Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Jukić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA U prijedlogu teksta zakona o izmjenama i dopunama zakona koriste se izrazi lijek i lijek koji sadrzi droge. Cini se da bi ih trebalo definirati odnosno razlikovati, tj. uvrstiti u definicije. U clanku 3) (definicije) dodati novu tocku 6 definicija, tako da sadasnja tocka 6 postaje tockom 8 (i dalje konzekventno promijeniti brojeve tocaka), koja glasi: Medicinska konoplja je sorta konoplje (Cannabis sativa L. subs. Indica, i Cannabis sativa L. subsp. Sativa i Cannabis sativa L. subsp. Ruderalis i njihovi hibridi) sa sadrzajem THC-a od 0,1% i vise, sa sadrzajem CBD-a od 0,1% i vise te sa sadrzajem CBN-a od 0% i vise. Dodati novu tocku 7 koja glasi: Uzgoj konoplje za medicinske svrhe (medicinske konoplje) jest nabavka i posjedovanje sjemena, sjetva, sadnja, uzgoj biljke, krizanje, uzimanje i prerada cijele i/ili dijelova biljke, organizacija proizvodnje i proizvodnja razlicitih vrsta pripravaka od razlicitih dijelova biljke. Dodati u clanak 7. iza postojecih stavaka 1 i 2 clanka, nove stavke 3) Uzgoj medicinske konoplje (za medicinske svrhe) obavlja se sukladno pravilniku koji donosi ministar nadlezan za zdravstvo. 4) Obavijest o proizvodjacu i katastarskoj cestiti na kojoj ce se uzgajati medicinska konoplja (za medicinske svrhe) ministarstvo nadlezno za zdravstvo dostavlja ministarstvu nadleznom za unutarnje poslove. U prijedlogu teksta clanka 11., dodaje se stavak 2, tako da postojeci stavak 2 postaje stavkom 3 i dalje se konzekventno mijenja, koji glasi: 2) Promet pripravaka dobivenih od medicinske konoplje (za medicinske svrhe) mogu obavljati pravne osobe uz prethodnu dozvolu ministra nadleznoga za zdravstvo. U clanku 28. u iza rijeci “clanka 11.” dodaje se “i 13.” a u ostalom dijelu taj clanak ostaje nepromijenjen. Nije prihvaćen Lijekovi su definirani Zakonom o lijekovima pri čemu se misli na gotove lijekove koji imaju važeću dozvolu za stavljanje u promet, odnosno registrirani su za određene bolesti. Registracijski status lijeka podrazumijeva dokazanu učinkovitost i sigurnost primjene u liječenju određene bolesti za koju je lijek registriran. Pripravci na bazi konoplje nigdje u svijetu nisu registrirani kao lijekovi te stoga nemaju dokazanu učinkovitost u liječenju pacijenta sukladno principima medicine utemeljene na dokazima (EBM= Evidence Based Medicine). Iz navedenih razloga predmet zakonskih izmjena nije uzgoj konoplje u medicinske svrhe. Sukladno Konvenciji UN-a o opojnim drogama iz 1961. i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. kojih je Republika Hrvatska potpisnik, određeno je da države koje se odluče na sadnju konoplje u medicinske svrhe, cijeli postupak od uzgoja, područja uzgoja, kontrole sjemena, otkupa i kvalitete proizvedenih pripravaka imaju pod svojom kotrolom putem državne Agencije. Država bi u ovom slučaju preuzela odgovornost za cjelokupni proces od uzgoja pa sve do gotovih pripravaka, za koje u ovom trenutku ne postoje dostatni medicinski i znanstveni dokazi o učinkovitosti u liječenju određenih bolesti jer se radi isključivo o pomoćnim pripravcima namijenjenim samo ublažavanju tegoba, a ne liječenju.
2 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Sukladno ovlasti iz članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo očitovanje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Poseban problem u zaštiti zdravlja djece je i područje novih psihoaktivnih tvari koje su zbog izostanka zakonske kontrole široko dostupne konzumentima u specijaliziranim trgovinama (tzv. smart shopovima), u internetskoj prodaji i na ilegalnom tržištu droga. Stoga podržavamo zakonodavnu regulativu kojom će se djeca i mladi zaštititi od dostupnosti novih psihoaktivnih tvari te ovlastiti ministar nadležan za zdravstvo da bez odgađanja donese naredbu o zabrani njihove uporabe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prijedlog izmjene za 6 stavak od kraja: Da se ne bi zloupotrijebilo predlažem da se riječ "posjedovati" zamijeni s "preuzeti od korisnika". Slijedom navedenoga, zakonski prijedlog propisuje mogućnost da ovlašteni djelatnici koji provode programe prevencije, liječenja, odvikavanja i smanjenja štete radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja mogu preuzeti od korisnika uzorke droge u svrhu upućivanja na analizu u ovlašteni laboratorij. Prof.dr.sc. Davorka Sutlović, dipl.ing. KBC Split; Medicinski fakultet Split Katedra za toksikologiju i farmakogenetiku Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer termin ”preuzimanje od korisnika” ima šire implikacije i predmet je Kaznenog zakona.
4 Viktor Makovac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 3. Predloženom izmjenom odredbe članka 2., u stavku 1. točki 5. industrijska se konoplja definira, između ostalog, kao sorta konoplje s ukupnim sadržajem THC-a 0,2% i manjim. S obzirom na sadržaj predmetnog nacrta prijedloga zakona, može se očekivati povećanje broja uzgajivača industrijske konoplje pa se, s ciljem izbjegavanja prekršajnih i kaznenih postupaka, predlaže uvesti prag tolerancije na ukupni sadržaj THC-a u industrijskoj konoplji na 0,6%. Napominje se da je takvo rješenje prihvatila Talijanska Republika prilikom donošenja zakona kojim se uređuje uzgoj konoplje (LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242), odnosno, istim je propisano da se uzgajivač neće sankcionirati u slučaju da se prilikom kontrole/nadzora utvrdi da je ukupni sadržaj THC-a u konoplji iznad 0,2 ali ne viši od 0,6%. Također, napominje se da je u Švicarskoj Konfederaciji dozvoljen ukupni sadržaj THC-a u konoplji u iznosu od 1,0% Nije prihvaćen Najviša dozvoljena koncentracija THC-a od 0,2% je sukladna zakonodavstvu Europske unije i predložena je od Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministarstva i prihvaćena od stručnog nositelja izrade zakona.
5 MARINA MILIČEVIĆ BLAŽIČKO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 3. Industrijska konoplja ne bi trebala biti predmet ovoga zakona. Treba je u cijelosti izbaciti. Obrazloženje: Od 2014. godine od kada je uredbama Europske unije uređena proizvodnja sorata konoplje koje su zbog niskog sadržaja THC prihvatljive za poljoprivrednu proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede u nekoliko je navrata predlagalo Ministarstvu zdravstva izmjene i dopune Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (“Narodne novine”, broj 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11., 80/13.) kako bi se proizvodnja ovih sorata odnosno industrijske konoplje izuzela iz okvira propisa kojima se uređuje zlouporaba droga. U skladu s navedenim Zakonom trenutno je u Republici Hrvatskoj dozvoljeno proizvoditi konoplju samo u prehrambene svrhe. Kako bi se proizvođačima industrijske konoplje omogućilo korištenje proizvedene konoplje i u druge svrhe a ne samo prehrambene, Ministarstvo je u nekoliko navrata pojašnjavalo Ministarstvu zdravstva kao nadležnom za navedeni Zakon da sorte konoplje koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije nisu namijenjene za izradu droga već se upravo zbog niskog sadržaja THC nalaze na ovoj listi i prihvatljive su za proizvodnju. U tom smislu Ministarstvo poljoprivrede iniciralo je i sugeriralo izmjene članka 3. važećeg Zakona čime bi se odvojila proizvodnja biljaka konoplje koja nije namijenjena za izradu droge od one koja je namijenjena izradi droge. Interes proizvođača usmjeren je na proizvodnju i preradu konoplje (Cannabis sativa L) kako bi se konoplja mogla koristiti i uzgajati i u druge svrhe osim za proizvodnju hrane i hrane za životinje. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede smatra da uzgoj industrijske konoplje odnosno biljke koja nije namijenjena za izradu droge, a koji je uređen propisima Europske unije u području poljoprivrede nije i ne treba biti predmet Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.). S obzirom na gospodarski, ekološki i nutritivni aspekt korištenja biljke u industrijske, prehrambene i druge svrhe, Ministarstvo poljoprivrede je stava da treba omogućiti proizvodnju i preradu konoplje, čime bi se pridonijelo biološkoj raznolikosti, unapređenju ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane te u konačnici razvoju gospodarstva. Obzirom da se radi o uzgoju konoplje za industrijske svrhe s niskim postotkom THC-a i velikim potencijalom iskoristivosti cijele biljke što trenutno važećim zakonodavstvom nije omogućeno, smatramo da Ministarstvo zdravstva treba što žurnije izmijeniti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga. Nije prihvaćen Članak 3. koji sadrži definiciju industrijske konoplje, kao i članak koji regulira sadnju industrijske konoplje usuglašen je između Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva kao nositelja izrade zakona na na način da je industrijska konoplja definirana u Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga te da se zakonskim prijedlogom omogućeva iskoristivist cijele biljke industrijske konoplje.
6 Ivan Zečević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 3. Poštovani, s obzirom na Zakon o psihološkoj djelatnosti, kao i djelatnost psihologa u bolnicama, kliničkim centrima, poliklinikama itd, važno je napomenuti slijedeće. Psiholozi su uz psihijatre stručnjaci koji se bave dijagnostikom i tretmanima problemima vezanih za bolesti ovisnosti. Nadalje, psiholozi su uz psihijatre jedini stručnjaci koji rade prvi Zavodima za javno zdravstvo na odjelima za vanbolničko liječenje bolesti ovisnosti. Smatramo da ovaj nacrt ne naznačava važnost psihološke dijagnostike i tretmana, kao ni uloge psihologa u liječenju i prevenciji ovisnosti, što je u potpunosti suprotno realnosti. Vi u ovom članku napominjete slijedeće: "16. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge jest pomoć poduzimanjem mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama)". Iako socijalni radnici imaju važnu ulogu, prije nego što oni stupe na scenu, tretmane i dijagnostiku pružaju psiholozi u adekvatnima boničkim odjelima ili centrima. Psiholozi su obrazovani da imaju ekspertizu u psihopatološkim pojavama i psihološkim tretmanima, te izuzetno velik dio obrazovanja kao i kliničkog rada posvećuju preventivnom radu, što nije slučaj sa obrazovanjem i stručnim radom socijalnih radnika. Smatram da trebate napomenuti sasvim drugačije način pomaganja ovisniku. Psihosocijalna rehabilitacija zahtjeva timski rad, tako da ispada da sve mogu samostalno obavljati socijalni radnici, što nije u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti koji napominje da sve osobe koje nisu psiholozi sa položenim stručnim ispitom i osnovnom dopusnicom Hrvatske psihološke komore, a u pravnom prometu se zastupaju kao pružatelji psiholoških usluga (psihosocijalna rehabilitacija) krše taj zakon, i mogu biti kažnjeni na odgovarajući način. Također, nedovoljno je jasno što znači savjetovanje, nagađam da mislite na savjetovanje u socijalnom radu, te ako sam u pravu, to trebate jasno istaknuti. Na način na koji ste vi istaknuli djeluje kao da mislite na psihološko savjetovanje, koje mogu obavljati samo magistri psihologije u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti, a nikako svi radnici centara za socijalnu skrb odnosno socijalni radnici. Predlažem vam slijedeće promjene članka 3. : 16. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge jest pomoć poduzimanjem mjera psihološke dijagnostike, tretmana i rehabilitacije, kao i odgovarajućih mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje u socijalnoj skrbi i resocijalizacija ovisnika o drogama) Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer detaljno definiranje pojedinih djelatnosti unutar skrbi o ovisnicima i povremenih uzimatelja droga nije predmet ovoga Zakona, već je reguliran drugim aktima.
7 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 4. U stavak 2 dodati i "forenzično-toksikološke" (2) Zabranjuje se posjedovanje sredstava za izradu droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, forenzično-toksikološke, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe. “ Prof.dr.sc. Davorka Sutlović, dipl.ing. KBC Split; Medicinski fakultet Split Katedra za toksikologiju i farmakogenetiku Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer područje rada forenzično-toksikoloških laboratorija nije predmet ovoga Zakona, već su navedene djelatnosti regulirane drugim propisima.
8 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 5. Uz članak 5. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga: predlažemo da se Člankom 4. stavak 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga predvidi da se zabrana svakog oblika promidžbe i oglašavanja droge i nove psihoaktivne tvari odnosi i na sve vrste medija i društvenih mreža. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer predviđeni članak kojim se zabranjuje promidžba i oglašavanje droga i novih psihpoaktivnih podrazumjeva širu zabranu promidžbe i oglašavanja, te uz medije i društvene mreže, uključuje i sve ostale oblike oglašavanja, odnosno promidžbe.
9 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 9. U stavak 4 dodati "ili znanstveno-stručna" (4) Znanstvena ili znanstveno-stručna organizacija koja u sklopu svoje djelatnosti obavlja toksikološko-analitičku  djelatnost može posjedovati drogu i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona uz dozvolu ministra nadležnog za zdravstvo i suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove.“ Prijedlog novog stavka ovog članka u svrhu mogućnosti dijeljenja zaplijenjenih tvari kao referentnog materijala laboratorijima koji se bave analizom, a sve da bi se što brže te tvari mogle detektirati u biološkim uzorcima. Prijedlog teksta bio bi: (5) Uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, toksikološko analitički laboratorij pri Ministarstvu unutarnjih poslova koji obavlja poslove u okviru svoje nadležnosti može ovlaštenim laboratorijima, kao referentnu tvar, a u svrhu usporedbe, proslijediti dio zaplijenjenih NPS tvari. Prof.dr.sc. Davorka Sutlović, dipl.ing. KBC Split; Medicinski fakultet Split Katedra za toksikologiju i farmakogenetiku Nije prihvaćen Način postupanja sa zapljenjenim materijalom nije predmet ovoga Zakona. Suradnja između pojedinih institucija regulira se drugim ugovorima o poslovnoj suradnji ili drugim aktima.
10 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 10. Dopuna točke "g" s riječima " forenzično-toksikološka ispitivanja" te bi glasilo: „ g) djelatnici koji provode programe prevencije, liječenja, odvikavanja i smanjenja štete, forenzično-toksikološka ispitivanja te znanstvenoistraživačke projekte radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja.”. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer forenzično-toksikološka ispitivanja podrazumijevaju mogućnost posjedovanja tvari iz skupina droga u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti što je predmet drugih propisa, a ne ovoga Zakona.
11 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Članak 18. Uz članak 18. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga: predlažemo da se Člankom 50.a Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, radi zaštite djece, propiše obveza i način zbrinjavanja i uništavanja naredbom zabranjenih novih psihoaktivnih tvari. Naime, postavlja se pitanje kako će se naredbom zabranjene nove psihoaktivne tvari u tom času dostupne na tržištu „zbrinuti“, kako ne bi našle put do djece (izvan odredbi prekršajnih i kaznenih postupaka koje predviđaju njihovo oduzimanje i uništavanje). Primljeno na znanje Navedeno je riješeno izmjenom članka 51. važećeg Zakona, kojim se predviđa uništavanje uz droge, biljke i dijelove biljki, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge novih psihoaktivnih tvari, kao i tvari zabranjenih u sportu.
12 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Uz članak 4. Dodati u ovaj članak riječi "forenzično-toksikološke" te bi članak glasio: Ovim člankom zabranjuje se uzgoj biljke iz koje se može dobiti droga, te izrada, posjedovanje, promet droga, biljki i dijelova biljki iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe. Također se z abranjuje posjedovanje sredstava za izradu droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, forenzično-toksikološke, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer područje rada forenzično-toksikoloških laboratorija nije predmet ovoga Zakona, već su navedene djelatnosti regulirane drugim propisima.
13 Davorka Sutlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, Uz članak 10. Zamijeniti riječ "posjedovati" s "preuzimanje od korisnika". Tekst članka kako slijedi: Ovim člankom omogućava se djelatnicima koji provode programe prevencije, liječenja, odvikavanja i smanjenja štete te znanstveno istraživačke projekte radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja, posjedovanje preuzimanje uzoraka droge od korisnika radi upućivanja na analizu u ovlašteni laboratorij. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer termin ”preuzimanje od korisnika” ima šire implikacije i predmet je Kaznenog zakona.