Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljubica Šolić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani prema članku 2 .točka 5) kao se određuje sjedište gospodarstva prema prebivalištu, boravištu ili prema proizvodnim resursima. Djelomično prihvaćen Prihvaćamo u dijelu koji se odnosi na podstavak 5. te će on glasiti: „- sjedištu ili prebivalištu poljoprivrednika „ . Sukladno stavku 5. ovoga članka fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske konfederacije, a ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske prilikom upisa u Upisnik upisuje i adresu boravišta u Republici Hrvatskoj.
2 Josip Mlađan PRAVILNIK, Članak 6. Iz dikcije odredbe članka 6. Prijedloga Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika proizlazi da je zadržavanje istog matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: MIBPG) moguće samo u slučaju: - promjene nositelja određenog poljoprivrednika, - nasljeđivanja korisnika potpore, - prijenos gospodarstva pravne osobe u cijelosti na drugu pravnu osobu. Iz navedenog proizlazi da nije moguće promijeniti organizacijski oblik obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz obrta u obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo uz zadržavanje istog MIBPG u situaciji kada vlasnik ili jedan od vlasnika obrta nastavlja obavljati poljoprivrednu djelatnost kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Prema odredbi članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13.) obrt u smislu toga Zakona je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 8. toga Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu; dok prema stavku 4. toga Zakona obrtnik u smislu toga Zakona je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 2. stavka 1. toga Zakona u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Prema odredbi članka 2. točke 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15.) poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba, prema točki 2. tog članka OPG je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedin icama. Prema odredbi članka 5. stavka 1. točke a) Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/18.) pojedini pojmovi u smislu toga Zakona imaju sljedeće značenje: OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Prema odredbi članka 10.a Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 76/11. i 42/13.) prijenos gospodarstva u cijelosti može se izvršiti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela na stjecatelja fizičku ili pravnu osobu uz zadržavanje MIBPG-a gospodarstva koje se prenosi. Prema odredbi članka 10.b toga Pravilnika promjena organizacijskog oblika gospodarstva može se izvršiti na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, s time da gospodarstvo koje mijenja organizacijski oblik zadržava isti MIBPG. Cilj donošenja Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je definirati OPG kao prepoznatljiv i tradicijski prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika u kojem se uz obiteljsku povezanost obavlja gospodarska djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu. Ciljana skupina obuhvaća one OPG-ove koji imaju nositelje mlađe od 56 godina koje je potrebno usmjeriti u poduzetničkim aktivnostima kako bi nastavili svoj rad u poljoprivredi na područjima gdje žive i rade te ih postupno usmjeriti daljnjoj profesionalizaciji i edukaciji. Iz navedenih važećih izvora prava je razvidno da je poljoprivreda dopuštena gospodarska djelatnost koju može obavljati fizička osoba u organizacijskom obliku OPG ili obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te da, neovisno o kojem se organizacijskom obliku radi, nositelj prava i obveza je fizička osoba. Osim toga, stavak 3. članka 6. Prijedloga Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika ne osigurava jednak pravni položaj fizičkih i pravnih osoba, a poduzetnicima je potrebno osigurati jednaki pravni položaj na tržištu. Stoga nema mjesta isključivanju mogućnosti promjene organizacijskog oblika obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz obrta u obiteljsko poljoprivredno gospodarstva uz zadržavanje istog MIBPG, posebice kada vlasnik ili jedan od vlasnika obrta i dalje ostaje nositelj OPG-a. Zato se predlaže izmijeniti ili dopuniti članak 6. na način da se propiše da se promjena organizacijskog oblika gospodarstva može izvršiti na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, s time da gospodarstvo koje mijenja organizacijski oblik zadržava isti MIBPG, kao što je sada propisano člankom 10.b Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i u skladu s mišljenjem Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-01/18-01/16, URBROJ: 525-12/1771-18-2 od 11. svibnja 2018. Prihvaćen U dijelu jasnijeg propisivanja promjene organizacijskog oblika uz zadržavanje istog MIBPG-a prihvaća se primjedba.
3 OPG Natonji Silvester PRAVILNIK, Članak 10. Čemu voditi evidenciju koja nema nikakvo pokriće i može se njome manipulirati kako se poželi? Ne postoji dokaz o prodaji, niti cijena tog proizvoda te se sukladno tome niti ne može obračunati promet. Ostaje rupa za trgovce na crno i dalje. Nije prihvaćen Navedeni podaci služe za analitičko - statističku obradu stručnim službama Ministarstva poljoprivrede i kao takvi predstavljaju podloge bez kojih analize, pa tako i one za kreiranje novih poticajnih mjera u poljoprivredi, nisu mogoće. Ovdje navedeni podaci ni na koji način ne umanjuju niti proširuju obveze propisane Zakonom o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 - OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14). Naime, u članku 16. ovoga Zakona propisani su podaci koje trgovac (a prema članku 5. istoga Zakona trgovci su nositelji i/ili članovi OPG-a) mora osigurati nadležnom inspektoru. Podaci se odnose na stanje robe na prodajnom mjestu, a sadrže i podatak o prodajnoj cijeni robe.