Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Na temelju odredbi članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. točka a), članka 155. stavka 9. i članka 214. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. rujna 2018. godine donosi Vezano za Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, dostavljaju se komentari Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK kako slijedi: "1. Prema sadašnjem Pravilniku i Pravilima, Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS-ovi) utvrđuju NAV dvaput godišnje s rokom od 6 mjeseci za stanje na dan 31/12 te s rokom od 2 mjeseca za stanje na dan 30/6. Prema prijedlogu novog Pravilnika, rok za izračun NAV-a na dan 31.03. bio bi do 31.05. tekuće godine. Međutim, kako je rok za izračun NAV- na dan 31.12 prethodne godine 30.06. tekuće godine proizlazi da bi u praksi društvo izračunalo NAV na 31.03. tekuće godine prije izračuna NAV-a na 31.12. prethodne godine. Dakle, „noviji“ NAV bi u sebi sadržavao starije podatke od „starijeg“ NAV-a. Ova situacija, kao i situacija s razlikom između kvartalnog „privremenog“ NAV-a i revidiranog godišnjeg na 31.12. izazvala bi komplikacije za DZU i za depozitara, osobito ukoliko će ulagatelji u fond i/ili regulator zahtijevati da se izvršavaju naknadne izmjene tih privremenih NAV-ova. Ovo bi izazvalo dodatne komplikacije i za mirovinske fondove, koji su značajni ulagatelji u FGS-ove i koji svoj NAV-a izračunavaju svaki dan. 2. Dosadašnja praksa je pokazala da se u svibnju i lipnju tekuće godine odrađuju revizije procjena vrijednosti trgovačkih društava koja su predmet ulaganja fonda za prethodnu godinu odnosno za stanje na dan 31/12 (zbog dostupnosti financijskih izvještaja društava do 30/4 te vremena potrebnog za izradu procjena vrijednosti društava, revizijske procedure financijskih izvještaja društava, potvrđivanje procjena od strane depozitara i revizora) te iz tog razloga dosadašnji rok od 6 mjeseci za utvrđivanje godišnjeg NAV u praksi se pokazao optimalnim 3. Imovinu fondova za gospodarsku suradnju čine između ostalog i poslovni udjeli trgovačkih društava koja nemaju obvezu pripreme kvartalnih financijskih izvještaja (nekadašnji TSI POD). DZU za potrebe pripreme kvartalnog NAV-a FGS-a su potrebni i kvartalni financijski izvještaji tih društava, no, priprema financijskih izvještaja je ''dobra volja'' tih društava. 4. Budući da FGS-ovi ulažu najveći dio svojih sredstava u nelikvidnu imovinu, odnosno u tvrtke koje nisu izlistane na burzama i za koje je teško pronaći usporedive izlistane tvrtke ili usporedive transakcije te uzevši u obzir da je prema sadašnjem Pravilniku i Pravilima fondova minimalni interval za procjenu vrijednosti ulaganja 2 puta godišnje, praksa je pokazala da značajnih promjena nije bilo na polugodištu te vjerujemo da ih neće biti niti na kvartalima. Ostatak imovine fondova odnosi se na novac na računu i na eventualna potraživanja od ulagatelja, te na potraživanja za unaprijed naplaćenu naknadu za upravljanje, što čini do 1% ukupne imovine fondova. Eventualne promjene na ovim stavkama tijekom kvartala imaju zanemarivo mali utjecaj na promjenu NAV-a. 5. Kod uplata/isplata u FGS, uplate/isplate se vrše za sve ulagatelje istovremeno, u istim omjerima i po istoj cijeni udjela unutar svake transakcije, zbog čega cijena udjela kod uplate/isplate nije bitna s aspekta povrata na ulaganje. Dodatno, pri prodaji udjela u FGS, društvo donosi odluku o trenutku i iznosu isplate sredstava, tj. ulagatelji ne mogu zahtijevati otkup udjela u bilo kojem trenutku kao kod drugih otvorenih fondova (osim u iznimnim situacijama predviđenim Pravilima Fonda). 6. Kod FGS-ova, naknada za upravljanje i naknada za uspjeh društva za upravljanje ne ovise o NAV-u (prema trenutnom Pravilniku Vlade RH), za razliku od većine drugih fondova. 7. S obzirom da je priroda ovih fondova takva da se osnivaju na 10 godina, pri čemu se ulaganja vrše u prvim godinama fonda, a izlazi iz projekata krajem trajanja fonda, struktura imovine je kroz većinu životnog vijeka fonda nepromijenjena zbog čega mislimo da se ništa ne bi dobilo time da se poveća učestalost izračuna NAV-a. 8. Broj transakcija udjelima u toku godine je beznačajan. U ovoj fazi životnog vijeka fondova za gospodarsku suradnju uplate ulagatalja u fond izvršavaju se maksimalno 2 puta godišnje za naknadu i dvaput godišnje za ostale troškove (depozitar) te jednom godišnje za trošak revizije. 9. Želimo podsjetiti da je kvartalni izračun NAV-a za fondove rizičnog kapitala već postojao do 2012. godine, te je 2013. godine ukinut pa su zahtjevi za utvrđivanjem NAV usklađeni s prirodom poslovanja FGS-a 10. U praksi se pokazalo da se NAV FGS značajno promijeni na datum 31/12, a minimalno na 30/6 (ukoliko FGS ima bar jednu likvidnu dionicu) pa nam se čini da bi čak i izračun NAV-a jednom godišnje za FGS-ove bio dovoljan." Prihvaćen Rokovi za dostavu ostaju isti
2 HGK Na temelju odredbi članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. točka a), članka 155. stavka 9. i članka 214. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. rujna 2018. godine donosi Grupacija skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara), predlaže izmjene predmetnog Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, koji nisu bili prihvaćeni na prethodnom savjetovanju, no u cilju smanjenja pogrešaka koje su posljedica operativnog opterećenja, te zbog usklađenja s praksom u drugim zemljama članicama, kao i u sklopu poziva same HANFA-e za rasterećenjem subjekata nadzora. Slijedom navedenog, Grupacija skrbnika i depozitara predlaže ponovno razmatranje i uvažavanje sljedećih prijedloga: Članak 2. Predlaže se izmjena na način da članak 2. stavak 4. glasi: „Neto vrijednost imovine i cijene udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom izračunava se za svaki radni dan i zadnji dan u mjesecu idućeg radnog dana“. Članak 18. Predlaže se izmjena na način da članak 18. stavak 1. glasi: „Naknade UAIF-u i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine otvorenog AIF-a s javnom ponudom iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina otvorenog AIF-a s javnom ponudom umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente te ostala ulaganja. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jest jednaka osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu“ radi ujednačavanja s izmjenama u članku 2. stavak 4. Članak 19. Predlaže se izmjena u članku 19. stavcima 2. do 6. na način da glase: „(2) Društvo je obvezno svakog dana vrednovanja najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, za otvoreni AIF-a s javnom ponudom, dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela za dan vrednovanja. (3) Društvo je obvezno kod izdavanja ili otkupa udjela otvorenog AIF-a s privatnom ponudom (osim AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala) i kod povećanja ili smanjenja kapitala zatvorenog AIF-a , dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela najkasnije u roku od 30 dana od dana vrednovanja. (4) Društvo je obvezno za zatvoreni AIF čije su dionice uvrštene na uređenom tržištu dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela najkasnije u roku od 30 dana od dana vrednovanja iz članka 2. stavka 8. ovoga Pravilnika, dok izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela koji se sastavlja za zadnji dan godišnjeg i polugodišnjeg izvještajnog razdoblja dostavlja se u rokovima dostave godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja. (5) Društvo je dužno izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela otvorenog AIF-a s privatnom ponudom (uključujući AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala) i zatvorenog AIF-a čije dionice nisu uvrštene na uređenom tržištu: - koji se sastavlja za zadnji dan godišnjeg izvještajnog razdoblja, dostaviti u rokovima dostave godišnjeg izvještaja, - koji se sastavlja za zadnje dane kvartala, dostaviti u roku od dva mjeseca od izvještajnog datuma. Izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela za zadnji dan četvrtog kvartala smatra se privremenim izvještajem u odnosu na isti izvještaj za zadnji dan poslovne godine, odnosno godišnjeg izvještajnog razdoblja (6) Prilikom dostave izvještaja iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka Društvo je dužno dostaviti podatke o transakcijama AIF-a izvršene u razdoblju od prethodnog (zadnjeg) dana vrednovanja do dana vrednovanja. Djelomično prihvaćen Prvi dio prijedloga se ne prihvaća. Navedeni prijedlog je već bio dan na raspravu prije tri godine, kada nije bilo konsenzusa među industrijom o tome da se neradnim danima ne izračunava NAV izvještaj, a poglavito su se društva za upravljanje izjasnila kako su protiv prijedloga, jer su im IT sustavi prilagođeni na svakodnevni izračun. Drugi dio prijedloga djelomično se prihvaća, pa kako bi se smanjilo operativno opterećenje depozitara donesena je obveza potvrđivanja NAV-a od strane depozitara za AIF-ove s javnom ponudom samo za radne dane i zadnji dan u mjesecu. Također, dodatno je predviđeno da depozitar i društvo za upravljanje mogu ugovoriti da društvo za upravljanje dostavlja NAV umjesto depozitara.