Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ Poštovani, nakon pregleda objavljenog nacrta ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga zanima nas sljedeće: koliko je vremensko razdoblje (koliko dugo) treba biti ugovor sa lokalnom / regionalnom / državnom upravom za korištenje objekta; da li je moguće stjecanje vlasništva ili je vlasništvo isključivo država/lokalna/regionalna samouprava? što sve pripada u prihvatljive male zahvate (s obzirom da je pod neprihvatljivim troškovima navedena obnova zgrada) -da li je prihvatljivo: obnova podova? obnova postojećih sanitarija? namještaj? promjena stolarije? promjena krovišta? uvođenje centralnog grijanja? ugradnja lifta i prilazi za invalidne osobe? ugradnja solarnih ploča? što se tiče aktivnosti koje bi se odvijale u društvenom centru da li bi se kroz projekt mogla zaposliti i osoba koja bi radila sa korisnicima društvenog centra (osim voditelja)? S poštovanjem Mirjana Puškarić, ing Crveni križ Slunj Primljeno na znanje Uređenje i adaptacija prostora je prihvatljiv trošak ukoliko se odnosi na prostor koji je u vlasništvu prijavitelja i/ili partnera, odnosno u vlasništvu je Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razdoblje na koje prijavitelj i/ili partner mora imati ugovor o korištenju prostora definirat će se Uputama za prijavitelje. Prihvatljive su sve aktivnosti adaptacije prostora ukoliko ne premašuju 30% svih prihvatljivih troškova projekta. Kroz projekt se može zaposliti osoba za rad s korisnicima
2 Danijela Poropat UVOD, 2. Predmet Poziva i opće informacije Dobro su definirani problemi i izazovi društvenih centara kao i njihov značaj za aktiviranje potencijala zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Danijela Poropat UVOD, 2. Predmet Poziva i opće informacije Osobito mi je drago što se prepoznaje potreba za community development organizacije kakve postoje u drugim zemljama EU. Imala sam prilike upoznati se s njihovim praktičnim radom. Smatram da je izuzetno važno u tom području raditi na osposobljavanju community developera jer se radi o sasvim novim vještinama direktnog rada u zajednici i novom zanimanju različitom od uobičajenih servisa networkinga. Također mi je drago prepoznavanje banke vremena i zajednica dijeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Hrvatski Crveni križ UVOD, 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poziv bi se mogao proširiti i na revitalizaciju prostora koji su u vlasništvu OCD ili su na korištenju OCD drugih vlasnika, a koji također trebaju revitalizaciju kako fizičku tako i sadržajnu za što OCD ne raspolažu dovoljnim sredstvima. Navedeno nije u suprotnosti s općim ciljem poziva koji želi povećati raspon usluga OCD za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Zbog činjenice da je jedno od čestih ograničenje za korištenje pojedinih prostora u javnom ili drugom vlasništvu upravo loše fizičko stanje infrastrukture, trebalo bi značajnije povećati udio za infrastrukturen zahvate predviđene u ovom pozivu. Pojam 'mali infrastrukturni zahvati' upućuje na mali obuhvat takvih radova, iako je loše stanje fizičke infrastrukture obično ozbiljno za revitalizaciju prostora te razvoj i proširenje usluga OCD koje mogu ponuditi lokalnoj zajednici. Djelomično prihvaćen Uređenje i adaptacija prostora je prihvatljiv trošak ukoliko se odnosi na prostor koji je u vlasništvu prijavitelja i/ili partnera, odnosno u vlasništvu je Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osnovni cilj Europskog socijalnog fonda je povećanje zapošljavanja, jačanje socijalne uključenosti, suzbijanje siromaštva te promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja ulaganjem u ljude, stoga aktivnosti koje se financiraju iz ESF-a moraju prije svega biti usmjerene na ljude. Troškovi adaptacije prostora su prihvatljivi u iznosu do 30% svih prihvatljivih troškova projekta.
5 Danijela Poropat UVOD, 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga U svrhu priprema OCD-a i Gradova na ovakve natječaje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva još je 2014. provela pilot program Prostori (su)djelovanja. Pretpostavljam onda da bi planirani ciljevi i rezultati ovog poziva trebali biti u skladu s koracima koji su tada napravljeni. Ciljevi i rezultati pilot programa bili su definirani ovako: CILJEVI POZIVA • uključivanje gradova u sustavni razvoj sudioničke demokracije koja polazi od činjenice da su građani i građanke subjekti ukupnih političkih i društvenih procesa u lokalnoj zajednici te stjecanje znanja i vještina o načinima uključivanja građana i građanki u procese donošenja odluka i upravljanja na lokalnoj razini • izgradnja uključivih lokalnih zajednica koje doprinose podizanju kvalitete življenja građanki i građana u tim zajednicama • otvaranje prostora javnosti za društveni i kulturni život u gradovima kroz društveno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju • podizanje razine društvenog kapitala u lokalnim zajednicama OČEKIVANI REZULTATI • izrađena metodologija za sustavnu primjenu osnovnih načela sudioničke demokracije usavršena na temelju već postojeće međunarodne prakse uzimajući u obzir hrvatske specifičnosti društvenog razvoja • podržani procesi, u najmanje 10 gradova u Republici Hrvatskoj, zajedničkog djelovanja gradskih službi i građana odnosno organizacija civilnoga društva u cilju utvrđivanja, pripreme dokumentacije za uređenje te izrade modela su-upravljanja prostorom u gradu koji kao višenamjenski i sadržajno nadopunjujući društveni (društveno-kulturni) centar postaje održivi resurs u službi zajednice • razrađeni standardi i dobra praksa za su-upravljanje najmanje 10 društvenih centara kroz planove održivosti • unaprijeđena suradnja u najmanje 10 gradova s njihovim građanima i organizacijama civilnoga društva te podignuta razina društvenog kapitala u tim zajednicama kroz suupravljanje društvenim (društveno-kulturnim) centrom u gradu • pripremljeno najmanje 10 projekata uređenja i su-upravljanja društvenim (društvenokulturnim) centrima koji će se moći financirati kroz programe Ministarstva kulture i drugih davatelja financijskih podrški iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih javnih izvora sufinanciranja projekata društvenog razvoja lokalnih zajednica. Primljeno na znanje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ nadovezuje se na natječaj Nacionalne zaklade koji se spominje u komentaru, ali mu nije istoznačan. Za očekivati je da su projekti koji su financirani u okviru navedenog natječaja provedbom aktivnosti osigurali temelj za prijavu na natječaje Ureda za udruge, ali i drugih davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora.
6 Tin Gelenčer UVOD, 5. Financiranje Tekst "Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn , a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn." mijenja se i glasi "Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 kn , a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 300.000,00 kn." Nije prihvaćen S obzirom na ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva te s obzirom da će provedba projekata iziskivati financijska sredstva namijenjena adaptaciji koja ne smiju premašiti 30% svih prihvatljivih troškova projekta, smatramo da smanjivanje iznosa koji se može zatražiti putem Poziva nije u interesu korisnika. I ovim Pozivom potiče se partnerstvo i umrežavanje, pogotovo uzimajući u obzir temu Poziva, te ukoliko organizacija nema dovoljno kapaciteta za provedbu projekta veće vrijednosti, savjetujemo ostvarivanje partnerstva s organizacijama većih kapaciteta.
7 Jasminka Štimac 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se pod prihvatljive prijavitelje uvrste i umjetničke organizacije. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti Pod 6.3. Kriterij prihvatljivosti projekta, kao jedna od prihvateljivih aktivnosti i navedena je stavka „_ mali adaptacijski zahvati, odnosno uređenje prostora u javnom vlasništvu za organiziranje aktivnosti OCD-a; „ Predlagatelju poziva je poznato da je većina prostora koje jedinice lokalne samouprave ustupaju OCD-ima na korištenje, a posebice u slabije razvijenim JLS-a, zahtjeva značajna ulaganja kako u građevinske radove tako i u opremanje samih prostora. Smatramo izuzetno važnim da se prilikom objave poziva na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ definira postotak koji je prihvatljiv za financiranje prostora i nabavu opreme. Kako se u ovom prijektu, što i sam naziv govori radi o revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu, mišljenja smo da je najvažnija aktivnost kroz infrastrukturne radove i opremanje, objekte koji su u najmanju ruku nesigurni za boravak ljudi i koji nebi mogli dobiti minimalno tehničke uvjete za organiziranje sadržaja koji se navode kao prihvatljive aktivnosti, revitalizirati kako bi bili primjereni za provedbu planiranih aktivnosti. Gradsko društvo Crvenog križa Županja je u fazi ugovaranja prostora u samom centru Županje sa Gradom Županja. Radi se o prostoru bivšeg „Doma mladeži“, površine cca 380m2 koji zahtjeva značajna ulaganja, a koja ne može osigurati niti Grad a pogotovo ne društvo Crvenog križa. Prostor u suradnji sa Gradom planiramo koristiti za potrebe centra za podjelu rabljene odjeće obuće i tekstila, socijalnog dućana Crvenog križa, posudionice bolesničkih pomagala, a u suradnji sa Maticom umirovljenika i Društvom za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi Županja jedan dio prostora bi se koristio za organizaciju produženog boravka za djecu sa teškoćama u razvoju te raznih aktivnosti za osobe treće životne dobi kroz Klub starijih osoba. Kako je u djelu prostora godinama alternativna scena (glazbenici) provodila svoje aktivnosti- probe i male scenske nastupe planiramo i njima ustupati dio prostora. Mišljenja smo da bi se u situacijama u kojima struka ( projektanti, građevinari ili inspekcijski nadzor) dokažu da su uvjeti za provedbu aktivnosti neprimjereni predlagatelj treba odobriti i do 50% sredstava za infrastrukturne radove i opremanje. Svakako smo mišljenja da bi se trebalo kao prihvatljivi trošak priznati i pristup prostorima za osobe s invaliditetom, što bi ulazilo u infrastrukturne radove. Napominjemo da do sada niti jedan projekt koji je raspisivan za OCD-e nije pružao mogućnost značajnijih ulaganja u infrastrukturne radove. Smatramo da pojam „manji infrastrukturni zahvati“ kao pojam sam po sebi ne znači ništa, te da bi u tekstu projekta trebalo navesti određeni dio sredstava koji će se odnositi na infrastrukturne zahvate koje u sadržaju nebi trebalo ograničavati. S obzirom na loše stanje velikog broja objektata u javnom vlasništvu ili vlasništvu JLS-a, smatramo da je potrebno predvidjeti da se projektom mogu raditi i opsežniji infrastrukturni zahvati te da bi udio sufinanciranja ovog projekta za takve radove trebao biti oko 50 % sredstava. Primljeno na znanje Osnovni cilj Europskog socijalnog fonda je povećanje zapošljavanja, jačanje socijalne uključenosti, suzbijanje siromaštva te promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja ulaganjem u ljude, stoga aktivnosti koje se financiraju iz ESF-a moraju prije svega biti usmjerene na ljude. Troškovi adaptacije prostora su prihvatljivi u iznosu do 30% svih prihvatljivih troškova projekta.
9 Platforma Doma mladih Split 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti Potrebno je imati u vidu da veliki dio potencijalnih prijavitelja djeluje u napuštenim i zapuštenim prostorima te je potrebno osigurati postotak sredstava za namjenu uređenja i opremanja u većem iznosu no što izraz „mali adaptacijski zahvati“, koji je naveden pod prihvatljive projektne aktivnosti, implicira. Potencijalni prijavitelji na raspolaganju imaju određene izvore sredstava za programe/aktivnosti (različiti natječaji/pozivi od strane različitih donatora) dok su izvori financiranja za infrastrukturu vrlo ograničeni. Zajedničko upravljanje većim prostornim resursima temelji se na jasnim odnosima, odgovornostima i obvezama i u podmirivanju troškova hladnog pogona za što je potrebno te prostore dovesti u stanje da je jednostavno izračunati troškove potrebne za funkcioniranje/provedbu programa. Smatramo da je potrebno definirati prihvatljivi postotak s kojim se može financirati adaptacija prostora i nabava opreme. U raspisu natječaja „Kultura u centru“ taj postotak je iznosio 30 % vrijednosti projekta te predlažemo jednaki postotak za natječaj „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Primljeno na znanje Osnovni cilj Europskog socijalnog fonda je povećanje zapošljavanja, jačanje socijalne uključenosti, suzbijanje siromaštva te promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja ulaganjem u ljude, stoga aktivnosti koje se financiraju iz ESF-a moraju prije svega biti usmjerene na ljude. Troškovi adaptacije prostora su prihvatljivi u iznosu do 30% svih prihvatljivih troškova projekta.
10 Danijela Poropat 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti U vezi adaptacije, trebalo bi dozvoliti i veće zahvate koji omogućuju bolju pristupačnost prostora i sadržaja. Npr. ukoliko raspolažete prostorom s više katova, osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe su diskriminirane jer ne mogu pristupiti niti jednom od sadržaja koji nije u prizemlju. To ne doprinosi otvorenosti prostora, uključivanju i integraciji. Ugradnja lifta bi u takvim situacijama bila korisno rješenje. Uz to, važna je aktivnost unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe. Primljeno na znanje Osnovni cilj Europskog socijalnog fonda je povećanje zapošljavanja, jačanje socijalne uključenosti, suzbijanje siromaštva te promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja ulaganjem u ljude, stoga aktivnosti koje se financiraju iz ESF-a moraju prije svega biti usmjerene na ljude. Troškovi adaptacije prostora su prihvatljivi u iznosu do 30% svih prihvatljivih troškova projekta.
11 Danijela Poropat 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti Da bi rezultati bili ostvareni i da bi se omogućila održivost i nakon provedbe projekta smatram da je bitno uvesti: - aktivnosti osnaživanja i osposobljavanja community developera za rad u zajednici uključujući zapošljavanje community developera. - aktivnosti istraživanja i mapiranja potencijala zajednice - promocija društvenih inovacija - kulturni programi kao pokretači zajednice (kultura je četvrti stup održivog razvoja) - aktivnosti unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe. - adaptacijski zahvati koji doprinose boljoj pristupačnosti prostora i sadržaja - aktivnosti razvoja medija zajednice i medijskih platformi - osim zagovaranja civlo-javnog partnerstva, važno je omogućiti osnaživanje civilno-javnog partnerstva i razvoj modela civilo-javnog partnerstva. Prihvaćen Prihvaća se.
12 Danijela Poropat 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Neprihvatljive aktivnosti Nije mi jasno kako to da su političke i vjerske aktivnosti neprihvatljive, a prihvatljive su vjerske zajednice kao nosioci i partneri. To treba bolje objasniti. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji i partneri su pravne osobe vjerskih zajednica (različite karitativne organizacije vjerskih zajednica) koje mogu provoditi projekte od interesa za opće dobro. Vjerske zajednice nisu prihvatljivi prijavitelji ni partneri te vjerske aktivnosti u smislu obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere nisu prihvatljive.