Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lidija Janjić 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Korigirati točku 5.5. Za V. i VI. skupinu JLS (intenzitet potpore 70%): =430%: 0 bodova (u =30% 0 bodova) - ako odlučite zadržati ove intenzitete potpore. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
2 Antea revizija d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi ANTEA REVIZIJA D.O.O. Slažemo se da bi trebalo: - odobriti sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije - uvrstiti troškove usluga vanjskih IT savjetnika u prihvatljive troškove Molimo da se komentari tvrtki VEROX d.o.o. i Aestus d.o.o. Confides partneri d.o.o. i Kulić i Sperk d.o.o. uvaže. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja. Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
3 AMD REVIZIJA d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Podržavamo prijedlog tvrtke Aestus d.o.o. da se odobri sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije te prijedlog tvrtke VEROX d.o.o. da se troškovi usluga vanjskih IT savjetnika uvrste u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja. Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
4 AMD REVIZIJA d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Podržavamo prijedlog tvrtke Verox o tome da se mladim poduzećima omogući dokazivanje pozitivnog poslovanja putem izvješća za razdoblje od osnutka do mjeseca u kojem će natječaj biti objavljen. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu prijavitelji trebaju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, a ne na opremanje IKT infrastrukturom, kao i temeljem analize prethodnih Poziva i prijavitelja, poduzeća koja još nemaju niti jedno financijsko izvješće nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj.
5 AMD REVIZIJA d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavamo prijedlog da za I. i II. skupinu stopa sufinanciranja bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75% te također smatramo nužnim povećanje alokacije na minimalno 500 – 600.000.000,00 kuna, a kako bi se osigurala dovoljna sredstva za sve zainteresirane prijavitelje koji će zadovoljiti uvjete natječaja. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja. Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv.
6 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Smatramo da su novosnovana poduzeća nepotrebno isključena iz natječaja i da bi baš takvim poduzećima (uz dokaz o pozitivnom poslovanju) trebalo omogućiti pristup kapitalu kroz ovakve fondove tj. natječaje. Zato podržavamo prijedlog od tvrtke Verox d.o.o. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu prijavitelji trebaju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, a ne na opremanje IKT infrastrukturom, kao i temeljem analize prethodnih Poziva i prijavitelja, poduzeća koja još nemaju niti jedno financijsko izvješće nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj. Vezano za omogućavanje pristupa kapitalu, podsjećamo kako je Ministarstvo osim bespovratnih sredstava, osiguralo iz ESI fondova i poduzetničke kredite i garancije pod povoljnijim uvjetima, dostupne putem Hamag-Bicro-a i HBOR-a.
7 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Podržavamo prijedlog od tvrtke Verox o tome da poduzeća osnovana u 2018. trebaju dobiti način da postanu prihvatljiva kao prijavitelji na natječaj. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu prijavitelji trebaju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, a ne na opremanje IKT infrastrukturom, kao i temeljem analize prethodnih Poziva i prijavitelja, poduzeća koja još nemaju niti jedno financijsko izvješće nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj.
8 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Slažemo se sa prijedlogom tvrtke Verox o tome da se mladim poduzećima omogući dokazivanje pozitivnog poslovanja putem izvješća za razdoblje od osnutka do mjeseca u kojem će natječaj biti objavljen. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu prijavitelji trebaju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, a ne na opremanje IKT infrastrukturom, kao i temeljem analize prethodnih Poziva i prijavitelja, poduzeća koja još nemaju niti jedno financijsko izvješće nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj.
9 DIGITALPRINT d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da bi se pri bodovanju trebali uzeti u obzir prijavitelji čija prijava je uspješno primljena u obradu u prvotnom natječaju po tada postavljenim uvjetima, s obzirom da je poziv otkazan zbog greške sustava, a ne samih prijavitelja. Konkretno ste naveli da je poziv otkazan zbog poteškoća koje su pojedini prijavitelji imali prilikom podnošenja i zbog velikog broja prijava u kratkom vremenu te nije bilo moguće sa sigurnošću reći da su svi imali jednaku mogućnost prijave, čime je potencijalno narušeno načelo jednakog postupanja. Ukoliko se dodatno ne nagrade prijavitelji čija prijava je uspješno primljena u obradu u prvotnom natječaju po tada postavljenim uvjetima, direktno se stavljaju u lošiji položaj iako su sa svoje strane ispoštovani sve ranije uvjete te se ponovno dolazi do narušenog načela jednakog postupanja. Nije prihvaćen Predmetni Poziv je novi postupak dodjele u odnosu na otkazani, provodit će se u drugačijem modalitetu (privremenom, umjesto trajnom) te je i postupak dodjele bespovratnih sredstava različit od prethodnog, dok su prihvatljive aktivnosti kao i prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ostali isti. Kako se prijavitelje koji su pripremili projektne prijedloge za prethodni Poziv ne bi izlagalo dodatnim troškovima, ovim je Pozivom predloženo da troškovi pripreme projektnog prijedloga budu prihvatljivi od dana objave prethodnog Poziva, odnosno od 9. srpnja 2018. godine. Dodatno nagrađivanje stavilo bi dio prijavitelja u neravnopravan položaj te nije prihvatljivo. Da bi projektni prijedlog bio uključen u postupak dodjele po ovom Pozivu, prijavitelji moraju podnijeti projektni prijedlog, neovisno o tome jesu li ga prethodno podnijeli u okviru otkazanog Poziva.
10 TEMPO savjetovanje 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi S obzirom da je priprema projektnih prijedloga za prethodni Poziv za ulaganje u IKT od 09.07.2018. godine pokazala potrebu za uključivanjem IT stručnjaka u planiranje aktivnosti uvođenja IKT rješenju u poslovne procese, a posebno obuhvatnu digitalnu transformaciju poslovanja, podržavamo prijedlog da se troškovi IT savjetnika i izrade Strategije digitalne transformacije uvrste u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije. Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja.
11 TEMPO savjetovanje 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predmetni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kao prihvatljive prijavitelje prema podacima Državnog zavoda za statistiku prepoznaje oko 100.000 poslovnih subjekata registriranih u RH, a financijska alokacija od 200.000.000 kn dovoljna je za financiranje oko 500 projekata – 0,5% potencijalnih prijavitelja može dobiti sredstva (statistika je izrađena na temelju javno dostupnih podataka o projektima financiranim iz zatvorenog Poziva za ulaganje MSP-a u IKT iz 2016. godine). Financijska alokacija nije dovoljna niti da se pokrije postojeći interes iskazan na otkazanom IKT Pozivu od 09.07.2018 – prijavljeno 832 projekta, procjenjuje se da je pripremljeno 1.000 projekata. Iz navedenog zaključujemo da je nužno povećati alokaciju na minimalno 600.000.000 kn čime bi se osiguralo financiranje oko 1.500 projekata te pokrilo 1,5% potencijalnih prijavitelja na razini RH. Situacija u kojoj se raspisuje ovaj Poziv je rezultat otkazivanja Poziva od 09.07.2018. godine zbog „prevelikog interesa“ prihvatljivih prijavitelja. Zaprimljeno je 832 projekta, pripremljeno minimalno 1.000 projekata. SVI ti projekti su prilagođeni potrebama i mogućnostima prijavitelja te je osigurano zatvaranje financijske konstrukcije na temelju uvjeta iz otkazanog Poziva. Značajna izmjena uvjeta Poziva u dijelu intenziteta bespovratnih sredstava – za brojne prijavitelje razlika je i 20% iznosa prihvatljivih troškova, remeti ukupni koncept pripremljenih projekata i prisiljava prijavitelje na značajne izmjene poslovnih i investicijskih planova. S obzirom na štetu koja je učinjena pogrešnim planiranjem i otkazivanjem Poziva od 09.07.2018. godine, smatramo da bi izmjene intenziteta bespovratnih sredstava trebale biti manje opterećujuće za sve prijavitelje, te se podržava prijedlog da za I. i II. skupinu stopa sufinanciranja bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%, a sve s ciljem ostvarivanja punih učinaka navedenog poziva. Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
12 Hrvoje Grajner 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Predlažem da se kriterij prema kojem se isključuje prijavitelj koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga izmijeni na način da se isključuje prijavitelj koji nema niti jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada na dan otvaranja natječaja ili na dan predaje projektne prijave. Smatram da ovakav kriterij dovodi u ravnopravan položaj mikro poduzeća i start-up poduzeća sa ostalim poduzetnicima s obzirom da postoji velik broj mikro poduzeća koja zbog inicijalnog perioda razvoja nemaju zaposlenih u prethodnoj godini, a koja su u međuvremenu u tekućoj godini sazrila i razvila se, te krenula sa zapošljavanjem. Nije prihvaćen Ovim Pozivom promijenjen je modalitet u odnosu na otkazani Poziv (privremeni umjesto trajni poziv), što ne uključuje izmjenu kriterija prihvatljivosti. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, poduzeća koja nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u prethodnoj godini nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj.
13 Gordana Soldo Josipović 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Izmjena uvjeta Poziva u dijelu intenziteta bespovratnih sredstava: razlika i 20% iznosa prihvatljivih troškova za mnoge prijavitelje bitno mijenja koncept pripremljenih projekata i zato su prijavitelji suočeni sa značajnim izmjenama poslovnih planova. Smatram da bi izmjene intenziteta bespovratnih sredstava trebale biti manji teret za sve prijavitelje; podržavam prijedlog da za I. i II. skupinu stopa sufinanciranja bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
14 Gordana Soldo Josipović 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Financijska alokacija nije dovoljna da se zadovolji interes na otkazanom IKT Pozivu od 09.07.2018 (prijavljeno 832 projekta). Predlažem povećati alokaciju na 600.000.000 kn. Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv.
15 Intiv Car d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Ako je natječaj otkazan zbog problema sa zaprimanjem prijava na strani RH, onda bi jedino zakonito i pošteno bilo da se pri bodovanju dodatno nagrade prijavitelji čija prijava je 28.08.2018. g. uspješno primljena u obradu pod tada postavljenim uvjetima. Sve ostalo ih direktno stavlja u lošiji položaj. Nije prihvaćen Predmetni Poziv je novi postupak dodjele u odnosu na otkazani, provodit će se u drugačijem modalitetu (privremenom, umjesto trajnom) te je i postupak dodjele bespovratnih sredstava različit od prethodnog, dok su prihvatljive aktivnosti kao i prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ostali isti. Kako se prijavitelje koji su pripremili projektne prijedloge za prethodni Poziv ne bi izlagalo dodatnim troškovima, ovim je Pozivom predloženo da troškovi pripreme projektnog prijedloga budu prihvatljivi od dana objave prethodnog Poziva, odnosno od 9. srpnja 2018. godine. Dodatno nagrađivanje stavilo bi dio prijavitelja u neravnopravan položaj te nije prihvatljivo. Da bi projektni prijedlog bio uključen u postupak dodjele po ovom Pozivu, prijavitelji moraju podnijeti projektni prijedlog, neovisno o tome jesu li ga prethodno podnijeli u okviru otkazanog Poziva.
16 Intiv Car d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da smanjenje intenziteta sufinanciranja sa 85% na 65%, u odnosu na prethodno poništeni natječaj, dovodi u pitanje financijske konstrukcije i održivost projekata koji su bili pripremani i prijavljeni na navedeni natječaj. Predlažemo da se intenzitet sufinanciranja vrati na visinu iz izvornog poziva (85% za mikro i male poduzetnike). Značajno smanjenje stope sufinanciranja prisiljava gotovo sve prijavitelje na značajne izmjene već pripremljenih projekata i planova, što će uzrokovati dodatne troškove prijaviteljima, ali i dovodi veliku većinu prijavitelja do nemogućnosti realizacije planiranih projekata i posljedično odustajanja od prijave. Budući je riječ o ulaganjima u IKT unapređenja prepoznat kao područje od iznimnog značaja za MSP za koje iz svog redovnog poslovanja ne mogu izdvojiti dostatna sredstva te da su pripreme projekata kao i odluke za investicije temeljene na uvjetima intenziteta, izmjena intenziteta potpore koja za brojne prijavitelje znači razliku 20% iznosa prihvatljivih troškova narušava planirane konstrukcije financiranja i dovode brojne prijavitelje u nemogućnost realizacije planiranih investicija. Ovakvom promjenom u odnosu na izvorni natječaj se svi mikro i mali prijavitelji koji su sudjelovali u izvornom natječaju stavljaju se u nepovoljniji položaj. Svi proračuni i sve projektne prijave koje su pisane za izvorni natječaj su uzimale u obzir tamo propisane intenzitete potpore od 85% za mikro i male poduzetnike bez obzira na lokaciju sjedišta poduzetnika te će veliki broj prijavitelja će morati odustati jer im je intenzitet potpore drastično smanjen. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost (PO3) ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržeg gospodarskog rasta. Ne vidimo razlog zašto bi se zakidala poduzeća iz razvijenijih područja ukoliko imaju predispozicije za razvoj konkurentnosti na međunarodnom tržištu jednake kao i poduzeća u nerazvijenim područjima RH. Dakle, fokus bi trebao biti na poboljšanom razvoju i rastu MSP-ova na domaćim i stranim tržištima, a ne razvoju nerazvijenih područja RH. Ovakva alokacija sredstava prema JLS, i to na način da su svima drastično spušteni intenzitetu potpore u financiranju je izravna destimulacija dosadašnjih prijavitelja s razvijenijih područja da se ponovno prijavljuju. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
17 Remira d.o.o Zagreb 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavamo prijedlog da za I. i II. skupinu stopa sufinanciranja bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75% te također smatramo nužnim povećanje alokacije na minimalno 500 – 600.000.000,00 kuna, a kako bi se osigurala dovoljna sredstva za sve zainteresirane prijavitelje koji će zadovoljiti uvjete natječaja. Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
18 Remira d.o.o Zagreb 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi U potpunosti podržavamo prijedlog tvrtke Aestus d.o.o. da se odobri sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije te prijedlog tvrtke VEROX d.o.o. da se troškovi usluga vanjskih IT savjetnika uvrste u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja. Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
19 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Slažemo se da bi trebalo: - odobriti sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije - uvrstiti troškove usluga vanjskih IT savjetnika u prihvatljive troškove Molimo da se komentari tvrtki VEROX d.o.o. i Aestus d.o.o. uvaže. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja. Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
20 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Podržavamo komentar od VEROX d.o.o. da se troškovi usluga vanjskih IT savjetnika uvrste u prihvatljive troškove te komentar od Aestus d.o.o. da se odobri sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije. Nije prihvaćen Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije. Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja.
21 VEROX d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavam u potpunosti prijedlog Epilog d.o.o. da se sve stope podignu za 10 postotnih poena pa tako za I. i II. skupinu stopa bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%, a sve s ciljem ostvarivanja punih učinaka navedenog poziva. Nadalje, podržavam prijedlog i objašnjenje Kulić i Sperk Revizije d.o.o., koja je analizom javno dostupnih podataka došla do procjene potencijalnog broja prijavitelja i prosječnog iznosa traženih potpora i izračunala potrebnu minimalnu alokaciju kako bi se osiguralo financiranje svih prijavitelje. S obzirom da je prethodni natječaj bio u vrijeme godišnjih odmora te da je medijska eksponiranost doprinijela osvještavanju MSP-ova koji možda i nisu znali za prethodni poništeni natječaj, evidentno je da će broj prijavitelja biti još veći te da će prosječni iznos traženih sredstava biti nešto iznad 400.000 kn pa je stoga potrebno povećati alokaciju na minimalno 700.000.000 kn da bi se osiguralo financiranje svih projekata koji će biti prijavljeni i zadovoljavati tražene uvjete. Temeljem navedenih analiza u prethodnim komentarima može se procijeniti da bi se tolikim iznosom pokrilo svega oko 1,5% potencijalnih prijavitelja, što stvarno više nego opravdava predloženi iznos. Dokazano su poduzetnici ti koji su najaktivniji kada su EU fondovi pitanju i doprinose boljoj statistici povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova, a isto tako korištenjem sredstava najviše doprinose jačanju gospodarstva RH i zato smatram da treba omogućiti financiranje svih projekata koji zadovoljavanju minimalne uvjete te da je iznos od 700.000.000 kn minimum koji je potreban osigurati . Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
22 VEROX d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Navedeno je da se isključuju svi prijavitelji koji ne mogu iskazati izvješća za godinu koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga tj. godišnja financijska izvješću za 2017. godinu. Na ovaj način su svi potencijalni prijavitelji osnovani u 2018. isključeni i onemogućeni tražiti sredstva. Pristup svim oblicima izvora financijskih sredstava za MSP-ove je u Hrvatskoj ograničen, posebno pristup tržištu kapitala za novostvoreno poduzeće i zato je potrebno pomoći im kroz ovakve potpore kako bi se opremili s potrebnom hardverskom i softverskom infrastrukturom i time postavili temelje za uspješno poslovanje, povećali konkurentnost i mogli se pripremiti za nuđenje i prodavanje proizvoda na međunarodnim tržištima. Kome su potpore bitnije za postizanje konkurentnosti nego mladim tvrtkama koje su na svojem početku i kojima treba vjetar u leđa za razvijanje poslovanja? Ukoliko je potrebno dokazati pozitivno poslovanje, predlažem da za tvrtke osnovane u 2018. godini tražite izvješća za razdoblje od osnutka do mjeseca u kojem će natječaj biti objavljen. Na taj način bi i te tvrtke dokazale da maju stabilne i dostatne izvore financiranja za održavanje svojih aktivnosti tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta i za sudjelovanje u njegovu financiranju. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu prijavitelji trebaju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. S obzirom na Predmet Poziva te prihvatljive aktivnosti koje se odnose na optimizaciju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja, a ne na opremanje IKT infrastrukturom, kao i temeljem analize prethodnih Poziva i prijavitelja, poduzeća koja još nemaju niti jedno financijsko izvješće nisu uvrštena u prihvatljive prijavitelje. Obzirom da se poduzeća do 3 godine starosti smatraju novoosnovanima, smatramo da ista nisu dovedena u neravnopravni položaj. Vezano za poboljšan pristup financiranju, podsjećamo kako je Ministarstvo osim bespovratnih sredstava, osiguralo iz ESI fondova i poduzetničke kredite i garancije pod povoljnijim uvjetima, dostupnih putem Hamag-Bicro-a i HBOR-a.
23 VEROX d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Predlažemo uvrštenje sljedeće kategorije prihvatljivih troškova: - troškovi usluga vanjskih IT savjetnika U prihvatljivim troškovima su navedeni troškovi vanjskog savjetnika za pripremu projektnog prijedloga, pripremu i provođenje postupka nabave i vođenje projekta (u ukupnom iznosu od 30.000 kn), koje provode stručnjaci za pisanje prijava za EU fondove, koji uglavnom nisu IT stručnjaci. Njihov zadatak je pravilno ispunjavanje potrebne dokumentacije za prijavu i naknadno praćenje da bude sve u skladu s natječajem te izvještavanje prema nadležnim institucijama, no takvi stručnjaci ne može davati stručni IT konzalting koji je neophodan za uspješan projekt, niti je takvu uslugu moguće dati u navedenom prihvatljivom iznosu. MSP-ovi uglavnom nemaju zaposlene IT stručnjake, a specifična IT znanja i iskustvo su im nužni u svim fazama projekta (od definiranja potreba do realizacije) i stoga za pomoć moraju angažirati vanjske IT savjetnike. Zadatak vanjskog IT savjetnika je pomoć MSP-ovima u definiranju potreba, prikupljanje informacija o poslovnim procesima poduzeća i tržišnoj ponudi koja može odgovoriti na potrebe MSP-a, osmišljavanje projektnih zahtjeva za informatizaciju poslovnih procesa i digitalnu transformaciju, usmjeravanje i prijedlog koraka informatizacije, stručna evaluacija ponuda, komunikacija s potencijalnim ponuditeljima, stručno praćenje izvođenja projekta i njegov nadzor, sve kako bi se osiguralo da će se informatizacija i digitalna transformacija MSP-a uspješno realizirati i time postići cilj jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Slijedom svega navedenog predlažem da se trošak usluga vanjskih IT savjetnika uvede kao prihvatljiv trošak i da ga se ne limitira iznosom. Nije prihvaćen Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
24 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava S obzirom da se u prvom, poništenom, natječaju broj predanih i, zbog tehničkih razloga, nepredanih prijava procjenjuje na najmanje 1.000 prijava, mišljenja smo da alokacija objavljena u ovom prijedlogu natječaja u iznosu od 200.000.000,00 kuna ponovno neće biti dovoljna za financiranje svih potencijalnih projekata i to iz nekoliko razloga. Prema javno dostupnim podacima, prosječna vrijednost projekata u Pozivu za ulaganje u IKT koji je objavljen 2016. godine, prosječna tražena potpora je iznosila 400.000,00 kn. S obzirom na broj prijava iz poništenog natječaja, kao i očekivani povećani interes za prijave u novom natječaju (procjene konzultanata dosežu i 50% više prijava), jasno je vidljivo da alokacija od 200.000.000,00 kn neće pokriti niti 50% potencijalnih prijava te je potrebno povećanje alokacije na minimalno 500 – 600.000.000,00 kuna kako bi se osigurala dovoljna sredstva za sve zainteresirane prijavitelje koji će zadovoljiti uvjete natječaja. Također, važno je za naglasiti da ranije spomenutih 1.000 pripremljenih projekata čini niti 1% ukupnog broja MSP-ova u Republici Hrvatskoj i upravo zbog tog zabrinjavajuće malog broja prijava u odnosu na ukupni potencijal smatramo da bi se ovim natječajem moralo pokušati osigurati sredstva za što veći broj prijavitelja. Smatramo da smanjenje intenziteta sufinanciranja (potpore) sa 85% na 65%, u odnosu na prethodno poništeni natječaj, dovodi u pitanje financijske konstrukcije i održivost projekata koji su bili pripremani i prijavljeni na navedeni natječaj. Predlažemo da se intenzitet sufinanciranja vrati na visini iz izvornog poziva navedeni projekti, koji su pripremani sukladno stopi sufinanciranja od 85%, prilagođeni su mogućnostima i kapacitetima prijavitelja te su za tu razinu potpore osigurana sredstva kako bi se zatvorila financijska konstrukcija. Ovakvo značajno smanjenje navedene stope prisiljava gotovo sve prijavitelje na značajne izmjene već pripremljenih projekata i planova, što će uzrokovati dodatne troškove prijaviteljima, ali i dovodi veliku većinu prijavitelja do nemogućnosti realizacije planiranih projekata i posljedično odustajanja od prijave. S obzirom da će navedena izmjena dovesti do značajnih negativnih efekata kod većine prijavitelja, smatramo da bi navedene stope sufinanciranja trebale biti najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%. Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
25 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Treba osigurati dovoljan iznos da se financiraju svi projekti koji po naravi zadovoljavaju uvjete natječaja i koji su podneseni od prijavitelja koji su prihvatljivi po djelatnosti i kriterijima koji ukazuju na trajnost poslovanja i kapacitet stabilnog rasta. Predlažemo pojednostaviti kriterije do razine da se osigura svrsishodnost uloženih sredstava na način da se definira ukupan minimalan broj bodova iznad kojeg svi prijavitelji dobivaju sredstva. Cilj natječaja treba biti potaknuti do sada iznimno nizak interes prijavitelja (ispod 1% potencijalnih prijavitelja) a to se, između ostalog, postiže alokacijom dostatnih sredstava i jednostavnijim sustavom ocjenjivanja projekata. Nije prihvaćen Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Potporom se želi olakšati provedbu projekata javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. Nije predviđeno, a nije niti moguće, potaknuti sve poduzetnike koji posluju u Republici Hrvatskoj, već one koji imaju kvalitetne projekte i kapacitete za njihovu provedbu te iskažu interes kroz podnošenje projektnih prijedloga. Također napominjemo da dodjela bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva podrazumijeva međusobno natjecanje projekata u smislu ocjene njihove kvalitete i njihovo rangiranje, pri čemu potporu dobivaju najbolji projekti, i to u granicama utvrđene ukupne alokacije poziva.
26 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Pridružujemo se prijedlogu da se odobri sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije. Također u potpunosti podržavamo komentar od VEROX d.o.o. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja. Prihvatljiv trošak vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga podrazumijeva da se radi o stručnjaku koji ima kapacitete za utvrđivanje potreba prijavitelja te koji će prilikom pripreme projektnog prijedloga omogućiti poduzetniku da razmotri opcije, dobije prikaz varijantnih rješenja te definira ono rješenje koje će biti optimalno u odnosu na infrastrukturu i pravne okvire te ekonomski najpovoljnije.
27 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 1) Financijska alokacija S obzirom da se u prvom, poništenom, natječaju broj predanih i, zbog tehničkih razloga, nepredanih prijava procjenjuje na najmanje 1.000 prijava, mišljenja smo da alokacija objavljena u ovom prijedlogu natječaja u iznosu od 200.000.000,00 kuna ponovno neće biti dovoljna za financiranje svih potencijalnih projekata i to iz nekoliko razloga. Prema javno dostupnim podacima, prosječna vrijednost projekata u Pozivu za ulaganje u IKT koji je objavljen 2016. godine, prosječna tražena potpora je iznosila 400.000,00 kn. S obzirom na broj prijava iz poništenog natječaja, kao i očekivani povećani interes za prijave u novom natječaju (procjene konzultanata dosežu i 50% više prijava), jasno je vidljivo da alokacija od 200.000.000,00 kn neće pokriti niti 50% potencijalnih prijava te je potrebno povećanje alokacije na minimalno 500 – 600.000.000,00 kuna kako bi se osigurala dovoljna sredstva za sve zainteresirane prijavitelje koji će zadovoljiti uvjete natječaja. Također, važno je za naglasiti da ranije spomenutih 1.000 pripremljenih projekata čini niti 1% ukupnog broja MSP-ova u Republici Hrvatskoj i upravo zbog tog zabrinjavajuće malog broja prijava u odnosu na ukupni potencijal smatramo da bi se ovim natječajem moralo pokušati osigurati sredstva za što veći broj prijavitelja. 2) Intenzitet bespovratnih sredstava Budući je riječ o ulaganjima u IKT unapređenja prepoznat kao područje od iznimnog značaja za MSP za koje iz svog redovnog poslovanja ne mogu izdvojiti dostatna sredstva te da su pripreme projekata kao i odluke za investicije temeljene na uvjetima intenziteta potpore koji je bio definiran u pozivu od 09.07.2018. godine – značajne izmjene intenziteta potpore narušavaju planirane konstrukcije financiranja i dovode brojne prijavitelje u nemogućnost realizacije planiranih investicija. Predložena izmjena intenziteta potpore koja za brojne prijavitelje znači razliku 20% iznosa prihvatljivih troškova, remeti ukupni koncept pripremljenih projekata i dovodi u pitanje mogućnost njihove realizacije. I same izmjene koncepta projekta i kasnije njegove djelomične provedbe izaziva dodatne troškove. S obzirom na štetu koja je učinjena pogrešnim planiranjem i otkazivanjem Poziva od 09.07.2018. godine, smatramo da bi izmjene intenziteta bespovratnih sredstava trebale biti manje opterećujuće za sve prijavitelje, te se podržava prijedlog da za I. i II. skupinu stopa sufinanciranja bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%. Nije prihvaćen 1. Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. 2. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Ovaj poziv ne iziskuje izmjene projektne dokumentacije u odnosu na otkazani poziv, obzirom da zbog promjene modaliteta poziva nije došlo do promjena odredaba koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove.
28 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava S obzirom da je u prethodnom pozivu iznos bespovratnih sredstava obrađenih projektnih prijava premašio 200% od ukupne alokacije nakon samo 35 sekundi od otvaranja, smatrano da visina financijske alokacije nije ni približno odgovarajuća interesu (koji je i dalje nizak u odnosu na ukupan broj poduzetnika) i potrebi tržišta za unaprjeđenjem. Kada poduzetnik: - zbroji nepriznate i priznate troškove iz izvornog poziva (misli se na konzultante, angažman djelatnika, pripremu projektne prijave…) – koje zbog obustave sam snosi u cijelosti; - doda značajan vremenski angažman oko pripreme novog i izmijenjenog projekta; - uzme u obzir činjenicu da je intenzitet potpore značajno smanjen te; - shvati da projekt ne smije pokrenuti prije okončanja ocjenjivanja i odabira projekta, može dođi do zaključka da sudjelovanje na ovom pozivu njemu više šteti nego donosi korist - kako troškova, tako i same brzine provedbe projekta S obzirom da raspolažete sa podatcima o svim prijaviteljima koji su projektne prijave u prethodnom pozivu unijeli u sustav, predlažem povećanje visine alokacije sredstava u visini unesenih prijava iz prethodnog poziva, uvećan za određeni postotak radi medijskog eksponiranja ovog poziva i sa tim povezanim većim interesom poduzetnika. S obzirom da je u prethodnom pozivu 200% od ukupne alokacije postignut sa 243 prijave, a 589 prijava je registrirano nakon zatvaranja poziva, smatramo da iznos od 500.000.000 do 700.000.000 kn treba predstaviti minimalni iznos alokacije sredstava, uz intezitet potpore iz izvornog poziva Nije prihvaćen Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Također, provedbu projekta prijavitelj može započeti po predaji projektnog prijedloga.
29 MURAPLAST d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Molim uz 3.3. 1.velikim poduzećima dodate kriterij definicije velikog poduzeća. Npr. 1. velikim poduzećima u skladu s preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003 LP Davor Ujlaki Nije prihvaćen Pravni temelj za definiciju veličine poduzeća naveden je u točki 2.1. Prihvatljivost prijavitelja.
30 Igor Lukić 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava 1. Smatramo da je u glavi 1 evaluacijskog obrasca za ocjenu kvalitete projektnog prijedloga PT predložilo pitanja s pridruženim najvećim mogućim brojem bodova za svako pitanje na način koji potencijalne prijavitelje dovodi u zabludu, s obzirom na način na koji je u točki 3.3. ovog teksta prijedloga poziva PT opisao i predstavio pokazatelje neposrednih rezultata. Naime, niti u jednom dijelu Poziva ne navodi se važnost, rang ili hijerarhija različitih pokazatelja neposrednih rezultata. Logičan je zaključak istoga da će prijavitelj koji ostvari sve zadane pokazatelje, ili nužni minimum istih, zadovoljiti na ocjeni kvalitete projektnog prijedloga. No, tek se u glavi 1 evaluacijskog obrasca "VRIJEDNOST ZA NOVAC KOJU PROJEKT NUDI" pokazuje da odnos predviđenih prihoda u godini m+2 i godini n-1 kao pokazatelj neposrednih rezultata, pritom utemeljen na projekciji (laički rečeno, predviđanju budućnosti) ima veći značaj od broja novih neto radnih mjesta i to ZA ŠEST PUTA. Navedeno vrijedi i za odnos predviđenog broja novih neto radnih mjesta i broja poslovnih procesa koji će se optimizirati provedbom projekta, a koji su prema predloženoj skali PET PUTA VAŽNIJI kao pokazatelj neposrednih rezultata. Mišljenja smo da u evaluacijskom obrascu PT1 treba predvidjeti jednak najveći i najmanji mogući broj bodova za svaki od pokazatelja neposrednih rezultata. 2. Nastavno na naš prethodni komentar o visini intenziteta koja prema ovom prijedlogu ovisi o JLS razredu, mišljenja smo da JLS ne bi smjela biti primijenjena i u evaluacijskom obrascu. PT treba odlučiti hoće li JLS razred prijaviteljima donositi dodatne bodove, kao u prethodnom pozivu, ili će JLS razred odrediti kao kriterij za određivanje visine intenziteta sufinanciranja. U suprotnom slučaju, poduzetnici iz JLS razreda V.-VIII. dvostruko su uskraćeni, odnosno višestruko su dovedeni u neravnopravan položaj, kako po pitanju intenziteta potpore, tako i u evaluacijskom obrascu. Smatramo da PT neopravdano mijenja prijedlog Poziva, kako u prethodnim točkama po pitanju uvođenja JLS razreda kao kriterija za određivanje intenziteta potpore, tako i u evaluacijskom obrascu, te predlažemo da se intenzitet potpore određuje na način kako je bilo definirano prethodnim pozivom, te da u evaluacijskom obrascu JLS isključivo donosi dodatne bodove prijaviteljima, ovisno o razredu u koji su svrstani. 3. U cijelosti podržavamo prijedlog i argumentaciju Epilog d.o.o. u svezi s koeficijentom tekuće likvidnosti kao kriterijem za ocjenu Financijske održivosti projekta. S obzirom da nije riječ o financijskom podatku koji objektivno i nedvosmisleno ukazuje na to je li neki projekt financijski održiv odnosno je li prijavitelj financijski sposoban provesti projekt. Iz navedenog razloga tražimo brisanje navedenog kriterija iz evaluacijskog obrasca i raspodjelu 16 bodova iz 2. glave evaluacijskog obrasca na način da prvo i drugo pitanje iz te glave donose najviše po pet bodova, a treće najviše četiri boda. Nije prihvaćen 1. Modalitetom privremenog poziva omogućava se natjecanje između podnesenih projektnih prijedloga na temelju kvalitativnih aspekata. U modalitetu privremenog Poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, Odbor priprema popis (prioritetnu rang-listu) projektnih prijedloga u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije, kao i rezervnu listu. 2. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. 3. Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela poslovanja poduzeća. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti, tj. sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze. Sukladno tom cilju, poduzeća planiraju protok obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, prate rokove dospijeća obveza te usklađuju dugove i vlastite izvore financiranja. Smatra se kako koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1,5 implicira mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza, odnosno bez sredstava za sufinanciranje projekta. Zbog svega navedenog je pokazatelj tekuće likvidnosti odabran kao jedan od kriterija za ocjenu financijske održivosti projekta.
31 Igor Lukić 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Izmjena intenziteta potpore na predloženi način dovodi u neravnopravan položaj prijavitelje koji su izradili projektnu dokumentaciju prema prethodnom Pozivu, kao što stavlja u neravnopravan položaj prijavitelje iz različitih područja Hrvatske. S obzirom na činjenicu da je nakon negativnih komentara na prijedlog intenziteta potpore za prethodni Poziv PT1 izmijenilo model intenziteta potpore, postavlja se pitanje zbog čega se u ovaj prijedlog vraća sličan, negativno ocijenjen i potom izmijenjen intenzitet potpore. U slučaju da svoj prijedlog intenziteta potpore PT1 ipak smatra utemeljenim, pozivamo PT1 da izmjene ne uvodi na način da stavlja u neravnopravan položaj prijavitelje koji su izradili projektnu dokumentaciju prema prethodnom Pozivu, koji je poništen radi neravnopravnog postupanja PT-a u zaprimanju projektnih prijedloga. Shodno tome, pozivamo PT1 da u novom Pozivu odredi kao najniži mogući intenzitet potpore prema kriteriju JLS intenzitet potpore koji su svi prijavitelji mogli ostvariti prema prethodnom Pozivu. Konkretno, prijavitelji koji su srednje poduzeće sa sjedištem u VII. i VIII. skupini JLS trebaju imati omogućen intenzitet sufinanciranja u visini od 65% prihvatljivih troškova, dok prijavitelji koji su mikro i malo poduzeće trebaju imati omogućen intenzitet sufinanciranja u visini od 85% prihvatljivih troškova. Ako se na predloženi način definira najniži intenzitet sufinanciranja, te se isti primijeni za zadnja dva razreda, prijavitelje sa sjedištem u VII. i VIII. skupini JLS, viši intenzitet sufinanicranja za prijavitelje u I.-VI. JLS od 65% (srednji) odnosno od 85% (mikro i mali) neće dovesti u neravnopravan položaj prijavitelje koji su projektnu dokumentaciju izradili prema prethodnom Pozivu. Iako se na taj način rješava problem neravnopravnog postupanja prema prijaviteljima koji su izradili prijedloge za prethodni Poziv u odnosu na prijavitelje koji namjeravaju izraditi prijedloge za ovaj Poziv, navedeno i dalje ne rješava problem stavljanja u neravnopravan položaj prijavitelja iz različitih područja Hrvatske, što se jedino može postići zadržavanjem intenziteta potpore iz prethodnog Poziva. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Ovaj poziv ne iziskuje izmjene projektne dokumentacije u odnosu na otkazani poziv, obzirom da zbog promjene modaliteta poziva nije došlo do promjena odredaba koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove.
32 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Podržavamo da koeficijent tekuće likvidnosti nije primjeren kriterij iz već dosada navedenih razloga. Nije prihvaćen Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela poslovanja poduzeća. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti, tj. sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze. Sukladno tom cilju, poduzeća planiraju protok obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, prate rokove dospijeća obveza te usklađuju dugove i vlastite izvore financiranja. Smatra se kako koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1,5 implicira mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza, odnosno bez sredstava za sufinanciranje projekta. Zbog svega navedenog je pokazatelj tekuće likvidnosti odabran kao jedan od kriterija za ocjenu financijske održivosti projekta.
33 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Predlažemo uvrštenje sljedeće kategorije prihvatljivih troškova: - izrada, razvoj i testiranje modularne informacijske platforme za upravljanje poslovnim sadržajem i poslovnom dokumentacijom. Obrazloženje: složeni poslovni procesi koje poduzetnici provode zahtijevaju ulaganja u posebno dizajnirane modularne informacijska platforme za upravljanje poslovnim sadržajem i poslovnom dokumentacijom. Takve modularne platforme omogućuju individualni razvoj i programiranje specifično dizajniranog upravljačkog softvera koji bi obuhvatio široki raspon klijenata i decentralizirano upravljanje poslovnim procesima u koje je uključena široka baza poslovnih partnera različitog profila iz različitih industrija iz tuzemstva i inozemstva. Iz ove liste prihvatljivih troškova ne može se zaključiti da je modularna platforma bilo kakvog oblika i formata prihvatljiva za financiranje bespovratnim sredstvima, stoga predlažemo uključenje prihvatljivog troška izrada, razvoj i testiranje modularne informacijske platforme za upravljanje poslovnim sadržajem i poslovnom dokumentacijom. Nije prihvaćen Ovim Pozivom promijenjen je modalitet u odnosu na otkazani Poziv (privremeni umjesto trajni), što ne uključuje izmjenu u dijelu odredbi koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove.
34 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Nisu jasni razlozi zbog kojih PT1 drastično snižava intenzitet potpore i uvodi intenzitet potpore prema stupnju razvijenosti JLS odnosno prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ( NN 132/17), dok se je u odnosu na izvorni natječaj najviši intenzitet određivao prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Predlažemo da se najviši intenzitet potpore odredi prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, kako slijedi: • Mikro i malo poduzeće - do 85% prihvatljivih troškova • Srednje poduzeće - do 65 % prihvatljivih troškova Obrazloženje: trenutno predloženi intenzitet potpore odnosno prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ( NN 132/17) stavlja u nepovoljni položaj i nejednaki tretman sve prijavitelje koji su pripremili i prijavili projektne prijedloge sukladno uvjetima i intenzitetu potpore iz izvornog natječaja (kolovoz 2018.), a prema istom intenzitetu su formirali vlastite mjesečne i kvartalne financijske planove u poduzeću za podmirenje troškova i su-financiranja aktivnosti projekta. Ovakvim načinom postupanja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji Posredničkog tijela razine 1 za ovaj Poziv poduzetnicima otežava pristup financiranju, te ih se dovodi u položaj da odustanu od prijava već pripremljenih projektnih prijedloga za koja su izdvojili značajna vlastita financijska sredstva. Takav način tretiranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta sigurno nije u skladu sa strateškim ciljevima RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ 2013. – 2020., posebno strateškim ciljem 2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU - Razvijanje različitih financijskih mogućnosti za subjekte maloga gospodarstva te uklanjanje financijskog jaza za malo gospodarstvo (Izvor: STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2013. - 2020., Ministarstvo poduzetništva i obrta RH). Zaključak 3.5. Financijska sredstva za malo gospodarstvo iz Strategije razvoja poduzetništva u Hrvatskoj 2013.-2020.: Na hrvatskom tržištu treba osigurati dodatne izvore financiranja za mala poduzeća kako bi se ostvario potencijal u sektoru maloga gospodarstva. VRH u tom smislu malo toga može izravno učiniti. Dostupnost financijskih sredstava odgovarati će prilikama koje će mala poduzeća biti u stanju predstaviti za financiranje i to je područje u kojem VRH može djelovati. Nužno je unaprijediti protok financijskih prijedloga iz sektora maloga gospodarstva, a za to će pak trebati pružiti veću potporu poduzetnicima te unaprijediti kvalitetu potpore koja je sada dostupna. U Strateškom planu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2018.-2020. navedeno je sljedeće u okviru općeg cilja 2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicijskog i inovacijskog okruženja, Posebni cilj 2.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, Program u državnom proračunu - 3216 Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija i učinkovitim korištenjem EU sredstava: Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u RH ključan je prioritet Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadležno je za Prioritetnu os 3. Poslovna konkurentnost (PO3) koja ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. provode se aktivnosti putem programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima za: • poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP–ova; • potporu poduzećima radi dosega normi i standarda te certificiranju proizvoda/usluga/procesa; • internacionalizaciju poslovanja; • komercijalizaciju inovacija; • unapređenje međusobne povezanosti MSP-ova u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja; • unapređenje konkurentnosti i efikasnosti poduzeća IKT tehnologijama (informacijske komunikacijske tehnologije). Također, podsjećamo Vas na osnovna načela dodjele bespovratnih sredstava: 1. Jednako postupanje 2. Zabrana diskriminacije 3. Transparentnost 4. Razmjernost 5. Sprječavanje sukoba interesa 6. Tajnost postupka dodjele BS 7. Zaštita osobnih podataka u skladu s važećim zakonima RH Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK. Ovaj poziv ne iziskuje izmjene projektne dokumentacije u odnosu na otkazani poziv, obzirom da zbog promjene modaliteta poziva nije došlo do promjena odredaba koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove. Također, niti jednom odredbom Poziva nisu narušena načela dodjele bespovratnih sredstava koja spominjete. Vezano za poboljšan pristup financiranju, podsjećamo kako je Ministarstvo osim bespovratnih sredstava, osiguralo iz ESI fondova i poduzetničke kredite i garancije pod povoljnijim uvjetima, dostupnih putem Hamag-Bicro-a i HBOR-a.
35 Porobija & Špoljarić d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Ovakvom promjenom intenziteta potpore u odnosu na izvorni natječaj se svi mikro i mali prijavitelji koji su sudjelovali u izvornom natječaju (28.08.) automatski stavljaju u nepovoljniji položaj. Svi proračuni i sve projektne prijave koje su pisane za izvorni natječaj su uzimale u obzir tamo propisane intenzitete potpore od 85% za mikro i male poduzetnike bez obzira na lokaciju sjedišta poduzetnika. Na tome su se bazirali i svi financijski proračuni, koji sada svi padaju u vodu i praktički tjeraju sve prijavitelje da rade potpuno novi projekt sa dodatnim troškovima, a veliki broj prijavitelja će morati odustati jer im je intenzitet potpore drastično smanjen. To dovodi u pitanje i potencijalnu naknadu štete prema tim prijaviteljima (pogotovo onima čija prijava je 28.08.2018. g. uspješno primljena u obradu pod tada postavljenim uvjetima). Ovakva alokacija sredstava prema JLS, i to na način da su svima drastično podignuti pragovi za vlastiti doprinos u financiranju, bi se vrlo lako mogla protumačiti kao izravna destimulacija dosadašnjih prijavitelja da se ponovno prijavljuju. Ako je već natječaj otkazan zbog problema sa zaprimanjem prijava na strani RH, onda bi jedino zakonito i pošteno bilo da se intenzitet potpore ne mijenja u odnosu na izvorni natječaj - sve ostalo bi vrlo lako moglo dovesti i do sudskih sporova protiv RH i do prijava Europskoj Komisiji. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, a poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK.
36 Lidija Janjić 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Prema NKD-u, u sektor trgovine na malo i veliko (NKD 45,46,47) uvrštena je i djelatnost 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila, no, obzirom da se tu zapravo ne radi o trgovinskoj djelatnosti, ona je često bila uključena u Pozive kao prihvatljiva. Ne vidimo razlog zašto bi ju sada trebalo isključiti kao neprihvatljivu. Stoga molimo da razmotrite uvrštavanje ove djelatnosti kao prihvatljivu. Primjera radi, prihvatljiva je djelatnost 33.15 Popravak i održavanje brodova i čamaca, 33.16 - Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica, 33.17 - Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava, no ne i 45.20 - Održavanje i popravak motornih vozila Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020., koja svoj 1. Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temelje na znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
37 Aestus d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Predlaže se odobriti sufinanciranje izrade Strategije digitalne transformacije. Nije prihvaćen Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnoloških rješenja.
38 Aestus d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Nejasno je zbog kojeg razloga su izbačene sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93). Uzevši u obzir da upravo subjekti u ovom sektoru manipuliraju velikim količinama osobnih podataka nije li smisleno da se i njima omogući nabava računalnih programa koji će unaprijediti poslovne procese u prodaji, marketingu, ljudskim potencijalima te upravljanju rizicima? Možete li razjasniti ključ izbacivanja određenih djelatnosti? Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020., koja svoj 1. Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temelje na znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj. Pitanje osobnih podataka je uređeno odgovarajućim uredbama i propisima čija primjena predstavlja zakonsku obvezu i ne može biti predmet dodjele potpora.
39 Sasa Cikovic 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1Razdoblje provedbe projekta Predlažemo da troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga budu prihvatljivi od ranijeg datuma s obzirom da je veliki broj prijavitelja krenuo u pripremu dokumentacije i prije objave prošlog poziva (KK.03.2.1.18) a kako bi se omogućila ravnopravnost za sve prijavitelje. Nije prihvaćen Ovim Pozivom predviđeno je da trošak pripreme dokumentacije projektnog prijedloga bude prihvatljiv od 9. srpnja 2018., što je datum objave otkazanog Poziva. U uvjetima otkazanog Poziva bilo je propisano da je navedeni trošak prihvatljiv od dana objave toga Poziva, odnosno od 9. srpnja 2018. Sukladno tome, nijedan prijavitelj se ne može smatrati zakinutim po ovoj odredbi s obzirom da je uvjet ostao nepromijenjen u odnosu na otkazani Poziv.
40 Aranea-Ana Vede 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Slažem se s kolegama da nije primjereno uvođenje koeficijenta tekuće likvidnosti u bodovanje projektnog prijedloga, čime se diskriminira poduzetnike koje radi djelatnosti kojom se bave imaju duži rok naplate svojih potraživanja, a nikako ne znači da je njihovo poslovanje neuspješno Nije prihvaćen Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela poslovanja poduzeća. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti, tj. sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze. Sukladno tom cilju, poduzeća planiraju protok obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, prate rokove dospijeća obveza te usklađuju dugove i vlastite izvore financiranja. Smatra se kako koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1,5 implicira mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza, odnosno bez sredstava za sufinanciranje projekta. Zbog svega navedenog je pokazatelj tekuće likvidnosti odabran kao jedan od kriterija za ocjenu financijske održivosti projekta.
41 Aestus d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Prijedlogom intenziteta potpore izjednačena su mikro, mala i srednja poduzeća što nikako ne ide u prilog najmanjima bez obzira kojoj JLS pripadaju prema stupnju razvijenosti. Podržavamo dosadašnje komentare kolega te predlažemo i ovaj modalitet: najveća moguća stopa sufinanciranja za prijavitelje koji dolaze iz I. i II. skupine 90%, za sve ostale prijavitelje raspodjela intenziteta prema dosadašnjem za mikro, mala 85% i srednja poduzeća 65%. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora.
42 DRAFT d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1Prihvatljivi troškovi Poštovani, ima mnogo nedoumica oko toga što točno ide pod IKT opremu, s toga bi bilo dobro napraviti prilog XY - popis informacijske i komunikacijske opreme. Kada postavimo pitanje je li nešto po kriterijima natječaja IKT oprema, putem službenih kanala (mail adresa) za pitanja, ne dobivamo nikakvo pojašnjenje već da je prihvatljivo ono što je navedeno u točci 8.1.1 Prihvatljivi troškovi. Nikome nije u cilju zauzeti alokaciju sa projektima koji na kraju neće biti razmatrani zbog toga jer nešto nije dio IKT opreme. Nije prihvaćen Nije moguće popisati IKT opremu. Definicije relevantnih kategorija troškova navedene su u Pojmovniku.
43 Lidija Janjić 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Potrebno je u stupcu izvori provjere specificirati koje ćete dijelove projekta uzimati za pojedine kriterije ocjenjivanja, a ne navesti samo PO kao izvor provjere. Nije prihvaćen Projektni prijedlog je cjelina te se kao takav i ocjenjuje, odnosno pri evaluaciji uz brojčane podatke dijelovi iz opisnog, tekstualnog dijela pojašnjavaju svrhu i cilj projekta, odnosno način na koji prijavitelj planira ostvariti zadane pokazatelje.
44 Lidija Janjić 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavam prijedlog Epiloga d.o.o. te nadodajem još par razloga zašto bi potpora morala biti viša. 1. U prethodnom ste prijedlogu Poziva prvotno naveli niže potpore, a potom ste zaključili kako bi valjalo povisiti intenzitet potpore, što je objavljeno u Pozivu. Sada ponovno zaključujete kako valja sniziti intenzitet potpore za poduzeća koja imaju sjedište u razvijenijim krajevima RH? To što poduzeće ima sjedište u razvijenom gradu, ne znači da ima mogućnost većeg dijela projekta vlastitim sredstvima. Pogotovo se to odnosi na mikro i male poduzetnike, kojima je svaka kuna bitna. Stoga preporučamo povisiti intenzitete potpora kako je navedeno u prethodnom komentaru (Epilog d.o.o.). 2. Razlog je da je većina poduzetnika angažirala konzultante za pisanje projekata te imaju spremne projekte za prijavu. No sada ukoliko smanjite potporu nekom mikro ili malom poduzetniku za 20%, (npr. grad Zagreb potpora 65% bez obzira jeste li mikro ili srednji poduzetnik), može se vrlo lako dogoditi da dotičnom poduzetniku nije prihvatljivo sufinancirati 20% više nego je predvidio u posljednjem pozivu, te da isti odustane, a novac koji je izdvojio za konzultanta, jednostavno će propasti. Zar vam je to cilj? 3. Odlučni ste u tome da isključite nepovrativ PDV kao prihvatljiv trošak (iako imate mogućnost to dopustiti). Poduzetnik koji nije u sustavu PDV-a, u ovom slučaju plaća 25% trošak PDV-a, a potom i veći intenzitet udjela vlastitih sredstava. Dakle, ukoliko je netko poduzetnik (mikro!) s manje od 300.000 kn prihoda, nije u sustavu PDV-a, a prijavljuje projekt, plaća 20%-35% vlastitih sredstava, a potom još 25% PDV-a jer mu nije prihvatljiv. Njega isti projekt izađe skuplje nego jednog srednjeg poduzetnika. Stoga je potrebno povećati intenzitet potpore ili za mikro poduzetnike na 90% ili prema navodu Epiloga: za I. i II. skupinu stopa bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%, a sve s ciljem ostvarivanja punih učinaka navedenog poziva. Nije prihvaćen 1. Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK 2. Ovaj poziv ne iziskuje izmjene projektne dokumentacije u odnosu na otkazani poziv, obzirom da zbog promjene modaliteta poziva nije došlo do promjena odredaba koje se odnose na prihvatljive aktivnosti i troškove. 3. Razmotrit će se pitanje PDV-a.
45 Intelligent future consulting d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava U potpunosti se slažemo sa komentarom kolega iz tvrtke Epilog d.o.o., uvođenjem koeficijenta tekuće likvidnosti daje se prednost određenim djelatnostima dok se druge stavljaju i nepovoljni položaj. Stoga, takav kriterij odabira nikako ne može biti dio ovakvog poziva koji se odnosi na sve MSP-ove. Nadalje, u velikom broju kriterija se koristi vrlo nejasna formulacija "Djelomično opisano" što ostavlja mogućnost neravnopravne primjene kriterija od strane različitih evaluatora. Predlažemo ukloniti takvu formulaciju i ostaviti 0 bodova za one koji navedenu stavku nisu uopće opisali, i maksimalan iznos bodova za one koji su tu stavku opisali. Nije prihvaćen Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela poslovanja poduzeća. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti, tj. sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze. Sukladno tom cilju, poduzeća planiraju protok obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, prate rokove dospijeća obveza te usklađuju dugove i vlastite izvore financiranja. Smatra se kako koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1,5 implicira mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza, odnosno bez sredstava za sufinanciranje projekta. Zbog svega navedenog je pokazatelj tekuće likvidnosti odabran kao jedan od kriterija za ocjenu financijske održivosti projekta. U prilogu "Postupak dodjele bespovratnih sredstava" će biti detaljno opisana metodologija ocjene kvalitete.
46 Epilog d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Ukoliko je Ministarstvo nakon e-savjetovanja za prošli, poništeni, IKT natječaj zaključilo da su komentari i argumenti javnosti vezani za povećanje stopa sufinanciranja opravdani i nužni te je sukladno tome u samom natječaju propisalo veće stope od predloženih u e-savjetovanju, zbog čega su stope sada ponovno snižene? Ukoliko je nužno većim stopama poticati nerazvijenije krajeve, predlažemo da se sve stope podignu za 10 postotnih poena pa tako za I. i II. skupinu stopa bude najmanje 90%, za III. i IV. 85%, za V. i VI. 80%, a za VII. i VIII. 75%, a sve s ciljem ostvarivanja punih učinaka navedenog poziva. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost poduzetnika provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima i poticanje poduzetnika na promjenu, u ovom slučaju primjenu IKT tehnologije. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora. Uz to, promjenom intenziteta potpora omogućit će se širi zahvat ove operacije, te veći doprinos pokazateljima OPKK, uvažavajući značaj potpore za promjenu poduzetničkog ponašanja.
47 Epilog d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Koeficijent tekuće likvidnosti nikako ne može biti predmet bodovanja, odnosno stavka koja se promatra prilikom ocjene kvalitete projektnog prijedloga, posebice u natječaju ovog tipa koji za cilj ima povećanje učinkovitosti poslovanja, a samim time i poboljšanja poslovnih rezultata. Uz to, a prema globalno priznatim tumačenjima navedenog pokazatelja, niske vrijednosti likvidnosti, posebice u djelatnostima koje karakterizira neka vrsta sezonalnosti, ali i većini ostalih djelatnosti, često su manje štetne za poslovanje poduzeća od visokih vrijednosti, traženih ovim kriterijem. Naime, visoke vrijednosti koeficijenta tekuće likvidnosti upućuju na neefikasnost i nelikvidnost same kratkotrajne imovine i/ili neefikasno korištenje kratkoročnih izvora financiranja. S druge strane, niže razine likvidnosti (naravno ukoliko su ostali pokazatelji poslovanja stabilni – npr. dobit, EBITDA, rast prihoda, omjer kapitala i imovine, solventnost i sl.) upućuju na efikasno upravljanje tvrtkom i njenom imovinom. Također, tvrtke koje imaju znatno veće dane dospijeća obveza od dana naplate potraživanja (što je slučaj kod brojnih industrija označenih prihvatljivima ovim pozivom, a kod kojih su rokovi plaćanja prema dobavljačima veći od dana naplate potraživanja) vrlo često imaju koeficijent likvidnosti čak manji i od 1, istovremeno uspješno poslujući i ostvarujući visoke dobiti bez ugrožavanja novčanog tijeka u niti jednom trenutku. Sukladno svemu navedenom, kao i činjenici da se navedeni pokazatelj ne može promatrati izvan konteksta industrije, prirode poslovanja i drugih financijskih pokazatelja te da se njegovim uključivanjem u ocjenu kvalitete direktno diskriminiraju brojne pozivom prihvatljive djelatnosti, pozivamo vas da predmetni pokazatelj isključite iz kriterija koji se promatraju prilikom ocjene kvalitete projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela poslovanja poduzeća. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti, tj. sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze. Sukladno tom cilju, poduzeća planiraju protok obrtnih sredstava kroz poslovni ciklus, prate rokove dospijeća obveza te usklađuju dugove i vlastite izvore financiranja. Smatra se kako koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1,5 implicira mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza, odnosno bez sredstava za sufinanciranje projekta. Zbog svega navedenog je pokazatelj tekuće likvidnosti odabran kao jedan od kriterija za ocjenu financijske održivosti projekta.
48 AMD REVIZIJA d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Pridružujemo se prijedlogu da se osigura 40% financiranja kroz predujam. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
49 AMD REVIZIJA d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Podržavamo prijdlog da kriteriji ocjenjivanja destimuliraju mikro i mala poduzeća te podržavamo prijedlog tvrtke Kulić i Sperk Revizija d.o.o. da se kriterij revidira ili izbaci iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
50 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Podržavamo prijedloge od tvrtki Confides Partneri d.o.o. i Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Ponovno pokretanje natječaja već je potratilo dovoljno vremena i rok od 60 kalendarskih dana je nepotrebno dug s obzirom da dobar dio prijavitelja već ima spremnu projektnu prijavu. Primljeno na znanje Razmotrit će se trajanje razdoblja za dostavu projektnih prijedloga. Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Napominjemo da dodjela bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva podrazumijeva međusobno natjecanje projekata i njihovo rangiranje kroz ocjenu kvalitete, pri čemu potporu dobivaju najbolji projekti i to u granicama utvrđene ukupne alokacije poziva.
51 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Budući da se natječaj ponavlja te su projektne prijave pripremljene još za prvi natječaj, a već je izgubljeno nekoliko mjeseci zbog ponavljanja, smatramo da bi rok dostave projektnih prijedloga od maksimalno 30 dana bio dostatan. Također se slažemo sa prijedlogom tvrtke Kulić i Sperk Revizija d.o.o. uvezi neograničenog iznosa za financiranje svih projekata koji zadovoljavaju minimalne uvjete natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se trajanje razdoblja za dostavu projektnih prijedloga. Financijska alokacija za ovaj Poziv u iznosu od 200.000.000,00 kn utvrđena je temeljem odobrenja Upravljačkog tijela, a sukladno raspoloživim sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, predviđenim u okviru Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Obzirom na raspoloživa sredstva, te imajući u vidu da već objavljeni Pozivi prelaze 74% ukupne alokacije, kako bi se mogle provesti sve aktivnosti koje su planirane, nije moguće alocirati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Napominjemo da dodjela bespovratnih sredstava podrazumijeva u modalitetu privremenog poziva međusobno natjecanje projekata i njihovo rangiranje kroz ocjenu kvalitete, pri čemu potporu dobivaju najbolji projekti i to u granicama utvrđene ukupne alokacije poziva.
52 TEMPO savjetovanje 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kriterij za ocjenjivanje: Projekt će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore u godini m+2 – koeficijent je postavljen na način da se prednost daje manjim projektima (niže vrijednosti prihvatljivih troškova) čime se destimulira značajne projekte digitalne transformacije ukupnog poslovanja. Također, prednost imaju poduzeća s velikim prihodima od poslovanja, a mikro i mala poduzeća gotovo da i nemaju mogućnost ostvariti bodove na ovom kriteriju. Primjer: poduzeće koje planira porast prihoda od 1.000.000 kn u godini m+2, a traži 400.000 kn potpore ostvaruje koeficijent od samo 2,5, što je samo 2 boda od mogućih 6! Molimo da se kriterij revidira ili izbaci iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
53 Gordana Soldo Josipović 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kriteriji za ocjenjivanje - Projekt će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore u godini m+2: prednost se daje manjim projektima. Obeshrabruje se ulaganje u digitalnu transformaciju poslovanja. Prednost imaju poduzeća s velikim prihodima iz poslovanja, a mikro i mala poduzeća gotovo da i nemaju mogućnost ostvariti bodove po ovom kriteriju. Predlažem da se kriterij izostavi iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
54 Remira d.o.o Zagreb 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Podržavamo prijedlog da se osigura 40% financiranja kroz predujam. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
55 Remira d.o.o Zagreb 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Slažemo se sa prethodno navednim komentarima da kriteriji ocjenjivanja destimuliraju mikro i mala poduzeća te podržavamo prijedlog tvrtke Kulić i Sperk Revizija d.o.o. da se kriterij revidira ili izbaci iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
56 VEROX d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Pridružujem se prijedlogu vezano za kriterije ocjenjivanja - Projekt će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore u godini m+2 – koeficijent je postavljen na način da se prednost daje manjim te prednost imaju poduzeća s velikim prihodima od poslovanja, a mikro i mala poduzeća gotovo da i nemaju mogućnost ostvariti bodove na ovom kriteriju. Molim da se kriterij izbaci iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
57 VEROX d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Pridružujem se prijedlogu da se osigura 40% financiranja kroz predujam. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
58 Aestus d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Poštovani, predlagali smo Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova te Ministarstvu gospodarstva cjelokupni koncept ocjenjivanja projekata od kojeg je upotrebljen samo dio sa formulama u ovom prijedlogu IKT natječaja. Molimo Vas još jednom da uzmete u obzir i razmatranje prijedlog ocjenjivanja projekata koji ovdje još jednom predstavljamo. Najjednostavnije pojašnjeno, nakon što se natječaj otvori, prijavitelji podnose svoje projektne prijave. Po zatvaranju natječaja sustav e-fondovi rangira SVE prijave na temelju pokazatelja (povećanje prihoda, povećanje zaposlenih, vlastiti doprinos - u odnosu na prihvatljive troškove) te na evaluaciju šalje evaluatorima 200% (ili manje) omotnice projekata s najboljim pokazateljima. Da bi se ovo rangiranje izvelo dovoljno je da sustav iz kartice Pokazatelji i rezultati exportira u excel sve vrijednosti po pojedinom projektu i poveže preko macro-a u novi excel koji putem zadanih formula dodjeljuje svakom projektu ocjenu i smješta ih na rang listu. Sustav se u pogledu Priloga 3. Postupak dodjele dodatno digitalizira koliko je to moguće i smanji obujam posla evaluatorima. U dijelu Priloga 3. koji je moguće digitalizirati sustav evaluira projekte, a evaluatori dalje nastavljaju sa iščitavanjem projektnih prijedloga s obzirom na sve aspekte projektnog prijedloga i Priloga 3. koje samo „čovjek“ može vrednovati i ispitati te svakoj projektnoj prijavi dodjeljuju bodove. Projekti koji su se na rang listi, koja je formirana na temelju ocjena zadanih pokazatelja u odnosu na prihvatljive troškove, s obzirom na bodove od strane evaluatora smjestili u prvih 100% sredstava omotnice dobivaju ugovor. Osigurali smo ugovore projektima koji će predstavljati najbolje uložen EU novac u odnosu na povrat i skratili smo vrijeme rada na evaluaciji. U smislu održanih pokazatelja putem ugovora stojimo iza toga kako Ministarstvo mora koristiti pravo strogo sankcionirati projekte koji ne ispune ugovorene pokazatelje. Na razmatranje svoj zainteresiranoj možemo dostaviti svu dodatnu dokumentaciju kojom demonstriramo na koji način su preostale formule koje niste iskoristili u ovom prijedlogu natječaja postavljene. Razrada Priloga 3. na stavke koje se još dodatno mogu digitalizirati i stavke koje predstavljaju isključivi rad evaluatora. Preduvjeti: -potpuna digitalizacija Izjave o usklađenosti s Uputama za prijavitelje na način – PRIHVAĆAM UVJETE -potpuna digitalizacija Skupne Izjave preslikavanje excela u digitalni obrazac te njegovo popunjavanje i potvrđivanje na način – POTVRĐUJEM ISTINITOST PODATAKA -spajanje na sustave sudskog registra, FINA-e, porezne uprave -baza podataka o prijaviteljima koji su u: povratu sredstava, teška kršenja ugovora za EU sredstva, -baza podataka „de minimis“ Od ukupno 47 pitanja iz Priloga 3. na sustav bismo mogli prebaciti ukupno 31 pitanje pod uvjetom da su ispunjeni navedeni preduvjeti, ali i da ovi uvjeti nisu ispunjeni preko 50% Priloga 3. već sada možete digitalizirati. Nadalje kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete iz Priloga 3. Pitanje 1.1 i 1.4 je sustav već ocijenio kod projekata u i tu imamo u ocjenjivanju ukupne vrijednosti za novac ostatak: 1.2, 1.3, 1.5, 2., 3., 4., 5. i 6. koji se isto tako u određenim dijelovima može digitalizirati - 1.2 i 6. Osnovni cilj je transparentan i nediskriminatorni način prijave na natječaj, da se poduzetnici ne osjećaju zakinuto jer nemaju dovoljno kvalitetnu Internet vezu, a s druge strane da olakšamo i smanjimo opseg posla evaluatorima. Srdačan pozdrav Sandra Anić Primljeno na znanje Razmotrit će se.
59 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Podržavamo prijedlog kojim se predlaže povećavanje predujma na 40% radi osiguravanja likvidnosti i održivosti projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
60 Eurocon Savjetovanje d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da je kriterij ocjenjivanja kojim se određuje koeficijent povećanja prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore u godini m+2 postavljen na način koji destimulira značajna/veća ulaganja u IKT i digitalnu transformaciju i jasno daje prednost projektima manje (niže) vrijednosti te onim poduzećima koja ostvaruju veće prihode od poslovanja (u ovom slučaju srednji poduzetnici naspram mikro i malih), koji ovim načinom izračuna navedenog koeficijenta puno lakše dolaze do maksimalnog broja bodova po navedenom kriteriju. Primjerice, malo poduzeće koje planira ostvariti porast prihoda od 1.000.000,00 kuna (što može biti i povećanje prihoda od 100% u odnosu na sadašnje stanje), a traži potporu od prosječnih 400.000,00 kuna, prema ovom kriteriju ostvaruje samo 2 boda od mogućih 6, dok s druge strane poduzeće koje u startu ostvaruje veće prihode može dobiti maksimalne bodove za povećanje prihoda od prodaje za nekoliko postotaka Primljeno na znanje Razmotrit će se.
61 Porobija & Špoljarić d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kao i većina komentatora pod ovom točkom, pridružujemo se svim komentarima vezanima uz nove kriterije ocjenjivanja. To se osobito odnosi na kriterij povećanja prihoda, kojim se izravno destimulira mikro i male poduzetnike, osobito one koji obavljaju tzv. uslužne djelatnosti. Ukoliko se neki mikro ili mali poduzetnik prijavi na natječaj sa izvrsnim projektom koji uključuje kompletnu digitalnu transformaciju sustava poslovanja, to svakako znači da će takav projekt biti vredniji. Prema ovdje predloženim kriterijima, mikro ili mali poduzetnik u sektoru uslužnih djelatnosti (prihodi od 1.000.000 - 15.000.000 kn) koji prijavi projekt sa maksimalnim iznosom potpore (1.000.000 kn) bi trebao uvećati svoj prihod od 50% pa sve do 400%(?!) u roku 3 godine da dobije maksimalan broj bodova u ovom segmentu. S druge strane, srednji poduzetnik koji se bavi proizvodnom djelatnošću i ima prihode od cca. 100.000.000,00 kn i kojem je ulaganje od 1.000.000 kn tek neznatni dio prihoda može isti broj bodova po ovom kriteriju dobiti povećanjem prihoda od 4,1% - koji i ne mora biti povezan sa projektom nego sa njegovim redovnim poslovanjem, ili čisto sa povećanjem cijena zbog inflacije. Osim navedenoga, veliki destimulator je i generalno smanjenje postotka sufinanciranja, koje je uz to još i povezano sa faktorom sjedišta poduzetnika. Mali poduzetnik koji se bavi uslužnom djelatnošću u razvijenijim dijelovima Hrvatske (Zagreb, sjever Hrvatske, Istra i Primorje) se stavlja u ovom natječaju u daleko neravnopravniji položaj od srednjeg poduzetnika sa sjedištem u nerazvijenijim krajevima RH (Istok HR, L-S županija, itd.). Smatramo da su oba navedena kriterija protivna načelu ravnopravnosti jer dovode manje poduzetnike koji djeluju u uslužnom sektorui imaju sjedište u "razvijenijim" dijelovima RH u iznimno neravnopravan položaj isključivo na temelju njihove manje financijske snage i realne mogućnosti rasta s obzirom na njihovo sadašnje stranje. Zaključno, stječe se dojam da se novim natječajem pokušava što je više moguće smanjiti krug potencijalnih prijavitelja kroz obeshrabrivanje. S obzirom da će među prijaviteljima biti veliki broj onih koji su se prijavljivali i na izvorni natječaj, to bi vrlo lako moglo stvoriti i pitanja pravne prirode tj. mogućih šteta koje pretrpe prijavitelji koji su zbog čitave situacije odjednom s novim natječajem stavljeni u neravnopravniji položaj od onoga u kojem su bili dana 28.08.2018. g. Primljeno na znanje Razmotrit će se. S obzirom da u ovom Pozivu nije predviđeno ocjenjivanje doprinosa projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području poticanje ujednačenog regionalnog razvoja utvrđuje se intenzitetom potpora.
62 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Pridružujemo se prijedlogu vezano za kriterije ocjenjivanja - Projekt će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje u odnosu na iznos tražene potpore u godini m+2 – koeficijent je postavljen na način da se prednost daje manjim projektima (niže vrijednosti prihvatljivih troškova) čime se destimulira značajne projekte digitalne transformacije ukupnog poslovanja. Također, prednost imaju poduzeća s velikim prihodima od poslovanja, a mikro i mala poduzeća gotovo da i nemaju mogućnost ostvariti bodove na ovom kriteriju. Primjer: poduzeće koje planira porast prihoda od 1.000.000 kn u godini m+2, a traži 400.000 kn potpore ostvaruje koeficijent od samo 2,5, što je samo 2 boda od mogućih 6! Molimo da se kriterij revidira ili izbaci iz ocjenjivanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
63 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Pridružujemo se prijedlogu da se osigura 40% financiranja kroz predujam. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
64 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Ničim nije pojašnjeno sniženje visine moguće isplate predujma poduzetniku sa 40% iz izvornog poziva do 30 % iz aktualnog poziva. Predlažem da se, radi osiguranja likvidnosti i provedbe projekata, visina moguće isplate predujma poveća na maksimalno 40% odobrenih bespovratnih sredstava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
65 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Točka 1.1. Trenutna metodologija ocjenjivanja povećanja prihoda svrstava mikro i male poduzetnike u neravnopravan položaj u odnosu na srednje poduzetnike. Naime, predloženom metodologijom mikro i mali poduzetnik maksimalan broj bodova može ostvariti isključivo višestrukim povećanjem svojih prihoda, dok je srednjim poduzetnicima u nekim slučajevima, zbog omjera inteziteta potpore i njihovih prihoda, za maksimalan broj bodova dovoljno povećanje prihoda od 10%. Smatramo da metodologija ocjenjivanja povećanja prohoda može biti isključivo vezana uz visinu prihoda poduzetnika iz prethodnih godina, a ne u omjeru/odnosu na traženu potporu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
66 Igor Lukić 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Vrednujemo u cijelosti neopravdanim istovremeno smanjenje intenziteta potpore, odnosno uvođenje neravnopravnosti među prijaviteljima po pitanju visine intenziteta potpore, i smanjenje visine predujma s 40% na 30%. Spomenute izmjene, kao i uvođenje koeficijenta tekuće likvidnosti kao bitnog kriterija u evaluaciji "KVALITETE" projektnog prijedloga, zajedno s drugim izmjenama evaluacijskog obrasca, a sve imajući na umu razloge poništenja prethodnog poziva predstavljene u javnosti, neizbježno pozivaju na promišljanje motiva PT u za navedene izmjene. Kao logičan zaključak nameće se pretpostavka da izmjenama poziva PT želi smanjiti broj potencijalnih prijavitelja u najvećoj mogućoj mjeri, kako isključenjem istih zbog toga što prema novim kriterijima vrednovanja kvalitete prijedloga ne mogu postići dovoljan broj bodova, tako i demotiviranjem istih smanjenjem intenziteta potpore, visine predujma i sl. Pozivamo PT da uvaži prethodno iznesene prijedloge i izmijeni prijedlog poziva na način da motivira najveći mogući broj uspješnih poduzetnika na predaju projektnog prijedloga, umjesto da ograničava i demotivira potencijalne prijavitelje. Pritom pozivamo da se osigura jednako postupanje prema svim prijaviteljima te da PT organizira svoje ljudske resurse na način da u primjerenom roku mogu ocijeniti SVE zaprimljene prijedloge i utvrditi najuspješnije među njima koji zaslužuju potporu, i to neovisno o broju zaprimljenih projektnih prijedloga. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
67 Igor Lukić 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga U odgovoru PT-a na prigovor koji smo kao prijavitelj uputili na prethodni poziv, PT1 je, između ostaloga, naveo: "Nadležna tijela su uvažila informacije pojedinih prijavitelja o poteškoćama koje su imali prilikom podnošenja svojih projektnih prijedloga, zbog čega nije bilo moguće s apsolutnom sigurnošću utvrditi da načelo jednakog postupanja u ovom postupku dodjele nije bilo narušeno. Uvažavajući ovu činjenicu, Poziv je otkazan dana 31. kolovoza 2018., o čemu su prijavitelji obaviješteni putem mrežnih stranica eFondovi i https://strukturnifondovi.hr." Navedeno ukazuje na činjenicu da je PT1 prepoznalo da je planirani način provedbe prethodnog Poziva oblikovan, ciljano ili slučajno, tako da ne omogućava ravnopravan položaj svih potencijalnih prijavitelja, shodno postupanje PT-a prema prijaviteljima iz prethodnog Poziva nije bilo u skladu s načelom jednakog postupanja. Temeljem iskustva s prethodnog poziva, pozivamo PT da revidira prijedlog teksta Poziva pod oznakom "3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga" i da izmijeni dijelove u nastavku. 1. "U slučaju potrebe za obustavljanjem ili zatvaranjem Poziva, prije nego što je predviđeno ovim Uputama, odnosno produženjem roka za podnošenje projektnih prijedloga, na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr bit će objavljena obavijest u kojoj će se navesti da je: poziv obustavljen na određeno vrijeme (jasno navodeći razdoblje obustave); poziv zatvoren prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga (jasno navodeći točan datum zatvaranja); rok za predaju projektnih prijedloga produžen (navodeći točan datum novog roka)."; 2. "Napomena! PT 1 zadržava pravo zatvaranja Poziva u slučajevima kada se utvrdi potreba za značajnijim izmjenama/dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućavaju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele." PT se poziva da prijedlog dopuni na način da u Pozivu jasno i nedvosmisleno navede: - u kojem je TOČNO razdoblju Poziva moguće obustaviti poziv na određeno vrijeme ili zatvoriti poziv prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga (primjerice, u prvih 10 dana od početka zaprimanja projektnih prijedloga; u prvih mjesec dana od početka zaprimanja projektnih prijedloga i sl.); - u kojim je TOČNO slučajevima moguće obustaviti poziv na određeno vrijeme ili zatvoriti poziv prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga, odnosno da transparentno navede koji su to TOČNO slučajevi "kada se utvrdi potreba za značajnijim izmjenama/dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućavaju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele" (primjerice, u prvih 10 dana od početka zaprimanja projektnih prijedloga zaprimljeno je preko 1000 projektnih prijedloga; u prva tri dana od početka zaprimanja projektnih prijedloga trostruko je premašen iznos dostupnih sredstava za potpore i sl.). S najboljim namjerama želimo naglasiti da ovako formulirana odredba poziva narušava načelo jednakog postupanja ostavljajući PT-u pravo da obustavi/ zatvori poziv u trenutku i u slučajevima s kojima prijavitelji nisu upoznati i koji su njima nepoznati. Navedeno postupanje istovjetno je pravu PT-a iz prethodnog natječaja koji je poništen zbog toga što "nije bilo moguće s apsolutnom sigurnošću utvrditi da načelo jednakog postupanja u ovom postupku dodjele nije bilo narušeno". Primljeno na znanje Razmotrit će se. Napominjemo da nigdje u Pozivu nije navedeno da se obustava povezuje s brojem ili iznosom zaprimljenih projektnih prijedloga.
68 Igor Lukić 1OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažem da se na ovom mjestu, ili kasnije u pojmovniku, uvedu jasne i nedvosmislene definicije pojmova "bruto radna mjesta" i "neto radna mjesta" te se na taj način dodatno razjasni indikator "CO08 – Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
69 Lucia Vlahov 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Mjesto provedbe projekta, a s tim i intenziteti potpora, trebaju se utvrđivati prema stvarnoj lokaciji provedbe projekta, a ne prema JLS sjedišta prijavitelja u trenutku podnošenja prijave. Zabranom promjene provedbene JLS nakon podnošenja projektnog prijedloga ograničava se podnošenje prijava: - potencijalnim Prijaviteljima koji su u fazi rasta i razvoja ili diversifikacije poslovanja i koji su trenutno u procesu izgradnje proizvodne hale na koju će prebaciti sjedište svog poduzeća, što može podrazumijevati promjenu skupine JLS-a. -potencijalnim Prijaviteljima kojima upravo iz ulaganja u IKT proizlazi potreba za premještanjem poslovanja, a time potencijalno i sjedišta poduzeća (npr. Mikro poduzetnik koji pruža IKT usluge iz svog stana na kojem mu je ujedno i sjedište, ulaganjem u unapređenje poslovanja planira toliko povećati obujam poslovanja, da će mu biti potrebno zaposliti nove zaposlenike i kupiti poslovni prostor u kojem će poslovati. Logično je da sa svog stana potom prebaci sjedište na taj novi poslovni prostor koji ne mora biti u istom JLS-u kao i stan u kojem je kao mikro poduzetnik započeo svoje poslovanje). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
70 MEDICINSKA MREŽA d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2Neprihvatljivi troškovi Predlažemo da se uključi PDV kao prihvatljivi trošak ukoliko je nepovrativ. Obrazloženje: Navedena odredba nije u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka NN 143/14 od 14. studenoga 2014. u okviru projekata Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prilog 1. Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta: 1. PDV Neprihvatljivo za EFRR i KF, izuzev PDV-a za koji Korisnik nema pravo ostvariti odbitak. Preuzeto sa poveznice: https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ Također, ukoliko je PDV neprihvatljiv trošak za one poduzetnike koji imaju sjedište u VII. I VIII. skupini JLS i koji nisu u sustavu PDV-a, ista propisana odredba im poskupljuje investiciju za 25% + postotni udio su-financiranja od 35%, što konkretno znači da mikro-poduzetnik mora osigurati 60% vlastitog učešća za financiranje projektnih aktivnosti! Takva odredba također otežava pristup mikro-poduzetnicima za EU bespovratnim sredstvima i odustajanje od prijave projektnog prijedloga. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
71 TORA d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Slažemo se da treba jasno odrediti uvjete obustave natječaja kad se radi o obustavi na određeno vrijeme ili prije isteka roka, kako bi se izbjegli mogući nesporazumi. Međutim, obzirom na određivanje roka do kojeg se može dostaviti projektni prijedlog (60 dana) razlog obustave nikako ne može biti iznos zaprimljenih projektnih prijedloga, jer se u tom slučaju vraćamo na isti način prijave koji je postojao kod prethodnog poništenog natječaja. Treba se omogućiti svima da podnesu projektni prijedlog u definiranom roku od 60 dana, a nakon toga izraditi rang listu s brojem bodova. Primljeno na znanje Ovaj Poziv se provodi u modalitetu privremenog poziva, a postupak dodjele opisan je u poglavlju 4. Uputa za prijavitelje. Napominjemo da nigdje u Pozivu nije navedeno da se obustava povezuje s iznosom zaprimljenih projektnih prijedloga.
72 Aestus d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Podržavamo da koeficijent tekuće likvidnosti nije primjeren kriterij iz već dosada navedenih razloga. Nejasno je po kojem ključu je postavljena dodjela bodova za rangove u kriteriju 1.1 odnosno zašto pojedini rangovi upravo toliko bodova. Vezano uz bodovanje broja zaposlenih smatramo da treba respektivno dodjeljivati bodove za povećanje na razini mikro, malih i srednjih poduzeća, a ne jednaki broj bodova za različito velike poduzetnike. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
73 Aranea-Ana Vede 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2Neprihvatljivi troškovi Predlažem da se omogući nepovrativi PDV kao prihvatljiv trošak; naime, to je slučaj u pravilu kod startup-ova, kojima je značajna razlika od 25% dodatnog vlastitog sufinanciranja Primljeno na znanje Razmotrit će se.
74 Sasa Cikovic 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Predlažemo da se predujam poveća do najviše 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu radi projektne likvidnosti i optimiziranijeg planiranja aktivnosti kako logičnim slijedom tako i vremenski. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
75 Aestus d.o.o. Upute za prijavitelje Unaprjeđenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija treba predstavljati u ovom trenutku digitalnu transformaciju poduzetnika, ne samo puko kupovanje računala/servera/softwera. Da bi se to dogodilo sustavno treba omogućiti poduzetnicima da promotre svoje poslovanje i kojim putem će to i ostvariti. Ovakvo plansko kretanje se događa izradom Strategije digitalne transformacije, dokumentacijom koja je nužna da bi predvidjela sve aspekte poslovanja: pravne, ekonomske, infrastrukturne i objedinila ih u plan transformacije. Dokumentacija tipa marketing plana, investicijskih studija i slično je bila pokrivena drugim natječajima iz OPKK te je uputno da i IKT omogući pokrivanje strateško-planske dokumentacije kako bi sami natječaj poprimio punu svrhu iz točke 3.3 ..... poboljšanje pozicije poduzeća na tržištu. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja. Strategija digitalne transformacije strateški je dokument poduzeća, čiju izradu pozdravljamo, ali ista ne može biti predmet poziva kojem je cilj implementacija informacijsko-tehnoloških rješenja.
76 DRAFT d.o.o. Upute za prijavitelje, 3KAKO SE PRIJAVITI Poštovani, upitno je prijavljivanje, na koji način i kako? Zadnji puta je natječaj trajao par sekunda, te je upravo to razlog otkaza poziva, a način prijave je ostao isti. Hoće li se ponoviti opet situacija od prošli puta? Možete li malo detaljnije pojasniti postupak prijave, tj. što će biti glavni kriterij? Opet vrijeme, odnosno ''klik'' kao i prošli puta ili ćete to mijenjati? Primljeno na znanje Postupak prijave pojašnjen je u točki 3.3. Uputa za prijavitelje. Ovaj Poziv provest će se u modalitetu privremenog poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za podnošenje, odnosno tijekom 60 kalendarskih dana. U poglavlju 4. Postupak dodjele detaljno je opisan sveobuhvatni postupak odabira projektnih prijedloga.
77 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Poštovani, molimo da se detaljnije razradi kriterij ocjenjivanja 1.2. "Projekt će doprinijeti stvaranju novih neto radnih mjesta". Ovakvim sustavom bodovanja svi prijavitelji će SIGURNO navesti otvaranje jednog radnog mjesta čime se ne stvara razlika među prijaviteljima i njihovim projektima. Nije isto kada jedno radno mjesto otvori mikro poduzeće s 3 zaposlenih i srednje poduzeće s 235 zaposlenih. Molimo pravedniju raspodjelu bodova prema navedenom kriteriju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
78 Lidija Janjić 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2Neprihvatljivi troškovi Prijedlog je dopustiti PDV kao prihvatljiv trošak za one koji nisu u sustavu PDV-a. Dakle, nepovrativ PDV. Jasno je da tijekom 2018 godine, u svim objavljenim Pozivima navodite PDV kao neprihvatljiv trošak, na štetu onih poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a. Tako mikro poduzetnicima, najčešće početnicima (do 36 mjeseci starosti), koji pokušavaju uspostaviti balans u poslovanju, koji se ponajviše muče sa stabilnošću prihoda, zapravo tražite da u projektu (ukoliko ga žele prijaviti) sudjeluju s najvećim udjelom vlastitih sredstava (usporedno s onima koji jesu u sustavu PDV-a). Jer netko tko nije u sustavu PDV-a plaća 20-35% vlastitih sredstava za sufinanciranje ovog projekta, a na to dodaje i nepovrativ PDV u iznosu od 25%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
79 Intelligent future consulting d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Potrebno je navesti točno pod kojim uvjetima se poziv može prijevremeno obustaviti ili zatvoriti prije isteka predviđenog roka za dostavu pp. Hoće li se i u ovom slučaju poziv obustaviti kada bude zaprimljeno projektnih prijedloga s kojima se potražuje više od 200% alociranih sredstava? Nastavno, hoće li prijava biti moguća istovremeno sa objavom konačnog teksta poziva, ili će se ostaviti odgovarajući rok između objave konačnog teksta i otvaranja mogućnosti podnošenja prijedloga? Primljeno na znanje Ovaj Poziv se provodi u modalitetu privremenog poziva u okviru kojeg se projektni prijedlozi zaprimaju do isteka roka za podnošenje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je najranije sljedećeg radnog dana od isteka 30 dana od dana objave Poziva, i to u razdoblju od 60 kalendarskih dana.
80 Miroslav Mađarić Upute za prijavitelje Generalno posve nedostaje orijentacija na glavni aspekt IKT-a u tvrtkama (a pogotovo u MSP-ovima): digitalna transformacija. Velika većina vodstava tvrtki, a naročito MSP-ova uopće ne razumije bit DT-a. Zakonski treba definirati to područje, koje za razliku od klasične primjene IKT-a (potpora poslovnim procesima), radikalno inovira poslovne procese i modele. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
81 Miroslav Mađarić Upute za prijavitelje Generalno nedostaje ikakav koncept sustava za unapređenja upravljanja inovacijom u MSP-ovima. Predlažem zakonom utvrditi obvezu uspostavu takvog sustava na državnoj razini uz besplatno korištenje od strane MSP-ova. To je dvostrani proces: inovacija pomoću IKT, te inovativni IKT. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.