Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula“ (ITU mehanizam)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPĆINA BARBAN „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula“ U prijedlogu uputa za prijavitelje u točki 1.5.1. Korisnici bespovratnih sredstava/potpora između ostalog stoji: „Bespovratna sredstva dodjeljena po ovom Pozivu neće se smatrati državnom potporom ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: Prijavitelj i jedini korisnik bespovratnih sredstava je JLP(R)S; Infrastruktura koja je predmet ulaganja kao i zemljište na kojem se ista nalazi u vlasništvu je jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave kao korisnika sredstava koja se dodjeljuju putem ovog Poziva; . . . .......“ Dok u točki 3. KAKO SE PRIJAVITI poglavlje 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga pod točkom 2. Popratna dokumentacija uz prijavni obrazac stoji da: Ukoliko dokaz o pravu vlasništva nije vidljiv iz zemljišnih knjiga, dokaz kojim se može dokazati pravni slijed vlasništva od izvornog vlasnika (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe vlasništvo nekretnine) i/ili sporazum o suglasnosti s vlasnikom nekretnine kojim se omogućavaju ulaganja u nekretninu(uključujući i pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro). Smatramo da bi billo dobro da i u točki 1.5.1. stoji mogućnost ulaganja ukoliko postoji sporazum s vlasnikom nekretnine kako bi se izbjegla moguća kriva tumačenja. Odnosno predlažemo da u točki 1.5.1. stoji: „Infrastruktura koja je predmet ulaganja kao i zemljište na kojem se ista nalazi u vlasništvu je jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave ili postoji sporazum o suglasnosti vlasnika nekretnine kojim se omogućavaju ulaganja u nekretninu (uključujući i pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro) jedinici lokalne/područne samouprave kao korisniku sredstava koja se dodjeljuju putem ovog Poziva;“ Obrasloženje: UPU poduzetničke zone, odnosno na temelju istog izrađenim projektom predviđena je osnovna infrastruktura ( prometnice, javna rasvijeta, vodovodna mreža, odvodnja, ....) koja prolazi lokalnim cestama (vlasništvo rh) , nerazvrstanim cestama (vlasništvo JLS) i zemljištem koje je u vlasništvu RH. S obzirom da su predviđeni prometni pravci koji prolaze nerazvrstanim cestama širi od postojećih potrebno je zahvatiti čestice u vlasništvu rh. Nadalje neki prometni pravci odnosno druga infrastruktra ne prate postojeće prometnice već obuhvaćaju čestice u vlasništvu rh. Kako se usljed kumulativnosti s ostalim uvjetima i dalje ništa ne mijenja u pogeldu državnih potpora smatramo da treba izvršiti promjenu u ovom uvjetu kako ne bi bilo dvojbi da li se radi o državnim potporama ili ne. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te će se pitanje vlasništva nad predmetom ulaganja uskladiti i jasnije naznačiti kroz cijeli dokument Uputa za prijavitelje.