Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za pet therapy Indeficienter MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, I.USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA Predlažemo da Ustavna osnova za donošenje zakona osim čl.2., st.4., podst.1., te čl. 58. Ustava Republike Hrvatske, bude temeljena i na čl. 63., 64. (osobito st.5.), 65., 69. te 70. Ustava Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Predložene odredbe Ustava Republike Hrvatske nisu izravno vezane za sadržaj koji se propisuje Nacrtom prijedloga Zakona o korištenju psa pomagača pa ih nije potrebno citirati kao ustavnu osnovu za donošenje zakona.
2 Udruga za pet therapy Indeficienter MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Udruga za pet therapy Indeficienter pozdravlja donošenje Zakona o psima pomagačima i terapijskim psima, no smatramo da je ponuđeni Nacrt prijedloga Zakona o korištenju pasa pomagača i terapijskih pasa zastarjeo, manjkav i u određenim odredbama ništavan. Sam tekst Nacrta generira pretpostavku da je isti rađen tek da se zadovolji forma no ne i sadržaj. Naime u cijelome tekstu se navode tek nekoliko izvora na kojemu bi se Nacrt temeljio te je iz istoga razvidno da nije posegnuto za primjerima dobre prakse iz susjednih zemalja (npr. Italija - Pravilnik o intervencijama potpomognutim životinjama – Linee Guida Nazionali Interventi Assistiti con gli Animali) odnosno krovnim organizacijama s područja intervencija potpomognutih životinjama (IAHAIO - White paper, a kojega je Udruga za pet therapy Indeficienter jedina član iz Republike Hrvatske; AAII kojeg su članovi čak tri pravne osobe iz Hrvatske; Pet Partners). Ovakav pristup radu dovodi u pitanje interes resornog ministarstva za donošenjem uistinu valjanog Zakona koji će pružiti jednaka prava svima koji već imaju upisanu djelatnost intervencija potpomognutih životinjama u svojim Statutima, a ujedno su registrirane pravne osobe pri uredima državne uprave odnosno registru udruga RH. Također, dovodi se u pitanje kapacitet resornog ministarstva glede znanja i iskustva u području intervencija potpomognutih životinjama, etologije, kinologije i antrozoologije. Razradi ovog Zakona treba se pristupiti s ozbiljnošću i odgovornošću te se iz vida ne smije ispustiti da su u provedbu djelatnosti iz čl.4. uključena živa bića s obje strane, te da su intervencije potpomognute životinjama doista znanstveno utemljene aktivnosti. Zaključno sa svime navedim, pruža li ovakav Zakon uistinu “suvremeniji zakonski okvir”? Nadalje, ocjena stanja je dana za razdoblje od prije 28 godina, no nije predočeno stanje koje je danas u Republici Hrvatskoj te se nameće pitanje je li provedeno kvalitetno istraživanje. Naime, “krug” udruga i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške uz korištenje terapijskih pasa postoji već ukupno 22 godine: - 1996. registrirana je Ljudi i ljubimci – Udruga za istraživanje i promicanje uloge kućnih ljubimaca u životu čovjeka iz Zagreba; - 2006. registrirana je Udruga 4 šape iz Šibenika; - 2012. registrirana je Udruga za pet therapy Indeficienter iz Pule; - 2013. registrirana je Udruga Psi pomagači iz Zagreba; - 2017. registrirana je Udruga Motus Vita Est iz Pazina. Temeljem gore navedenoga, prijedlogom su obuhvaćeni samo psi, no ne i druge životinje uključene u intervencije potpomognute životinjama: mačke, kunići, zamorci, konji, magarci. Podsjećamo nadležni organ da je 2012. u Medulinu organizirana i održana 1. međunarodna pet therapy konferencija na kojoj je bio upriličen okrugli stol na rastuću problematiku upravo terapijskog jahanja odnosno hipoterapije. Do koje je mjere ministarstvo upoznato s problemom “ponude” terapijskog jahanja od strane nekvalificiranih osoba, a samim time i ugrožavanja zdravlja određenih skupina korisnika kod kojih je stanje ionako kompromitirano i narušeno (npr. osobe s cerebralnom paralizom)? Je li pritom ministarstvo upoznato sa, nerijetko, lošim zdravstvenim stanjem samih konja (npr. neuhranjenost)? Skrećemo pažnju na činjenicu da: - u Vodnjanu djeluje Udruga Informo koja nudi uslugu terapije magarcima (tal. onoterapia) pri čemu je jedna osoba educirana u Italiji u zvanju voditelj terapijskih magaraca; - u Zagrebu djeluje psihologinja s europskim certifikatom psihoterapeuta koja provodi aktivnost psihoterapije potpomognutu mačkom. Na našu veliku žalost, niti jedna odredba odnosno članak Nacrta prijedloga Zakona o psima pomagačima i terapijskim psima nije usmjeren na dobrobit životinja odnosno na pitanje etičnosti njihova uključivanja u rad s ljudima. Imajmo na umu da životinje nisu u mogućnosti samostalno donositi odluke o tomu čime će se “u životu baviti” te im je rad od strane ljudi nametnut. Samim time nameće se pitanje etičnosti takva pristupa. Što se tiče redefiniranja “vrste psa” koji se koriste za pomoć, ne isključujemo mogućnost da se radi o pogrešci pri tipkanju, no postoje vrste životinja odnosno pasmine pasa. Vrste pasa ne postoje. Naglasak, umjesto na “vrstama pasa”, trebao bi biti stavljen na različite vrste životinja (na razini jedinke, pasmine i vrste), te na njihovu osobnost, karakter. Opsežna, specifična etološka saznanja o terapijskoj životinji/psu, kao i njena fiziologiju, ponašanje i povijest. Slijedom navedenog napominjemo da su sve pasmine pasa te njihovi mješanci i više nego dobrodošle u provedbi intervencija potpomognutih životinjama. Zakon je nakon Ustava najviši i najvažniji upravni akt te vođeni ovom činjenicom isti bi trebao biti sastavljen na čvrstim temeljima i obuhvatiti ne samo jedan segment (psi pomagači, terapijski psi) nego cjelokupno područje djelovanja, u ovom slučaju intervencije potpomognute životinjama. Vjerujemo da veliki izazov pri sastavljanju ovog Zakona predstavlja nedostatak smjernica i velika diskrepancija u terminologiji. Svakako i sami prepoznajemo nužnost za donošenje zakona stoga smo mišljanja da je trebala biti sastavljena Radna skupina koja bi se odgovorno posvetila razjašnjavanju i davanju preporuka u svezi terminologije i definicija, te ocrtavanju etičke prakse za dobrobit životinja uključenih u ovo područje djelovanja. Katkad su nužne godine suočavanja s problematikom, proaktivne razmjene informacija i različitih gledišta i temeljitog proučavanja svih relevantnih materijala. Gore spomenuta Radna skupina trebala je biti sastavljena od znanstvenika, akademika i praktičara iz područja etologije, antrozoologije odnosno intervencija potpomognutih životinjama, ne samo iz Republike Hrvatske nego i iz različitih zemalja koji imaju posebna znanja u različitim segmentima na području ljudsko-životinjskih interakcija (eng. Human-Animal Interactions) odnosno intervencija potpomognutih životinjama. Nije prihvaćen Intencija stručnog nositelja izrade propisa je dodatno urediti pružanje pomoći i podrške korištenjem jedne vrste životinja - psa, kao najučestalijeg oblika pružanja pomoći i podrške osobama uz pomoć životinja. Vodeći računao dobrobiti životinja i etičnosti postupanja s njima napominjemo da je u članku 23. Nacrta prijedloga zakona propisano ponašanje i skrb o psu pomagaču ili terapijskom psu, između ostalog i upućivanjem na druge propise iz područja veterinarstva. Također, u odnosu na komentar o pogrešnom korištenju pojma "vrste psa" napominjemo da se u ovom "nenormativnom" dijelu propisa "vrste psa" spominju u smislu njihove osposobljenosti za pružanje određene vrste pomoći (pas pomagač ili terapijski pas).
3 Irena Petak II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Posebno je važno prilagoditi zakonodavstvo što se tiče korištenja i drugih životinjskih vrsta, posebno konja, jer znamo da je u Hrvatskoj upotreba konja u ovu svrhu već aktualna godinama. Druge domaće životinje, poput mačaka i kunića, također su se pokazale korisne u svijetu. Jako je važno jasno definirati zakonom koje životinje mogu biti pomagači zato da se ne bi dogodilo da svatko svaku životinju može po svom nahođenju proglasiti pomagačem. Divlje vrste životinja nikada ne smiju biti korištene u ovu svrhu zbog zaštite dobrobiti i korisnika i životinja. Nije prihvaćen Ne zanemarujući postojanje svih ostalih intervencija potpomognutih životinjama, intencija Prijedloga zakona je regulirati korištenje isključivo pasa pomagača ili terapijskih pasa.
4 Udruga za pet therapy Indeficienter II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Zakonodavni okvir trebao bi, osim pasa pomagača i terapijskih pasa, obuhvatiti cjelokupno područje intervencija potpomognutih životinjama (eng. AAI – Animal Assisted Interventions) te sve njegove podskupine (eng. AAT – Animal Assisted Therapy, AAA – Animal Assisted Activity, AAE – Animal Assisted Eduction (pedagogy), AAP – Animal Assisted Psychotherapy, AAC – Animal Assisted Coaching). Sukladno navedenom trebale bi biti obuhvaćene i druge životinje koje djeluju na području intervencija potpomognutih životinjama: mačke, zamorci, kunići, konji, magarci. Svakako bi trebalo biti navedeno da je pri provedbi intervencija potpomognutih životinjama zabranjeno koristiti divlje životinje: dupini, srne, vjeverice, sove, itd. Nije prihvaćen Ne zanemarujući postojanje svih ostalih intervencija potpomognutih životinjama, intencija Prijedloga zakona je regulirati korištenje isključivo pasa pomagača ili terapijskih pasa.
5 Udruga za pet therapy Indeficienter II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Bude li predloženo normativno rješenje prihvaćeno te Zakon usvojen, jedna od posljedica svakako će biti pitanje Ustavnosti istoga u određenim odredbama. Naime, Ustavom Republike Hrvatske, čl.55. st.2. “Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost”. Iščitavanjem, predmetnog teksta stekli smo dojam da se istim pogoduje samo određenim pravnim osobama, te da je ostalim pravnim osobama koje već djeluju na ovom području, zapravo ograničena sloboda biranja i dostupnost radnog mjesta odnosno dužnosti. U Nacrtu prijedloga Zakona se spominje proširivanje kruga korisnika no nigdje se ne navode: - osobe starije životne dobi (smještene u staračke domove) - korisnici domova za odrasle (psihički oboljele osobe) - djeca u domovima za djecu i mladež - djeca s poremećajima u ponašanju u osnovnim i srednjim školama - korisnici koji trebaju pomoć pri razvoju socijalnih vještina - djeca i mladi – opća populacija - djeca i žene žrtve obiteljskog nasilja - žrtve nasilja - počinitelji nasilja - beskućnici - ovisnici - žrtve kriznih događaja - građani – opća populacija (općenito poboljšanje kvalitete života) - azilanti - ratni i civilni stradalnici - djeca ratnih stradalnika - ilegalni imigranti - izbjeglice i prognanici - manjine – općenito - nacionalne manjine - obitelji - žrtve katastrofa - žrtve i svjedoci ratnih zločina - branitelji (PTSP) Također, u Nacrtu prijedloga Zakona uopće nisu uključene/spomenute osobe koje svoj radi provode volonterski. Svakako bi i njih trebalo uključiti kao i pitanje njihova osposobljavanja, stjecanja volonterskih kompetencija u području aktivnosti potpomognutih životinjama (eng. AAA) konkretno u provedbi R.E.A.D. programa kojeg su autori Intermountain Therapy Animals iz Sjedinjenih Američkih Država, i koji nalažu da program bude volonterski, a kojeg je podružnica u Republici Hrvatskoj Udruga za pet therapy Indeficienter. Osim toga, navedeni program ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te pozitivino stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Nije prihvaćen Intencija stručnog nositelja izrade propisa je dodatno urediti pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju, kao najučestalijeg oblika pružanja pomoći i podrške osobama uz pomoć životinja u Republici Hrvatskoj.
6 Aida Njunjić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, III.OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Potrebno je preciznije definirati izvore financiranje, tj. zakonom omogućiti sponzorstva tvrtki, pojedinaca, itd. Isto tako bi bilo dobro navesti minimalan godišnji iznos sredstava koji je dužan osigurati državni proračun, tj. nadležno ministarstvo. Nije prihvaćen U članku 27. Nacrta prijedloga zakona propisano je financiranje korištenja psa pomagača ili terapijskog psa, odnosno načini osiguravanja sredstava za financiranje, između ostalog, i iz donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda što obuhvaća i predloženo sponzorstvo. Radi toga prijedlog se ne prihvaća. U odnosu na naznaku minimalnog iznosa sredstava koji je državni proračun dužan osigurati u ovom zakonu, napominjemo da je iznos sredstava za bilo koju djelatnost odnosno aktivnost koja se osigurava u državnom proračun predmet uređenja posebnih propisa i ne može biti uređen ovim propisom.
7 Udruga za pet therapy Indeficienter UVODNE ODREDBE, Članak 1. U tekstu se spominje proširivanje kruga korisnika no, vrlo ograničavajuće na pravne osobe koje provode usluge intervencija potpomognutih životinjama i sa drugim skupinama ljudi, nigdje se ne navode: - osobe starije životne dobi (smještene u staračke domove) - korisnici domova za odrasle (psihički oboljele osobe) - djeca u domovima za djecu i mladež - djeca s poremećajima u ponašanju u osnovnim i srednjim školama - korisnici koji trebaju pomoć pri razvoju socijalnih vještina - djeca i mladi – opća populacija - djeca i žene žrtve obiteljskog nasilja - žrtve nasilja - počinitelji nasilja - beskućnici - ovisnici - žrtve kriznih događaja - građani – opća populacija (općenito poboljšanje kvalitete života) - azilanti - ratni i civilni stradalnici - djeca ratnih stradalnika - ilegalni imigranti - izbjeglice i prognanici - manjine – općenito - nacionalne manjine - obitelji - žrtve katastrofa - žrtve i svjedoci ratnih zločina - branitelji (PTSP) Nije prihvaćen Korisnici pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa su osobe s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djete s teškoćama u razvoju kojima pas pomagač ili terapijski pas pomaže u poboljšanju funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.
8 Udruga za pet therapy Indeficienter UVODNE ODREDBE, Značenje pojmova Iako nije prikladan, no i u svijetu je ustaljen i koristi se naziv "therapy dog" odnosno “terapijski pas” za svakog psa koji sudjeluje u provedbi intervencija potpomognutih životinjama (AAT, AAA, AAE) od strane njegova voditelja koji je nerijetko volonter (npr. pas koji sa svojim voditeljem/vlasnikom sudjeluje pri pružanju psihosocijalne pomoći progama Crvenog križa RH uslijed kriznog događaja također se naziva terapijskim psom; pas koji sudjeluje u aktivnosti čitanja, a koja se provodi u gradskim i dječjim knjižnicama u sklopu volonterskog programa R.E.A.D. također se naziva terapijskim psom). Predloženo značenje pojma terapijski pas uvelike će ograničiti djelovanje već postojećih timova koje sačinjavaju pas i njegov voditelj. Što se stručnog voditelja tiče, isti bi trebao posjedovati odgovarajuće znanje o ponašanju, potrebama, zdravlju i pokazateljima te reguliranju stresa životinje uključene u postupak intervencija potpomognutih životinjama. Svakako pojasniti što se misli pod ranim školovanjem za terapijskog psa. Češće nego rjeđe terapijski pas je pas u vlasništvu fizičke osobe (pritom ne mislim na obrt) i vlasnik provodi edukaciju psa učenjem osnova socijalizacije i prihvatljivog ponašanja. U tekstu se spominje proširivanje kruga korisnika no nigdje se ne navode kategorije korisnika koje bi imale dobrobiti od interakcije sa terapijskim psima odnosno korisnici uključeni u intervencije potpomognute životinjama: - osobe starije životne dobi (smještene u staračke domove) - korisnici domova za odrasle (psihički oboljele osobe) - djeca u domovima za djecu i mladež - djeca s poremećajima u ponašanju u osnovnim i srednjim školama - korisnici koji trebaju pomoć pri razvoju socijalnih vještina - djeca i mladi – opća populacija - djeca i žene žrtve obiteljskog nasilja - žrtve nasilja - počinitelji nasilja - beskućnici - ovisnici - žrtve kriznih događaja - građani – opća populacija (općenito poboljšanje kvalitete života) - azilanti - ratni i civilni stradalnici - djeca ratnih stradalnika - ilegalni imigranti - izbjeglice i prognanici - manjine – općenito - nacionalne manjine - obitelji - žrtve katastrofa - žrtve i svjedoci ratnih zločina - branitelji (PTSP) Djelomično prihvaćen Primjedba je prihvaćena u dijelu otklanjanja dvojbi oko "ranog" školovanja psa te je unesena u Nacrt prijedloga zakona. U preostalom dijelu primjedba nije prihvaćena. Korisnici pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa su osobe s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djete s teškoćama u razvoju kojima pas pomagač ili terapijski pas pomaže u poboljšanju funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.
9 Udruga za pet therapy Indeficienter UVODNE ODREDBE, Članak 2. U tekstu se spominje proširivanje kruga korisnika no, vrlo ograničavajuće na pravne osobe koje provode usluge intervencija potpomognutih životinjama i sa drugim skupinama ljudi, nigdje se ne navode: - osobe starije životne dobi (smještene u staračke domove) - korisnici domova za odrasle (psihički oboljele osobe) - djeca u domovima za djecu i mladež - djeca s poremećajima u ponašanju u osnovnim i srednjim školama - korisnici koji trebaju pomoć pri razvoju socijalnih vještina - djeca i mladi – opća populacija - djeca i žene žrtve obiteljskog nasilja - žrtve nasilja - počinitelji nasilja - beskućnici - ovisnici - žrtve kriznih događaja - građani – opća populacija (općenito poboljšanje kvalitete života) - azilanti - ratni i civilni stradalnici - djeca ratnih stradalnika - ilegalni imigranti - izbjeglice i prognanici - manjine – općenito - nacionalne manjine - obitelji - žrtve katastrofa - žrtve i svjedoci ratnih zločina - branitelji (PTSP) 6. Stručni voditelj terapijskog psa - osima navedenog, posjeduje znanje, vještine i stavove nužne za provedbu unaprijed definiranih ciljeva terapijskog postupka/programa. Znanje 6) Stručni voditelj terapijskog psa u terapijama potpomognutim životinjama stječe posebnu edukaciju/obuku iz intervencija potpomognutih životinjama, između ostaloga i za procjenu, vrednovanje i nadzor settinga i same intervencije. a) Uspješno završava formalne, stručne tečajeve - Povezivanje i suradnja sa životinjom/psom u terapijskim uvjetima/okruženju - Vrednovanje znanja iz područja intervencija potpomognutih životinjama (1) Profesionalni identitet intervencija potpomognutih životinjama (2) Povijest intervencija potpomognutih životinjama općenito i u specifičnoj stručnoj disciplini (3) Poznavanje literature i prakse utemeljena na znanstvenim dokazima intervencija potpomognutih životinjama b) Razumijevanje utjecaja veze ljudi i životinja i) Razumijevanje fiziološkog i neurološkog utjecaja ljudsko - životinje interakcija - Razumijevanje interakcije čovjeka i životinja, - Poznavanje načina na koji veza između ljudi i životinja može utjecati na proces liječenja/trerapije (1) Prednosti (2) Ograničenja (3) Indikacije i kontraindikacije c) Učinkovite strategije i vještine upravljanja rizicima (1) Poznavanje odgovornosti vezanih uz intervencije potpomognute životinjama (2) Poznavanje pravnih pitanja povezanih za intervencije potpomognute životinjama, državne / lokalne zakone koji se odnose na povjerljive i privilegirane informacije i zaštite osobnih podataka korsinika (3) Uključivanje odgovarajućih postupaka dokumentiranja Vještine 7) Stručni voditelj terapijskog psa u intervencijama potpomognutim životinjama pokazuje ciljano uključivanje intervencije u odnos pacijenta / klijenta, plan i proces a) Više od posjedovanja / ljubavi prema jedinki/pasmini/vrsti - Više nego jednostavno uključivanje životinja u terapijskom okruženju b) Vještina izbor i procjena strategije intervencije potpomognute životinjama - Odabir odgovarajuće intervencije i strategije za svakog pacijenta / korisnika u svakom ciklusu, na temelju ciljeva liječenja/terapije - Sposobnost procjene ishoda intervencije potpomognute životinjama 8) Stučni voditelj terapijskog psa u intervencijama potpomognutih životinjama prepoznaje ovo područje kao set/skup posebnosti s naučnim i prakticiranim vještinama. Kompetencije stručnog voditelja terapijskog psa u intervencijama potpomognutim životinjama pokazuju posebne/specijalne vještine i sposobnosti prikladne za to područje/polje a) Razumijevanje iskustvene prirode intervencija potpomognutih životinjama b) Sposobnost istovremene brižnosti / skrbi kako za korisnika (e)/ pacijenta (e) tako i za terapijske životinju (e)/ psa - Pokazuje djelotvornu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklus terapije na terapijsku životinju/psa - Pokazuje učinkovitu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklus terapije na pacijenta (i) /korisnika (e) - Pokazuje učinkovitu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklus terapije na volonteri / asistente / stručnjake/ i sve ostale uključene u istu, bilo pasivno ili aktivno (ako je primjenjivo) 7. Voditelj terapijskog psa - osima navedenog, posjeduje znanje, vještine i stavove nužne za provedbu unaprijed definiranih ciljeva terapijskog postupka/programa. Znanje: 1) Kompetentni voditelj terapijskog psa posjeduje dubinsko znanje o terapijskoj životinja/psu na razini jedinke, pasmine i/ili vrste. a) Opsežna, specifična etološka saznanja o terapijskoj životinji/psu - Fiziologija, ponašanje i povijest - Njega i uzgoj - Uvid i razumijevanje da znanje o jednoj vrsti nije nužno generalizirati na druge jedinke/pasmine/vrste b) Poznavanje tehnika/metoda edukacije/obuke/treninga životinja/psa - Pozitivne, ne prisilne/averzivne metode školovanja/obuke/treninga - Sposobnost osposobljavanja životinja/pasa za različita okruženja/okolinu i situacije - Sposobnost da olakšaju socijalizaciju, resocijalozaciju, desenzibilizaciju (smanjivanje osjetljivosti) i udobnost životinja u terapijskom okruženju c) Uspostaviti i održavati snažan radni odnos s terapijskom životinjom /psom - Sposobnost da učinkovito rade kao tim s terapijskom životinjom/psom (u terapijskom okruženju) - Poznavanje uzroka/pokretača stresa - Sposobnost educiranja drugih o uzroku/pokretačima stresa u životinja/pasa - Sposobnost prepoznavanja i primjene učinkovitih smirujućih intervencija na terapijsku životinju/psa u stresu d) Razumijevanje društvenih i kulturnih čimbenika relevantnih za intervencije potpomognute životinjama i multikulturalne implikacije interakcija čovjek-životinja - poštivanje stavova drugih, osobito onih koji su zabrinuti prisutnošću životinje - Razumijevanje da ljudsko-životinjske interakcije mogu sadržavati različita značenja u različitim kulturama e) Sposobnost maksimiziranja potencijala za sigurnu interakciju između korisnika i životinje/psa - Sprječavanje infekcije / kontrola i razmatranje ostalih zoonoza - Razmatranja mogućih alergija, fobija, prošlosti zlostavljanja životinje/psa i prošlost/povijest traume povezane sa životinjama/psima Vještine 2) Sposobnost da se spriječi i reagira na stres životinja/psa, umor i izgaranje a) Aktivno spriječiti izgaranje/apatiju životinje/psa i umor b) Proaktivno planirati strategije za ublažavanje stresa i prevenciju stresa kod životinje/psa c) Sposobnost da se odmah riješi neočekivani stres životinja/psa d) Sposobnost prepoznavanja i odgovora na signale i govor tijela životinje/psa, osobito kada životinja/pas ne želi interakciju e) Sposobnost osiguravanja životinjskih potreba, kako u terapijskom okruženju tako i općenito - Pristup vodi, kao i mogućnost smještanja životinje/psa u mirni dio za odmor te redovno obavljanje nužde - Paziti općenito na zdrastvenu dobrobit životinja/psa kroz odgovarajuću kvalitetnu prehranu, vježbanje, dotjerivanje i veterinarsku njegu 3) Sposobnost da objektivno procijeni prikladnost, potencijal i ograničenja životinje/psa unatoč mogućoj emocionalnoj vezi voditelja ili osobnih pristranosti prema terapijskoj životinji/psu a) Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osobnih pristranosti prema terapijskoj životinji b) Sposobnost objektivne procjene prikladnosti životinje/psa za intervencije potpomognute životinjama, situacijski i općenito c) Sposobnost objektivne procjene prikladnosti životinje/psa za svaki ciklus intervencija potpomognutih životinjama na pojedinačnoj/individiualnoj osnovi Stavovi 4) Savjesnost i odgovornost prema životinjama/psima uključenim u intervencije potpomognute životinjama i učinkovitost pri zagovaranju zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa a) Razumijevanje da su za uključene životinje/psa odgovrni njegovi voditelji - Razumijevanje dobrobiti / zagovaranja zaštite i prava životinja izravno utječe na sigurnost korisnika - Razumijevanje da je zagovaranje zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa neophodno za etičku praksu intervencija potpomognutih životinjama b) Poštivanje zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa te shvačanje da životinje imaju pravo odabrati svoju razinu sudjelovanja (kroz interakciju koja joj je nametnuta od strane čovjeka i nije tu dobrovoljno) - Svijest o potencijalu eksploatacije životinja, bilo slučajno ili namjerno c) Promicanje svijesti o intervencijama potpomognutim životinjama na mikro i makro razini (individualna, zajednica, javnost) - Svjesnost da su voditelji terapijskih pasa ambasadori na polju intervencija potpomognutih životinjama (1) Održavanje odgovarajućeg profesionalnog ponašanja pri zastupanju intervencija potpomognutih životinjama (2) Voljnost promovirati i educirati pojedince, grupe i organizacije / institucije o intervencijama potpomognutim životinjama - Potpora informiranja o edukaciji i osposobljavanju za entuzijaste, studente i trenere/edukatore/učitelje (1) Podupiranje i zagovaranje razvoja specifičnih vrijednosti intervencija potpomognutih životinjama 5) Kompetentni voditelj terapijskog psa pri provedbi intervencija potpomognutih životinjama nastoji se posvetiti posebnim profesionalnim vrijednostima u istima a) Entuzijazam i strast za intervencije potpomognute životinjama b) Pokazuje fleksibilnost, otvorenost i kreativnost 9. Trener psa pomagača i terapijskog psa je osoba koja provodi rano školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa. Školovanje treba biti zasnovano na znanstveno utemljenim metodama koje u potpunosti isključuju zastarjele antropocentrične, biheviorističke, averzivne tehnike/metode poučavanja/edukacije/treninga. Averzivne tehnike poučavanja pasa su prisila, dominacija, bol, strah i nelagoda, te se za navedeno koriste averzivna sredstava kao što davilice, ogrlice sa šiljcima, elektro šoker ogrlice koje trebaju biti isključene u radu sa životinjama općenito, odnosno osobu koja ih koristi primjereno kazniti. Trener pasa pomagača i terapijskih pasa primjenjuje metode koje potiču psiho-socijalnu, socio-kognitivnu, empatijsko-komunikacijsku interakciju budućeg terapijskog psa, ali i psa općenito. Metode poučavanja pasa metodologijom pozitivnog potkrepljivanja (metode zasnovane na nagradi, ili metode bez prisile, a u osnovi uključuju davanje ili zadržavanje nagrade) za cilj ima razvoj socio - kognitivne empatijske veze neljudske životinje/psa i skrbnika/korisnika/voditelja. Trener pasa pomagača i terapijskih pasa trebao bi proširiti psihološke/antrozoologijske/interdisciplinarne teorije i metode u razumijevanju interakcija čovjek-životinja, čime će dobiti dubinsko razumijevanje atributa odnosa čovjek-životinja, identificirajući i pozitivne i negativne učinke odnosa na ljude i životinje. Bolje razumijevanje odnosa ljudi s prirodom p(r)oučavanjem međudjelovanja ljudi i životinja (zasnovane na suradnji i partnerskom (su)djelovanju). Trener pasa pomagača i terapijskih pasa u potpunosti eliminira bilo kakav oblik nasilja prema životinjama, zlostavljanje, zanemarivanje i napuštanje, te podiže svjesnost o važnosti dobrobiti neljudske životinje, definira ju kao aktivnog sudionika u svim procesima ljudskog djelovanja, ne samo (povijesno) bio-ekološkom, već i socio-kulturalnom, psiho-socijalnim procesima i mehanizmima koji ih pokreću. 10. Radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa je osoba koja provodi školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa, osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i kandidata za voditelja psa pomagača i terapijskog psa. a) Školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa zasnovano je na znanstveno utemljenim metodama koje u potpunosti isključuju zastarjele antropocentrične, biheviorističke, aversivne tehnike/metode poučavanje/edukacije/treninga pasa kao što su prisila, dominacija, bol, strah i nelagoda, te za navedene koriste averzivna sredstva kao što davilice, ogrlice sa šiljcima, elektro šoker ogrlice. Radni instruktor primjenjuje metode koje potiču psiho-socijalnu, socio-kognitivnu, empatijsko-komunikacijsku interakciju budućeg terapijskog psa, ali i psa općenito. Metode poučavanja pasa metodologijom pozitivnog potkrepljivanja (metode zasnovane na nagradi, ili metode bez prisile, a u osnovi uključuju davanje ili zadržavanje nagrade) za cilj imaju razvoj socio - kognitivne empatijske veze neljudske životinje/psa i skrbnika/korisnika/voditelja. Radni instruktor trebao bi proširiti psihološke/antrozoologijske/interdisciplinarne teorije i metode u razumijevanju interakcija čovjek-životinja, čime će dobiti dubinsko razumijevanje atributa odnosa čovjek-životinja, identificirajući i pozitivne i negativne učinke odnosa na ljude i životinje. Bolje razumijevanje odnosa ljudi s prirodom p(r)oučavanjem međudjelovanja ljudi i životinja (zasnovane na suradnji i partnerskom (su)djelovanju). Radni instruktor smanjuje i/ili u potpunosti eliminira bilo kakav oblika nasilja prema životinjama, zlostavljanje, zanemarivanja i napuštanja, podiže svjesnost o važnosti dobrobiti neljudske životinje, te je definira kao aktivnog sudionika u svim procesima ljudskog djelovanja, ne samo (povijesno) bio-ekološkom, već i socio-kulturalnom, psiho-socijalnim procesima i mehanizmima koji ih pokreću. Zagovaratelj je zaštite, dobrobiti i prava životinja (neljudskih životinja) posebno onih koji svoju profesiju nisu birali sami već im je ista nametnuta od strane čovjek (ljudske životinje). b) Osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i kandidata za voditelja/stručnog voditelja budućeg psa pomagača i/ili terapijskog psa. Definiranje pojma terapijskih timova (vlasnik/staratelj/udomitelj psa koji, po završetku adekvatne edukacije odnosno osposobljavanja, može djelovati na polju intervencija potpomognutih životinjama kao volonter, stručnjak i profesionalac i pas tj. životinja). Prenošenje specifičkih znanja, vještina na interdisciplinarnom polju ljudsko - životinjskih interakcija i intervencija potpomognutih životinjama radni istruktor potiće aktivno sudjelovanje u kontinuiranom obrazovanju i angažmanu razvoju intervencija potpomognutih životinja i ljudsko - životinjskih interakcija. Poticeanja na sva znanja, vještine navedene pod pojmom 6. i 7. Članka. 2. ovog prijedloga nacrta. Osposobljavanje kandidata iz stavka 6., 7., 9., i 10. ovoga članka provodi se u skladu s kriterijima i standardima propisanim u IAHAIO WHITE PAPER 2018 "THE IAHAIO DEFINITIONS FOR ANIMAL ASSISTED INTERVENTION AND GUIDELINES FOR WELLNESS OF ANIMALS INVOLVED IN AAI"; AAII " STANDARDS OF PRACTICE" 2018; UPTIV "Prvailnik o postupanju prema neljudskim životinjama i njihove dobrobiti uključivanjem u intervencije potpomognute životinjam", " Etički kodeks Udruge za Pet Therapy Indeficienter" 2018 Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona dodatno se uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju, kao najučestalijeg oblika pružanja pomoći i podrške osobama uz pomoć životinja u Republici Hrvatskoj.
10 Udruga iLab UVODNE ODREDBE, Članak 2. Smatramo da ne postoji opravdani razlog ograničavanja samo na korisničku skupinu koju čine djeca s teškoćama u razvoju, jer u praksi se psi pomagači uključuju u terapijski i odgojno-obrazovni rad i s drugim skupinama korisnika osim navedene, primjerice: s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, djecom s malignim i drugim bolestima, osobama starije životne dobi, psihijatrijskim bolesnicima, zlostavljanim osobama itd. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
11 Željko Mihoković UVODNE ODREDBE, Članak 2. Nedostaje opis pojma socijalizator, kao i njegova uloga. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i ugrađen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
12 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 4. St. 1. Osim stjecanja samostalnosti korisnika u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i povećanja kvalitete življenja te provođenja terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka, svrha je zasigurno i: 1. pozitivan utjecaj na djetetov razvoj 2. promicanje kvalitete života i korisnika i životinja 3. edukacijski i terapeutski učinci koji pridonose socio-emocionalnim i moralnim kvalitetama Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
13 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Uvjeti za obavljanje djelatnosti Definirati tko je fizička osoba. Je li to i obrt i fizička osoba? Pravna osoba, je li svaka pravna osoba bez ograničenja (j.d.o.o., d.o.o., OCD, javna ustanova…)? Osoba koja sebe imenuje trenerom/radnim instruktorom ili koju doznači pravna/fizička osoba trebala bi imati min. 7 godina u obuci/edukaciji terapijskih pasa. Dogodilo se da je u RH “terapijske pse” obučavao čovjek s preko 30 godina iskustva u dresiranju policijskih i vojnih pasa, no ne i terapijskih. Tko u ovom slučaju vrši inspekcijski nadzor? Je li takav nadzor uopće propisan? Što je tada predmet nadzora? Predlažemo i min broj sati kada pravna ili fizička osoba mora imati u ime supervizije prije negoli samostalno počne nuditi usluge iz djelatnosti intervencija potpomognutih životinjama i prije negoli preda zahtjev za upisivanje u evidenciju. Nije prihvaćen S obzirom da ovaj Nacrt prijedloga zakona pojam fizičke ili pravne osobe ne definira od onoga kako su definirane posebnim propisom nomotehnički nije ispravno definirati ih u ovom zakonu. Zakon sadrži odredbe o edukaciji kandidata za trenera psa pomagača i terapijskog psa (članak 18.) te odredbe o nadzoru (članak 29.).
14 Udruga iLab OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Uvjeti za obavljanje djelatnosti Smatramo da je potrebno dodjeljivanje javnih ovlasti vezanih uz školovanje i implementaciju pasa pomagača u terapijske i odgojno-obrazovne procese razmotriti u odnosu na sve zainteresirane skupine, a ne isključivo na dom socijalne skrbi, zbog toga što je trenutno u Hrvatskoj aktivno nekoliko udruga čije su djelatnosti vezane za korištenje pasa pomagača i njihovo uključivanje u rad s korisnicima. Također, smatramo da je potrebno Zakonom propisati kriterije za dodjeljivanje javnih ovlasti posebno za svaku aktivnost u koju se uključuje pas pomagač. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona nije propisano da se povjeravaju bilo koje javne ovlasti na druge pravne ili fizičke osobe pa tako ni one vezane uz školovanje i implementaciju pasa pomagača u terapijske ili odgojno-obrazovne procese. Nacrtom prijedloga zakona se propisuje djelatnost i njezin sadržaj koji može obavljati bilo koja pravna ili fizička osoba koja ispunjava za to zakonom propisane uvjete, bez povjeravanja javnih ovlasti.
15 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 6. Nije dovoljno da rješenje donosi samo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Ovdje je riječ o multidisciplinarnom pristupu te kao takvome se treba posvetiti. Više je disciplina isprepleteno i kvaliteta može biti postignuta jedino i isključivo suradnjom između više dionika. U ovom slučaju ministarstava. Predlažemo i min broj sati kada pravna ili fizička osoba mora imati u ime supervizije prije negoli samostalno počne nuditi usluge iz djelatnosti AAI i prije negoli preda zahtjev za upisivanje u evidenciju. Nije prihvaćen Mišljenja smo da ne postoje zapreke da rješenje o ispunjenosti uvjeta, na temelju nalaza povjerenstva donosi samo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Na taj način osigurava se pravna sigurnost i ujednačenost u postupanju. Svi uvjeti koji se odnose na uvjete koji moraju biti ispunjeni propisati će se pravilnikom pri čijoj izradi će se ovaj prijedlog dodatno razmotriti.
16 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Utvrđivanje uvjeta Prethodno mišljenje trebalo bi biti zatraženo i od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravlja (pri KBC Rijeka postoji terapijski tim koji provodi intervencije potpomognute životinjama uz suglasnost Ministarstva zdravlja; pri većem broju osnovnih škola u Republici Hrvatskoj djeluju terapijski timovi koji provode intervencije potpomognute životinjama uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje). Također bi bilo nužno oformiti Radnu skupinu sastavljenu od stručnih osoba s iskustvom i znanjem s područja intervencija potpomognutih životinjama, etologije, antrozoologije, kinologije… Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje. Valja naglasiti da je u postupku izrade propisa kako za vrijeme trajanja javnog savjetovanja, ali i posebno u postupku davanja mišljenja tijela državne uprave osigurano sudjelovanja nadležnih tijela državne uprave pa tako i Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva. Još jednom napominjemo da dio komentara koji se odnosi na formiranje radne skupne ne može biti prihvaćen budući da se ovom zakonom isključivo uređuje pružanje pomoći i podrške određenoj skupini korisnika, korištenjem jedne vrste životinja, tj. pasa pomagača ili terapijskog psa.
17 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Utvrđivanje uvjeta Trebalo bi biti moguće da se izjavi žalba. Upravni spor donosi dodatne troškove i iziskuje dulji vremenski period, a to nije produktivno uzimaju li se u obzir krajnji korisnici. Nije prihvaćen Budući da rješenje o ispunjenosti uvjeta donosi tijelo državne uprave kao prvostupanjsko tijelo, zakoniti put pravne zaštite je upravo upravni spor.
18 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 7. St.3. Odnosi li se to na registar udruga? Je li tada dovoljan izvadak iz registra ili isključivo rješenje odgovarajućeg registra? Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i unesena u tekst Nacrta prijedloga zakona.
19 Udruga za pet therapy Indeficienter OBAVLJANJE DJELATNOSTI, Članak 7. O kojoj je evidenciji riječ? Hoće li takav upis donijeti dodatne troškove pravnoj osobi koja već djeluje na pdoručju intervencija potpomognutih životinjama? Ukoliko potvrdno, tko snosi trošak? Postoje pravne osobe koje već obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške uz terapijskog psa, znači li to da te pravne osobe moraju obustaviti svoju djelatnost do nakon upisa u evidenciju? Predlažemo i min broj sati kada pravna ili fizička osoba mora imati u ime supervizije prije negoli samostalno počne nuditi usluge iz djelatnosti AAI i prije negoli preda zahtjev za upisivanje u evidenciju. Što ukoliko pravna osoba djelatnost provodi u partnerstvu s javnim ustanovama s područja Republike Hrvatske te je za takvo što financijska sredstva osigurala iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave, a samim time dužna poštivati vremenska razdoblja provedbe aktivnosti? Hoće li MDOMSP izdati kakvu potvrdu o tomu koja će biti valjana? Nije dostatan samo upis u evidenciju za fizičke i pravne osobe. Osoba koja sebe imenuje trenerom/radnim instruktorom trebala bi imati min. npr. 7 godina u obuci/edukaciji terapijskih pasa. Dogodilo se da je u RH “terapijske pse” obučavao čovjek s preko 30 godina iskustva u dresiranju policijskih i vojnih pasa, no ne i terapijskih. Tko u ovom slučaju vrši inspekcijski nadzor? Je li takav nadzor uopće propisan? Što je predmet nadzora? Primljeno na znanje Navedeni komentar se odnosi na tumačenje Zakona, a ne na primjedbe i prijedloge na sam Nacrt prijedloga Zakona, stoga navodimo da se upis u propisanu evidenciju ne naplaćuje, da se uvjeti za obavljanje propisuju ovim Zakonom i pravilnikom te da sve pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost propisanu ovim Zakonom svoju djelatnost moraju uskladiti s odredbama ovoga Zakona.
20 Udruga za pet therapy Indeficienter OSPOSOBLJAVANJE ZA KORIŠTENJE PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 13. St. 2. Što se događa sa psom? Bude li dodijeljen drugom kandidatu ili se daje na udomljavanje? Pod kojim uvjetima? U čijem je pas uopće vlasništvu do stupanja na ispit? Primljeno na znanje Predložena odredba se odnosi na pravo kandidata da sa istim psom polaže ispit procjene osposobljenosti najviše dva puta. Ako ni iz drugog pokušaja ne položi ispit osposobljenosti on gubi pravo polaganja ispita s istim psom, ali nema zapreke da se osposobljavanje nastavi s drugim psom odnosno da se pas dodijeli drugom kandidatu.
21 Udruga iLab OSPOSOBLJAVANJE ZA KORIŠTENJE PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 14. Potrebno je jasno definirati i odredbe ovoga Zakona o osposobljavanju kandidata za korištenje terapijskog psa. Kako se uloga psa pomagača i terapijskog psa bitno razlikuje, ponajviše jer se terapijski pas ne dodjeljuje korisniku već čini tim sa voditeljem odnosno stručim voditeljem. Stoga je potrebno definirati mogućnost vlasništvo terapijskog psa od strane samog voditelja. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen u unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
22 Udruga za pet therapy Indeficienter OSPOSOBLJAVANJE ZA KORIŠTENJE PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 15. Također, korisnik terapijskog psa uključuje se u aktivnosti potpomognute životinjama i edukacije potpomognute životinjama, ovisno o procjeni potrebe za svakog korisnika ponaosob. Procjenu i mišljenje donose stručni suradnici i drugih ustanova (vrtići, škole, domovi za starije, dječji domovi, specijalističke ordinacije i ostali). Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
23 Irena Petak SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 16. Prije ulaska u program školovanja pas bi trebao imati potvrdu od doktora veterinarske medicine da je fizički zdrav za obavljanje aktivnosti za koje je predviđen. Naime, pas kojeg nešto boli (npr. kod displazije kukova i laktova) ili ima probleme sa zdravljem kože ne može obavljati funkcije radnog psa. U protivnom, time bi bila narušena dobrobit samog psa, ugrožena sigurnost korisnika (bolesne životinje mogu biti manje tolerantne), a dovodi se u pitanje i cijena školovanja psa koji će imati ograničen radni vijek. Dodatno, za svakog pse koji je već prošao školovanje i nalazi se kod korisnika, potrebni su sistematki pregledi, najmanje jednom godišnje. Isto se odnosi na sve životinjske vrste koje mogu biti korištene u ovu svrhu. Nije prihvaćen U skladu sa standardima međunarodnih federacija koje su navedene u Nacrtu prijedloga zakona (IGDF i ADI) defiirani su i uvjeti koje psi moraju zadovoljiti da bi postali psi pomagači, a to uključuje i zdravstveno stanje psa. Dodatno, u članku 23. propisano je da je korisnik psa pomagača, voditelj psa pomagača, stručni voditelj terapijskog psa i voditelj terapijskog psa dužan skrbiti o psu pomagaču ili terapijskom psu u skladu s propisima iz područja veterinarstva te u skladu s ugovornim obvezama iz ugovora sklopljenog između pružatelja usluga i korisnika.
24 Udruga za pet therapy Indeficienter SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 16. St. 7. Na koji način će ministar pravilnikom propisati oblik i sadržaj oznake za npr. R.E.A.D. terapijskog psa kada je ona već propisana od strane vlasnika licence? Isto kao i iskaznica. Također, unijeti obvezu veterinarskog sistematskog pregleda jednom godišnje i obveznog osiguranja psa (uključujući i od odgovornosti prema trećim osobama što do sada u Republici Hrvatskoj provodi Udruga za pet therapy Indeficienter, a sukladno primjeru dobre prakse većine zemalja u kojima se provode intervencije potpomognute životinjama). Primljeno na znanje U članku 16. Nacrta prijedloga zakona propisano je da će se oblik i sadržaj oznake psa tijekom njegove socijalizacije i školovanja propisati pravilnikom pri čijoj izradi će se razmotriti iznesena primjedba radi usklađivanja sa nacionalnim zakonodavstvom.
25 Udruga za pet therapy Indeficienter SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 16. Nije dostatan samo upis u evidenciju za fizičke i pravne osobe. Osoba koja sebe imenuje trenerom/radnim instruktorom trebala bi imati min. npr. 7 godina u obuci/edukaciji terapijskih pasa. Dogodilo se da je u RH “terapijske pse” obučavao čovjek s preko 30 godina iskustva u dresiranju policijskih i vojnih pasa, no ne i terapijskih. Tko u ovom slučaju vrši inspekcijski nadzor? Je li takav nadzor uopće propisan? Što je tada predmet nadzora? Kao članovi dviju međunarodnih organizacija s područja intervencija potpomognutih životinjama (ITA, IAHAIO) pridržavamo se protokola pri kojima u našoj udruzi postoje timovi stručnjaka iz različitih područja djelovanja (odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, veterina, etologija, antrozoologija, pravo). Temeljem tih protokola educiramo i osposobljavamo volontere tj. vlasnike pasa kako bi nakon školovanja bili voditelji i stručni voditelji terapijskih pasa za uključivanje u intervencije potpomognute životinjama sukladno profesionalnim kompetencijama za svaku osobu, individualno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Edukacija trenera psa pomagača i terapijskog psa propisana člankom 18. i provodi se sukladno kurikulumu i planu edukacije ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja provodi edukaciju trenera u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacija pasa vodiča i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacija pasa pomagača.
26 Udruga iLab SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 16. Smatramo da socijalizacija nije nužno potrebna djelatnost za koju bi trebale biti registrirane udruge i ustanove koje bi obavljale poslove školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa. Iako Udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet i Centar za rehabilitaciju Silver, korisnicima dodjeljuju školovane pse pomagače najčešće iz vlastitog uzgoja, koji prije nego što se dodjele korisnicima prolaze socijalizaciju kod socijalizatora - volontera, zatim školovanje unutar same ustanove/udruge, a koje provodi zaposleno osoblje (treneri i radnih instruktori),potrebno je ovim zakonom predvidjeti i druge načine školovanja pasa pomagača (osim opisanog – rezidencijalnog) i osposobljavanja voditelja i stručnih voditelja. U zemljama Europske unije prihvaćena je i praksa u kojoj udruge sačinjene od tima stručnjaka iz različitih područja, educiraju i osposobljavaju vlasnike pasa kako bi nakon školovanja bili voditelji i stručni voditelji terapijskih pasa za uključivanje u različite terapijske i odgojno obrazovne aktivnosti, u skladu s profesionalnim kompetencijama (stručnim zvanjem) pojedinog voditelja. Neki od primjera takve prakse su sljedeće organizacije: Tačke pomagačke, Zavod pet, Proyecto Tan amigos, Associazione Italiana Pet Therapy, Dogs Helping Kids i mnoge druge svjetske udruge. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je u uspostavi novog zakonodavnog okvira za korištenje psa pomagača i terapijskog psa potrebno propisati i socijalizaciju psa kao nužnog dijela cjelokupnog procesa koji je usmjeren na pomoć korisnicima.
27 Centar za rehabilitaciju Silver SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 16. U čl.16.st. potrebno je dodati da uz odgovarajuću oznaku, socijalizator mora imati iskaznicu kojom dokazuje svoj status soocijalizatora. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
28 Udruga za pet therapy Indeficienter SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 17. St. 7. Na koji način će ministar pravilnikom propisati oblik i sadržaj oznake za npr. R.E.A.D. terapijskog psa kada je ona već propisana od strane vlasnika licence? Ili pak terpijske pse (pse za psihološku pomać u kriznim situacijama) unutar regionalnog Društva crveno križa tj. sustava civilne zaštite. Isto kao i iskaznica. Također predlažemo da terapijski pas, kao i njegov voditelj svake dvije godine (terapijski tim) nakon uspješno položenog ispita budu ponovno evaluirani, tj. procjenjuje se njegova pogodnos, ali i sposobnos za daljnje uključivanje na intervencija potpomognutih životinjama. Primljeno na znanje U članku 17. Nacrta prijedloga zakona propisano je da će se oblik i sadržaj oznake psa pomagača propisati pravilnikom pri čijoj izradi će se razmotriti iznesena primjedba radi usklađivanja sa nacionalnim zakonodavstvom.
29 Centar za rehabilitaciju Silver SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA, Članak 17. u čl.17. st.6. navodi se "pravo na odgovarajuću oznaku" - smisao Zakona je među ostalim urediti pravo korisnika pasa pomagača, a ne psa pomagača - stoga bi bilo bolje staviti obvezu nošenja/obilježavanja psa pomagača sa odgovarajućom oznakom. npr. "Nakon položenog ispita pas stječe naziv pas pomagač ili terapijski pas te mu se dodjeljuje obvezna odgovarajuća oznaka." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
30 Udruga za pet therapy Indeficienter EDUKACIJA TRENERA I RADNOG INSTRUKTORA, Članak 18. St. 2. U skladu i s kriterijima International Association Human Animal Interaction Organizations (dokumentom White Paper 2018), Pet Partners i Animal Assisted Intervention International dokumentima. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen jer se Nacrtom prijedloga zakona uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa, a ne i drugih životinja.
31 Udruga iLab EDUKACIJA TRENERA I RADNOG INSTRUKTORA, Članak 18. U Članku 18. (1) Nije jasno koji su kriteriji za registraciju za edukaciju kandidata za trenera psa pomagača i terapijskog psa. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
32 Centar za rehabilitaciju Silver PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 20. U čl. 20. i čl.22. regulirano je pravo pristupačnosti javnom prostoru korisnika pasa pomagača, socijalizatora, trenera/kandidata za trenera, radnih instruktora…. Svakodnevno smo u kontaktu sa korisnicima pasa vodiča, voditeljima terapijskih pasa, socijalizatorima, trenerima i radnim instruktorima kojima je onemogućen pristup javnom prostoru ili javnom prijevozu jer ih građani, vlasnici, zaposlenici razlčičito definiraju. Predlažemo jasnu definiciju javnog prostora kao što je to navedeno npr. u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/2017 ) , čl.3 t.49.“JAVNI PROSTOR jest zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, športa i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičare…“. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
33 Željko Mihoković PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 20. U određenim situacijama, uz odgovarajuću oznaku koju pas nosi, mora se psu na socijalizaciji kao i socijalizatoru omogućiti kretanje u javnom prostoru, javnom prijevozu, zdravstvenim i odgovjnim ustanovama. Pas na socijalizaciji se u što ranijoj dobi mora naviknuti na različite prostore čime se u konačnici omogućava da korisnik nema poteškoće s određenim fobijama koje mogu nastati upravo zbog neiskutva. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
34 Aida Njunjić PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 20. (1) dodati: Korisnik psa pomagača, kandidat za korisnika psa pomagača, voditelj psa pomagača i kandidat za voditelja psa pomagača ima pravo putovanja u domaćem i inozemnom prometu s psom pomagačem autobusom, vlakom, avionom i brodom Nije prihvaćen Prava se mogu propisivati samo na unutarnjoj nacionalnoj razini pa je tako i propisano pravo na korištenje javnog prijevoza u domaćem prometu (članak 20.)
35 Udruga za pet therapy Indeficienter PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA,        Članak 21. St. 2. Nejasno definirano što u situacijama kad je voditelj terapijskog psa volonter i za vrijeme pružanja usluge korisniku (djeca s poteškoćama u čitanju) de facto nije na svom radnom mjestu. Primjer je R.E.A.D. program. Nije prihvaćen Izneseni prijedlog/komentar nije predmet uređenja ovoga zakona.
36 Udruga za pet therapy Indeficienter PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA,        Članak 21. St.3. Ukoliko je stručna osoba knjižničar odgojno-obrazovne ustanove, tada uzeti u obzir da većina odgojno-obrazovnih ustanova (kao zdravstvene i kulturne ustanove) u svojim pravilnicima i statutima imaju zabranu ulaska psima. Još jedan dokaz da bi predlagatelj ovog zakona trebao u izradu zakona uključiti i ostala ministarstva i ostvariti suradnički odnos. Primjer dobre prakse Udruge za pet therapy Indeficienter jest da smo s našim školama partnerima unijeli izmjene u njihove Pravilnike/Statute na način da je nastavničko/učiteljska vijeća usvojila slijedeću odredbu: “Ulazak i boravak psima dozvoljen u edukacijske svrhe uz nazočnost voditelja terapijskih pasa.” Nije prihvaćen Nacrtom prijedlogom zakona uređuju se prava i obveze korisnika psa pomagača ili terapijskog psa kao i svih drugih osoba uključenih u socijalizaciju, odnosno školovanje psa za psa pomagača ili terapijskog psa, a svi opći i drugi akti moraju biti usklađeni sa zakonom (dakle i s ovim Zakonom).
37 Udruga za pet therapy Indeficienter PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 23. St.1. Etički postupati prema psu, brinuti o njegovoj dobrobiti, i ne skrbiti samo iz područja veterinarstva nego i antrozoologije (human animal interaction). Nije prihvaćen S obzirom na predmet uređenja ovoga Zakona propisana je obaveza postupanja sa psima na način koji jamči odgovorno i etično postupanje sa psima.
38 Centar za rehabilitaciju Silver PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 23. Čl.23. st.2. odgovornost pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik psa za ponašanje psa pomagača , molimo pojašnjenje. Pravna ili fizička osoba koja je odškolovala psa i ostaje njegov vlasnik a dodjeljuje ga korisniku, ne može biti odgovorna za ponašanje psa dok je sa korisnikom jer ga je dodijelila na korištenje (reguliraju se uvjeti korištenja psa pomagača). Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst Nacrta prijedloga zakona.
39 Aida Njunjić PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA, Članak 23. (1) dodati : Korisnik psa pomagača, voditelj psa pomagača, stručni voditelj terapijskog psa i voditelj terapijskog psa ne smije psu pomagaču nanositi bol, patnju, zanemarivati ga, izgladnjivati ga, napustiti ili usmrtiti ga, te je dužan poštovati odredbe o Zakona o zaštiti životinja Djelomično prihvaćen Sadržaj prijedloga je sadržan u članku 23. Nacrta prijedloga Zakona, a posljedica postupanja protivno propisanim obvezama predstavljaju prekršaj.
40 Udruga za pet therapy Indeficienter UGOVARANJE I FINANCIRANJE, Članak 26. St. 1. Tko i na koji način utvrđuje potrebe? Kad je u pitanju R.E.A.D. ili emPAStija tada to čine stručni suradnici odgojno-obrazovnih ustanova s kojima Udruga za pet therapy Indeficienter surađuje. Kada je riječ o UPTImovima u slučaju psiho-socijalnih kriznih intervencija tada to čini Crveni križ. St.3. točka 3. nadodati i kriterije propisane International Association Human Animal Interaction Organizations (dokument White Paper 2018), Pet Partners i Animal Assisted Intervention International. St. 5. nadodati i kriterije propisane International Association Human Animal Interaction Organizations (dokument White Paper 2018), Pet Partners i Animal Assisted Intervention International. Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen u dijelu načina utvrđivanja potrebe i unesen u Nacrt prijedloga zakona. U preostalom dijelu prijedlog je odbijen jer se Nacrtom prijedloga zakona uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa, a ne i drugih životinja.
41 Centar za rehabilitaciju Silver UGOVARANJE I FINANCIRANJE, Članak 26. Lapsus calami. u čl.26. st 5 da li treba biti "...ako je udovoljio propisanim uvjetima iz čl.6.st.2.? Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
42 Udruga za pet therapy Indeficienter UGOVARANJE I FINANCIRANJE, Članak 27. St.1. točka 1. Pojasniti "temeljem ugovora sklopljenog s ministarstvom". S kojim ministarstvom? Samo s MDOMSP ili i drugim ministarstvima na čije javne pozive i natječaje pravna osoba aplicira? Primljeno na znanje U skladu s nomotehničkim pravilima za izradu propisa u članku 6. je skraćen naziv ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi te se u cijelom tekstu Nacrta prijedloga zakona pojam "ministarstvo" odnosi na ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
43 Udruga za pet therapy Indeficienter NADZOR, Članak 29. Na koji će se način osigurati kvalitativna provedba nadzora ukoliko će isti provoditi osobe bez iskustva ili znanja vezano za djelatnost 4. ovog Zakona? Predlažemo stoga ili edukaciju inspektora u polju intervencija potpomognutih životinjama, etologije, kinologije, antrozoologije ili oformljavanje radne skupine sastavljene od znanstvenika akademika i praktičara iz područja etologije, kinologije antrozoologije odnosno intervencija potpomognutih životinjama, ne samo iz Republike Hrvatske nego i iz različitih zemalja koji imaju posebna znanja u različitim segmentima na području ljudsko-životinjskih interakcija (eng. Human-Animal Interactions) odnosno intervencija potpomognutih životinjama. U protivnom ne vidimo svrhu inspekcijskog nadzora osim da sam sebi bude svrha. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen jer se Nacrtom prijedloga zakona uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa, a ne i drugih životinja.
44 Centar za rehabilitaciju Silver PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 30. Da li je moguće uvesti prekršajne odredbe za zlouporabu oznake psa pomagača ili iskaznica? Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen budući da iz normativnog dijela prijedloga zakona ne proizlazi opis prekršajnog djela.
45 Centar za rehabilitaciju Silver PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 30. Da li je moguće u prekršajnim odredbama, posebno definirati onemogućavanje prava pristupačnosti socijalizatorima, trenerima/kandidatima za trenera, radnim instruktorima....? Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen budući da je isto obuhvaćeno predloženom odredbom članka 30. i 31. Nacrta prijedloga zakona.
46 Udruga za pet therapy Indeficienter MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Komentar na čl.36. (na koji, iz nekog razloga, nije moguće dati komentar). Ova odredba dovodi u vrlo nepovoljan položaj pravne osobe koje nude i obavljaju djelatnost intervencija potpomognutih životinjama, godinama prije uopće donošenja ovakva nacrta prijedloga zakona, nije u skladu s čl.3. Ustava Republike Hrvatske te se dovodi u pitanje jednakost jer navedenim ograničavate slobodu: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj su tumačenja Ustava." Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona definirana su uvjeti za obavljanje djelatnosti, prava i obveze korisnika i dr. Svaka pravna ili fizička osoba, ako udovolji uvjetima propisanim zakonom imati će ravnopravnu priliku obavljanja djelatnosti na koju se zakon odnosi.
47 Udruga za pet therapy Indeficienter PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 37. St.1. Hoće li ministar donijeti i pravilnik o propisanim uvjetima koje pravna osoba mora ispunjavati sukladno čl.5 obzirom ovdje nije naveden? U protivnom, tko odlučuje koji su to uvjeti? Što kada pravna osoba nema gospodarsku djelatnost, te sve svoje usluge provodi volonterski, je li nužno da ima “radnike” ili je prihvatljivo da određene usluge provodi volonterski? Primljeno na znanje Člankom 5. propisano je da se za obavljanje djelatnosti moraju ispuniti određeni uvjeti prostora, opreme te stručnih i drugih radnika, koji se propisuju pravilnikom (članak 6. stavak 4.) U odnosu na dio komentara koji se odnosi na volonterstvo upućujemo na odredbe posebnog propisa kojim je uređeno volonterstvo.
48 Centar za rehabilitaciju Silver PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 38. U svrhu učinkovite primjene Zakona o korištenju psa pomagača, danom njegova stupanja na snagu potrebno je ispoštivati rok za donošenje novog i usklađenog Pravilnika. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.