Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRAVILNIK O NAČINU SKLAPANJA UGOVORA O GOSTOVANJU U SVRHU ISTRAŽIVANJA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA Poštovani, vezano uz predloženi Nacrt Pravilnika o načinu sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja za državljane trećih zemalja ( nastavno: Pravilnik), Agencija za mobilnost i programe Europske unije predlaže slijedeće izmjene u pogledu naziva, dok će se dodatno očitovati i na pojedine članke Pravilnika. Prvenstveno, smatramo kako naziv Pravilnika ne odražava njegov potpuni sadržaj iz razloga što upućuje na regulaciju samo jednog segmenta postupka ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja (nastavno: istraživača) i to način sklapanja ugovora o gostovanju u svrhu istraživanja. Međutim, iz sadržaja Pravilnika proizlazi kako je istim reguliran cjelokupan postupak ugošćavanja istraživača, dakle i postupak koji prethodi sklapanju ugovora, slijedom čega predlažemo izmjenu naziva Pravilnika u “ Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja ” sukladno sadržaju koji isti Pravilnik regulira. Glede naslova dijela Pravilnika koji regulira privremeni boravak predlažemo napisati puni naziv vrste privremenog boravka koji se odobrava istraživačima državljanima trećih zemalja odnosno “privremeni boravak u svrhu istraživanja” jer se u suprotnom stječe dojam da se istraživaču može odobriti i neka druga vrsta privremenog boravka što u praksi nije slučaj. Zahvaljujemo. Srdačno, Agencija za mobilnost i programe Europske unije Prihvaćen Prihvaćeno.
2 Agencija za mobilnost i programe Europske unije Opće odredbe, Članak 2. Poštovani, s obzirom na činjenicu da predmetni Pravilnik pored načina sklapanja ugovora o gostovanju s istraživačkim organizacijama regulira i postupke koji prethode i slijede sklapanju istog ugovora, predlažemo u članku 2. Pravilnika propisati i obuhvatiti cjelokupnu materiju koja se uređuje Pravilnikom, odnosno utvrditi da se Pravilnikom propisuje cjelokupan postupak ugošćavanja bez ograničavanja na samo jedan segment materije i to način sklapanja ugovora o gostovanju. Zahvaljujemo. Srdačno, Agencija za mobilnost i programe Europske unije Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Agencija za mobilnost i programe Europske unije Odobrenje za ugošćavanje istraživača, Članak 4. Poštovani, članak 4. stavak 1. Pravilnika propisuje: „ Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost može od ministra nadležnog za znanost zatražiti odobrenje za odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja. ” Smatramo kako je jezična konstrukcija “odobrenje za odobrenje za ugošćavanje“ nerazumljiva te stoga predlažemo da čl. 4. st. 1. glasi : “Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost može zatražiti od ministra nadležnog za znanost izdavanje odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja.” Članak 4. stavak 2. Pravilnika propisuje obvezu pravnih osoba koje obavljaju istraživačku djelatnost da uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje istraživača prilože i obrazac koji sadrži propisane podatke o istraživačkoj organizaciji i istraživaču. Čl. 4. st. 2. alineja 7. Pravilnika propisano je da obrazac sadrži podatak o adresi istraživača u zemlji domaćinu, odnosno Republici Hrvatskoj. Smatramo da je propisivanje obvezatnosti dostave podatka o adresi istraživača u zemlji domaćinu u ovom stadiju postupka ugošćavanja nepotrebno te bi isto predstavljalo velik problem za istraživačke organizacije iz razloga što istraživač tek nakon izdanog odobrenja za ugošćavanje i potpisanog ugovora o gostovanju najčešće dolazi u Republiku Hrvatsku te na odnosnoj policijskoj postaji/upravi Ministarstva unutarnjih poslova prijavljuje adresu i podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanja. Dakle, u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za ugošćavanje, istraživačke organizacije najčešće ne raspolažu informacijom o prijavljenoj adresi boravišta istraživača s obzirom na to da se adresa prijavljuje paralelno s podnošenjem zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanja što su koraci koji slijede nakon izdavanja odobrenja za ugošćavanje i potpisivanja ugovora o gostovanju. Zahvaljujemo. Srdačno, Agencija za mobilnost i programe Europske unije Prihvaćen Prihvaćeno, izbrisan višak teksta u članku 4. stavku 1. te uklonjen obvezatan podatak o adresi istraživača u zemlji domaćinu u članku 4. stavku 2.
4 Gordan Ravančić Odobrenje za ugošćavanje istraživača, Članak 4. Uistinu je dobro da MZO želi nadzirati sustav ulazne mobilnosti znanstvenika na javne znanstveno-nastavne i istraživačke institucije. No, problem koji permanentno postoji i zbog kojeg je ta ulazna mobilnost vrlo ograničena jest nepostojanje izvora financiranja kojim bi se osigurala atraktivnost dolaska na naše javne znanstvene institucije. MZO i ostala tijela državne (i javne) uprave očekuju da se ulazna mobilnost financira vanproračunskim sredstvima, što nažalost - ako želimo povećati tu ulaznu mobilnost - nikako nije dostatno. Shodno tome ovaj prijedlog bi trebao biti "obogaćen" stvaranjem svojevrsne zaklade (ne poput HRZZ koji nije zaklada nego posrednik u distribuciji proračnunskog novca) putem koje bi se osigurala sredstva za dolazak/pozivanje stranih istraživača na domaće znanstvene institucije. Nije prihvaćen Odbijeno, navedeno nije predmet reguliranja ovim Pravilnikom.
5 Agencija za mobilnost i programe Europske unije Akreditacija za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja, Članak 5. Poštovani, članak 5. Pravilnika propisuje postupak izdavanja akreditacije pravnim osobama koje obavljaju istraživačku djelatnost, a koje namjeravaju učestalo ugošćivati ili ugošćivati veći broj istraživača državljana trećih zemalja, uz navođenje prijedloga broja istraživača koje namjeravaju ugostiti u periodu od sljedećih 5 godina. S obzirom da pojedine državne institucije u praksi ne priznaju akreditaciju kao dokument koji zamjenjuje odobrenje za ugošćavanje (izdan za točno određeni istraživački projekt i točno imenovanog istraživača) već uz izdanu akreditaciju zahtijevaju dodatno i odobrenje za ugošćavanje, predlažemo u članak 5. unijeti odredbu kojom bi se izjednačila vrijednost akreditacije s odobrenjem za ugošćavanje u slučaju njegova nedostatka. U slučaju da intencija zakonodavca nije da akreditacija u nedostatku istoga zamjenjuje odobrenje za ugošćavanje, predlažemo isto svakako u navedenom članku propisati. Zahvaljujemo. Srdačno, Agencija za mobilnost i programe Europske unije Prihvaćen Prihvaćeno, unesena odredba kojom je izjednačena vrijednost akreditacije s odobrenjem za ugošćavanje, u slučaju kada se odobrenje ne izdaje.
6 Agencija za mobilnost i programe Europske unije Akreditacija za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja, Članak 7. Poštovani, člankom 7. st. 1. toč. 5. Pravilnika propisano je da Ministarstvo nadležno za znanost može odbiti obnoviti ili odlučiti ukinuti odobrenje za ugošćavanje istraživaču u slučaju da isti radi bez odobrenja privremenog boravka u svrhu istraživanja ili potvrde o prijavi rada. Kako je ovim Pravilnikom reguliran postupak ugošćavanja istraživača i odobrenja privremenog boravka u svrhu istraživanja, smatramo kako bi navedena odredba čl. 7. st. 1. toč. 5. nužno trebala sadržavati detaljniji zakonski opis/naziv potvrde o prijavi rada na koju se referira, odnosno uputu na konkretne zakonske odredbe kojima je ista potvrda regulirana ili ukoliko ista nije u relaciji s postupkom ugošćavanja, istu ispustiti iz odredbi Pravilnika, a sve navedeno obzirom je iz sada predložene odredbe nejasno o kojoj potvrdi je riječ. U slučaju da je riječ o potvrdi o prijavi rada do 90 dana koja se izdaje za rad istraživača državljana trećih zemalja do 90 dana (u jednoj kalendarskoj godini) u Republici Hrvatskoj i za koju formalno nije potrebno izdavanje odobrenja za ugošćavanje smatramo da ju nije potrebno navoditi u Pravilniku. Zahvaljujemo. Srdačno, Agencija za mobilnost i programe Europske unije Prihvaćen Prihvaćeno, izbačeno navođenje potvrde o prijavi rada u članku 7. stavku 1. alineji 5.