Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. rujna 2018. godine donosi Grupacija skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara), vezano za izmjene i dopune predmetnog Pravilnika, predlaže izmjene Pravilnika koji nisu bili prihvaćeni na prethodnom savjetovanju, no u cilju smanjenja pogrešaka koje su posljedica operativnog opterećenja te zbog usklađenja s praksom u drugim zemljama članicama, kao i u sklopu poziva same HANFA-e za rasterećenjem subjekata nadzora. Slijedom navedenog, Grupacija skrbnika i depozitara moli ponovno razmatranje i uvažavanje sljedećih prijedloga za izmjenu predmetnog Pravilnika: Članak 3. Predlaže se izmjena na način da članak 3. stavak 2. glasi: „Neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda izračunava se za svaki radni dan i zadnji dan u mjesecu idućeg radnog dana.“. Članak 16. Predlaže se izmjena na način da članak 16. stavak 1. glasi: „Naknade društvu za upravljanje i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine UCITS fonda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jednaka je osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu“ radi ujednačavanja s izmjenama u članku 3. stavak 2.“ Članak 17. Predlaže se izmjena u članku 17. stavak 1. kako slijedi: „Društvo za upravljanje dužno je izračunavati za svaki radni dan i zadnji dan u mjesecu idućeg radnog dana neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda“ Predlaže se izmjena u stavku 3. kako slijedi: „Društvo za upravljanje je obvezno svakog dana vrednovanja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, dostaviti Agenciji Izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovne UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja, a koji je prekontroliran od strane depozitara u skladu sa stavkom 2. ovoga članka“. U tom slučaju stavak 4. se briše. Ukoliko postoje objektivni razlozi za ne prihvaćanje gornjih prijedloga izmjena članaka 1., 3. i 4. predlažemo alternativnu izmjenu u članku 17. stavak 3.: „Depozitar je obvezan svakog radnog dana vrednovanja i zadnji dan u mjesecu, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja.“ Trenutno depozitar ima propisanu obvezu kontrole cijene udjela za radne dane i zadnji dan u mjesecu, što ga u praksi nije operativno rasteretilo obzirom da depozitar mora slati NAV izvještaj HANFA-i za svaki dan vrednovanja (a ne samo radni dan i zadnji dan u mjesecu). Nije prihvaćen Članak 3. stavak 2. Ne prihvaća se. Navedeni prijedlog je već bio dan na raspravu prije tri godine, kada nije bilo konsenzusa među industrijom o tome da se neradnim danima ne izračunava NAV izvještaj, a poglavito su se društva za upravljanje izjasnila kako su protiv prijedloga, jer su im IT sustavi prilagođeni na svakodnevni izračun. Dodatno, kako bi se smanjilo operativno opterećenje depozitara od ranije postoji obveza potvrđivanja NAV-a od strane depozitara samo za radne dane i zadnji dan u mjesecu. Nije jasno zbog čega navedeno ne može operativno umanjiti posao kojeg obavljaju depozitari. Također, depozitari i društvo već od ranije mogu ugovoriti da društvo za upravljanje dostavlja NAV izvještaj, a ne depozitar. Članci 16. i 17. Ne prihvaća se. Vidi odgovor na komentar članka 3.