
51 HUST Vrste radionica, Članak 2. Komentar: Smatramo da članak treba biti drugačije napisan jer na ovaj način kako je sada napisan tekst, svi stavci su posvećeni objašnjavanju uvjeta rada mobilne radionice, dok je stacionarna radionica spomenuta samo da postoji u prvom stavku. Stječe se dojam da je cijeli članak pisan samo da bi se opravdalo postojanje mobilne radionice, a postavljeni uvjeti su izvedeni tako da će svatko tko to može, otvoriti stacionarnu radionicu ali će sve poslove obavljati pomoću mobilne radionice. Držimo da ako se već želi uvesti mobilna radionica da jasnije treba propisati i ograničiti na kojem teritoriju ona može djelovati i pod kojim uvjetima se takva ispitivanja mogu obavljati. Na ovaj način će se linijom manjeg otpora dogoditi da se većina ispitivanja obavlja na terenu! Osim što takva vrsta ispitivanja nigdje ne postoji u pravnim propisima EU niti u državama EU (upravo suprotno, u svim aktima i u EU praksi postoje samo stacionarne radionice za ispitivanje tahografa i nikakve druge se i ne spominju), takva vrsta ispitivanja će dovesti do „tezgarenja“ i među radionicama i prema prijevoznicima, te će nesumnjivo doći do pada kvalitete ispitivanja. Ipak ako se baš želi uvesti mobilna radionica, smatramo da bi ista smjela raditi samo na otocima koji nisu mostom povezani s ostatkom kopna RH. Slično rješenje „terenskog pregleda“ postoji i temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno Pravilnika o tehničkim pregledima vozila kada se stanicama za tehnički pregled vozila dozvoljava izlazak samo na takve otoke kako vlasnici vozila na otocima ne bi imali dodatnih troškova putovanja na kopno radi obavljanja propisanih obveznih pregleda na kopnu. Prije takvih izlazaka, STP treba zakupiti/iznajmiti/posuditi tehnički odgovarajući prostor na kome će obaviti ispitivanja (uvijek se takvi pregledi obavljaju u vatrogasnim domovima s kanalom za pregled donjeg postroja i s cestovnim poligonom za ispitivanje kočnica, ili se posuđuje prostor radionica pojedinih autoprijevoznika). Prije takvih izlazaka, STP treba dobiti i odobrenje od nadležne PU ili PP. Obzirom da je broj radionica za tahografe svuda ravnomjerno raspoređen po cijelom teritoriju RH (kao i STP-i) ne postoji nikakav razlog da se uvodi mogućnost „terenskog ispitivanja“ tahografa na lokacijama samih prijevoznika tj. na terenu (on je u mnogo slučajeva i tehnički nemoguć). Zamislimo kada bi se dozvolilo obavljanje tehničkih pregleda vozila po terenu na ovdje zamišljeni način - nitko ne bi dolazio u STP jer svatko uvijek ima dodatnih troškova za obavljanje propisanih radnji – pregleda. Međutim, troškovi su neminovni ako se želi osigurati funkcioniranje sustava, tj. ako se za cilj postavi sigurnost prometa na cestama, tržišna ravnopravnost među prijevoznicima i kvaliteta obavljanja pojedinih poslova. U našoj nedavnoj prošlosti je na ovakav „terenski način“ način netko zamislio i da se krv vadi po trgovačkim centrima ali je na sreću bio ismijan i od strane javnosti i od strane struke! Prihvaćen Prihvaćen
52 MACK-M.K. d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. KOMENTAR:Zašto ministarstvo ima potrebu propisivati cijenu ispitivanja tahografa? Takav slučaj smo imali do prije nekoliko godina pa ste nas doveli u situaciju da je cijena ispitivanja ostala ista skoro desetljeće i nije se mijenjala. Zašto nam sada onemogućujete da pratimo tehnološke novine, kupujemo novu opremu, odlazimo na školovanja i sukladno svojim ulaznim troškovima formiramo cijenu ispitivanja tahografa? Zašto nam onemogućujete da sukladno raznim tržišnim zakonitostima, sami prema svojim partnerima određujemo cijenu ispitivanja prema tržišnim zakonitostima (npr. ako istom partneru vodimo evidenciju, popravljamo tahografe, iznajmljujemo taho opremu, prodajemo taho listiće ili termo papir, odnosno ako s njim imamo ugovor o poslovno tehničkoj suradnji, onda za njega imamo i posebnu cijenu baždarenja)? Ovakvim člankom se direktno miješate u osnovna pravila tržišnog natjecanja i pokušavate stvoriti uranilovku među radionicama kako niti jedna od njih ne bi smjela raditi ispod propisane cijene. Zašto je tome tako? Ako neki partner radi dobar promet u ostalom segmentu poslovanja, dozvolite da kao samostalni privrednici za njega formiramo dobru cijenu ispitivanja tahografa – pa makar ona bila i jako mala. Upravo na takav način se na tržištu i u tržišnom načinu privređivanja treba boriti za svoje kupce i partnere, a ne propisivanjem cijene baždarenja – tako se nekada radilo u dogovornoj ekonomiji! Također želimo napomenuti da uskoro dolaze pametni tahografi i za njihovo ispitivanje nam je potrebna nova i vrlo skupa oprema koju smo počeli nabavljati. Tu opremu kupujemo na slobodnom tržištu po tržišnim cijenama. Kako ministarstvo ima namjeru propisati cijenu ispitivanja pametnih tahografa kada zasigurno nije upoznato niti kojom će se to opremom raditi (to se vidi u ostalom dijelu teksta ovog Pravilnika) niti koliko će to ispitivanje trajati, niti koje sve radnje treba uključiti u to ispitivanje? Zašto ministarstvo ima namjeru monopolistički ovlastiti jednu organizaciju – AKD da izdaje i prodaje obrasce za ispitivanje tahografa. Čemu to? Sada te obrasce (koji usput, nisu i ne trebaju uopće biti posebno zaštićeni jer živimo u doba informatike, a ne u vrijeme službenih i zaštićenih obrazaca) možemo kupiti na tržištu, ili ih sami možemo dati tiskati (što velike radionice i rade). Kako to da se jednim Pravilnikom ovaj posao monopolistički dodjeljuje jednoj organizaciji u državi i kakve veze ti obrasci imaju s izdavanjem digitalnih kartica za tahografe? Obrasci trebaju biti jednostavni, bez ikakvog prethodnog tiskanja na njima, a sve ono što izlazi iz računala treba se tiskati na bjanko obrasce! Prihvaćen Prihvaćen
53 MACK-M.K. d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. KOMENTAR:Zar je ministarstvo odlučilo da jedan nelegalan oblik rada legalizira? Do jučer je rad na terenu bio nelegalan, a sada, valjda pod pritiskom jedne tvrtke koja već više od godinu dana izlazi na teren i nelegalno vrši kao baždarenje (u stvari lijepi naljepnice po vozilima) ovakva radnja se legalizira. Ako se i dogodi ovakva formulacija u Pravilniku, ministarstvo mora biti svjesno da će najviše za godinu dana sve male radionice početi izumirati jer će nekoliko većih radionica, hodajući po terenu, potpuno preoteti posao svim malim radionicama. Nadalje, obzirom na naše dugogodišnje iskustvo u ispitivanju tahografa možemo slobodno tvrditi da u najvećem broju slučajeva ispitivanje tahografa na terenu neće tehnički biti moguće izvoditi. U takvim slučajevima samo će se na tahograf nalijepiti naljepnica s tehničkim podacima od prije dvije godine (s malo promijenjenim brojkama kako bi izgledalo da je mjerenje stvarno napravljeno) i ništa se više neće raditi. Zar očekujete da će netko prvo mjeriti i ispisivati stazu za mjerenje, da u svakom dvorištu postoji kanal za plombiranje tahografa ispod vozila, da su dvorišta asfaltirana (nisu niti kod velikih prijevoznika u samom Zagrebu – zar će se mjeriti na javnim cestama) i imaju uvjete za ispitivanja itd. Zašto se za stacionarne radionice propisuju ovako strogi tehnički uvjeti, a mobilna radionica ne treba ništa od toga zadovoljiti. Super, kupit ćemo jedan mali auto i imati mobilnu radionicu, a samo formalno ćemo vam prilikom otvaranja radionice pokazati stazu, kanal i ugovor s nekim servisom vozila gdje bi to mogli raditi i gdje ćemo zatražiti rješenje za stacionarnu radionicu! Bez obzira što uvodite obvezu prethodnog javljanja da se izlazi na teren, to će ostati mrtvo slovo na papiru. Svatko će izlaziti na teren bez ikakve najave, jer što će mu se dogoditi ako ga jednog dana i uhvatite da radi na terenu bez najave? Ništa – pa i sada, dok vrijedi sadašnji Pravilnik, poznato vam je i na licu mjesta ste uhvatili jednu radionicu da obavlja ispitivanje po terenu i nikada ništa niste poduzeli. Po ovom Pravilniku, svatko će raditi što želi na terenu, bez javljanja, bez stvarnog ispitivanja, samo će se lijepiti naljepnice. S ovakvim prijedlogom sustava vrlo brzo će doći do urušavanja sustava ispitivanja tahografa i onda ćete reagirati za nekoliko godina kada sustav bude potpuno urušen i neki ministar vam nakon neke tragične nesreće s krivotvorenim baždarenjem tahografa da nalog da mijenjate Pravilnik. onome koji pogine u toj nesreći tada će biti kasno! Prihvaćen Prihvaćen
54 Predrag Oluić Vrste radionica, Članak 2. (1) Radionice za tahografe svoje poslove smiju obavljati samo u odobrenim prostorima. Prihvaćen Prihvaćen
55 Predrag Oluić Vrste radionica, Članak 2. Poštovani, ne razumijem potrebu donošenja novog Pravilnika u ovom obliku jer imam osjećaj da se isti donosi poglavito zbog mobilnog baždarenja tahografa! Koliko mi je poznato, već nekoliko godina se odvija baždarenje na terenu i ministarstvo, unatoč raznim prijavama, ništa nije niti sada poduzima po tom pitanju. Nije mi jasno što će se dogoditi ako predloženi Pravilnik bude prihvaćen, a onaj tko ne bude imao dozvolu za mobilno baždarenje to isto bude obavljao? Kako će netko kasnije znati da li je baždarenje obavljeno u radionici ili na terenu? Moje mišljenje je da je dosadašnji način rada (osim rada na terenu) bio korektan i dovoljno kvalitetan i da se treba nastaviti raditi na dosadašnji način. Što je piscu ovakvog teksta Pravilnika, odnosno autoru ideje o baždarenju na terenu, bio cilj? Možda izazivanje kaosa i nereda nad dosad dobro uhodanom sustavu ispitivanja tahografa ili nešto drugo?! Prihvaćen Prihvaćen
56 TAHO-ST d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Prijedlog: Stavak (1) brisati. Prihvaćen Prihvaćen
57 TAHO-ST d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Do sada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije dozvoljavala propisivanje najmanje cijene ispitivanja tahografa pa ne znam kako će to sada dopustiti. Također, obrasci objavljeni uz ovaj Prijedlog Pravilnika su zastarjeli i nalikuju onima koji su ukinuti prije deset godina kada su ih zamijenili moderniji (prilagođeni ispisu na današnjim printerima). Prihvaćen Prihvaćen
58 TAHO-ST d.o.o. Obveza obavještavanja, Članak 26. Prijedlog: Stavak (1) alineja 4. i 5. - u slučajevima kada ovlašteni tehničar uoči i prijavi manipulaciju na tahografima blokiranje daljnjeg unosa podatak o ispitivanju tahografa - izvješćivanje inspekcije cestovnog prometa o svim prijavljenim slučajevima moguće manipulacije s tahografima Stavak (4) briše se. Prihvaćen Prihvaćen
59 TAHO-ST d.o.o. Obveza obavještavanja, Članak 26. Blokiranje daljnjeg postupka ispitivanja tahografa na 15min ne znači baš ništa. Ukoliko se želi uvesti mogućnost blokiranja daljnjeg postupka ispitivanja tahografa, blokiranje treba biti trajno i to samo za određene situacije. Prihvaćen Prihvaćen
60 TAHO-ST d.o.o. Popravak digitalnog tahografa, Članak 23. Prijedlog: Gdje god se spominje popravak digitalnog tahografa misleći se na uređaj u vozilu treba izbaciti riječ popravak. Prihvaćen Prihvaćen
61 TAHO-ST d.o.o. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Prijedlog: (1) Kod zamjene digitalnog tahografa radionica mora pokušati kopirati podatke pohranjene s tahografa i kopiju kopiranih podataka predati prijevozniku. (2) Radionica mora sve kopirane podatke čuvati u elektronskom obliku jednu godinu. Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se ni na kakav način mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama. Prihvaćen Prihvaćen
62 TAHO-ST d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Prijedlog: (14) briše se Prihvaćen Prihvaćen
63 TAHO-ST d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Prijedlog: (1) Pri pristupanju ispitivanja tahografa tehničar radionice će provesti postupak prijave u kompjuterski program te unijeti sve podatke potrebne za izradu potvrde o ispitivanju (naziv prijevoznika, OIB, odgovornu osobu, sjedište; ime i prezime vozača; marka vozila, tip, vlasnik, registarska oznaka, stanje prijeđenih kilometara, broj šasije i kategorija vozila ) kao i naznaku svih poslova koji su na tahografu obavljeni. (2) Ujedno tehničar otvara i list provjere sukladno procedurama proizvođača tahografa za svaku marku i tip tahografa koji ručno popunjava. Pohranjuje ga i čuva tri godine. (3) Pri završetku ispitivanja tahografa iz programa se ispisuje potvrda o isptivanju. Prihvaćen Prihvaćen
64 TAHO-ST d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Samo pri pristupanju izvršenja ispitivanja tahografa potrebno je provesti postupak prijave u program iz kojeg će se kasnije ispisati potvrdu o ispitivanju i tu unijeti koji poslovi se na tahografu obavljaju. Nakon bilo kakvog interveniranja u sustav tahografa potrebno je ionako izvršiti i isptivanje tahografa (gdje se onda može navesti je li bilo popravka prije toga ili ne). Lista provjera (ili kontrolni list ili radni nalog) se vodi ručno gdje se također upisuju obavljeni radovi. Do sada smo ga uvijek vodili i čuvali pet godina poglavito zbog eventualnih reklamacija na izvršene popravke. Ako će se podaci o prijevozniku preuzimati iz Nacionalnog registra potrebno je ostaviti i mogućnost upisa vlasnika vozila (ili korisnika ukoliko je vlasnik npr. leasing kuća) koji nije u registru. Također je upitno koliko je OIB vozača nužan za uspješno ispitivanje tahografa (prema GDPR-a ne treba uzimati više od nužnih osobnih podataka). Stavak 3. je nerealan ukoliko je vozilo došlo s neispravnim tahografom jer se prvo treba kvar ustanoviti, dati prijedlog rješenja (popravka) kao i cijenu rezervnih dijelova i usluge koji će biti potrebni za dovesti tahograf u ispravno stanje. Stranka tada ima mogućnosti odustati i potražiti ponudu u nekoj drugoj radionici. Prihvaćen Prihvaćen
65 TAHO-ST d.o.o. Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Prijedlog: (1) Ministarstvo nadležno za promet vodi evidenciju ovlaštenih radionica, tehničara i voditelja. Evidenciju ovlaštenih radionica, broj njihovih dozvola, datum isteka dozvole i popis poslova za koje su ovlaštene objavljuje na svojim web stranicama. Prihvaćen Prihvaćen
66 TAHO-ST d.o.o. Evidencije ovlaštenih radionica, Članak 11. Bilo bi dobro da Ministarstvo barem evidenciju o ovlaštenim radionicama i poslovima za koje ima dozvolu objavljuje na svojim internetskim stranicama (ukoliko možda zbog odredbi GDPR-a isto ne može objaviti za tehničare i voditelje). Prihvaćen Prihvaćen
67 TAHO-ST d.o.o. Voditelj radionice, Članak 8. Prijedlog: (1) Radionica mora priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole: – dokaz da je podnositelj zahtjeva imenovao voditelja radionice – kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je voditelj radionice zaposlen na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - elektronički zapis o radnopravnom statusu – potvrdu da protiv voditelja radionice nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s obavljanjem poslova s tahografima – izjavu da voditelj radionice nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice. Prihvaćen Prihvaćen
68 TAHO-ST d.o.o. Voditelj radionice, Članak 8. Iz kopije ugovora o radu se ne vidi je li tehničar još uvijek u radnom odnosu kod radionice ili ne Prihvaćen Prihvaćen
69 TAHO-ST d.o.o. Tehničari u radionici, Članak 7. Prijedlog: (2) Radionica mora zahtjevu za izdavanje dozvole priložiti: – kopiju ugovora o radu iz koje je vidljivo da je tehničar zaposlen kod podnositelja zahtjeva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - elektronički zapis o radnopravnom statusu – dokaz o stručnoj spremi iz članka 18. stavka 3. Zakona – dokaz o završenoj stručnoj osposobljenosti tehničara pri jednom od proizvođača tahografskog uređaja (iz potvrde mora biti vidljivo za koje je poslove u skladu s ovim Pravilnikom tehničar stručno osposobljen i za koje tahografe) – dokaz da tehničar nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, koja se vode po službenoj dužnosti te koja su počinjena pri obavljanju poslova u vezi s tahografom – dokaz da nije pokrenut kazneni postupak za kaznena djela u vezi s tahografom – izjavu da tehničar nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice. Prihvaćen Prihvaćen
70 TAHO-ST d.o.o. Tehničari u radionici, Članak 7. Iz kopije ugovora o radu se ne vidi je li tehničar još uvijek u radnom odnosu kod radionice ili ne. Za tehničare bi jednako trebalo dodati izjavu da ne obavlja iste poslove izvan radionice kao i za voditelja radionice. Prihvaćen Prihvaćen
71 TAHO-ST d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Poslovi za pametni tahograf su samo prepisani poslovi za digitalni tahograf. Pametni tahograf ima svoje tehničke specifičnosti te se zakonodavac mora bolje o tome informirati. Prihvaćen Prihvaćen
72 KTF-TAHOTRANS d.o.o. Oglasna ploča, Članak 9. Većina radionica za ispitivanje tahografa u RH su male pravne osobe i mišljenja sam da bi im obaveza otvaranja svoje internet stranice nametnula bespotrebne dodatne troškove poslovanja. Prihvaćen Prihvaćen
73 AGIS-TKS d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Prijedlog novog teksta:   Brisati članak 27. Prihvaćen Prihvaćen
74 AGIS-TKS d.o.o. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE, Članak 27. Zašto želite uvesti propisanu najmanju cijenu ispitivanja! Zasigurno nitko u ministarstvu ne zna koliko košta oprema za ispitivanje, nitko u EU još ne zna koliko će nas dodatno koštati oprema za ispitivanje pametnog tahografa, nitko van radionice ne zna koliki su stvarni troškovi poslovanja radionice s jednim ili dva tehničara, s jednim, dva ili tri ispitna uređaja, s vlastitim ili iznajmljenim prostorom, s režijskim troškovima poslovanja, s našim drugim poslovnim odnosima s našim strankama itd.. Zašto sada, nakon što godinama nije postojala cijena ispitivanja, želite uvesti najmanju cijenu ispitivanja ? Gdje je tu sloboda tržišta? Tko meni kao poduzetniku može zabraniti da s nekim prijevoznikom stupam u bilo kakve poslovne odnose po bilo kojim cijenama?!   I na kraju otkrivate da će sve obrasce raditi AKD! Zašto? Pa to je monopol kojeg ćemo mi svi plaćati i tu cijenu ćemo u konačnici zaračunati prijevoznicima! Zašto ste sve tako iskomplicirali. Prihvaćen Prihvaćen
75 AGIS-TKS d.o.o. Popravak digitalnog tahografa, Članak 23. Digitalni tahograf se NE popravlja! Prihvaćen Prihvaćen
76 AGIS-TKS d.o.o. Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Cijeli članak treba modernizirati. Samo ste prepisali ionako arhaičan stari članak. Prihvaćen Prihvaćen
77 AGIS-TKS d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Prijedlog novog teksta stavka:   1. Odmah po dolasku vozila u tahografsku radionicu, tehničar radionice će provesti postupak prijave u Aplikaciju te otvoriti odgovarajući radni nalog u koji će upisati osnovne podatke o vozilu (marka, tip, registarska oznaka, stanje prijeđenih kilometara, broj šasije i kategorija vozila), te unijeti podatke o zatraženim poslovima radionice koje treba obaviti te otvoriti kontrolni list za poslove radionice, sukladno procedurama proizvođača tahografa za svaku marku i tip tahografa. 2. Kontrolni list iz stavka 1. ovoga članka radionica za tahografe pohranjuje i čuva najmanje tri godine od dana popunjavanja, a isti popunjava tehničar radionice propisanim procedurom proizvođača tahografa, ovisno o marki i tipu uređaja, tijekom samog obavljanja poslova ispitivanja tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
78 AGIS-TKS d.o.o. Oglasna ploča, Članak 9. Prijedlog novog teksta stavka:   2. Voditelj radionice dužan je redovito ažurirati podatke na oglasnoj ploči.   Stavak 3. se briše. Prihvaćen Prihvaćen
79 AGIS-TKS d.o.o. Oglasna ploča, Članak 9. U članku 9., stavku 2. i 3. ste predvidjeli da svaka radionica ima svoje web stranice na kojima bi trebala objavljivati svoje osnovne podatke i cijene poslovanja. Većina radionica su male tvrtke koji nemaju svoju web stranicu. Inzistiranjem na postojanju web stranice svakoj radionici namećete dodatne troškove poslovanja. Prepustite to tržištu, tj. kada se neka radionica bude osjećala dovoljno velika i kada joj to uvjeti i potreba nametne, neka onda sama otvori i plaća svoju web stranicu, a ne da još bude primorana na taj potez. Prihvaćen Prihvaćen Ministarstvo nadležno za promet vodi evidenciju ovlaštenih radionica, tehničara i voditelja radionica te isti objavljuje na web stranicama ministarstva nadležnog za promet (članak 11.).
80 AGIS-TKS d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Prijedlog novog teksta stavka:   4. Radionica obavlja sljedeće poslove za pametne tahografe: ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, provjeru i pregled, kalibraciju, provjeru rada sustava za pozicioniranje te provjeru rada sustava za daljinsku dostavu podataka prema inspekcijskim tijelima, plombiranje, prenošenje podataka i procjenu nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica. Prihvaćen Prihvaćen
81 AGIS-TKS d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. U članku 3. stavku 4. ste samo prepisali iste radnje koje radionica mora obavljati pri ispitivanju pametnog tahografa kao da je riječ o digitalnom tahografu. To se neće tako raditi već će se kod pametnog tahografa svakako ispitivati i utvrđivanje točne pozicije vozila i rad sustava za dostavu podataka policiji na cesti.   Za točne nazive tih sustava i kako se ti sustavi ispituju obratite se proizvođaču tahografa, naime, ispitivanje pametnih tahografa više neće biti univerzalno već će se ovi tahografi moći ispitati samo s odobrenom opremom proizvođača samog tahografa. Prihvaćen Prihvaćen
82 AGIS-TKS d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Prijedlog novog teksta članka:   1. Radionice za tahografe posluju na odobrenim lokacijama. Radionice ne smiju poslove zakonskog ispitivanja tahografa ili ograničivača brzine obavljati van odobrenog prostora svoje radionice. Prihvaćen Prihvaćen
83 KTF-TAHOTRANS d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Smatram da bi članak trebalo drugačije napisati zato što su prema sadašnjem tekstu svi stavci posvećeni objašnjavanju rada eventualne mobilne radionice. Dosadašnja stacionarna radionica je samo spomenuta. Ovim člankom će se postići samo to da će stacionarna radionica imati ulogu preduvjeta dobivanja dozvole za mobilnu radionicu i većina poslova ispitivanja tahografa će se obavljati putem mobilne radionice. Samom činjenicom da će se ispitivanja moći vršiti po terenu, tj. u poslovnim prostorima samih prijevoznika najvjerojatnije da će doći i do pada kvalitete samog ispitivanja tahografa. Nadalje ovim člankom otvaranje mobilne radionice omogućuje se samo velikim radionicama u RH (stavak 2 c ima u stalnom odnosu zaposlena najmanje tri tehničara radionice). Znači li to da se male radionice, a kojih je većina, žele istisnuti iz ravnopravne tržišne utakmice i da se ide na ruku samo samo nekolicini radionica u RH? Predlažem da u interesu sigurnosti prometa na cestama kako i u intresu kvalitete obavljanja ovog posla ne uvodite mobilne radionice u hrvatsku praksu. Prihvaćen Prihvaćen
84 AGIS-TKS d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Zašto se do sada nelegalni oblik rada legalizira? Pa ispitivati tahografe na terenu je u 90% slučajeva i tehnički nemoguće. Nemoguće se podvući pod vozilo, nemoguće je precizno mjeriti konstantu vozila na nekoj priručnoj stazi itd… Kako bi se to točno trebalo raditi? Zar bi prvo trebalo nacrtati stazu (stacionarne radionice je moraju imati) pa onda mjeriti karakteristiku vozila na tako jednostavno odmjerenoj stazi. Zar mislite da će se to mjeriti ručnim metrom (20 m) i da će takve staze biti dovoljno precizne za mjerenje. Vjerojatno niste svjesni kolika je preciznost potrebna prilikom rada na stazi ako mislite da se metrom može na terenu izmjeriti staza i odmah krenuti u mjerenje. To jednostavno neće biti dovoljno precizno! Uostalom, kako će se osigurati da su staze napravljene na dovoljno kvalitetnom asfaltu, na ravnoj podlozi itd. Kako uostalom osigurati na terenu da se podvučemo pod vozilo? Često su parkirališta neasfaltirana, neuređena, bez mehaničarskog kanala (ili je isti zauzet nekim drugim radovima) – zar će se i na takvim mjestima raditi baždarenje?   Ako propišete mogućnost terenskog baždarenje onda će to u najvećem broju slučajeva (99%) izgledati na slijedeći način:   1. Nitko vam se neće javljati da odlazi na teren i na terenu baždari. Radi čistog preživljavanja to će raditi sve radionice – imale odobrenje ili ne. Pa ministarstvo niti sada nije reagiralo kada jedna radionica odlazi na teren (premda ste je nekoliko puta uhvatili u toj radnji) a kamoli kada sve radionice radi čistog preživljavanja počnu odlaziti po trenu. 2. Uvjeti od najmanje tri zaposlena čovjeka i prethodna obveza javljanja ministarstvu su besmisleni. Zašto tri, zašto ne jedan? Zašto 24 sata prije izlaska treba javiti, zašto ne 48 ili bilo koji drugi broj sati? Svaki prijevoznik će nazvati radionicu i pitati možeš li za pola sata doći do mene i polijepiti mi naljepnice. Naravno da će odgovor biti pozitivan jer nitko ne želi izgubiti posao. Radionice od toga žive i neće dozvoliti da zbog besmislenog propisa izgube svoje prihode. 3. Kada se dođe do prijevoznika gledat će se tko je prije dvije godine baždario tahograf i ako radionica vidi da je ona baždarila tahograf, da prijevoznik nije promjenio gume, samo će ispisati novu naljepnicu i zalijepiti je na okvir vrata (za digitalne tahografe će umetnuti i svoju karticu i to će biti to). To će biti cijelo baždarenje. Oni pametniji će samo malo (za impuls ili dva) promijeniti konstantu vozila i tahografa te za par milimetara promjer kotača – kako bi kasnije mogli reći da su stvarno radili mjerenje. Pa tako se radilo do sredine 90 godina i nitko nije mogao ući u trag mjeriteljima da li su stvarno mjerili ili ne. 4. Ako je netko drugi baždario taj tahograf onda će promijeniti i plombe gore u vozilu, ali ispod vozila se neće zavlačiti – pa opće poznato je da se na tehničkom ne gledaju plombe, da policija i inspekcija  ne gleda plombe ispod vozila, pa ako niti mjeritelj ne može leći ispod vozila – valjda to neće niti inspkecija. 5. Tu se otvara mogućnost manipulacije. Svi koji nešto znaju o tahografu shvatit će da sada nema plombiranih davača na mjenjaču i svi elektroničari će početi izrađivati prekidače signala na davačima ili ugrađivati uređaje za manipulaciju na tom mjestu. 6. Onda će za par godina netko poginuti s tim uređajem, neki autobus će se prevrnuti, neka cisterna će se izliti i kada sve bude uništeno vi (ili netko tko tada bude radio u ministarstvu) ćete shvatiti da sustav ne funkcionira i da ga treba ispravljati.   Ne uvodite pokretne radionice za ispitivanje tahografa – upravo suprotno postrožite rad postojećih radionica ako želite sigurnije ceste i manje nesreća. Prihvaćen Prihvaćen
85 KTF-TAHOTRANS d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Dobro je da se predviđa prijava u sustav ili otvaranje radnog naloga prije početka procesa ispitivanja ili popravka tahografa, ali nije logično da se zabranjuje bilo kakva aktivnost na tahografu ili vozilu prije takve prijave. U velikoj većini slučajeva vozači ili vlasnici vozila ne znaju objasniti što ne valja sa njihovim tahografom ili vozilom, a u tim slučajevima tehničar mora sam otići do vozila i provjeriti što je neispravno. Zato predlažem brisanje stavka 3. jer će se u praksi neće moći primijeniti. Prihvaćen Prihvaćen
86 KTF-TAHOTRANS d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Pametni tahografi će imati kompleksniju proceduru ispitivanja. Osim navedenog u članku na njima (pametnim tahografima) će se morati ispitivati točna pozicija vozila (GNSS) i ispravnost uređaja za namijenjenu kratkodometnu komunikaciju (DSRC) , te stoga predlažem da se stavak 4. ovog članka promijeni. Također, u ovom Pravilniku nedostaje cijelo jedno poglavlje koje bi trebalo biti posvećeno pametnim tahografima, a u njemu bi trebalo pisati slijedeće: tko izdaje posebne kartice za pametne tahografe, od kada se iste moraju izdavati, tko te kartice može zatražiti i temeljem kojih uvjeta, koje uvjete dodatno moraju ispuniti radionice, koju dodatnu opremu moraju imati radionice, s kojim plombama se smije raditi, kakve podatke na identifikacijske naljepnice treba lijepiti itd. itd. Prihvaćen Prihvaćen
87 AUTOTRANSPORT D.D. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
88 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
89 Čazmatrans d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
90 Autotransport Karlovac d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
91 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
92 Čazmatrans Promet d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
93 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Predlaže se dio odredbe izmjena članka 15. stavka 3. koji glasi: „najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja“ izmijeniti na način da glasi: „najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja“. Obrazloženje: Nema nikakve potrebe obvezu ispitivanja tahografa sa sadašnje dvije godine mijenjati na jednu godinu. Predloženo povećanje učestalosti ispitivanja tahografa dodatno će otežati operativno poslovanje, negativno će utjecati na radna vremena vozača te dodatno povećati troškove poslovanja koji trenutno iznosi 690 kn/vozilo. Prihvaćen Prihvaćen
94 URAR D.O.O. Vrste radionica, Članak 2. U Članku 2. Stavak1. u tekstu se navodi kako radionice za tahografe mogu biti stacionarne i mobilne. Čitajući članke pravilnika stječem dojam kako se želi uvesti rad mobilnih radionica koje će ispitivati tahograf na način kako to nije predviđeno Uredbom 561/2006 i Uredbom 165/2014 odnosno dovodi ih u direktni sukob sa spomenutim uredbama. Mobilna ispitivanja nisu predviđena nijednim člankom Uredbi 561/2006 i 165/2014 baš suprotno želi se postići veća pouzdanost ispitivanja tahografa. Nema niti jednog argumenta koji bi dokazao kako su mobilne radionice opravdane i donose poboljšanje ispitivanja tahografa, osim što se pogoduje jednoj tvrtki koja želi ozakoniti svoj trenutno nezakoniti rad ispitivanja tahografa putem mobilnih radionica. Uvođenjem mobilnih radionica narušila bi se dosad postignuta kvaliteta rada radionica za tahografe a takvih u Hrvatskoj ima više od stotinu. Argumenti protiv mobilnih radionica su: - mjerna staza na kojoj se vrši ispitivanje tahografa mora biti izvedena prema svim tehničko tehnološkim zahtjevima. Mobilna radionice ne može zadovoljiti uvjet da ima zadovoljavajuću mjernu stazu. Ne odgovarajuća mjerna staza dovodi do netočnog mjerenja i ujedno i do netočnog pokazivanja brzine tahografa a posljedica je narušavanje sigurnost prometa. - radni uvjeti za tehničara, nema adekvatni prostor za rad (rad na otvorenom u svim vremenskim uvjetima). Mjerni instrumenti za ispitivanje tahografa nisu predviđeni za rad na otvorenom i u slučaju neodgovarajućih uvjeta okoline ne mogu izvršiti točno mjerenje. Posljedica, netočno ispitivanje i mogućnost manipulacije. - nemogućnost provjere od strane inspekcije u koliko tehničar prijavi manipulaciju što dovodi direktno u sukob sa Uredbom 165/2014 Stavak(12). Citiram Stavak(12): Sigurnost tahografa i njegovog sustava od ključne je važnosti kako bi se osiguralo generiranje pouzdanih podataka. Stoga bi proizvođači trebali osmišljavati, ispitivati i neprestano pregledavati tahograf tijekom njegova životna ciklusa u svrhu sprječavanja, otkrivanja i ublažavanja sigurnosnih ranjivosti Iz navedenih razloga IZRIČITO SAM PROTIV RADA MOBILNIH RADIONICA. Prijedlog teksta: (1) Radionice za tahografe mogu biti stacionarne i servisne. Stacionarne i servisne radionice obavljaju poslove u prostorijama radionice na adresi koja je navedena u dozvoli. Prihvaćen Prihvaćen
95 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Ispitivanje tahografa, Članak 15. Izražavamo neslaganje s predloženim tekstom čl. 15. st. 3. Pravilnika. Naime, predmetnim Pravilnikom predviđa se obveza ispitivanja tahografa najkasnije nakon jednu godinu od zadnjeg ispitivanja. Medutim, odredbe Uredbe (EU) 165/2014, a koje se inkorporiraju i u ovaj podzakonski akt jasno u čl. 23. st. 1. pod naslovom Pregledi tahografa ističu: "Ovlaštene radionice provode redovite preglede tahografa. Redoviti pregledi provode se najmanje svake dvije godine." Smatramo neprihvatljivim skraćivanje roka pregleda tahografa, što osim zaustavljanja procesa prijevoza tereta za sobom povlači i dodatne troškove. Trošak pregleda tahografa u Hrvatskoj cjenovno je najviši u odnosu na ostale zemlje članice EU. Ne vidimo opravdanost donošenja predloženih odredbi. Slijedom navedenoga predlažemo brisanje odredbi čl. 15. st. 3. Pravilnika o radionicama za tahografe u dijelu koji glasi "najkasnije nakon jedne godine od zadnjeg ispitivanja", te umjesto toga stavljanje odredbe koja će glasiti "najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja". Prihvaćen Prihvaćen
96 Tahograf d.o.o. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 28. Komentar: Sukladno prije rečenom, predlažemo da ministasrtvo ne obvezuje radionice na izradu (i kupnju) potpuno nove aplikacije za rad radionica za ispitivanje tahografa. Ministarstvo neka propiše što sve aplikacija treba sadržavati (koja polja), kakve izvještaje treba generirati i kome ih dostavljati, a neka svaka radionica za sebe odluči koju će aplikaciju koristiti. Analogija ovom se može pronaći i umnogim drugim propisima poput financijskih gdje Ministratvo financija propisuje kako trebaju izgledati izvješća, koja polja na njima mora biti popunjena, a s kojim programima će raditi koja tvrtka - to je stvar njenog izbora. Nije prihvaćen Odbijen Člankom 11. propisano je da je nositelj javne ovlasti za izdavanje tahografskih kartica zadužen za uspostavu i upravljanje aplikacijom koja omogućava stalni nadzor nad radom radionica.
97 Marko Udovičić Vrste radionica, Članak 2. Sad sam shvatio Vaše navode (tahografskih radionica) i prave razloga Vašeg lupetanja "gluposti". Zakonodavac je u važećem pravilniku omogućio radionicama rad na terenu (imate na web stranicama MMPI-a VAŽEĆI PRAVILNIK) ALI pojedinci iz MMPI-a su svjesno držali legitimne zahtjeve u ladicama i ŠTITILI INTERESE "VELIKE FAMILIJE". Može Vas sve skupa u lancu biti SRAM. Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
98 Marko Udovičić Vrste radionica, Članak 2. Malo su me zaintrigirale tvrdnje svih Vas da mobilno baždarenje ne postoji nigdje u EU, nažalost koliko vidim baratate sa potpuno krivim informacijama ili ste možda NAMJERNO krivo informirani od strane "familije". U svakom slučaju prije iznošenja takvih tvrdnji, mislim da ste se trebali puno bolje informirati. Danas ako ništa drugo preko interneta dok čekate sljedeće vozilo na kalibraciju u Vašoj stacionarnoj radionici, možete se besplatno informirati na način da putem preglednika (npr. google.com) morate upisati točno što Vas zanima. Ukoliko imate jezičnih barijera tu je opcija "google translate". Toliko me zainteresirala ta Vaša tvrdanja da sam osobno dobio odgovore od desetak država članica EU da je mobilno baždarenje dozvoljeno. Slijedom navedenog iste odgovore sam proslijedio u MMPI. Uglavnom, totalno ste me zbunili sa Vašim konstatacijama, oprostite NE Vašim nego Vaše "familije". Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
99 Marko Udovičić Vrste radionica, Članak 2. Poštovani kolege, čitajući postojeći pravilnik o radionicama vidim da postoje dvije vrste...STACIONARNE I MOBILNE. Mišljenja sam da je dosta detaljno i napisano koja radionica može šta raditi... Čitajući Vaše komentare nije mi jasno da se ne smije raditi mobilno? Možda je to neki stari pravilnik pa nisam dobro upućen... Molim Vas za pomoć jer možda baratam krivim zakonskim propisima. Ukoliko je tekst pravilnika koji sam napisao u prošlom komentaru važeći, molim Vas da ga pročitate pa da ponovno komentirate navode, da pojedinci (Vi i ja) NELEGALNO BAŽDARE TAHOGRAFE izvan mjesta stacionarne radionice. Unaprijed zahvaljujem. Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
100 Vagotehna d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Radionice za tahografe mogu biti stacionarne i mobilne. Stacionarne radionice obavljaju poslove za koje su dobili ovlaštenje na adresi koja je u dozvoli dok mobilne radionice mogu obavljati poslove na otocima ukoliko prethodno dobiju dozvolu ministarstva za svaki izlazak na teren pojedinačno te ispunjavati sve tehničke uvijete navedene pravilnikom. Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
101 HUST Oprema i alati, Članak 6. Komentar: Obzirom da je želja ministarstva uvesti mobilne radionice za ispitivanje tahografa, onda bi slične takve uvjete trebalo propisati i za opremu i alat kojim će se obavljati mobilna ispitivanja (koliko god to apsurdno bilo!). Nije prihvaćen Odbijen U članku 2. ne postoje mobilne radionice.
102 HUST Oprema i alati, Članak 6. Prijedlog novog teksta stavka: (4) Mobilna radionica, prije svakog izlaska na teren, nadležnom ministarstvu za promet mora dostaviti popis ispitne opreme, alata i informatičke opreme pomoću koje će obavljati ispitivanje na terenu. Nije prihvaćen Odbijen U članku 2. ne postoje mobilne radionice.
103 HUST Radni prostor, Članak 5. Komentar: Obzirom da je želja ministarstva uvesti mobilne radionice za ispitivanje tahografa, a mi predlažemo da se takva mogućnost dopusti samo na otocima koji nisu mostom povezani s ostatkom teritorija RH, onda bi slične uvjete trebalo propisati i za prostor na kome će se obavljati mobilna ispitivanja. Također predlažemo i poboljšanja u tekstu (stavak 3. i 4.) kako bi se jasno razlikovalo što je ispitna staza kako se ispitivanja ne bi radila na bilo kakvoj podlozi i u bilo kakvim uvjetima. Nije prihvaćen Odbijen U članku 2. ne postoje mobilne radionice.
104 HUST Vrste radionica, Članak 2. Prijedlog novog teksta članka: (1) Radionice za tahografe mogu biti stacionarne i mobilne. Stacionarne radionice obavljaju poslove samo u prostorijama radionice na adresi koja je navedena u dozvoli, a mobilne radionice, samo na otocima koji nisu mostom povezani s ostatkom teritorija RH uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za promet. (2) Stacionarna radionica mora ispunjavati sve materijalne, kadrovske i tehničke uvjete navedene u ovom pravilniku. (3) Mobilna radionica mora imati dozvolu za stacionarnu radionicu. Mobilna radionica prilikom svakog izlaska na teren mora dobiti dozvolu od ministarstva nadležnog za promet za izlazak na teren. Nije prihvaćen Odbijen Uz postojeće radionice tahografa nema potrebe za mobilnim radionicama.
105 TAHO-ST d.o.o. Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. Prijedlog: (5) Potvrda o ispitivanju izrađuje se u jednom primjerku koji se predaje prijevozniku dok je potvrda o ispitivanju u elektronskom obliku pohranjena u samom programu. Tri godine od dana izrade potvrde program omogućava naknadni ispis kopije potvrde. Nije prihvaćen Odbijen Kopija potvrde o ispitivanju tahogtafa arhivira se uz kontrolni list tahografa.
106 TAHO-ST d.o.o. Potvrda o ispitivanju tahografa, Članak 16. U današnje digitalno doba nepotrebno je čuvati kopiju potvrde o ispitivanju u radionici i gomilati papirnatu dokumentaciju. Nije prihvaćen Odbijen Kopija potvrde o ispitivanju tahogtafa arhivira se uz kontrolni list tahografa.
107 TAHO-ST d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Prijedlog: (1) Radionice za tahografe mogu biti stacionarne i mobilne. Stacionarne radionice obavljaju poslove za koje su dobili ovlaštenje na adresi koja je u dozvoli dok mobilne radionice mogu obavljati poslove na otocima ukoliko prethodno dobiju dozvolu ministarstva za svaki izlazak na teren pojedinačno. (2) Stacionarna radionica mora ispunjavati sve uvjete propisane ovim Pravilnikom. (3) Mobilna radionica mora imati dozvolu za stacionarnu radionicu u kojoj su zaposlena najmanje dva tehničara radionice te duple uređaje, opremu i alate propisane Pravilnikom. Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
108 TAHO-ST d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. U zemljama EU ne postoji mobilna radionica za tahografe. Uvođenjem mobilne radionice odstupamo od europske prakse, a stacionarne radionice gube svoj smisao. Nitko više neće obavljati ispitivanja tahografa u stacionarnim radionicama već na terenu. Rad na terenu se vrlo teško kontrolira od strane nadzornih službi (čime su i one dovedene u nezavidan položaj). Sama kvaliteta ispitivanja tahografa u Hrvatskoj time će drastično opasti što će prouzročiti velike probleme našim prijevoznicima u međunarodnom prometu. S obzirom da tahograf čini važnu ulogu u bilježenju i kontroli rada vozila i vozača njegov ispravan rad direktno utječe na sigurnost prometa na cestama. Ukoliko smatrate kako prijevoznicima na otocima treba izaći u susret, može se odobriti ispitivanje na terenu iznimno za njih. Za takva ispitivanja (svako pojedinačno) trebalo bi dobiti odobrenje ministarstva (a ne samo zatražiti odobrenje kako u tekstu Prijedloga stoji). Nije prihvaćen Odbijen Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.
109 URAR D.O.O. Radni prostor, Članak 5. Ako zakonodavac predlagaže rad mobilnih radionica zašto nije definiran i radni prostor mobilne radionice. Kad se pogleda što sve treba za rad stacionarne radionice, prostor za siguran rad, kanal ili navoz, ispitna staza. Minimalni zahtjevi za kvalitetno obavljanje ispitivanja. Pitam zakonodavca. Da li se ovi uvjeti mogu zadovoljiti sa mobilnom radionicom? Ako mogu, molim Vas pojasnite kako. Nije prihvaćen Odbijen U članku 2. ne postoje mobilne radionice.
110 AGIS-TKS d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Prijedlog novog teksta stavka:   Brisati stavak 13. Nije prihvaćen Odbijen Člankom 11. propisano je da je nositelj javne ovlasti za izdavanje tahografskih kartica zadužen za uspostavu i upravljanje aplikacijom koja omogućava stalni nadzor nad radom radionica.
111 AGIS-TKS d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Zašto ste opsjednuti da naljepnice treba zaštiti „guilloche uzorcima“, zašto želite „barem jednu dvobojnu liniju u mikro tisku“? Na ovaj način samo nepotrebno poskupljujete cijeli postupak ispitivanja. To znači da će netko (kasnije u tekstu Pravilnika se otkriva da je to AKD) tiskati te obrasce i prodavati ih. Pa čemu to? Sada možemo slobodno na tržištu kupiti obrasce ili ih sami tiskati. Ti obrasci su isti po cijeloj EU pa možemo upotrebljavati i originalne VDO obrasce (i isti nemaju nikakvih zaštita). Nema potrebe za bilo kakvim dodatnim zaštitama samog samoljepljivog papira – pa to je obična papirna naljepnica s podacima o baždarenju tahografa preko koje se lijepi zaštitna folija. Nije prihvaćen Odbijen Člankom 11. propisano je da je nositelj javne ovlasti za izdavanje tahografskih kartica zadužen za uspostavu i upravljanje aplikacijom koja omogućava stalni nadzor nad radom radionica.
112 AGIS-TKS d.o.o. Prijava vozila u radionici, Članak 12. Koliko se može razumjeti tekst, želite promijeniti ili doraditi program u kome sada vodimo evidenciju svih obavljenih ispitivanja. Tko će to platiti? Također vodite računa da imamo ugovore sa sadašnjim programerima koji nam održavaju program. Promjenom tog programa mi moramo platiti penale za odustajanje od tog programa. Da li će nam ministarstvo snositi i te troškove? Također, zašto želite da mi vodimo podatke i o prijevozniku i o vozaču i o vlasniku vozila. Pa ne radimo mi registraciju vozila! Nas sve to ne zanima i ne treba zanimati. Mi samo baždarimo tahograf u tom vozilu i za proceduru baždarenja svi ovi podaci uopće nisu bitni. Nama su bitni podaci o vozilu, pogonskim gumama vozila, tipu tahografa, senzoru, a ne o vlasniku vozila i vozaču.     Zašto naše radne listove na kojima sada bilježimo sve radnje koje obavljamo na tahografu želite numerirati. To će samo poskupiti naš rad. Sada su to obični bijeli listovi na koje isprintamo kontrolni list za onaj tip tahografa kojeg želimo ispitati (imamo posebni radni nalog za analogni i digitalni tahograf). Numeriranjem obrazaca ćete nas natjerati da netko tiska ove obrasce i da netko nama prodaje te obrasce. Čemu to? Sve treba pratiti u računalu, a ne numeriranjem obrazaca – to je tehnologija iz vremena prije računala. Nije prihvaćen Odbijen Člankom 11. propisano je da je nositelj javne ovlasti za izdavanje tahografskih kartica zadužen za uspostavu i upravljanje aplikacijom koja omogućava stalni nadzor nad radom radionica.
113 HUST Radni prostor, Članak 5. Prijedlog novog teksta stavaka: (3) Radionica mora imati ispitnu stazu sa suvremenim kolničkim zastorom smještenom van javne cestovne površine koja: - može biti opremljena ispitnim valjcima - ima duljinu najmanje 20 m i širinu najmanje 4 m te pristupni i odlazni put na kome iz jednog prolaza mogu manevrirati vozila najvećih dopuštenih gabarita - je u vodoravnom položaju s odstupanjem +/- 2% - suvremeni kolnički zastor ne smije biti ispucan, isprekidan ili izveden iz više međusobno odvojenih i nezavisnih cjelina. (4) Radionica mora imati kanal ili navoz smješten izvan javne cestovne površine koji je: - duljinom, širinom i nosivošću primjeren osovinskim razmacima i najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima i masama motornih vozila (5) Mobilna radionica, prije svakog izlaska na teren, nadležnom ministarstvu za promet mora dostaviti opis mjesta na kome će se ispitivanja obavljati, kao i dokaze najmanje u vidu fotografija da mjesto na kome će se obavljati ispitivanja ispunjavaju minimalne tehničke uvjete iz stavka 3. i 4. ovog članka. Djelomično prihvaćen Odbijen U članku 2. mobilne radionice ne postoje.
114 Tahograf d.o.o. Obveza obavještavanja, Članak 26. Komentar: Smatramo da je postojeća aplikacija po raznim radionicama sasvim zadovoljavajuća za ovaj posao. Zašto se radionice obvezuje da počnu upotrebljavati novu aplikaciju? Navodite da ćete novu Aplikaciju propisati posebnim propisima?! Osim što je to pravno nekonzistentno da Pravilnikom propisujete dodatni pravni akt, držimo da ministarstvo nema potrebe propisati kojim programom će radionica voditi svoje poslovanje. Ono treba samo propisati koje podatke svaki program treba imati, koje obrasce kome treba dostavljati radi kontrole poslovanja, kako podatke treba čuvati itd, a ne da sve radionice obvezuje da rade pod nekim novim programom. Nadalje, Blokiranje ispisa podataka iz postojećeg programa postoji i sada u sadašnjem programu ali koliko nam je poznato nikada nitko od inspektora nije reagirao i došao u kontrolu radionice ili nekog vozila. Niti kada je bila prijavljena neka manipulacija niti u bilo kojem drugom slučaju. Ako je i netko izišao na teren radi takvih situacija - vjerujemo da je to bilo vrlo rijetko jer za takve slučajeve nismo čuli. Blokirati rad aplikacije u bilo kojem slučaju je potpuno nepotrebno jer praktično sve prijevoznike smatramo unaprijed krivim i "igramo se policijske države" - samo ih treba uhvatiti. Dopustite da radionice redovno obavljaju svog posao - ispituju tahografe, zahtijevajte da se u informatičkim sustavima vodi evidencija svih ispitivanja s opisima svih grešaka i objašnjenjima zašto neki ispitivač smatra zašto je greška nastala, da li je riječ o manipulaciji i zašto, a na kraju tehnološkog postupka zahtijevajte izvješća iz radionica iz kojih ćete pronaći podatke na kojim vozilima je napravljena manipulacija i zašto ovlašteni ispitivač smatra da je riječ o manipulaciji. Na taj način svatko radi svoj posao - radionice ispituju tahografe, a inspektori naknadno na osnovi zabilješki ispitivača provjeravaju prijevoznika. Stoga predlažemo da se članak 26. potpuno drugačije napiše: Primljeno na znanje Primljeno na znanje
115 MARIO ŠTEFANAC PRAVILNIK BRAVO....... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
116 Tahograf d.o.o. Popravak digitalnog tahografa, Članak 23. Komentar: U donjim komentarima i našem prethodnom komentaru već je rečeno da se digitalni tahograf ne popravlja. On se jednostavno zamjenjuje s novim digitalnim tahografom. Ovdje bi trebalo razraditi cijeli postupak koja generacija digitalnih tahografa se smije zamijeniti s kojom generacijom digitalnih tahografa (postoje tri generacije) i koja sonda se smije zamijeniti s kojom sondom (postoje dvije generacije sondi) - ali to je opet posao za cijelu stručnu grupu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
117 Tahograf d.o.o. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Komentar: kao što su već kolege prije nas rekle - digitalni (a ni pametni) tahograf se ne popravlja. On se zamjenjuje s potpuno novim jedinicom u vozilu. U slučaju pokušaja mehaničkog otvaranja digitalnog tahografa automatski dolazi do brisanja njegove memorije i on je neupotrebljiv. Također predlažemo pojednostavljenje postupka POKUŠAJA kopiranja (to ponekad nije moguće) i evidencije kopiranih podataka: Primljeno na znanje Primljeno na znanje
118 Tahograf d.o.o. Plombiranje, Članak 19. Komentar: Sve što je napisano u HUST-ovom komentaru i u prijedlogu novog teksta - stoji, pa se na ovom mjestu nećemo ponavljati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
119 Tahograf d.o.o. Vrste dozvola, Članak 3. Komentar 2: Na ovom mjestu u Pravilniku se prvi puta nešto kaže o pametnom tahografu. Njegova primjena u vozilima stupa na snagu od 15. lipnja 2019. godine. To znači da ćemo, htjeli ili ne htjeli, temeljem homologacijskih propisa, od tog datuma MORATI imati na našim cestama vozila koja su opremljena potpuno novim tipom tahografa za koji se tek trebamo pripremiti. Stavak 4. koji opisuje što se treba raditi nije niti približno dovoljan da se započne sa ispitivanjem takvih tahografa. Potrebno je dodatno pripremiti: - početi izdavati digitalne radioničke kartice za ovaj tip tahografa jer se postojećim karticama ovakvi tahografi neće moći ispitivati, a krajnji rok za početak izdavanja ovih kartica 03/2019; - početi izdavati nove tipove odstalih digitalnih kartica (vozačka, prijevoznička i inspektorska) - vozači će moći nastaviti voziti ovakve tipove tahografa i sa starim taho karticama ali niti prijenos podataka niti inspkecija takvih vozila neće biti moguća; - treba školovati radionice za ovakva ispitivanja i ta školovanja trebaju biti odobrena od proizvođača samog pametnog tahografa - obzirom da se napušta univerzalnost ispitivanja koja je postojala kod digitalnih tahografa - radionice se moraju opremiti posebnom opremom - u postupku ispitivanja će trebati utvrđivati točnost utvrđivanja točne pozicije vozila unutar određene tolerancije (GNSS - Global Navigation Satellite System) kao i ispravnost rada uređaja za daljinsku dostavu podataka o vozilu i tahografu (DSRC - Dedicated Short Range Communications) za što će svakoj radionici trebati posebna oprema. Ovi uređaji neće biti univerzalni i neće se moći zamjenjivati s jednog tipa tahografa na drugi. - ministarstvo treba obići i odobriti rad tih radionica tj. proširiti im postojeće Rješenje na osnovu uvida u školovanje tehničara i postojanja nove opreme - tek tada bi se mogla zatražiti radionička kartica za ispitivanje pametnih tahografa - pametni tahografi se neće niti plombirati niti će se na njih lijepiti naljepnice koje su predložene ovim Pravilnikom - pametni tahografi će imati posebne zakonitosti kada je potrebno mijenjati sondu zajedno s jedinicom u vozilu - stoga što se uvodi jedinstvena veza JV-sonda. - program u kome će se voditi (ili se vodi) evidencija za ispitivanje tahografa treba doraditi jer se u njemu trebaju zapisati još neki tehnički detalji - npr. plombe će dobiti svoj broj i taj broj će se zapisivati i u memoriju pametnog tahografa i isti treba biti zapisan u dokumentaciji uz vozilo. Također, i plombe dobivaju svoju homologacijsku oznaku te se više neće moći koristiti sada znane plombe. Moći će se koristiti samo one plombe koje su dobile EU tipno odbrenje. Želimo naglasiti da ako se ne uvedu ove i mnoge druge pripreme, da bi u registraciji novih vozila od 15. lipnja 2019. godine mogli imati vrlo velikih problema - naime, nitko u Republici Hrvatskoj kao članici EU neće biti u stanju ispitati takav tahograf, a sva nova vozila koja se prvi put registriraju u EU MORAJU biti opremljena baš takvim tipom tahografa. Stoga predlažemo ministarstvu da što prije i hitnije osnuje stručnu radnu skupinu za ovo područje jer će, ako i iziđe ovaj Pravilni, isti trebati što prije mijenjati. Za sada, predlažemo samo izmjenu stavka 4. na način da piše: Primljeno na znanje Primljeno na znanje
120 Marko Udovičić Vrste radionica, Članak 2. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1792 Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda tahografa, uvjeti za ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, kalibriranje, plombiranje, popravak i demontažu tahografa te ispitivanje ograničivača brzine. II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE I NAČIN DOKAZIVANJA Vrste radionica Članak 2. (1) Radionice mogu biti stacionarne i mobilne. (2) Stacionarne radionice obavljaju poslove na lokaciji i u prostorima koji su navedeni u dozvoli. (3) Mobilne radionice obavljaju poslove na različitim lokacijama. (4) Mobilna radionica može dobiti dozvolu samo za obavljanje poslova iz članaka 12. do 19. ovoga Pravilnika. Vrste dozvola Članak 3. (1) Pravna ili fizička osoba-obrtnik (u daljnjem tekstu: radionica) može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova za analogne tahografe i/ili digitalne tahografe. (2) Radionica obavlja sljedeće poslove za analogne tahografe: ugradnja, ispitivanje, provjera i pregled, popravak, plombiranje, uklanjanje i postavljanje naljepnica. (3) Radionica obavlja sljedeće poslove za digitalne tahografe: ugradnja, aktivacija, ispitivanje, provjera i pregled, popravak, kalibracija, plombiranje, prenošenje podataka i procjena nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica. Osiguravanje procedura postupanja i poslova Članak 4. (1) Radionica za obavljanje poslova iz članaka 10. do 19. ovoga Pravilnika osigurava procedure putem dokumentiranja, opisa pojedinačnih poslova, njihovih funkcija i tehničkog opsega posla, načina kontrole cjelokupne dokumentacije vezane uz njihove djelatnosti, načina postupanja s uzorcima na temelju kojih se obavljaju poslovi, sustava vođenja i zaštite zapisa o obavljanju poslova, te osiguranja da zapisi budu odgovarajuće pohranjeni i da osobni podaci budu zaštićeni u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. (2) Radionica mora dokazati da osigurava procedure postupanja i poslova koji su navedeni u člancima 20. i 21. ovoga Pravilnika važećim ugovorom sklopljenim s proizvođačem tahografskog uređaja. Proizvođač tahografa dužan je redovito dostavljati tehničku dokumentaciju te redovito izvješćivati o novinama. Ako podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor s proizvođačem, mora priložiti dokument iz kojeg je vidljiv odnos između zastupnika proizvođača i proizvođača. Odgovarajuće prostorije Članak 5. (1) Prostorije za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti građene na način da se u njima može obavljati siguran rad u svim vremenskim uvjetima. (2) Radionica za izdavanje dozvole zahtjevu mora priložiti: – opis prostorija s naznakom njihovog položaja, – tlocrt prostorija u mjerilu 1:100, – kopiju dokumenta o vlasništvu prostorija ili dokaz o pravu korištenja prostorija za vrijeme važenja dozvole, – izjavu da ne postoje pravne ili stvarne prepreke koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju prostorija u kojima će obavljati djelatnosti za vrijeme važenja dozvole. (3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na pokretne radionice. Oprema i alati Članak 6. (1) Radionica mora imati na raspolaganju sljedeću opremu i alate: – kojima može obavljati poslove u skladu s odredbama ovog Pravilnika, – uredsku opremu, – komunikacijske veze, – opremu za zaštitu objekta. (2) Radionica ima na raspolaganju opremu i alat iz stavka 1. ovoga članka ako su u njegovom vlasništvu ili ima pravo korištenja istih temeljem ugovora o najmu ili leasingu. (3) Radionica mora priložiti: – detaljan opis odgovarajuće opreme i alata, – dokaze da raspolaže opremom i alatom u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, – izjavu da ne postoje pravne ili stvarne zapreke, koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju opreme i alata za vrijeme važenja dozvole. Zaposleni tehničari i voditelj Članak 7. (1) Radionica ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika ako zapošljava najmanje jednog tehničara koji ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon). (2) Radionica mora priložiti: – kopiju ugovora o radu iz koje je vidljivo da je tehničar zaposlen kod podnositelja zahtjeva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, – dokaz o stručnoj spremi iz članka 18. stavka 3. Zakona, – potvrdu o završenom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografskog uređaja prema programu koji je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje, – potvrdu kojom se dokazuje završena stručna osposobljenost tehničara pri jednom od proizvođača tahografskog uređaja. Iz potvrde mora biti vidljivo za koje je poslove u skladu s ovim Pravilnikom tehničar stručno osposobljen, – potvrdu iz koje je vidljivo da tehničar nije pravomoćno osuđivan za kazneno djelo, koje se vodi po službenoj dužnosti te koje je počinjeno pri obavljanju poslova u vezi s tahografom, – potvrdu iz koje je vidljivo da nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s tahografom. Članak 8. Radionica mora priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole: – dokaz da je podnositelj zahtjeva imenovao voditelja radionice, – kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je voditelj radionice zaposlen na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, – potvrdu da protiv voditelja radionice nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s obavljanjem poslova s tahografima, – izjavu da voditelj radionice nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice. Oglasna ploča Članak 9. (1) U radionici se na vidljivom mjestu mora nalaziti oglasna ploča na kojoj se nalaze sljedeći podaci: – broj i rok važenja dozvole radionice, – oznaka radionice, – podaci o voditelju radionice, – poslovi za koje radionica ima dozvolu, – podaci o tehničarima, – radno vrijeme, – cjenik usluga, – obrasci zapisa koje radionica izdaje. (2) Voditelj radionice dužan je redovito ažurirati podatke na oglasnoj ploči. III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE Ugradnja Članak 10. (1) Ugradnja je postupak ugrađivanja tahografa u motorno vozilo. Pri ugradnji tehničar je dužan koristiti upute proizvođača tahografa i proizvođača motornog vozila. (2) Nakon ugradnje tahografa u vozilo, radionica je dužna postupati u skladu s odredbama članaka 11. do 16. ovoga Pravilnika. Aktiviranje i uporaba Članak 11. Tehničar je dužan odmah nakon ugradnje digitalnog tahografa aktivirati isti. Ispitivanje Članak 12. (1) Ispitivanje je postupak kojim se provjerava sukladnost novog, korištenog ili popravljenog tahografa zahtjevima ispravnosti rada i točnosti sukladno odredbama Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu. (2) Pri postupku ispitivanja, radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na tip tahografa i/ili ograničivače brzine. Ispitivati se može samo tahografski uređaj na kojem je neoštećena plomba koja sprječava neovlašteno otvaranje njegovog kućišta i mora biti označena žigom radionice koja ima dozvolu za popravak tahografskih uređaja. (3) Ispitivanje se provodi nakon svake ugradnje ili popravka tahografa koje mora biti izvedeno u skladu sa člankom 10. ovoga Pravilnika, odnosno najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja. (4) Ispitivanje može obaviti ista osoba koja je ugradila tahograf u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika. Pri postupku ispitivanja obavlja se i kalibriranje u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika. (5) Radionica vodi evidenciju o nepravilno kalibriranim digitalnim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke: – o tvrtki vlasnika, iznajmljivača, odnosno korisnika vozila ili digitalnog tahografa, – o proizvođaču i registracijskoj oznaci vozila, – datumu ispitivanja, – tipu digitalnog tahografa, – detaljan opis utvrđene nepravilnosti kalibriranja (parametri k, l, w i Vmax ograničavanje brzine). (6) Tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa izrađuje se zapis na tahografskom listiću prema postupku koji propisuje proizvođač i utvrđuje se odgovara li analogni tahograf propisanim zahtjevima iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu. (7) Originalni primjerak tahografskog listića iz stavka 6. ovoga članka pohranjuje radionica. Primjerak tahografskog listića predaje se naručitelju ispitivanja na njegov zahtjev. (8) Pri postupku ispitivanja digitalnog tahografa izrađuje se ispis rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost digitalnog tahografa s propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka. (9) Originalan ispis rezultata ispitivanja pohranjuje radionica. Preslika ispisa predaje se naručitelju ispitivanja na njegov zahtjev. (10) Žigom za utiskivanje osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva tahografa, odnosno sljedećih dijelova: – završeci spojeva između tahografa i vozila, – naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod, – preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina, – spojevi naprave za prilagođavanje i preklopne naprave s drugim dijelovima tahografa. Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovice. U gornjoj polovici se nalazi oznaka »HR 25«, a u nazivniku se nalazi brojevna oznaka radionice. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga. Žig se može naručiti samo na temelju važeće dozvole i mora izgledati kao na crtežu: (11) Ako rezultat ispitivanja odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, izdaje se Potvrda o ispitivanju te ispunjava naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa, kao i naljepnica koja označava stalnicu »k«. Naljepnice su otisnute na Potvrdi o ispitivanju i moraju se nakon ispunjavanja ukloniti s Potvrde o ispitivanju i zalijepiti na prikladno mjesto u kabini vozila, pokraj tahografa ili u tahograf. Zalijepljene naljepnice moraju biti jasno vidljive i osigurane zaštitnom folijom. (12) Potvrda o ispitivanju se izdaje i ako se utvrdi da tahograf ne odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, u kojem se slučaju u Potvrdu upisuju rezultati ispitivanja i opis neispravnosti. Potvrda o ispitivanju Članak 13. (1) Potvrda o ispitivanju mora sadržavati sljedeće podatke: a) o radionici: – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – ime tehničara koji je izvršio ispitivanje, – broj ispitne kartice ako se radi o ispitivanju digitalnog tahografa, b) o motornom vozilu: – naziv i sjedište tvrtke, te ime i prezime vlasnika vozila, – broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka, – marka, proizvođač i tip motornog vozila, – stanje brojača kilometara, – djelatni opseg pogonskih kotača i njihova dimenzija, – nekorigirana stalnica motornog vozila »w«, izražen u okr/km ili imp/km, – tlak pneumatika pogonskih kotača prema uputama proizvođača vozila, – tip ograničivača brzine i njegova postavljena brzina (Vmax), ako je ugrađen u vozilo i ako se za njega zahtijeva pregled, u skladu s propisima u vezi ograničivača brzine, c) o tahografu: – proizvođač, tip, serijski broj, – stalnica tahografa »k« u okr/km ili imp/km, d) o pruženim uslugama: – datum i vrijeme završetka ispitivanja, – svrha ispitivanja, – rezultati ispitivanja, – potpis tehničara koji je izvršio ispitivanje, – izjava o usklađenosti tahografa sa zahtjevima iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu. (2) Potvrda o ispitivanju izrađuje se u dva primjerka. Jedan primjerak uručuje se naručitelju, a drugi pohranjuje radionica. (3) Potvrdi o ispitivanju koja se pohranjuje u radionici prilaže se tahografski list s ispisom nastalim tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa ili ispis rezultata pregleda nastalim tijekom postupka pregleda digitalnog tahografa. (4) Na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa upisuje se datum kada je izvršeno ispitivanje tahografa, izmjereni djelatni opseg »l« pogonskog kotača, stalnica »w« vozila, broj šasije vozila – VIN oznaka vozila, te serijski broj tahografa. Na predviđeno mjesto na naljepnici otiskuje se pečat s jasno čitljivim nazivom pravne ili fizičke osobe i brojevnom oznakom radionice. (5) Pečat mora biti u dimenzijama 35 mm × 20 mm. (6) Na naljepnicu se u propisano mjesto upisuje postavljena brzina Vmax ograničivača brzine, ukoliko je propisano drugim propisima da vozilo čiji se tahograf ispituje mora imati ugrađen ograničivač brzine. a) Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa ima dimenzije 43 mm × 73 mm, mora biti zaštićena zaštitnom folijom. b) Naljepnica za označavanje stalnice »k« tahografskog uređaja ima dimenzije 26 mm × 15 mm, lijepi se na analogni ili digitalni tahograf, mora biti zaštićena zaštitnom folijom i izgledati: K= imp/km c) Poslije svakoga ispitivanja tahografa stara se naljepnica mora ukloniti i zamijeniti novom. (7) Potvrda o ispitivanju tahografa važi dvije godine. (8) Obrazac potvrde o ispitivanju tahografa i ugradbene naljepnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Provjera i pregled Članak 14. (1) Provjera i pregled je kontrolni postupak koji se obavlja na motornom vozilu koje ima ugrađen tahograf u okviru postupka ispitivanja tahografskog uređaja. (2) Pregledom se provjerava ispravnost i eventualna oštećenost naljepnica i zaštitnih folija, kao i ispravnost otiska žiga na plombama koje osiguravaju sljedeće spojeve i zaštite: – davač impulsa (mehanički adapter) i vozila, – davač impulsa (mehanički adapter) kabela (pogonskog vratila), kabela (pogonskog vratila) i tahografa, – zaštite koja sprečava pristup mjestu promjene stalnice tahografskog uređaja »k« (plomba radionice) te mjesta koja sprečavaju otvaranje kućišta tahografa na kojima se nalazi plomba radionice koja ima dozvolu za popravak tahografa. (3) Provjera se provodi na usklađenosti zapisanih vrijednosti stalnice vozila (w) i stalnice tahografa »k«. Stalnicu tahografa »k« na koju je namješten tahografski uređaj očitava se pomoću posebnog uređaja koji se na njega priključuje. Kada se radi o pogonu tahografskog uređaja putem pogonskog vratila, provjerava se zapisana vrijednost stalnice vozila (w) i očitana vrijednost s mehaničkog adaptera. Nakon izvršenog pregleda i provjere, tahograf se mora plombirati u skladu s člankom 12. stavkom 10. ovoga Pravilnika. U slučaju kada se utvrdi da stalnica tahografa »k« nije jednaka upisanoj na naljepnici ili da nije usklađena sa stalnicom vozila »w«, mora se provesti ispitivanje i kalibriranje tahografa. (4) Pregled i provjera se provodi nakon ispitivanja tahografa i evidentira se u potvrdi o ispitivanju tahografa upisivanjem sljedećih podataka: – naziv radionice, – ime, prezime i potpis osobe koja je obavila pregled i provjeru, – te pečat radionice. Pečat radionice po veličini i obliku mora biti identičan pečatu iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika. Kalibriranje Članak 15. (1) U postupku kalibriranja radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na tip digitalnog tahografa. (2) Nakon izvršenog postupka kalibriranja digitalnog tahografa vlasnik kartice radionice pohranjuje podatke na siguran način na karticu radionice kako bi se osigurala vjerodostojnost i onemogućila promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice. (3) Radionica osigurava sigurnu pohranu, vjerodostojnost i onemogućuje neovlaštenu promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice. (4) Radionica vodi evidenciju o izvršenim kalibracijama na svim digitalnim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke: a) o radionici: – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – ime tehničara koji je izvršio kalibraciju, – broj kartice radionice, b) o motornom vozilu: – naziv i sjedište tvrtke, odnosno ime i prezime vlasnika vozila, – broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka, – marka, proizvođač i tip motornog vozila, – stanje brojača kilometara, – djelatni opseg guma pogonskih kotača, – stalnica vozila »w« izražena u okr/km ili imp/km, – tlak u pneumaticima pogonskih kotača prema uputama proizvođača vozila, – tip ograničivača brzine i njegovu postavljenu brzinu (Vmax), c) o digitalnom tahografu: – proizvođač, tip, serijski broj i oznaka tipnog odobrenja digitalnog tahografa, – serijski broj digitalnog tahografa i davača impulsa, d) o kalibraciji: – redni broj kalibriranja, – vrijednosti w, k, l, – podešenost ograničivača brzine (Vmax), e) o provedenom kalibriranju: – datum i vrijeme završetka kalibriranja, – svrha kalibriranja, – potpis tehničara koji je obavio kalibriranje. Plombiranje Članak 16. (1) Nakon ispitivanja, kalibracije, provjere i pregleda, provodi se plombiranje prema postupku koji je za određeni tip tahografskog uređaja i motornog vozila odredio proizvođač, u skladu s člancima 12. do 15. ovoga Pravilnika. (2) U slučajevima nadzora, kada inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik ošteti ili uništi plombu dužan je sačiniti pisani izvještaj o oštećenju ili uništenju s naznakom mjesta, vremena i uzroka oštećenja ili uništenja plombe. Kopija izvještaja uručuje se vozaču koji je isti dužan pohraniti u vozilu. (3) Poslodavac je dužan po završetku prijevoza provesti postupak plombiranja tahografa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka u radionici, i priložiti kopiju izvještaja iz stavka 3. ovoga članka. (4) Za oštećene ili uništene plombe za koje poslodavac ili vozač ne posjeduje kopije izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, radionica vodi evidenciju koja sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište tvrtke, odnosno ime i prezime vlasnika vozila, – marku i registracijsku oznaku vozila, – datum provjere, – vrstu tahografa i detaljan opis postojećih nepravilnosti. (5) Na zahtjev inspektora cestovnog prometa ili policijskog službenika radionica je dužna dati na uvid evidenciju. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa Članak 17. (1) U slučajevima popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa radionica prenosi podatke pohranjene na tahografu. Podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku. Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama. (2) Radionica predaje podatke vozaču – vlasniku vozila i vodi zapisnik o predaji podataka koji sadrži sljedeće podatke: a) o radionici: – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – podaci o tehničaru koji je izvršio prijenos podataka te broj kartice radionice, b) o motornom vozilu: – broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka, – marka, proizvođač i tip, c) o digitalnom tahografu: – proizvođač, – tip i serijski broj, – datum proizvodnje, – oznaka tipnog odobrenja, d) o vozaču: – naziv i sjedište tvrtke, – broj kartice prijevoznika, – ovlast poslodavca za preuzimanje podataka, – potpis osoba kojoj je poslodavac dao ovlast za preuzimanje podataka, e) o prijenosu podataka: – redni broj zapisnika, – razdoblje u okviru kojeg su podaci preneseni, – naslov datoteke koja sadrži podatke, datum i vrijeme nastanka datoteke te veličina datoteke, – mjesto, datum i vrijeme obavljenog prijenosa. Nemogućnost prijenosa ili ispisa podataka Članak 18. (1) Ako prijenos podataka u elektroničkom obliku nije moguć, može se izraditi ispis podataka iz digitalnog tahografa, o čemu radionica obavještava poslodavca. Na zahtjev poslodavca, radionica izrađuje ispis za vremensko razdoblje za posljednja tri mjeseca. (2) Ako ispis iz digitalnog tahografa nije moguć, radionica izdaje zaposleniku potvrdu o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka iz digitalnog tahografa. (3) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka izrađuje se u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja poslodavcu, a drugi se pohranjuje u radionici na najmanje dvije godine. (4) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka sadrži sljedeće podatke: a) o radionici: – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – podaci o tehničaru koji je pokušao obaviti prijenos ili ispis podataka, broj kartice radionice i potpis tehničara, b) o motornom vozilu: – broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka, – marka (proizvođač) i tip, c) o digitalnom tahografu: – proizvođač, – tip i serijski broj, – datum proizvodnje, – mjesto ugradnje u kabini motornog vozila, – oznaka tipnog odobrenja, – vidljivost naljepnice, d) o vozaču: – naziv i sjedište tvrtke, – broj kartice prijevoznika, e) podaci o potvrdi kojom se potvrđuje nemogućnost prijenosa ili ispisa podataka: – datum i mjesto izdavanja, – redni broj potvrde. Obveza obavještavanja Članak 19. Radionica je dužna obavijestiti Ministarstvo o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka iz digitalnog tahografa u vozilu. Popravak analognog tahografa Članak 20. (1) Popravak analognog tahografa podrazumijeva njegov popravak nakon kvara ili oštećenja jedne ili više plombi. (2) Radionica je dužna pri popravku primjenjivati upute proizvođača, odnosno postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom koju radionica i tehničar dobiva od proizvođača za pojedini tip analognog tahografa. Pri popravku, rezervni i nadomjesni dijelovi moraju biti originalni i odgovarati tipu analognog tahografa. (3) O popravku se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće podatke: – redni broj zapisnika, – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – podaci o tehničaru koji je obavio popravak te njegov potpis, – proizvođač, tip i serijski broj analognog tahografa, – oznaka tipnog odobrenja analognog tahografa, – vrsta popravka i kratak opis obavljenog popravka, – datum i vrijeme završetka popravka. (4) Radionica je dužna čuvati zapisnik o popravku najmanje dvije godine. (5) Popravak analognog tahografa može obaviti tehničar koji obavlja i ostale poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Popravak digitalnog tahografa Članak 21. (1) Popravak digitalnog tahografa podrazumijeva popravak davača impulsa ili uređaja u vozilu u kojem je potrebno isključenje njegovog napajanja, isključenje drugih dijelova digitalnog tahografa ili otvaranje. (2) Radionica od proizvođača digitalnog tahografa dobiva popis vrsta popravaka digitalnog tahografa. Iz popisa mora biti vidljivo kakvu vrstu popravka može obavljati radionica i pod kojim uvjetima. Iz popisa se mora vidjeti u kakvom stanju ili pod kojim uvjetima se digitalni tahograf vraća proizvođaču. Radionica smije obavljati popravke za koje je ovlaštena i osposobljena od proizvođača digitalnog tahografa. (3) Ako radionica u skladu sa stavkom 2. ovoga članka utvrdi da se određeni popravak digitalnog tahografa može obaviti u radionici (uređaj u vozilu, davač impulsa, međusobne veze), mora se osigurati da rezervni i nadomjesni dijelovi koji se koriste za popravak budu originalni i da odgovaraju tipu digitalnog tahografa. Radionica i tehničar pri popravku u cijelosti obavljaju i ispunjavaju upute dobivene od proizvođača. (4) Ako popravak ili zamjena veza (kablova) na vozilu ne utječu na sigurnost sustava, tehničar može obaviti popravak. (5) O popravku se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće podatke: – redni broj zapisnika, – naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice, – podaci o tehničaru koji je obavio popravak te njegov potpis, – proizvođač, tip i serijski broj digitalnog tahografa, – oznaka tipnog odobrenja digitalnog tahografa, – vrsta popravka i kratak opis obavljenog popravka, – datum i vrijeme završetka popravka. (6) Radionica je dužna čuvati zapisnik o popravku najmanje dvije godine. (7) Popravak digitalnog tahografa može obaviti tehničar koji obavlja i ostale poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika. (8) Nakon popravka provodi se postupak kalibriranja i ispitivanja. Ispitivanje ograničivača brzine Članak 22. Ispitivanjem ograničivača brzine provjerava se da li je ispravno postavljena granična brzina Vmax i da li ograničava brzinu kretanja vozila unutar granice dozvoljenih odstupanja. Ispitivanje ograničivača brzine provodi se zajedno s ispitivanjem tahografa. Postupci ispitivanja ograničivača brzine moraju biti izrađeni tako da se ispitivanje provodi u stanju mirovanja vozila. Kod vozila koja su konstruktivno izvedena tako, da se ne može izvršiti ispitivanje ograničivača brzine u stanju mirovanja postavljanjem signala Vmax iz tahografa, već je za to potrebna propisana oprema proizvođača vozila. Radionica će potvrditi ispravnost ograničivača brzine temeljem valjane potvrde o ispravnosti, izdane od ovlaštenog servisa proizvođača vozila. Naljepnica postavljene brzine Vmax ograničivača brzine ima dimenzije 26 mm × 15 mm, mora biti zaštićena zaštitnom folijom i izgledati kao na crtežu: Vmax = km/h Vrijednosti postavljene brzine Vmax ograničivača brzine, može upisati samo radionica koja ima za to dozvolu, nakon ispitivanja postavljene brzine Vmax ograničivača brzine te utvrđivanja točnosti. Podešavanje ili popravak neispravnog ograničivača brzine obavlja ovlašteni servis proizvođača vozila ili ovlašteni servis proizvođača ograničivača brzine. Članak 23. Ovlaštenje za ispitivanje ograničivača brzine, mogu dobiti radionice za ispitivanje tahografa koje imaju: – osposobljenog djelatnika za ispitivanje ograničivača brzine od strane proizvođača vozila, proizvođača ograničivača brzine ili njihovih ovlaštenih zastupnika, – postupke za ispitivanje ograničivača brzine od proizvođača vozila ili proizvođača ograničivača brzine, – opremu i pribor predviđenu postupcima za ispitivanje navedene u postupcima za ispitivanje ograničivača brzine. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 24. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tahografima i ograničivaču brzine (»Narodne novine«, br. 89/2008 i 48/2009). Članak 25. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/13-02/50 Urbroj: 530-05-1-1-2-13-1 Zagreb, 1. srpnja 2013. Ministar dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r. Ministarstvo pomorstva, Potvrda o ispitivanju prometa i infrastrukture ------------------------------------------------------------------------------- 1. Opći podaci: Vlasnik vozila: Adresa: Poštanski broj/grad: Proizvođač vozila i model: Registarska oznaka: Datum ispitivanja: Broj radne kartice: Kupac br.: TCO tip: Tahograf br.: Novo RAS Tahograf: Popravak Pokaznik km: km 2. Ispitivanje vozila Dimenzije pneumatika: Tip pneumatika: Radijalne Dijagonalne Tlak u pneumaticima: Faktor korekcije: % Djelatni obod kotača: Karakteristični koeficijent okr/km/imp/km: W(test) W(pril)* 3. Ispitivanje uređaja TCO konstanta: k(test) K(naljepn) Test brzine: km/h km/h km/h Test brojčanika km: m Odstupanje sata: sek/dan Usklađena brzina V: V(max) km/h * samo EA tahografi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Pečat radionice Datum isp.: VIN: Tahograf br. Dimenzije pn: W(test): K(test): I: __________________________________________________ Potvrđuje se da su sva ispitivanja i radovi izvršeni prema proceduri rada koju određuje proizvođač tahografa Pečat radionice __________________ Tehničar/broj kartice Primljeno na znanje Primljeno na znanje
121 Marko Udovičić PRAVILNIK Poštovani gospodine Štefanac, moram priznati da polako preispitujem svoju inteligenciju čitajući sve komentare na e-savjetovanju. Vidim da uopće niste shvatili moj komentar ili se pravite "ludi" ? Najveći problem "ovakvog sustava rada" je u tome da Vas kao "razmetnog sina" iz "velike familije" štite pojedinci iz MMPI-a, o tome sam govorio u tekstu (to je bila poanta teksta). Inače su Vam puna usta na tržištu u komentiranju "nelegalnog" rada tvrtke Digitalni tahograf d.o.o. po pitanju mobilnog baždarenja. Moj Vam je savjet da se bolje informirate, možda da žrtvujete nekog iz "familije" i zaposlite ga na mjesto Upravnog suca, pa da se u budućnosti slučajno ne bi dogodila POZITIVNA ODLUKA UPRAVNOG SUDA ZA RAD MOBILNE RADIONICE tvrtki Digitalni tahograf d.o.o., kao što je to danas slučaj. Molim Vas da ubuduće prije izgovaranja naziva tvrtke Digitalni tahograf d.o.o. OPERETE USTA (po mogućnosti sa kvalitetnijom pastom za zube), mislim da je to minimum nakon svega što se tiče mog inzistiranja prema Vama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
122 MARIO ŠTEFANAC PRAVILNIK Firma Urar d.o.o. posluje od 1986 god. i do današnjeg dana nema niti jednu prijavu ministarstva za nelegalan i nesavjestan rad te Vas molim da izuzmete iz svojih komentara moje poduzeće. Najljepši pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
123 MARIO ŠTEFANAC Vrste radionica, Članak 2. TAHOGRAF SERVIS OTOČAC Smatram da za mobilne radionice ne postoji nikakvo razumno i racionalno objašnjenje zašto bi one kao takve trebale postojati jer u Hrvatskoj imamo vrlo dobru mrežu ispitnih mjesta i radionica za popravak tahografa i u svakom dijelu države smo dostupni prijevoznicima. Smatram da bi trebalo dozvoliti ovjeru tahografa samo na otocima koji nisu povezani mostovima, uz prethodno odobrenje ministarstva. Mobilnim servisima narušiti će se uređeni sistem ovjere i ispitivanja tahografa koji danas u republici Hrvatskoj imamo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
124 Vagotehna d.o.o. Vrste radionica, Članak 2. Smatramo da se, sa mobilnim radionicama, gubi smisao stacionarnih radionica, ali se time utječe i na kvalitetu samog ispitivanja tahografa a samim time i na povečanu mogučnost raznoraznih manipulacija. Mobilna radionica ima smisla kod poslova na otocima koji nisu povezani mostom sa teritorijem ostatka RH uz, naravno, jasno propisana pravila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
125 Marko Udovičić PRAVILNIK Drago nam je što se „struka“ uključila u raspravu i pridonijela vrlo dobrim savjetima, barem onima vezanim za pametne tahografe. Međutim, nije nam nikako jasno da su se od svih „podanika“ za komentirati našle upravo radionice koje rade na terenu, ali samo u svojim županijama - gradovima. Kako to da baš Urar, Agis, KTF, MACK I TAHO ST pričaju o kvaliteti posla i mobilnom baždarenju? Vrlo su nam zanimljiva moralna predavanja gore spomenutih firmi, a možemo nabrojiti preko nekoliko upravo njihovih slučajeva mobilnog baždarenja. Spomenuta je nemogućnost plombiranja na terenu. Zar vozila koja su kod Vas baždarena nisu plombirana? Trebalo bi provjeriti navedeno jer nije samo jedno vozilo došlo kod nas u radionicu, a da već nije bilo plombirano (a naljepnica je od prošlog baždarenja bila od spomenutih radionica). Također je spomenuto kako će pasti kvaliteta baždarenja obzirom se na terenu ne može mjeriti – pretpostavka je da gospoda govori iz iskustva jer veliki broj tvrtki koje su oni baždarili kažu kako vjerojatno prepisuju naljepnice kako su u prethodnim komentarima opisali. Moje mišljenje je da su „veliki umjerivači ravnomjerno raspoređeni“ po Hrvatskoj u strahu od konkurencije već duže vrijeme. Sami su nam rekli da imaju dogovor s Ugovornim partnerom kako bi u određenoj županiji - gradu mogli raditi samo oni te na tom prostoru osim njih nitko drugi ne može raditi taj posao. Tvrtka Urar d.o.o. je pionir u baždarenju na terenu. Čak su otišli i korak dalje pa su „printalii“ markice i slali ih autobusima po okolici Zagreba gdje su ih ljudi lijepili na svoja vozila. S profesionalne strane ( i tehnički ispravne), nam je čudno kako su baždarili tahograf na vozilu, a da nisu ni vidjeli kamion??? Navedenu informaciju primili smo usmenim putem od vlasnika vozila kojima je g. Štefanec slao markice. Također, javna je tajna da u Istri i Primorsko-goranskoj županiji vozila idu 4-5 km/h brže nego li je dozvoljeno. Mišljenja smo da to nije slučajna pogreška tehničara, ali to očigledno nije bitno jer su gospoda stručna u svome poslu i sigurnost u cestovnom prometu nitko ne nadzire. Tvrtki Digitalni tahograf d.o.o. novi Pravilinik ni ne treba jer je u starom sve regulirano vezano za mobilno baždarenje tahografa, ali kad se već piše voljeli bi da se propiše nešto najbitnije što svi izostavljaju, a to su sankcije za nepropisno baždarenje tahografa. Posebno sam iznenađen negativnim komentarima radionica za mobilno baždarenje s obzirom da je većina njih predala zahtjev u MMPI upravo za mobilnim baždarenjem. Moj savjet, kao njihovog kolege je da se obrate upravnom sudu za dobivanje rješenja mobilne radionice. Ili su možda po nečijem nalogu promijenili mišljenje o poslu mobilnog baždarenja??? U Zakonu i u Pravilniku nema propisanih sankcija za neispravno izvršena baždarenja tahografa. Na tržištu se zbog lošije educiranog kadra događaju različiti propusti (slični kakve smo gore već već naveli ). Ako se dogodi pogreška kod procedure baždarenja tahografa troškove, te pogreške trenutno snosi prijevoznik. Smatramo da je potrebno propisati kazne za prekršaje odnosno pogrešno izvršena baždarenja tahografa za tvrtke koje se s time bave i njihove zaposlenike (tehničare). Tehničar svojim potpisom garantira ispravnost tahografa prilikom baždarenja te ukoliko nema sve potrebne uvjete za baždarenje tahografa isti neće baždariti. Naša je preporuka da se sljedeći propusti strogo kažnjavaju: - Povećanje brzine vozila preko dozvoljene (vozači inzistiraju, a prijevoznici zbog toga plaćaju veću potrošnju goriva i kazne) - Ne plombiranje određenih spojeva - Izostavljanje plombirnih pokrova na tahografu - Različite konstante na naljepnici i u tahografu Zapravo sve parametre i spojeve koji se mogu mijenjati odnosno s kojima je moguća manipulacija, a to su stavke koje UISTINU utječu na sigurnost u prometu. Predlažemo oduzimanje kartice tehničarima i visoku kaznu za počinjeni prekrša! Nažalost gospodu koju smo već prozvali to naravno ne zanima jer bi morali napraviti veliki zaokret u poslovanju tahograf radionica jer kao što vidimo dolazak jedine konkurencije u do sada „dogovorenom tržištu“ im ne odgovara. Rast i razvoj tvrtke Digitalni tahograf d.o.o. treba zahvaliti prvo korisnicima usluga tahografskih radionica koji su očigledno prepoznali bolju, bržu i kvalitetniju uslugu na tržištu. I na kraju, moram priznati da me najviše zaintrigirao komentar g. Olujića (od milja ga zovem Jakov) i da se u većini njegovih rečenica slažem. Ne mogu vjerovati kako je zakonodavac previdio njega i njegovu užu familiju te im uskraćuje dugogodišnji monopol u Republici Hrvatskoj. Mislim da je tako nešto nedopustivo od zakonodavca i da bi isti trebao napisati kako isključivo familija Olujić/ Effenberger mogu dati prijedlog na kojim točno koordinatama se može izvršiti kalibriranje na vozilima i da je obavezan javiti 24 sata prije „ Familiji“ mjesto i tvrtku gdje bi eventualan posao trebali obaviti. Svaki drugi prijedlog od zakonodavca koliko vidim nije odobren od „Familije“ i njihovih podanika koji su dugi niz godina lijepo živjeli od tog posla uz ne puno rada. Iskreno, nakon svega sam jako tužan jer sam imao priliku upoznati neke od vlasnika tahografskih radionica koji su toliko prozirni u pisanju „copy/paste“ članaka iz režije „velike mame“. U našim dosadašnjim razgovorima bila je skroz suprotna priča, ali „mama je ipak mama“. Ne nam kako vi, ali ja bi se jako sramio da sam na mjestu „podanika“. Drugi smo u svijetu u nogometu, a nažalost PRVI U PODANIŠTVU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
126 HUST Obveza obavještavanja, Članak 26. Komentar: U stavku 1., alineji 4. ovog članka se navodi da se u slučajevima manipulacije i grešaka na tahografu blokira daljnji postupak ispitivanja tahografa na najviše 15 minuta. Vrijedi upozoriti da su greške na digitalnim tahografima vrlo česte – gotovo 50 % ispitanih digitalnih tahografa ima u svojoj memoriji neku grešku. Ove greške u 99 % slučajeva nisu posljedica neke manipulacije s tahografom već nekih drugih nesukladnosti na elektronici vozila (npr. zimi je pao napon na vozilu, senzor je izgubio napajanje jer je mehaničar iz nekog razloga skidao kleme s akumulatora vozila, netko je vozio bez vozačke kartice, netko je umetao karticu za vrijeme vožnje itd.). Zbog svega toga ne bi trebalo blokirati daljnji postupak ispitivanja digitalnih tahografa već samo u slučaju kada ovlašteni tehničar uoči i prijavi manipulaciju na tahografima. Stoga predlažemo da se stavak 1. alineja 4. i 5. napišu na slijedeći način: Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 HUST Popravak digitalnog tahografa, Članak 23. Komentar: Digitalni tahograf – jedinica u vozilu se ne popravlja. On je tvornički zaštićen i u slučaju bilo kakvog otvaranja njegovog kućišta dolazi do trajnog brisanja njegove memorije. Kod digitalnog tahografa – jedinice u vozilu uvijek se vrši agregatna zamjena uređaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
128 HUST Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Komentar: Digitalni tahograf – jedinica u vozilu se ne popravlja. On je tvornički zaštićen i na njemu nikakav popravak nije moguć. Stoga se kod digitalnog tahografa uvijek vrši agregatna zamjena istog. Također, kopiranje podataka s digitalnog tahografa se vrši standardnim alatima i nije mu potrebna nikakva posebna administrativna evidencija – sami podaci (datoteke) su evidencija tih podataka. Sukladno tome predlaže se izmjena stavaka 1. i 2.. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
129 HUST Provjera i pregled, Članak 17. Komentar: Cijeli članak na mnogim mjestima treba modernizirati pa se predlaže potpuno novi članak: Primljeno na znanje Primljeno na znanje
130 TAHO-ST d.o.o. Popravak digitalnog tahografa, Članak 23. Digitalni tahograf tj. uređaj u vozilu se ne popravlja jer je to tehnički neizvedivo od strane radionice. U stavku (2) stoji kako radionica „smije obavljati isključivo one popravke za koje je ovlaštena i osposobljena od proizvođača digitalnog tahografa“. To je nepotrebno jer će prema čl.4 stavku (2) ovog Pravilnika u ugovoru sklopljenim s proizvođačem tahografa stajati koje poslove radionica smije obavljati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
131 TAHO-ST d.o.o. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Digitalni tahograf se ne popravlja. U slučaju kvara se zamjenjuje novim, a podaci iz prijašnjeg tahografa se kopiraju (ukolioko je moguće) i predaju vlasniku. Također, radionica može kopirane podatke čuvati u elektronskom obliku jednu godinu. Nije potrebna dodatna evidencija o tome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
132 TAHO-ST d.o.o. Ispitivanje tahografa, Članak 15. Potvrda o ispitivanju se izdaje nakon što se provjeri je li tahograf odgovara propisanim zahtjevima i po potrebi dovede u stanje sukladnosti s propisanim zahtjevima. Nepotrebno je izdavati potvrdu o ispitivanju ukoliko tahograf nije u skladu sa zahtjevima jer takvo vozilo ne bi niti smjelo izaći iz radionice na javne ceste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 TAHO-ST d.o.o. Oprema i alati, Članak 6. Prijedlog: (2) Radionica ima na raspolaganju opremu i alate iz stavka 1. ovoga članka ako su u njenom vlasništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
134 TAHO-ST d.o.o. Oprema i alati, Članak 6. Smatramo kako radionica u svom vlasništvu treba imati uređaje, opremu i alat. Ukoliko neka radionica planira dugoročno obavljati ovaj posao ne bi joj trebao biti problem uređaje, opremu i alat kupiti (iz vlastitih sredstava, kreditom). Uzimanje navedenog u najam ili leasing (može onda i posudba) je vrlo neozbiljno i odaje kako radionica nema namjeru ozbiljno uložiti u obrazovanje tehničara i opremu te savjesno i kvalitetno odrađivati posao. Otvara se mogućnost neozbiljnih pokušaja bavljenja ovim poslom bez prevelikih ulaganja, a vrlo lakog zatvaranja radionice ukoliko se otkrije nazakoniti rad i uslijede kazne. Radionica tako može prouzročiti veliku štetu prijevoznicima (kazne za neispravan rad tahografa su i do nekoliko desetaka tisuća eura) te ugledu ostalih radionica na domaćem i europskom tržištu, a izvući se bez sankcija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
135 AGIS-TKS d.o.o. Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa, Članak 20. Digitalni tahograf se NE popravlja – on se mijenja s potpuno novim tahografom. Bilo bi bolje da ste na ovom mjestu napisali preporuke koji digitalni tahograf se smije zamijeniti s kojim tipom digitalnog tahografa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
136 AGIS-TKS d.o.o. Kalibriranje, Članak 18. Cijeli članak treba modernizirati. opet ste prepisali arhaičan stari članak iz čega je vidljivo da ne poznate tehnologiju ispitivanja tahografa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
137 AGIS-TKS d.o.o. Provjera i pregled, Članak 17. Cijeli članak treba modernizirati. Samo ste prepisali arhaičan stari članak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
138 URAR D.O.O. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Citiram: Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014 Komentar: Smatram kako ovaj pravilnik o radionicama za tahografe ne bi trebao samo sadržavati odredbe već bi trebao biti temeljen na Uredbi (EU) br. 165/2014 jer je Uredba (EU) br. 165/2014 temeljni dokument po kojem treba postupati nacionalno zakonodavstvo. Prijedlog teksta: (2) Ovaj Pravilnik temelji se na Uredbi (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje