Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko MIhoković NACRT PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ma ljudi moji, ma koje ovrhe na novčanim sredstvima? FINA je jedina u svijetu preko koje pljačkate ljude. Ovršite lopove koji su pokrali Hrvatsku. A druga je stvar da osobno 4 godine mi se naplaćuje ovrha, to je sveukupno skinuto sa moje mirovine 130 000 kuna, a dužan sam još 151 000 kuna, dok je na ovrhu otišlo samo 6800 kuna, a još na neplaćeni iznos kamate od 18 000 kuna......a za dug od 131 000 kuna.....dug sam odavno otplatio, odavno, Preko fine me kamatarite. Primljeno na znanje Financijska agencija je samo provedbeno tijelo za ovrhu na novčanim sredstvima koja provodi ovrhu na način kako je određeno osnovom za plaćanje (ovrhom). U pogledu obračuna i naplate (zateznih) kamata, Financijska agencija je iste dužna obračunati i naplatiti kako je naloženo osnovom za plaćanje, a sukladno propisima, kod isplate prvo se obračunava i isplaćuje dospjela kamata na dug, a zatim glavnica duga.
2 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, I. OPĆE ODREDBE Sukladno ovlasti iz članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo prijedlog za dopunu Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a čija primjena posredno i neposredno utječe na realizaciju prava i interesa djece. Inicijativa se temelji na problematici o kojoj smo upoznati obraćanjem većeg broja stranaka, koja upućuju na potrebu dodatne intervencije kako bi se zaštitila prava i interesi djece. Nadamo se da će naši prijedlozi biti uzeti u obzir kako bi se postigla izgradnja cjelovitog sustava zaštite prava i interesa djece. 1. Predlažemo dopuniti Pravilnik na način da se njime osiguranju tehnički uvjeti za provedbu razmjernog namirenja tražbina u situaciji kada pravo na uzdržavanje ima više djece u slučajevima ovrhe na novčanim sredstvima. Obrazloženje: Praćenjem pojedinačnih slučajeva uviđamo kako postoje određene nelogičnosti i pravne praznine po pitanju razmjernog namirenja tražbina zakonskog uzdržavanja djeteta u situacijama u kojima Agencija provodi ovrhu na novčanim sredstvima. I dok je u slučajevima ovrhe na plaći, odnosno drugom stalnom novčanom primanju detaljno regulirano postupanje suda i razmjerno namirenje tražbina u situacijama kada pravo na uzdržavanje ima više osoba (čl. 198. Ovršnog zakona), izostaje takvo uređenje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Prema dostavljenim informacijama, Agencija u praksi ne može provoditi razmjerno namirenje zbog tehničkih nedostataka programa za provođenje ovrhe u slučajevima kad konkuriraju npr. dvije ovrhe po osnovi uzdržavanja za dijete. Osim toga, postupanja Agencije u tim su slučajevima protivna i odredbama Obiteljskog zakona koje određuje prioritetnu provedbu tražbine uzdržavanja za dijete i na novčanim sredstvima po računu (čl. 527. st. 3. Obiteljskog zakona). Stoga držimo da je potrebno na odgovarajući način riješiti ovu problematiku u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, radi ostvarenja prava djece na uzdržavanje u slučajevima kada pravo na uzdržavanje ima više djece prema istom ovrhovoditelju. 2. Nailazimo na slučajeve u kojima obveznik plaćanja uzdržavanja za dijete, usprkos tome što je od Agencije obaviješten o otvaranju posebnog računa za uplatu uzdržavanja za dijete na koji je dužan uplaćivati zaštićena primanja kako bi ovršenik (npr. drugi roditelj čiji je račun u blokadi) mogao istima slobodno raspolagati, uplate uzdržavanja za dijete ne vrši na poseban račun, već i na dalje namjerno na blokirani račun drugog roditelja. Vrlo često, ovi novčani iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na blokirani račun budu zaplijenjeni i preneseni s računa u korist drugog ovrhovoditelja, na štetu djeteta kome su ova sredstva trebala biti namijenjena. Stoga predlažemo da se osiguraju tehnički uvjeti kako bi se izbjegla ova situacija. Temeljem odredbe članka 11. i 12. Zakona o pravobranitelju za djecu, ljubazno Vas molimo da nas obavijestite o Vašem stavu povodom iznesenih prijedloga. Primljeno na znanje 1. Problem u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima u slučaju kada su u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje upisane osnove za plaćanje koje se odnose na tražbinu zakonskog uzdržavanja za više djece (ovrhovoditelja) već je uočen prilikom provedbe ovrhe na novčanim sredstava od strane Financijska agencije, te je u tijeku priprema prijedloga odgovarajuće prilagodbe formata elektroničke poruke koja bi sadržava nalog za postupanje banci ovršenika. 2. U pogledu namjernog upućivanja novčanih sredstava izuzetih od ovrhe i namijenjenih zakonskom uzdržavanju djeteta na račun na kojem se provodi ovrha, uplatitelj ima obvezu postupiti po dostavljenoj obavijesti o vrsti tražbine i broju posebnog računa kojeg Financijska agencija, sukladno Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, dostavlja. Nadalje, navedenim pravilnikom u članku 34. stavkom 11. propisano je da i banka u koju su uplaćena novčana sredstva na blokirani račun, ako utvrdi da se radi o novčanim sredstvima koja nisu predmet ovrhe, može o tome obavijestiti Financijsku agenciju, koja će dati nalog za prijenos na poseban (zaštićeni račun) ako ovršenik (korisnik novčanih sredstava) ima otvoren poseban račun i prijavljeno primanje po osnovi zakonskog uzdržavanja, odnosno ako poseban račun otvori u roku od 8 dana od dana uplate na blokirani račun.