Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“ (ITU mehanizam)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD RIJEKA 1.8. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore, 1.8.1. JLS – prijavitelj i vlasnik inkubatora   Molimo pojašnjenje modela Upravitelja inkubatora/Operatera infrastrukture u slučaju kad je on izabran javnim natječajem (operater treća osoba) : da li je u tom slučaju moguće tražiti sredstva za održavanja edukacija, radionica i druge navedene stručne i savjetodavne pomoći ili je predviđeno da sve navedene troškove snosi operater sam? Primljeno na znanje Kada je upravitelj inkubatora izabran na javnom natječaju, smatra se da iznos najma/koncesije predstavlja tržišnu cijenu te da na nivou „Upravitelja inkubatora“ nema državne potpora iz članka 107(1) UFEU, no ukoliko ih bude dodijelit će se sukladno Programu potpora ili sukladno Uredbi o de minimis potporama. Upravitelj inkubatora dužan je navesti i vrijednosno iskazati koje će sve stručne i savjetodavne pomoći obavljati za korisnike inkubatora (podrška u uspostavi start-up poduzeća, edukacije, radionice, izrada poslovnih planova, knjigovodstveni poslovi, analiza tržišta, izrada studija izvodljivosti, istraživačke aktivnosti i izrada rješenja prototipova, objedinjena nabava materijala, i sl.). Dakle, ukoliko se natječaj provede sukladno navedenim uvjetima te zadovolje uvjeti vezani uz državne potpore, te ukoliko su ispunjeni uvjeti predmetnog Poziva u vezi prihvatljivosti Partnera i ostale odredbe, troškovi upravitelja inkubatora u projektu za navedene aktivnosti mogu biti prihvatljivi za financiranje u okviru ovog Poziva.
2 GRAD RIJEKA 1.8. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore, 1.8.1. JLS – prijavitelj i vlasnik inkubatora   Nije potpuno jasan način izbora upravitelja inkubatora/Operator infrastrukture u odnosu na partnere na projektu, dakle, ukoliko će biti raspisan javni natječaj za izbor operatera taj operater neće biti prijavljen kao partner već će se voditi kao vanjski stručnjak/dobavljač? Obzirom na problematiku centara kompetencija u RH, te natječaj koji je već 2 godine u statusu nedodjeljenih potpora, da li se centri kompetencija mogu javiti na javni natječaj za operatera, obzirom da nemaju pravo sudjelovati kao partneri na projektu (PPI)? Primljeno na znanje Uzet će se u obzir te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje. Formalno se CEKOM, ukoliko se radi o pravnoj osobi osnovanoj po Zakonu o ustanovama ili Zakonom o trgovačkim društvima, može javiti na natječaj za upravitelja inkubatora. Podsjećamo da poslovanje koje se odnosi na vođenje inkubatora zahtjeva zasebno knjigovodstveno praćenje. Dodatno, CEKOM-i koji su uspostavljeni kao konzorcij za provođenje istraživačkih aktivnosti na određeno vrijeme bi bili neprihvatljivi kao upravitelji.
3 GRAD RIJEKA 2. PRAVILA POZIVA, 2.6. Prihvatljivost projekta Predlažemo izmjenu dijela teksta u točki 2.6. prihvatljivost projekta i to na način da tekst glasi: "• Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, do dana potpisa ugovora o dodjeli sredstava, osigurati važeću građevinsku dozvolu s klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina te odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike / drugih nadležnih tijela kojim se daje suglasnost za gradnju (ukoliko je isto potrebno i ukoliko je primjenjivo);" Nije prihvaćen Ne prihvaća se zbog osiguranja spremnosti projekta za početak provedbe.
4 GRAD RIJEKA 2.9. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se sukladno odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u prihvatljivom razdoblju 2014-2020, pod prihvatljive kategorije troškove uključi: • Kupnja neizgrađenog zemljišta, pod uvjetom da je - kupnja zemljišta izravno povezana s ciljevima projekta; - kupnja zemljišta ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova predmetnog projekta; - prihvatljivi troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; i - kupljeno neizgrađeno zemljište ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se izmjena ove odredbe. Jedan od načina za promoviranje ekonomičnosti i isplativosti investicije u okviru ovog Poziva je kroz korištenje već postojećih javnih zemljišta, infrastruktura i prostora i stavljanje naglaska na razvoj usluge orijentirane prema poduzetnicima.