Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Knin UREDBU O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. U članku 3. uvrstiti mogućnost darovanja jedinicama lokalne samouprave koja spadaju u skupinu nerazvijenih područja, turističkih zemljišta, tj. zemljišta za koje je dokumentima prostornog uređenja određena ugostiteljsko-turistička namjena. Uz činjenicu da je turizam grana koja pokreće hrvatsko gospodarstvo, jer utječe na ostale gospodarske grane i potiče njihov razvoj, osim doprinosa gospodarstvu i utjecaju na rast BDP-a, turizam utječe i na smanjivanje nezaposlenosti, čime se osnažuje cijelo društvo i zajednica, pogotovo u dijelovima koja su, nažalost, izložena visokoj stopi nezaposlenosti i iseljavanju stanovništva. Nemogućnost darovanja turističkih zemljišta usporava i u bitnome otežava provedbu određenih investicija, a time postaje kočnica cjelokupnom razvitku i to uglavnom u ruralnim područjima, područjima posebne državne skrbi, što u konačnici sprječava povratak stanovništva na demografski uništena područja. Nije prihvaćen Stavak 1 navedenog članka propisuje da se nekretnine daruju jedinicama lokalne i područne samouprave, ne ulazeći u njihov stupanj ili indeks razvijenoisti. Slijedom navedenog, i jedinicama koje spadaju u skupinu nerazvijenih područja može se darovati nekretnina u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i ovom Uredbom.
2 Udruga gradova u RH UREDBU O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. U članku 3. stavak 3. dodatno specificirati građenje komunalne infrastrukture Nije prihvaćen Građenje komunalne infrastrukture je propisano posebnim propisom.
3 Brodsko ekološko društvo-BED UREDBU O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. U dijelu stavka 3 koji govori o projektima od općeg, javnog ili kulturnog interesa uključiti centre namjenjene razvoju civilnoga društva, aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama Nije prihvaćen Raspolaganje nekretninama u svrhu razvoja civilnog društva i sl. je predmet uređenja posebnog propisa, te isto nije predviđeno Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe.
4 Jasna Martinec UREDBU O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Vlada RH uputila je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, temeljem kojeg se nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske (stambene jedinice i građevinsko zemljište) mogu darovati hrvatskim braniteljima i drugim korisnicima navedenima u članku 27. Prijedloga zakona, u svrhu stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima. Primjena alineje 4. u stavku 3. članka 3. Uredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje programa stambenog zbrinjavanja mogla bi proizvesti nesporazume, jer predloženom se Uredbom nekretnine u vlasništvu RH mogu darovati jedinicama loklane i područne (regionalne) samouprave, a predloženi Zakon propisuje mogućnost darovanja nekretnina u vlasništvu RH (stambenih jedinica i građevinskog zemljišta) hrvatskim braniteljima i drugim korisnicima, fizičkim osobama. Posebno je važno naglasiti da prijedlog Uredbe ne razlikuje JLPRS na potpomognutim područjima od onih koje nemaju takav status, a za očekivati je da će upravo JLPRS na potpomognutim područjima donositi programe stambenog zbrinjavanja kako bi potaknule naseljavanje slabo naseljenih ili nenaseljenih dijelova svojega teritorija. Iako se radi o nekretninama u vlasništvu RH kojima upravlja i raspolaže Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje s jedne strane, i nekretninama u vlasništvu RH kojima raspolaže Ministarstvo državne imovine s druge, ovakva odredba otvara mnoga pitanja: - tko će imati prednost pri darovanju nekretnina u vlasništvu RH u svrhu stambenog zbrinjavanja, - na koji način će se regulirati situacija u kojoj JLPRS traži darovanje nekretnine za program stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja i drugih korisnika, - na koji će se način riješiti situacija u kojoj će hrvatski branitelj tražiti stambeno zbrinjavanje na području JLPRS koja će tražiti građevinsko zemljište za program stambenog zbrinjavanja, hoće li se hrvatskom branitelju uskratiti pravo na darovanje stambene jedinice zbog postojanja programa stambenog zbrinjavanja, i slično. Predlažem da se iz alineje 4. u stavku 3. članka 3. Uredbe riječi: "programa stambenog zbrinjavanja" brišu ili jasno uvede distinkcija između stambenog zbrinjavanja u potpomognutim područjima od stambenog zbrinjavanja u ostatku Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ovom uredbom regulira se isključivo darovanje nekretnina prema jedinicama lokalne i područne samouprave, dok će tijela koja su nadležna za stambeno zbrinjavanje odlučivati o zahtjevima korisnika stambenog zbrinjavanja.
5 kristina tibaut UREDBU O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. dodati stavak 3.: Ako podnositelj zahtjeva, koji nije dostavio potpunu dokumentaciju, ne izvrši dopunu dokumentacije u roku od 30 dana od poziva za dostavu dopune, smatrat će se da je odustao od zahtjeva te da zahtjev nije podnesen. Nije prihvaćen Pojedinu dokumentaciju nije moguće ishoditi u roku od 30 dana (ili čak i više), te nije moguće propisati ovakvu odredbu.