Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SKDD d.d. UREDBU O UVJETIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I NAČINU NJIHOVIH IZBORA Poštovani, Predmetna Uredba se u članku 1.stavak 4. odnosi na trgovačka društva u kojima dionice i udjele u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala RH, a trebala bi se na odgovarajući način primijenjivati u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornih odbora i kandidata za članove uprave (predsjednike, članove uprave, ravnatelje, direktore), ukoliko to nije propisano posebnim zakonom. Budući da se na naše društvo primijenjuje poseban propis-Zakon o tržištu kapitala za izbor članova uprave i nadzornog odbora, no u članku 1. stavak 4. nije preciziran način izbora uprave i nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja nisu od posebnog interesa za RH već udjele ili dionice u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje osnovala RH (u našem slučaju FINA je društvo od posebnog interesa za RH). U NN 71/18 naveden je popis društava od posebnog interesa za RH, na kojem popisu više nema našeg trgovačkog društva. Slijedom navedenog predlažemo da se članak 1. stavak 4. Uredbe precizira na način da se uredi način izbora članova uprave i nadzornog odobra ukoliko postoji poseban propis, te da se u tom slučaju primijenjuje isključivo poseban propis prilikom izbora kandidata kako se ne bi provodila 2 odvojena postupka izbora kandidata (da nemamo dupliranje postupka izbora i od strane Ministarstva financija i Hanfe za naše trgovačko društvo). S poštovanjem, Irena Budek Pavičić-SKDD d.d. Nije prihvaćen U članku 1. stavcima 2. i 3. predmetne Uredbe jasno se navodi da se postupak izbora članova uprava i nadzornih odbora primjenjuje isključivo na pravne osobe od posebnog interesa za RH. Za druge pravne osobe u kojima dionice i udjele u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala RH primjenjuju se samo odredbe o uvjetima koje kandidati trebaju zadovoljiti, i to isključivo ako to nije propisano posebnim propisom (čl. 4. st. 1.). Izbor kandidata u pravnim osobama u kojima dionice i udjele u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala RH ne provodi se po predmetnoj Uredbi. Ako SKDD d.d. nije na popisu pravnih osoba od posebnog interesa za RH onda se odredbe o postupku izbora kandidata na njega ne odnose, a na način propisan predmetnom Uredbom neće se ni birati, već sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala ili drugog posebnog propisa.
2 Loris Gergorić UREDBU O UVJETIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I NAČINU NJIHOVIH IZBORA Dovoljan je samo jedan članak; Članovi nazornih odbora i uprava odgovaraju svojom osobnom i zajedničkom obiteljskom imovinom za svoj rad, jednako kao predsjednik društva i članovi društva za : nesavjesan rad, nezanje, pogodovanje i trgovinu utjecajem. Sve rješeno preko noći ! Nije prihvaćen Predmet Uredbe nije reguliranje odgovornosti članova uprava i nadzornih odbora za njihov rad, već način izbora istih i uvjeti koje prilikom izbora moraju zadovoljiti. Osim navedenoga moraju se poštovati odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
3 mr.sc. Ivan Šprajc Opći uvjeti za kandidate, Članak 4. Posve je nejasno iz kojeg razloga predlagatelj ignorira i ne poštuje odredbe Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Primjena spomenutog zakona - npr. čl. 10, st. 2. - zasigurno bi dovela do drugačijeg sadržaja čl. 4. ovog prijedloga. Nije prihvaćen Članak 10. stavak 2. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi navodi da tijela javnog sektora u provedbi pojedinačnih postupaka dužna su pribaviti odnosno preuzeti podatke iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od stranaka, građana ili poslovnih subjekata u postupku. Dakle, navedena odredba odnosi se isključivo na provedbu pojedinačnih postupaka. Postupak izbora kandidata jest formalno jedan postupak, ali se ne može gledati kao pojedinačan postupak u vezi prikupljanja dokumentacije jer se u postupku izbora može naći neogranične broj kandidata. U dosadašnjoj praksi pokazalo se da u postupku izbora najčešće sudjeluje između 5 i 10 kandidata, a onda ne možemo govoriti o pojedinačnom postupku prikupljanja dokumentacije, već od 5 do 10 postupaka.