Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK Članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlažu izmijeniti i članak 10. stavke 1. i 2. tako da glase: „(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) neto imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih i drugih UCITS fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom globalnog modifciranog trajanja do 3, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,2‰ (tisućinki)“. Naime, s obzirom na dosadašnje stanje na tržištu kapitala obilježeno padom kamatnih stopa uslijed ekspanzivne monetarne politike središnjih banaka, prinosi na novčane fondove kao i fondove koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom globalnog modifciranog trajanja do 3 značajno su sniženi što je primoralo društva za upravljanje da unatrag nekoliko zadnjih godina smanjuju naknadu za upravljanje kako bi omogućili pozitivan prinos za ulagatelje. Primjera radi, pet po imovini najvećih fondova iz gore navedene skupine koji zajedno čine preko 60% tržišta je od kraja 2016. godine smanjilo naknadu za upravljanje za preko 50%. Osim društava za upravljanje stanju na tržištu prilagodili su se i depozitari u vidu smanjenja svojih naknada u dogovoru sa društvima za upravljanje. Smatramo da bi na ovaj način izračun i visina naknada plativih HANFA-i, koju prilagodbu su društva za upravljanje i depozitari već proveli kroz korekciju vlastitih prihoda, a u korist ulagatelja, bili usklađeni s tržišnim okolnostima. U slučaju promjene stanje na tržištu Agencija uvijek može odlukom korigirati predmetnu naknadu. Primljeno na znanje Prijedlog će se uzeti u razmatranje prilikom izrade nacrta novog Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu. Navedeni pravilnik donosi se do kraja 2018. te će prije tog roka biti u javnoj raspravi.