Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga U ime obitelji PRIJELOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI,  IZBORNE PROMIDŽBE I RERERENDUMA U nastavku slijedi komentar udruge U ime obitelji na Nacrt Prijedloga Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. FINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA Udruga U ime obitelji smatra kako bi se prihvaćanjem predmetnog Nacrta Prijedloga Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (dalje: Nacrt Prijedloga) građanima uvelike otežalo organiziranje i provedba referendumske inicijative kao njihova ustavom zajamčenog prava iz članka 87. st. 3. Ustava. Prvenstveno, smatramo kako bi materija vezana uz referendum, a tako i financiranje pokretača referendumske inicijative građana, odnosno Organizacijskog odbora, trebala biti uređena isključivo Zakonom o referendumu, koji kao lex specialis uređuje institut referenduma. Naime, samim reguliranjem materije vezane uz referendum istim aktom kojim se regulira materija vezana uz političke stranke i izbornu kampanju, izjednačava se referendumsku inicijativu ad hoc okupljenih građana s političkim strankama i njihovim djelovanjem uvelike financiranim iz državnog proračuna i proračuna lokalne i regionalne samouprave, a koje imaju i čvrstu organizacijsku strukturu i resurse. Nadalje, Nacrtom Prijedloga se postavljaju znatna ograničenja glede financiranja i djelovanja referendumske inicijative građana koja bi se u praksi pokazala prestriktnima i teško provedivima od strane interesno i volonterski okupljenih građana koji nemaju sredstava i resurse za djelovanje na način kako to predlaže ovaj Nacrt Prijedloga. Između ostalog, nedopustivim smatramo sljedeća ograničenja i otegotne okolnosti koje se ovim Nacrtom Prijedloga propisuju u vezi financiranja referendumskih aktivnosti: da fizičke i pravne osobe koje žele donirati referendumsku inicijativu moraju dostaviti izjavu Organizacijskom odboru da se protiv njih ne vodi postupak naplate nepodmirenih obveza; za donaciju u visini većoj od 5 000 HRK potrebno je sklopiti ugovor između Organizacijskog odbora i donatora; ukupan iznos donacije je ograničen te iznosi 30 000 HRK za fizičke i 200 000 HRK za pravne osobe; ograničeno je i vrijeme prikupljanja donacija. Smatramo kako bi propisivanje obveze sklapanja ugovora između donatora i Organizacijskog odbora uvelike otežalo proceduru doniranja te obeshrabrilo pojedince da doniraju. Nadalje, ograničenje iznosa donacije direktan je udar na slobodu i pravo građana da slobodno raspolažu vlastitim financijskim sredstvima te da potiču određene ciljeve koji su od njihovog interesa. Ukoliko se uzme u obzir kako je prikupljanje donacija uglavnom isključivi način financiranja referendumske inicijative građana koja zahtijeva znatne financijske izdatke, predložena ograničenja i striktne procedure glede doniranja u velikoj mjeri bi otežali Organizacijskom odboru prikupljanje potrebnih sredstava, a time i onemogućilo ostvarivanje ustavnog prava građana na referendum. Također, uz konačno financijsko izvješće, Organizacijski odbor dužan je u prekratkom roku od osam dana nakon završetka prikupljanja potpisa, uz sve druge operativne poslove koje mora obaviti, podnijeti čak tri različita izvješća: - izvješće o primljenim donacijama, - izvješće o troškovima - izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje Smatramo kako bi, pogotovo uzimajući u obzir privremenu i neformalnu narav Organizacijskog odbora, trebalo propisati isključivo obvezu objave konačnog financijskog izvješća referendumske inicijative u kojoj bi na transparentan način bili istaknuti prihodi i njihovi izvori te rashodi, a što je preporučio i DIP u svom mišljenju (https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/O_Povjerenstvu/Mi%C5%A1ljenja/6.pdf) o SDP-ovom Prijedlogu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz 2015. godine. Sve navedene procedure doniranja, ograničenja i zabrane koje propisuje Nacrt Prijedloga zakona će, ukoliko bi Zakon bio usvojen, uvelike otežati organiziranje i provođenje referendumske inicijative, čime se građane želi obeshrabriti u korištenju njihovih ustavom zajamčenih prava na organizaciju referenduma, a moguće donatore u pružanju financijske podrške. Potrebno je i napomenuti kako je ovaj Nacrt Prijedloga u velikoj mjeri kopija Prijedloga SDP-ove Vlade iz 2015. (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/221%20sjednica%20Vlade//221%20-%202.pdf) te se razlikuje samo u detaljima poput ograničenja visine iznosa i slično. Činjenica je i kako se danas vladajući HDZ tada snažno protivio predloženim mjerama upravo iz razloga što one predstavljaju otežavanje organizacije i provedbe referendumske inicijative građana te time krše ustavno pravo građana na izravnu demokraciju. Tadašnje protivljenje HDZ-a najjasnije se vidi po tome da su svi zastupnici HDZ-a koji su bili prisutni u Saboru 13. svibnja 2015. - Branko Bačić, sadašnji predsjednik Kluba HDZ-a, Josip Borić, Davor Božinović, sadašnji ministar unutarnjih poslova, Sunčana Glavak, Tomislav Ivić, Ante Kulušić, Frano Matušić, Domagoj Ivan Milošević, Davorin Mlakar, Marija Rapo, Ante Sanader, Ivan Šuker, Miroslav Tuđman) glasovali protiv SDP-ova Prijedloga (http://itv.sabor.hr/video/Glasovanje.aspx?ID=6990). U ime kluba HDZ-a na raspravi (http://edoc.sabor.hr/Views/FonogramView.aspx?tdrid=15482&type=HTML&singleTDR=False) su govorili Davorin Mlakar te Ivan Šuker. G. Mlakar je tada zamjerio SDP-ovcima što poistovjećuju referendum s izborima i mehanizam praćenja financiranja izbora preslikavaju na referendum, “a to nije ista stvar i bitno je različito kako se održavaju referendumi od načina održavanja izbora.” G. Šuker je u svom govoru u ime Kluba HDZ-a istaknuo: “Čemu ovaj cirkus oko financiranja referenduma? Pa naprosto sa ovim zakonom se sad brani u Hrvatskoj da pokrene referendum. (…) Ali gledajte, po ovom prijedlogu zakona više nikom neće past na pamet održavanje referenduma jer za održat referendum treba i logistika ljudska i materijalna. I ako vi na ovakav način limitirate sve one koji bi htjeli eventualno pomoći financirati referendum, onda naprosto referenduma više u budućnosti neće biti.” U jednoj od replika tijekom daljnje rasprave, g. Mlakar je istaknuo kako su u HDZ-u protiv takvog Prijedloga “zato što (…) onemogućava održavanje referenduma odnosno nameće vrlo velike precizne obveze onima koji održavaju i pripremaju referendum. (…) Postavljanjem prevelikih ograda i prepreka referendumu vi onemogućavate neposredno izjašnjavanje građana, a uspoređujete referendum sa političkom utakmicom što niti je korektno niti je dobro za razvitak neposredne demokracije i zbog toga nećemo podržati zakon.” Zašto onda isti Prijedlog, tri godine poslije, donosi HDZ? Državno izborno povjerenstvo je u svom očitovanju o SDP-ovom Prijedlogu iz 2015. (https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/O_Povjerenstvu/Mi%C5%A1ljenja/6.pdf) upućenom tadašnjem ministru uprave, Arsenu Bauku, naglasilo kako je potrebno urediti financiranje referenduma, ali ne kako je propisano Prijedlogom. DIP je naglasio kako su referendumska inicijativa i politička aktivnost uvelike različite materije na koje ne mogu biti primijenjene iste odredbe o financiranju. Istaknuto je kako financiranje referendumske inicijative mora biti uređeno što jednostavnije s obzirom da se radi o građanima koji nemaju infrastrukturu kakvu imaju političke stranke. Takva stroga regulativa, smatra DIP, neće doprinijeti demokratizaciji društva i uključivanju građana u neposredno odlučivanje. “Naime, ovdje se radi o ad hoc tijelima koja čine građani okupljeni oko neke ideje, pa stoga za njih ne mogu vrijediti ista pravila uz financiranje aktivnosti koja vrijede za političke subjekte, jer bi se na taj način, nametanjem zahtjevne procedure vezane uz financiranje referenduma i popunjavanje brojnih obrazaca, vjerojatno gušila građanska inicijativa. Osim toga, nadzor nad financiranjem političkih subjekata se nikako ne može izjednačiti s takvim nadzorom nad trenutno interesno povezanim skupinama građana” - naglašavaju iz DIP-a. Financiranje referendumske inicijative svakako treba regulirati Zakonom o referendumu te učiniti što transparentnijim, ali ne na način da se građane okupljene u referendumsku inicijativu izjednačava s javno financiranim političkim strankama koje imaju svoju organizacijsku infrastrukturu i resurse, već što jednostavnije, upravo kako predlažu DIP i Venecijanska komisija. Umjesto da Vlada, sukladno preporukama međunarodnih organizacija i pozitivnoj europskoj praksi, demokratizira referendumski proces, ona ga dodatno sužava te nastoji onemogućiti svaku daljnju referendumsku inicijativu građana. Zaključno, smatramo kako bi se odredbe o financiranju referendumske inicijative trebale izbaciti iz predmetnog Nacrta Prijedloga jer se ovakvim uređenjem neopravdano izjednačavaju referendumske inicijative građana na volonterskoj razini s djelovanjem političkih stranaka s izgrađenom strukturom financijskih i ljudskih resursa. UKIDANJE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA JAVNIM NOVCEM Udruga U ime obitelji predlaže potpuno ukidanje financiranja aktivnosti političkih stranaka i izborne promidžbe iz svih javnih izvora - državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema podacima Državnog ureda za reviziju (http://www.revizija.hr/datastore/filestore/148/IZVJESCE_O_OBAVLJENOJ_REVIZIJI_POLITICKIH_STRANAKA_2016.pdf), političke stranke u Hrvatskoj su od ukupnih 147.4 milijuna kuna u 2016. uprihodile 77.7 milijuna kuna iz državnog proračuna i 36.9 milijuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što znači da javna sredstva, odnosno sredstva poreznih obveznika, čine 77,8 posto njihovih prihoda. Usporedbe radi, ukupni prihodi HDZ-a u 2016. godini iznosili su 52.1 milijuna kuna, od čega je 72,7% sredstava iz javnih izvora - 26.7 milijuna kuna iz državnog proračuna i 11.2 milijuna kuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupni prihodi SDP-a u 2016. godini iznosili su 33.6 milijuna kuna, od čega je 84,4% sredstava iz javnih izvora - 20.4 milijuna kuna iz državnog proračuna i 7.9 milijuna kuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S druge strane, prema rezultatima istraživanja “Barometar hrvatskog društva 2016.” kojeg je objavio Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (http://barometar.pilar.hr/rezultati-2016/povjerenje-u-institucije.html), hrvatski građani najmanje povjerenja imaju upravo u političke stranke (2,49/10) [te Hrvatski sabor (2,86/10) i Vladu (3,12/10)]. Nepravedno je da se javnim novcem, odnosno novcem poreznih obveznika, plaća djelovanje političkih stranaka kada porezni obveznici u njih nemaju povjerenja, odnosno ne odobravaju njihovo djelovanje. Osim toga, u hrvatskom kontekstu financiranje političkih političkih stranaka javnim novcem doprinosi otuđenju političkih stranaka, pa time i politike općenito, od birača, stvara pogodno tlo za neodgovornost, nerad i korupciju te pretvara predstavničku demokraciju na državnoj i lokalnoj razini u sredstvo stranačke zarade. Javno financiranje je također prepoznato kao izvor korupcije i nerada političkih stranaka u Italiji, stoga je ona u 2013. uvela ukidanje financiranja stranaka i izborne promidžbe javnim novcem, i to postepeno u prijelaznom razdoblju do 2017. godine kada je ono u potpunosti ukinuto. Političke stranke u Italiji su stoga na izbore 2018. izašle u potpunosti se oslanjajući na donacije i podršku građana, što je model koji predlaže i U ime obitelji - postepeno ukidanje javnog financiranja stranaka u Hrvatskoj u razdoblju od 2 ili 3 godine. Ovim putem ističemo nekoliko prijedloga modela financiranja političkih stranaka iz privatnih izvora te modela koji se odnose na izdvajanje od poreza na dohodak od strane birača te oslobođenje od poreza. Kao glavne načine financiranja političkih stranaka, kojima bi se spriječilo neopravdano trošenje novca državnih i lokalnih proračuna, predlažemo urediti sljedeće modele: Mogućnost da saborski zastupnici, zastupnici u županijskim skupštinama (i Skupštini Grada Zagreba) te gradski i općinski vijećnici izdvajaju određeni postotak od plaće za financiranje aktivnosti vlastite stranke [švicarski model]; Mogućnost donacija građana čime bi se ostvarila veća povezanost birača i stranaka te bi se značajno povećao utjecaj građana na demokratske procese, s obzirom da bi političke aktivnosti u velikoj mjeri ovisile o financijskoj podršci građana, odnosno birača. Takav model financiranja političke aktivnosti snažno je razvijen u Švicarskoj i SAD-u; Mogućnost da građani, ukoliko žele, izdvajaju određeni postotak (npr. 2%) poreza na dohodak u korist jedne političke stranke [talijanski model]; Mogućnost oslobođenja od poreza za reklamiranje, oglašavanje i druge oblike promocije (npr. tisak promidžbenih materijala) za vrijeme izborne kampanje; Što se tiče pojedinih odredbi Nacrta Prijedloga Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, smatramo neopravdanim i nedopustivim činjenicu da se odredbama ovog Nacrta Prijedloga, napose člankom 6., nastoji fiksirati minimalni iznos javnih sredstava koji stranke godišnje dobivaju iz lokalne i područne (regionalne) samouprave po zastupniku/vijećniku, što se pokušava opravdati transparentnošću. Međutim, takvim uređenjem stavlja se nepravedan financijski teret jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave jer im se definira novčani iznos koji se mora isplaćivati političkim strankama, ne uzimajući u obzir stvarne proračunske mogućnosti tih jedinica i potrebe istih. Osim toga, fiksiranjem minimalnog iznosa koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju izdvajati za političke stranke dodatno srozava predstavničku demokraciju pretvarajući je u bankomat političkih stranaka. Nelogičnom smatramo i odredbu članka 8. stavaka 1. i 2. na temelju koje se sredstva strankama dodjeljuju bez obzira na broj zastupnika u Saboru, već isključivo na temelju broja osvojenih mjesta na listi u trenutku kad su proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Takvim uređenjem ne samo da se destimuliraju nezavisni zastupnici i njihovo političko djelovanje, već se može zaključiti kako se javno financiranje političkih aktivnosti koristi isključivo kao način stjecanja financijskih sredstava za političke stranke. Iz svega navedenog još jednom zaključno predlažemo potpuno ukidanje financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe iz javnih izvora. Udruga U ime obitelji Primljeno na znanje Opći komentari primljeni na znanje. Uređenje financiranja referendumskih aktivnosti, zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe, predviđeno je Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine. Referendum je oblik političkog djelovanja građana, odluke donesene na referendumu su obvezne, istima se može mijenjati i Ustav, te smatramo nužnim u uređenju financiranja referendumskih aktivnosti utvrditi i ograničenja vezana uz financiranje iz donacija, kao što su utvrđena i u financiranju ostalih oblika političkog djelovanja. Ne smatramo da se utvrđivanjem pravila financiranja referendumskih aktivnosti sužava referendumski proces, već naprotiv smatramo da uređen i transparentan način financiranja referendumskih aktivnosti pridonosi jačanju povjerenja građana u organiziranje referendumskih inicijativa, a time i mogućnosti šireg uključivanja građana u referendumske procese. Što se tiče pojedinačnih primjedbi, ne smatramo da je utvrđivanje minimalnog iznosa sredstva u proračunu jedinice samouprave (članak 6.) za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika neopravdano, već naprotiv, smatramo da je isto potrebno u cilju osiguranja minimalnih zajedničkih standarda u redovitom godišnjem financiranju iz proračuna jedinica samouprave. Također, ne smatramo da je raspoređivanje sredstva iz proračuna (utvrđeno člankom 8.) nelogično, već naprotiv smatramo da raspoređivanje sredstava političkim strankama razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta, odnosno mjesta članova predstavničkog tijela jedinice samouprave prema konačnim rezultatima izbora, osigurava da se raspoređivanje sredstava poreznih obveznika, odnosno sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave u potpunosti uskladi s rezultatima izbora, što jedino odražava pravu volju biračkog tijela.
2 Marija Lugarić UVODNE ODREDBE, Predmet i područje primjene Zakona Zakonom bi trebalo urediti i prikupljanje donacija i izvještavanje o sredstvima kandidata na listama u izborima u kojima se glasa preferencijski. Naime, neki kandidati na stranačkim listama u dosadašnjim izborima (a kako će vrijeme odmicati, takvih će kandidata biti sve više) obzirom na odredbe o preferencijskom glasanju, u izborima ulažu i (uglavnom za sada) osobna sredstva za osobno oglašavanje - uglavnom za neki promo materijal i/ili za oglašavanje na društvenim mrežama. Za očekivati je da će se popularizacijom i širenjem preferencijalnog glasanja, sve više kandidata sa (stranačkih) lista odlučivati na neki vid osobne promidžbe - sa osobnim ili sredstvima iz donacija, mimo stranačke ili promidžbe liste jer time povećavaju vlastitu vidljivost, pa onda i šanse za izbor. Do sada, novac uložen u takvu (osobnu) kampanju kandidata nije bio iskazivan niti u donacijama, niti u troškovima jer stranke/liste nemaju obvezu takve podatke prikupit (a ni kandidati izvijestiti stranke/liste), a onda niti izvijestiti o tim troškovima. Ukratko, preferencijsko glasanja otvara novi oblik vođenja (osobnih) kampanja te isti treba adekvatno i urediti obzirom na financiranje i izvještavanje. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ne postoji zapreka da političke stranke putem svojeg posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, financiraju aktivnosti izborne promidžbe koje su personalizirane, što je pitanje odabira strategije vođenja kampanje, a ne zakonskog uređenja.
3 KL UVODNE ODREDBE, Predmet i područje primjene Zakona Zašto se stavak 3. i 4. Čl. 1. razlikuju u pogledu definicije "financiranja"? Predlažem izmjenu stavka 4. tako da se dio rečenice "pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate" izmijeni u "primanje usluga ili primanje proizvoda bez naplate". Prihvaćen PRIHVAĆA SE
4 Gong UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Predlažemo da se br. 5. "vlastita sredstva" doda da su ista moraju biti stečena legalnim putem. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Prijedlogom zakona utvrđeno je mogućnost da se izborna promidžba i referendumska aktivnost financira i iz vlastitih sredstava, te se u tom smislu radi jasnoće u provedbi definira što se smatra vlastitim sredstvima, a pitanje stjecanja vlastitih sredstava nije predmet uređenja ovoga Zakona.
5 Gong UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Čl. 3. br. 15. Predlažemo da se br. 15. čl. 3. "opće društvene potrebe" ne uvede u Prijedlog nacrta zakona radi nedovoljno jasno propisanih uvjeta koja bi omogućila netransparentan transfer novčanih sredstava novca pa čak i opasnost od pronevjere sredstava. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Prijedlogom zakona predviđena je, pored ostalog, mogućnost da se preostala sredstva donacija s posebnih računa za redovito godišnje financiranje, odnosno posebnih računa za financiranje izborne promidžbe, nakon podmirenja svih transakcija do dana zatvaranja računa, mogu donirati za opće društvene potrebe odnosno vratiti uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu. U članku 3. točki 15. jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da primjedba nije opravdana.
6 Gong UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Predlažemo sljedeću izmjenu teksta čl. 3. br. 12: "12. „informacijski sustav za nadzor financiranja“ znači računalni program putem kojega političke stranke, nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici, te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati te predstavnik organizacijskog odbora dostavljaju nadležnim tijelima financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva u strojno čitljivom obliku. Strojno čitljiv oblik je oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu." Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Smatramo nepotrebnim u definiciji „Informacijskog sustav za nadzor financiranja“ dodati da se izvješća objavljuju u strojno čitljivom obliku i definirati strojno čitljiv oblik, budući da se Zakonom o pravu na pristup informacijama(„Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15),, u članku 10., jasno propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, a pojam „strojno čitljiv oblik“ definiran je u članku 5. točki 10. istog Zakona.
7 Gong UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Članak 3, broj 8. Predlažemo da pojmovi "dobrovoljni prilozi" ili "donacije" obuhvaćaju i donacije u svim ostalim nenovčanim oblicima (kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.). Uz to, u donacije bi se trebao uključiti i volonterski rad. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U Prijedlogu zakona u člancima 18. st.4., 25.st.3. i 68. st. 4., u donacije koje se daju u obliku proizvoda i usluga uključene su i „..donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.)“. Što se tiče volontiranja, isto je uređeno Zakonom o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07. i 22/13.). U članku 5. stavku 2. tog Zakona propisano je da „ (2) Obavljanje usluga ili aktivnosti koje se ovim Zakonom smatraju volontiranjem ne uključuje besplatno i nepovratno davanje imovine, novca ili besplatno davanje na uporabu pokretnina i nekretnina.“ iz čega je jasno da se volonterski rad ne može uključiti u donacije.
8 KL UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Predlažem izmjenu definicije "dobrovoljni prilozi" ili "donacije" na sljedeći način: ...znače jednokratne, povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju financijska sredstva, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, nezavisnom vijećniku, neovisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe te organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Predloženo nije u skladu s člancima 18. st. 1., 25. st.1., prema kojima se donacije mogu davati „jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine“, a ne samo „jednokratno“.
9 KL UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Predlažem izmjenu definicije "kandidati" tako da unutar nje budu uključeni "kandidati za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba". Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. "Kandidati za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba", kandidiraju se zajedno s kandidatom za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, te stoga nisu obveznici otvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe, slijedom čega se na njih ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima se utvrđuju obveze „kandidata“ (kao što su npr. vođenje poslovnih knjiga, podnošenje financijskih izvještaja i druge obveze vezane uz poseban račun za financiranje izborne promidžbe, uključujući i prekršajnu odgovornost za povrede zakona), te stoga nisu obuhvaćeni u definiciji pojma „kandidat“ u smislu ovog Zakona. (Obveznici otvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe su kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a ne i kandidati za njihove zamjenike koji se kandidiraju zajedno s njima).
10 Gong REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG RORAČUNA I PRORAČUNA JEDINICA SAMOUPRAVE, Osiguravanje sredstava za redovito godišnje financiranje u proračunu Čl. 5 st. 2. Predlažemo odredbu sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, iz proračuna jedinica samouprave na temelju iznosa prosječne neto plaće ili broja birača u izbornoj jedinici kako bi se odredbe Zakona mogle dugotrajnije primjeniti. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 5. stavkom 2. Prijedloga zakona utvrđuju se kriteriji za određivanje visine iznosa sredstava koje su jedinice samouprave dužne osigurati u proračunu za redovito godišnje financiranje političkih stranka i članova predstavničkih tijela jedinica izabranih s liste grupe birača, na način da se, ovisno o veličini jedinice, odnosno o broju stanovnika, utvrđuje minimalni iznos po članu predstavničkog tijela jedinice samouprave na godišnjoj razini. Smatramo da se utvrđivanjem tih kriterija može osigurati dugotrajna primjena.
11 Gong REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG RORAČUNA I PRORAČUNA JEDINICA SAMOUPRAVE, Raspoređivanja sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje Čl. 8. st. 4. Predlažemo brisanje tog stavka pošto smatramo odredbu upitnom prema kojoj, ukoliko pojedini zastupnik nakon konstituiranja Hrvatskog sabora napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju iz državnog proračuna za rad stranaka ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja Hrvatskog sabora. Isto se odnosi i na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeni slučaj dovodi u pitanje ustavnu odredbu o neobvezujućoj naravi mandata. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Smatramo da navedena odredba ne dovodi u pitanje neobvezujuću narav mandata.
12 Gong REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG RORAČUNA I PRORAČUNA JEDINICA SAMOUPRAVE, Izvješće jedince samouprave o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava (3) Izvješća iz stavaka 1.i 2. ovoga članka trebaju biti objavljena u strojno čitljivom formatu te sadržavati sljedeće podatke: - naziv političke stranke, odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste, odnosno liste grupe birača s koje je nezavisni zastupnik, odnosno nezavisni vijećnik izabran, - ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje iz članka 10. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona i - ukupan iznos isplaćenih sredstava iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, za redovito godišnje financiranje. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Predložena dopuna u članku 11. stavku 3., da izvješća trebaju biti objavljena u strojno čitljivom formatu, ne prihvaća se iz razloga jer se Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
13 Gong POSEBAN RAČUN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA, Vrsta računa Potrebno je navesti da u ovom slučaju ne vrijede načela bankarske tajne u duhu čl. 77. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15. i 15/18), člankom 157. stavkom 3. propisani su slučajevi na koje se ne odnosi obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu, te se sukladno točki 3. istoga stavka obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu ne odnosi na slučaj „ako se povjerljivi podaci priopćavaju… drugom nadzornom ili nadležnom tijelu za potrebe supervizije ili nadzora, a u okviru njihove nadležnosti.".
14 Gong POSEBAN RAČUN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA, Otvaranje posebnog računa za redovito godišnje financiranje (1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti. (4) Poseban račun iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni otvoriti nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su se, sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Zakona, odrekli prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna te svoju političku aktivnost ne financiraju niti iz drugih zakonom dopuštenih izvora. U tom slučaju, odluku o odricanju prava te iskaz da se ne financiraju iz drugih zakonom dopuštenih izvora moraju u roku od maksimalno 30 dana dostaviti Odboru za Ustava, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna doznačuju se na poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnog zastupnika i nezavisnog vijećnika, tromjesečno, te smatramo da je rok za otvaranje navedenog računa utvrđen u prijedlogu Zakona(najkasnije 60 dana od početka mandata) primjeren, te nema potrebe za skraćivanje tog roka na predloženih 15 dana. U odnosu na drugi dio prijedloga (kojim se predlaže utvrđivanje roka za dostavu odluke o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje i „iskaza“ da se ne financiraju iz drugih zakonom dopuštenih izvora, prijedlog nije prihvaćen iz razloga jer ne postoje zapreke da se nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik odreknu prava na financiranje iz proračuna i tijekom trajanja mandata, (što znači da izjavu o odricanju tog prava može podnijeti u bilo koje doba tijekom trajanja mandata), a ako ne ostvaruje prihode iz drugih zakonom dopuštenih izvora, isto je dužan navesti u izjavi o odricanju od tog prava, sukladno članku 7. stavku 4. Prijedloga zakona.
15 Gong POSEBAN RAČUN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA, za redovito godišnje financiranje Predlažemo brisanje "ili donirati za opće društvene potrebe" iz st. 4. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U članku 3. točki 15. jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da primjedba nije opravdana.
16 Gong Izvori sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, DOBROVOLJNI PRILOZI (DONACIJE) ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE Predlažemo uvođenje porezne olakšice donatorima fizičkim osobama. Porezne olakšice na donacije za političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike, članarine i članske doprinose za političke stranke uvode se kako bi se lakše pratilo financiranje političkih opcija i potaknulo poduzeća i fizičke osobe na transparentno davanje donacija. Poticanjem doniranja političkih stranaka podupire se demokratski sistem u kojem političke stranke imaju važnu ulogu, potiče se razvoj političke kulture građana te jača interakcija birača i političkih stranaka. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Pitanja koja se odnose na porezne olakšice nisu predmet uređenja ovoga Zakona već poreznih propisa.
17 Gong Izvori sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, DOBROVOLJNI PRILOZI (DONACIJE) ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE Predlažemo da se st. 4. izbaci pošto je potrebno navesti kako se dobrovoljan rad stranačkih volontera također treba evidentirati i za njega izdavati potvrde poštujući pritom i Zakon o volonterstvu. Iskustva s izbora pokazala su da je potrebno pripaziti da se ostale usluge koje se pružaju strankama ne bi prikrivale volonterskim radom te kako se ne bi prikrivao novac isplaćen volonterima. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Volontiranja je uređeno Zakonom o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07. i 22/13.), te se na isto primjenjuju odredbe tog zakona. U članku 5. stavku 2. tog Zakona propisano je da „ (2) Obavljanje usluga ili aktivnosti koje se ovim Zakonom smatraju volontiranjem ne uključuje besplatno i nepovratno davanje imovine, novca ili besplatno davanje na uporabu pokretnina i nekretnina.“ iz čega je jasno da se volonterski rad ne može izjednačiti s donacijama.
18 Gong DOBROVOLJNI PRILOZI (DONACIJE) ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE, Ograničenje iznosa donacije za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti Predlažemo da se st. 2. čl. 19. doda kako je dozvoljena samo jedna donacija od "jednog poduzetnika" - jednog poduzetnika čine partnerska i povezana poduzeća, bilo preko osobe ili tvrtke (definicija partnerskih i povezanih poduzeća prema Preporuci Komisije 2003/361/EZ). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Prijedlogom zakona utvrđeno je ograničenje iznosa donacije od pojedine pravne osobe, te smatramo da nije potrebno uvoditi dodatna ograničenje, obzirom da je Prijedlogom zakona osiguran visoki stupanj transparentnosti.
19 Gong DOBROVOLJNI PRILOZI (DONACIJE) ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE, Polugodišnje izvješće o donacijama   (4) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojoj mrežnoj stranici izvješće u strojno čitljivom obliku iz stavka 1. ovoga članka i obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe ne objavljuju se. Nije prihvaćen NE PRIHAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
20 Gong Izvori sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (1) Uredi državne uprave u županijama dužni su voditi i redovito ažurirati evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave i nezavisnim vijećnicima na području županije iz svoje nadležnosti, te ažurirane podatke iz evidencije javno objaviti u strojno čitljivom obliku na svojim mrežnim stranicama. Nije prihvaćen NE PRIHAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
21 Gong IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRAJE IZBORNE PROMIDŽBE, Financiranje izborne promidžbe iz vlastitih sredstava Predlažemo da se čl. 23. doda da su političke stranke, neovisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati dužni objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja moraju biti stečena legalnim putem, a koja namjeravaju potrošiti za izbornu promidžbu. Nadalje, potrebno je propisati da se moraju objaviti ne samo iznosi i izvori vlastitih sredstava, nego i podaci o svim sredstvima i njihovim izvorima kao i podaci o imovini. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Ne smatramo da bi objava okvirnih podataka o iznosu vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti političke stranke, neovisne liste, liste grupe birača i kandidati imala neku dodanu vrijednost, te je iz tog razloga takva odredba iz dosadašnje zakona, koja je na isto obvezivala kandidate, na prijedlog članova Radne grupe izostavljena iz ovoga Prijedloga zakona, a pitanje stjecanja vlastitih sredstava nije predmet uređenja ovoga Zakona.
22 Gong IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRAJE IZBORNE PROMIDŽBE, Rok prikupljanja donacija za financiranje izborne promidžbe Predlažemo da zakonodavac ovom članku doda rok početka izborne promidžbe kako bi se regulirala transparentnost troškova kampanje. Stoga smatramo bitnim definirati vremenski period koji obuhvaća kampanju, ali i razdoblje prije početka službene kampanje kako bi se obuhvatili svi troškovi koji su nastali u korist kampanje. Budući da čl. 31. ovoga Prijedloga nacrta Zakona u 1. st. regulira da "Političke stranke te kandidati i osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti 6 mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora" bi se taj rok od 6 mjeseci mogao odrediti i kao relevantnim za prikladan za početak definiranja razdoblja koje je relevantno za evidenciju financiranja izborne promidžbe u financijskom izvještaju. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 36. Prijedloga zakona jasno je propisano da se troškovima izborne promidžbe smatraju troškovi koji su nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju na određenim izborima, kao i ostali troškovi koji su izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, do dana zatvaranja navedenog posebnog računa.
23 Gong IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRAJE IZBORNE PROMIDŽBE, Ograničenje iznosa donacije za financiranje troškova izborne promidžbe Predlažemo uvođenje poreznih olakšica donatorima. Porezne olakšice na donacije za izborne kampanje uvode se kako bi se lakše pratio tijek novca u kampanji i potaknulo poduzeća i fizičke osobe na transparentno davanje donacija. Poticanjem doniranja političkih stranaka podupire se demokratski sistem u kojem političke stranke imaju važnu ulogu, potiče se razvoj političke kulture građana te jača interakcija birača i političkih stranaka/kandidata. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Pitanja koja se odnose na porezne olakšice nisu predmet uređenja ovoga Zakona već poreznih propisa.
24 Gong POSEBA RAČUN ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE, Obveza otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe Predlažemo da se u st. 4. kako u ovom slučaju ne vrijede načela bankarske tajne sukladno čl. 77. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15. i 15/18), člankom 157. stavkom 3. propisani su slučajevi na koje se ne odnosi obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu, te se sukladno točki 3. istoga stavka obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu ne odnosi na slučaj „ako se povjerljivi podaci priopćavaju… drugom nadzornom ili nadležnom tijelu za potrebe supervizije ili nadzora, a u okviru njihove nadležnosti.“
25 Gong POSEBA RAČUN ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE, kandidacijske liste odnosno kandidature Predlažemo brisanje "ili donirati za opće društvene potrebe" iz st. 1. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U članku 3. točki 15. Prijedloga zakona jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da primjedba nije opravdana.
26 Gong POSEBA RAČUN ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE, kandidacijske liste odnosno kandidature (1) U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidacijske liste odnosno kandidature ili odustanka od podnesene kandidacijske liste odnosno kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužne su neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, vratiti uplatiocima, razmjerno uplaćenom iznosu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U prijedlogu ove odredbe, za razliku od iste odredbe iz prijedloga zakona, izostavljene su riječi na kraju rečenice: „ili donirati na opće društvene potrebe“. Brisanje citiranog dijela ne prihvaća se budući da je u članku 3. točki 15. Prijedloga zakona jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da prijedlog nije opravdan.
27 Gong POSEBA RAČUN ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE, za financiranje troškova izborne promidžbe Predlažemo brisanje "ili donirati za opće društvene potrebe" iz čl. 35. st. 1. b). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U članku 3. točki 15. Prijedloga zakona jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da primjedba nije opravdana.
28 Gong TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE, Ograničenje troškova izborne promidžbe Za st. 4. predlažemo da se isbriše iznimka za osobe na koje se odnose posebni propisi o stićenim osobama jer kandidati na izborima ne bi smjeli voditi kampanju koristeći službene, državne automobile ili avione, trošeći uredski telefon i sl. jer su korištenjem javnih sredstava automatski u prednosti u odnosu na druge kandidate. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 37. stavkom 4. Prijedlog zakona propisano je da je“ za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.“ Prijedlog za brisanje navedene odredbe nije prihvaćen iz razloga sigurnosti štićenih osoba.
29 Gong TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE, Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe Predlažemo da se maksimalan iznos potrošnje odredi izračunom na temelju iznosa prosječne neto plaće ili broja birača u izbornoj jedinici, a može biti različit za svake pojedine izbore zbog različitog koncepta izborne kampanje za različite izbore. Uz to, predlažemo da se u odredbu st. 1. koja se odnosi na izbore za gradonačelnika Grada Zagreba "– 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba," uključe i županije kako bi sve županije mogle imati iste financijske uvjete za izbore. Nadalje, u st. 1 je potrebno definirati "veliki grad" pošto ovako oblikovan pojam vodi u arbitrarno popisivanje malih i velikih gradova. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno je prema kriteriju broja stanovnika (i nije izmijenjeno u odnosu na dosadašnji zakon), a s obzirom na razliku u broju stanovnika u Gradu Zagrebu, u odnosu na broj stanovnika u županijama, smatramo da je razlika u ograničenju iznosu troškova izborne promidžbe opravdana. Veliki gradovi jasno su definirani člankom 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17.)
30 Gong IZVJEŠĆE O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU IZBORNE PROMIDŽBE, Izvješće  o donacijama i troškovima izborne promidžbe (4) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti u strojno čitljivom obliku na svojoj mrežnoj stranici izvješća iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, prvoga radnog dana od dana njihove dostave. Podatak o adresi fizičke osobe donatora i primatelja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka se ne objavljuje. Nije prihvaćen NE PRIHAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
31 Gong IZVJEŠĆE O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU IZBORNE PROMIDŽBE, Izvješće o medijskom oglašavanju izborne promidžbe Predlažemo da se pojam 'medijsko oglašavanje izborne promidžbe' proširi tako da uključuje i oglašavanje izborne promidžbe u elektroničkim medijima, neovisno o tome je li riječ o urednički oblikovanom sadržaju (informativni portali) ili user generated content koji se distribuira zahvaljujući algoritmima društvenim mreža. . Nadalje, predlažemo sljedeću izmjenu st. 2. "(2) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojoj mrežnoj stranici izvješće u strojno čitljivom obliku iz stavka 1. ovoga članka, prvoga radnog dana od dana njegove dostave." Nije prihvaćen NE PRIHAĆA SE Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima, jasno je određeno što su mediji, te što su elektronički mediji, a Zakonom o pravu na pristup informacijama jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
32 Gong IZVJEŠĆE O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU IZBORNE PROMIDŽBE, Cjenik usluga oglašavanja izborne promidžbe Predlažemo sljedeću izmjenu teksta "(1) Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja u izbornoj promidžbi i ugovore koje su sklopili s izbornim sudionicima vezano uz izbornu promidžbu te isto objaviti u strojno čitljivom formatu na svojim mrežnim stranicama od dana početka izborne promidžbe." Nadalje, smatramo da bi članak naveden u st. 2. radi transparentnosti trebao biti trajno objavljen, a ne ograničen na 60 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Uz to predlažemo da bi u pojam "subjekti" bi trebale biti uključene i društvene mreže i digitalne platforme (Facebook, Google, Twitter) koje bi DIP-u dostavljale podatke o financiranju političkih oglasa na svojim platformama (uključujući i ime kupca oglasa i uplaćeni iznos). Nije prihvaćen NE PRIHAĆA SE Što se tiče objave u strojno čitljivom obliku, Zakonom o pravu na pristup informacijama jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Rok objave u stavku 2. smatramo primjerenim rokom, obzirom na činjenicu da je izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe sastavni do financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe (sukladno članku 58. st.2. Prijedloga zakona), a Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima se trajno objavljuje (sukladno članku 62. stavku 4. Prijedloga zakona). Što se tiče subjekata medijskog oglašavanja izborne promidžbe, Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima, jasno je određeno što su mediji, te što su elektronički mediji.
33 Gong ZABRANA FINANCIRANJA I POGODOVANJA, Zabrana financiranja Predlažemo da se zabrane donacije tijela javne vlasti po definiciji čl. 5 br. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koja glasi "2) »Tijela javne vlasti«, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo." Uz to, predlažemo da se st. 3. izmjeni na sljedeći način da se zabrane uz davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda i donacije drugih nenovčanih oblika (poput imovine i sl.) preko trećih osoba (posrednika). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Smatramo da je odredba o zabrani financiranja sveobuhvatna.
34 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , Tijela nadležna za provedbu nadzora i obavljanje revizije Iz st. 2. ne proizlazi jasno je li je Državni ured za reviziju nadležan i za reviziju financijskih izvještaja o izbornoj promidžbi i za kandidate na predsjedničkim i lokalnim izborima (općinski načelnici, gradonačelnici, župani). Stoga predlažemo da se posebno istakne da je Državni ured za reviziju nadležan i za izvještaje navedenih subjekata kako kasnije ne bi dolazilo do krivog tumačenja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 48. stavkom 2. Prijedloga zakona jasno je određeno da Državni ured za reviziju obavlja reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, te smatramo da su subjekti revizije jasno određeni.
35 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , s drugim tijelima i pravnim osobama Predlažemo da se st. 3. dodaje rok od 15 dana za dostavu tražene dokumentacije. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Ocjenjuje se da nije potrebno zakonom odrediti navedeni rok.
36 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , Godišnji financijski izvještaji Predlažemo da se st. 3. doda da ugovori o donacijama većim od 5.000,00 kn trebaju biti sastavni dio financijskog izvještaja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Godišnji financijski izvještaji sadrže izvješće o svim donacijama (neovisno i iznosu), a Prijedlogom zakona (člancima 49., 59. i 80.) također je propisana obveza subjektima nadzora, da na zahtjev tijela nadležnih za nadzor i reviziju dostave im svu traženu dokumentaciju na njihov zahtjev, te smatramo nepotrebnim utvrđivati navedene ugovore sastavnim dijelom godišnjeg financijskog izvještaja.
37 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , Godišnji financijski izvještaji (1) Ako na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona, nakon završetka svih transakcija sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstava (vlastita sredstva, donacije i sredstva naknade troškova izborne promidžbe), do dana zatvaranja računa, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su: a) preostali iznos vlastitih sredstava vratiti uplatiocima vlastitih sredstava razmjerno uplaćenom iznosu b) preostali iznos donacija i sredstava naknade troškova izborne promidžbe: - kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina, kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje je kandidirala politička stranka, dužni su uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidiralaa sredstva naknade troškova izborne promidžbe, koja dolaze iz javnih izvora, ako ih ima viška, treba vratiti u javne izvore iz kojih su došli, - osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača, koje su dobile zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, dužne su uplatiti u jednakim dijelovima na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno nezavisnih vijećnika koji su izabrani s tih lista, - osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača koje nisu dobile zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koje su kandidirali birači, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje su kandidirali birači, mogu navedena preostala neutrošena sredstava sa svojih posebnih računa za financiranje izborne promidžbe donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, vraćaju se uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U prijedlogu je navedena odredba iz članka 35. Prijedloga zakona, u kojoj se predlaže dodati da „sredstva naknade troškova izborne promidžbe, koja dolaze iz javnih izvora, ako ih ima viška, treba vratiti u javne izvore iz kojih su došli“. Prijedlog se ne prihvaća budući da se prema članku 44. stavku 7. Prijedloga zakona, naknada troškova izborne promidžbe niti ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.
38 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , Izvješće o reviziji (1) Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. (2) Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika objavljuje se u strojno čitljivom obliku na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
39 Gong NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNKA , Izvješće o nadzoru Izvješće o obavljenom nadzoru godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, Državno izborno povjerenstvo dostavlja Hrvatskome saboru do kraja tekuće godine za prethodnu godinu i objavljuje u strojno čitljivom obliku na svojim mrežnim stranicama. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15), u članku 10., jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
40 Gong NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE, Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe Predlažemo da se st. 2. doda da ugovori o donacijama većim od 5.000,00 kn trebaju biti sastavni dio financijskog izvještaja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe sadrže izvješće o svim donacijama (neovisno i iznosu), a Prijedlogom zakona (člancima 49., 59. i 80.) također je propisana obveza subjektima nadzora, da na zahtjev tijela nadležnih za nadzor i reviziju dostave im svu traženu dokumentaciju na njihov zahtjev, te smatramo nepotrebnim utvrđivati navedene ugovore sastavnim dijelom financijskog izvještaja.
41 Gong NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE, Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe Predlažemo da zakonodavac u st. 1 dodatno pojasni da se to odnosi i na političke stranke na izborima za zastupnike u Sabor i na kandidate na predsjedničkim i lokalnim izborima (općinski načelnici, gradonačelnici, župani) kako kasnije ne bi dolazilo do krivog tumačenja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Obveznici podnošenja financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe jasno su određeni u članku 58. stavku 1. Prijedloga zakona (političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati), a pojam „kandidat“ u smislu ovoga zakona jasno je određen u članku 3. točki 3. Prijedloga zakona. Također, izbori na koje se ovaj Zakon odnosi jasno su utvrđeni u članku 1. stavku 2. Prijedloga Zakona.
42 Gong NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE, Provedba nadzora Predlažemo da se u st. 4 pod pojam "subjekti" treba uključiti i društvene mreže i digitalne platforme. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Što se tiče subjekata koji pružaju usluge medijskog oglašavanja, izborne promidžbe, Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima, jasno je određeno što su mediji, te što su elektronički mediji.
43 Gong NADZOR I REVIZIJA, OBJAVLJIVANJE I ČUVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Predlažemo da se st. 2. vezano za objavu godišnjih financijskih izvještaja te st. 3. vezano za objavu financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe političkih stranaka, osoba ovlaštenih za zastupanje neovisnih liste, odnosno nositelja liste grupe birača i kandidata, doda da izvještaji trebaju biti u strojno čitljivom obliku. Nadalje, predlažemo rok za objavu na mrežnim stranicama od 30 dana. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Isto je propisano stavkom 4. članka 62. Prijedloga zakona. Što se tiče predloženog roka za objavu godišnjih financijskih izvještaja od 30 dana, smatramo da je rješenje iz Prijedloga zakona (u članku 62, stavku 4) prema kojem su navedeni izvještaji trajno dostupni javnosti (a ne samo 30 dana kako se predlaže), transparentnije.
44 Gong PRIJELOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI,  IZBORNE PROMIDŽBE I RERERENDUMA, ADMINISTRATIVNE SANKCIJE (9) Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se u strojno čitljivom obliku na web stranici Državnog izbornog povjerenstva u roku od 3 dana od donošenja odluke. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Što se tiče prijedloga za utvrđivanje roka, smatramo da navedeni rok nije potrebno posebno utvrđivati.
45 Gong PRIJELOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI,  IZBORNE PROMIDŽBE I RERERENDUMA, ADMINISTRATIVNE SANKCIJE Predlažemo za st. 6. da se isti izbriše iz čl. 63. kako bi se postigao potpuni učinak sankcioniranja nedostavljanja i neobjavljivanja izvještaja. Ako obveznici podnošenja izvještaja naknadno dostave izvještaje, ne bi trebali imati pravo na sredstva iz proračuna, što će predstavljati odgojnu mjeru s ciljem da se takvi slučajevi ne ponavljaju. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 63. stavkom 6. Prijedloga zakona utvrđuje se trajanje obustava naknade troškova izborne promidžbe, umanjenje isplate naknade za vrijeme obustave (čime se osigurava učinkovitost obustave isplate), a gubitak prava na naknadu troškova izborne promidžbe utvrđuje se za slučaj ako obveza nije uredno izvršena do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa. Brisanjem stavka 6. izostala bi navedena sankcija, što ne smatramo opravdanim.
46 Gong ADMINISTRATIVNE SANKCIJE, Administrativne sankcije za kršenje odredbi Zakona o redovitom godišnjem financiranju (7) Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavaka 2. i 4. ovoga članka objavljuju se u strojno čitljivom obliku na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva u roku od 3 dana od donošenja odluke. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o pravu na pristup informacijama jasno se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Što se tiče prijedloga za utvrđivanje roka, smatramo da navedeni rok nije potrebno posebno utvrđivati.
47 Gong ADMINISTRATIVNE SANKCIJE, Administrativne sankcije za kršenje odredbi Zakona o redovitom godišnjem financiranju Vezano za regulaciju čl. 9. ovog Prijedloga nacrta zakona te u skladu s čl. 12. Zakona o ravnopravnosti spolova predlažemo da se uz u st. 1. čl. 9. navedenu mjeru pozitivne diskriminacije uvede i sankcija u slučaju osjetne neuravnoteženost jednog spola. Stoga bi zakonodavac mogao uvesti administrativnu sankciju u obliku smanjenih novčanih sredstava koji budu isplaćeni za političkoj stranci ili nezavisnoj listi za ako ne ispune kvotu od 40 % spomenutu u st. 2. čl. 9. ovog Prijedloga nacrta zakona. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Člankom 9. stavkom 2. Nacrta zakona utvrđuje se okolnost, kada se smatra da postoji podzastupoljenost spola u smislu stavka 1. istoga članka, za ostvarenje prava na naknadu za podzastupljeni spol, a ne utvrđuje se obveza u odnosu na zastupljenost spolova, (niti je utvrđivanje takve obveze predmet uređenja ovog Zakona), a bez utvrđene obveze ne može se propisati sankcija.
48 HashCode FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Predstavnik Organizacijskog odbora Za pojedince, nevladine udruge, političke stranke ili političare koji se aktivno uključuju u agitaciji PROTIV inicijative za referendum vrijede ista pravila. Prije bilo kakvog izjašnjavanja protiv inicijative, dužni su oformiti organizacijski odbor, deklarirati se da su protiv referendumske inicijative i poduzeti sve druge radnje iz ovog Sedmog dijela (Financiranje referendumskih aktivnosti). Sve NVO koje imaju IKAKAVO FINANCIRANJE od strane stranih vlada ne smiju se ni na koji način izjašnjavati o referndumskoj inicijativi. U suprotnom, dužne su u proračun RH uplatiti sve iznose financiranja koje su u prethodnih 12 mjeseci dobile iz izvora koji se spominje u članku 81 ovog Zakona. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Postupak održavanja referenduma nije predmet uređenja ovoga Zakona. Odredbama o financiranju referendumskih aktivnosti iz ovoga Zakona, slijeđene su odredbe materijalnog zakona kojim se uređuje raspisivanje i provedba referenduma tj. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
49 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Financiranje iz vlastitih sredstava Predlažemo da se st. 1. doda da su članovi Organizacijskog odbora dužni objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja moraju biti stečena legalnim putem, a koja namjeravaju potrošiti za izbornu promidžbu. Nadalje, potrebno je propisati da se moraju objaviti ne samo iznosi i izvori vlastitih sredstava, nego i podaci o svim sredstvima i njihovim izvorima kao i podaci o imovini. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Ne smatramo da bi objava okvirnih podataka o iznosu vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti članovi Organizacijskog odbora imala neku dodanu vrijednost, te je iz tog razloga takva odredba iz dosadašnje zakona, koja je na isto obvezivala kandidate, na prijedlog članova Radne grupe izostavljena iz ovoga Prijedloga zakona, a pitanje stjecanja vlastitih sredstava nije predmet uređenja ovoga Zakona.
50 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Financiranje iz donacija Predlažemo uvođenje porezne olakšice donatorima fizičkim osobama. Porezne olakšice na donacije za političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici, članarine i članske doprinose za političke stranke uvode se kako bi se lakše pratilo financiranje političkih opcija i potaknulo poduzeća i fizičke osobe na transparentno davanje donacija. Poticanjem doniranja političkih stranaka podupire se demokratski sistem u kojem političke stranke imaju važnu ulogu, potiče se razvoj političke kulture građana te jača interakcija birača i političkih stranaka. Uz to, predlažemo da se st. 6. izbaci pošto je potrebno navesti kako se dobrovoljan rad stranačkih volontera također treba evidentirati i za njega izdavati potvrde poštujući pritom i Zakon o volonterstvu. Iskustva s izbora pokazala su da je potrebno pripaziti da se ostale usluge koje se pružaju strankama ne bi prikrivale volonterskim radom te kako se ne bi prikrivao novac isplaćen volonterima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Utvrđivanje poreznih olakšica nije predmet uređenja ovoga Zakona, već poreznih propisa, a pitanje volontiranja uređeno je Zakonom o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07. i 22/13.).
51 Tatjana Lenić FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Ograničenje iznosa donacije za financiranje referendumske aktivnosti Koji je razlog ograničenja donacija za ustavno pravo građana na referendum? Referendum je naše ustavno pravo i nije na državi da nam ograničava donacije. Država bi trebala promovirati građane da se uključe u odlučivanje, kao što je to u razvijenim državama kao Švicarska gdje se referendum održava svake godine, a ne restrikcije kao u ovom prijedlogu zakona. Protivim se ovom članku i zahtjevam da ga obrišete. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Utvrđivanjem pravila za financiranje referendumske aktivnosti ne utječe se na ustavno pravo građana na referendum. Referendum je oblik političkog djelovanja građana, odluke donesene na referendumu su obvezne, istima se može mijenjati i Ustav, te smatramo nužnim ograničiti iznose donacija za financiranje referenduma, kao što su ograničeni i iznosi donacija za financiranje političkih stranaka i izborne promidžbe, u cilju sprječavanja eventualne korupcije u političkom djelovanju. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11) donesen je radi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prava, kojim je, pored ostalog, gornja granica iznosa donacija za financiranje političkih aktivnosti smanjena u odnosu na dotadašnju, te smatramo potrebnim zadržati odgovarajuće standarde utvrđene tijekom pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, u odnosu na financiranje svih oblika političkog djelovanja.
52 Dario B FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Ograničenje iznosa donacije za financiranje referendumske aktivnosti Osobno ne vidim razlog zasto ogranicavati iznos donacije fizickih osoba. To je poput limitiranja velicine televizora, klase automobila ili sl. Dokle god je privatni novac legalno stecen, neustavno je cak limitirati gradjanina kako ga zeli potrositi. S te strane, zanima me sto bi Ustavni sud rekao na to, pa cak i Europski sud za ljudska prava Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Referendum je oblik političkog djelovanja građana, odluke donesene na referendumu su obvezne, istima se može mijenjati i Ustav, te smatramo nužnim ograničiti iznose donacija za financiranje referenduma, kao što su ograničeni i iznosi donacija za financiranje političkih stranaka i izborne promidžbe, u cilju sprječavanja eventualne korupcije u političkom djelovanju. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11) donesen je radi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prava, kojim je, pored ostalog, gornja granica iznosa donacija za financiranje političkih aktivnosti smanjena u odnosu na dotadašnju, te smatramo potrebnim zadržati odgovarajuće standarde utvrđene tijekom pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, u odnosu na financiranje svih oblika političkog djelovanja.
53 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti U st. 1. je potrebno navesti da u ovom slučaju ne vrijede načela bankarske tajne u duhu čl. 77. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakonom o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15. i 15/18), člankom 157. stavkom 3. propisani su slučajevi na koje se ne odnosi obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu, te se sukladno točki 3. istoga stavka obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu ne odnosi na slučaj „ako se povjerljivi podaci priopćavaju… drugom nadzornom ili nadležnom tijelu za potrebe supervizije ili nadzora, a u okviru njihove nadležnosti.“
54 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti Predlažemo brisanje "ili donirati za opće društvene potrebe" iz čl. 74 st. 2. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U članku 3. točki 15. jasno je određeno što se smatra opće društvenim potrebama u smislu ovoga zakona te je određeno da opće društvene potrebe znači kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe, te smatramo da primjedba nije opravdana.
55 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti Predlažemo za st. 1. rok od 60 dana za zatvaranje posebnog računa. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U članku 74. stavku 1. Prijedloga zakona utvrđuje se rok za zatvaranje posebnog računa nakon održanog referenduma, te rok za zatvaranje istog u slučaju ako referendum nije raspisan, te je nejasno na koji od navedenih rokova se prijedlog odnosi.
56 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, medijskom oglašavanju referendumskih aktivnosti Predlažemo da se st. 4. doda da se medijsko oglašavanje odnosi na oglašavanje u elektroničkim medijima, neovisno o tome je li riječ o urednički oblikovanom sadržaju (informativni portali) ili user generated content koji se distribuira zahvaljujući algoritmima društvenim mreža. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Mediji su određeni Zakonom o medijima (Narodne novine br 59/04, 84/11, i 81/13)., te je u članku 2. tog Zakona propisano da su mediji novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Elektronički mediji određeni su Zakonom o elektroničkim medijima(Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13. I 136/13), kojim je u članku 2. propisano da su elektronički mediji: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije, a elektroničke publikacije: urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja.
57 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Cjenik usluga medijskog oglašavanja U subjekte bi trebali biti uključeni i svi oblici user generated content-a koji se distribuira zahvaljujući algoritmima društvenih mreža koje bi Državnom izbornom povjerenstvu dostavljale podatke o oglašavanju referendumskih aktivnosti na svojim platformama uključujući i ime kupca oglasa i uplaćeni iznos. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Mediji su određeni Zakonom o medijima (Narodne novine br 59/04, 84/11, i 81/13)., te je u članku 2. tog Zakona propisano da su mediji novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Elektronički mediji određeni su Zakonom o elektroničkim medijima(Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13. I 136/13), kojim je u članku 2. propisano da su elektronički mediji: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije, a elektroničke publikacije: urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja.
58 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti Predlažemo da se čl. 80. dodaje rok od 15 dana za dostavu tražene dokumentacije. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Ocjenjuje se da nije potrebno zakonom odrediti navedeni rok.
59 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti Predlažemo da se st. 3. doda da ugovori o donacijama većim od 5.000,00 kn trebaju biti sastavni dio financijskog izvještaja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Financijski izvještaji o financiranju referendumske aktivnost sadrže izvješće o svim donacijama (neovisno i iznosu), a Prijedlogom zakona (člancima 49., 59. i 80.) također je propisana obveza subjektima nadzora, da na zahtjev tijela nadležnih za nadzor i reviziju dostave im svu traženu dokumentaciju na njihov zahtjev, te smatramo nepotrebnim utvrđivati navedene ugovore sastavnim dijelom financijskog izvještaja.
60 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, i zabrana pogodovanja Predlažemo za st. 2. da se dodatno zabrani davanje donacija u drugim nenovčanim oblicima poput nekretnina ili drugih oblika imovine preko posrednika. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE U Prijedlogu zakona u člancima 18. st.4., 25.st.3. i 68. st. 4., u donacije koje se daju u obliku proizvoda i usluga uključene su i „..donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.)“.
61 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, i zabrana pogodovanja Predlažemo da se zabrane donacije tijela javne vlasti po definiciji čl. 5 br. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koja glasi koja glasi "2) »Tijela javne vlasti«, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo." Uz to, predlažemo da se st. 3. izmjeni na sljedeći način da se zabrane uz davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda i donacije drugih nenovčanih oblika (poput imovine i sl.) preko trećih osoba (posrednika)." te da se to doda u st. 1. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Smatramo da je odredba o zabrani financiranja sveobuhvatna.
62 Gong FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, i zabrana pogodovanja Predlažemo da u čl. 81. st. 1. dodatno razjasni značenje "donacija od strane neimenovanih (anonimnih) izvora" isto kao u čl. 46. st. 2. ovoga Prijedloga nacrta zakona u smislu da se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru i to: - ime i prezime odnosno naziv i adresa fizičke , odnosno pravne osobe ili - ime i prezime, odnosno naziv i osobni identifikacijski broj fizičke, odnosno pravne osobe smatraju donacijama od strane anonimnih izvora. Prihvaćen PRIHVAĆA SE
63 Dario B FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI, i zabrana pogodovanja Narusava se presumpcija nevinosti u slucaju "fizickih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate...". Poznato je da procedure pred poreznom upravom, kao i upravni sporovi mogu iznimno dugo trajati, Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11) donesen je radi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prava, kojim je, pored ostalog, dopunjen odredba o zabrani financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe, na način da se utvrđuje zabrana financiranja i od strane fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima, te smatramo potrebnim zadržati odgovarajuće standarde utvrđene tijekom pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, u odnosu na financiranje svih oblika političkog djelovanja.
64 Gong PRIJELOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI,  IZBORNE PROMIDŽBE I RERERENDUMA, PREKRŠAJNE ODREDBE Predlažemo da se u stavkom 1. podstavkom 14., 15., 16., 17., 23., i 25. izbriše "osim ako im je za isto djelo izrečena administrativna sankcija iz članka" 63. tj. 64. ovog zakona budući da je za povećanje transparentnosti u financiranju političkih aktivnosti važno da postoji prekršajno kažnjavanje stranaka. Premda se kod prekršajnog kažnjavanja radi o ultima ratio mjeri smatramo da je za svrhu ovog zakona nužno da političke stranke snose rizik ukoliko ne dostavljaju izvješće o donacijama. Prihvaćen PRIHVAĆA SE