Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Kereta NACRT PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU I REVIZORSKOM DRUŠTVU Ovim putem se uključujem u javno savjetovanje davanjem prijedloga glede Nacrta Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (dalje u tekstu: Pravilnik) i to kako slijedi. U odnosu na članka 6. Pravilnika; "Ispunjavanje uvjeta iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika dokazuje se potvrdom o položenom revizorskom ispitu koju izdaje Hrvatska revizorska komora nakon položenog revizorskog ispita i koja je upravni akt." prije svega bi naveo kako isti ima određeno buduće, pro futuro djelovanje, u smislu da govori o onima koji će tek položiti odgovarajući revizorski ispit. Prema tome, predlažem da se isto tako uredi pitanje onih koji već imaju položen revizorski ispit, odnosno koji imaju odgovarajući certifikat/potvrdu i to predlažem da se u završnim odredbama Pravilnika unese odredba da certifikati izdani do određenog datuma, po starim zakonima i slično, ostaju na snazi. Isto tako navedeno se može urediti da se u članku 6. Pravilnika na samom kraju doda slijedeći tekst: "ili potvrdom koju izdaje organizacija koja je provodila ispit prema Zakonu i uz odobrenje Ministarstva financija i koja je upravni akt." čime bi se opetovano na taj način uzeli u obzir oni nositelji certifikata/potvrda koji su svoje certifikate stekli po starim Zakonima, odnosno Pravilnicima, a svojim bi status mogli dokazati potvrdom koju izdaje ovlaštena institucija prema Zakonu i odobrenju Ministarstva financija U tome smislu svoj prijedlog bi povezao sa člankom 121., stavak 3. Zakona o reviziji (NN 127/17), koji je u svojim završnim odredbama uredio pitanje ovlaštenih revizora koji su svoje certifikate/potvrde stekli po starim zakonima ili pravilnicima. Naime, kao viši akt smatram da se u konkretnom slučaju predmetni Pravilnik treba na odgovarajući način uskladiti sa Zakonom i to kako slijedi: Odobrenja i suglasnosti koji su na snazi Članak 121. (st.3.) (3) Certifikati o zvanju ovlaštenog revizora koji su izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju i dalje na snazi. Kao „zgodno“ rješenje se također vidi da se takova odredba također unese u Završne i prijelazne odredbe ovog Pravilnika, a čime bi se opetovano na odgovarajući način zaštitili ovlašteni revizori i nositelji certifikata koji su svoj status stekli prema ranijem pravilnicima i odredbama zakona. Djelomično prihvaćen Prijedlog o uređenju pitanja onih ovlaštenih revizora koji imaju od ranije položen revizorski ispit je djelomično prihvaćen na način da je navedeni članak Pravilnika kojim se propisuje potvrda o položenom revizorskom ispitu dorađen. Nadalje, prijedlog da se ovim Pravilnikom propiše kako certifikati o zvanju ovlaštenog revizora izdani do stupanja na snagu Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) ostaju na snazi, nije prihvaćen budući da je pitanje priznavanja navedenih certifikata već propisano odredbama Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17), slijedom čega isto nije potrebno ponovo propisivati Pravilnikom. Odredbama članka 121. Zakona o reviziji propisano je: Odobrenja i suglasnosti koji su na snazi Članak 121. (1) Za ovlaštene revizore koji su pravo na obavljanje zakonske revizije stekli u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 146/05., 139/08., 144/12. i 78/15.) ili u skladu s člankom 122. stavkom 1. ovoga Zakona i koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u registar ovlaštenih revizora koji vodi Hrvatska revizorska komora, smatra se da imaju odobrenje za rad u skladu s ovim Zakonom. (2) Za ovlaštene revizore koji su pravo na obavljanje revizije stekli u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 146/05., 139/08., 144/12. i 78/15) i koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u registar ovlaštenih revizora koji vodi Hrvatska revizorska komora, početak roka za ispunjavanje obveze stalnog stručnog usavršavanja iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona počinje teći od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Certifikati o zvanju ovlaštenog revizora koji su izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju i dalje na snazi. (4) Dozvole za obavljanje revizije koje su izdane revizorskim društvima, samostalnim revizorima odnosno zajedničkim revizorskim uredima u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 146/05., 139/08., 144/12. i 78/15.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u registar revizorskih društava, samostalnih revizora odnosno zajedničkih revizorskih ureda koji vodi Hrvatska revizorska komora, smatraju se odobrenjem za rad revizorskom društvu, odnosno samostalnom revizoru izdanim u skladu s ovim Zakonom.