Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Peraica PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE Do sada je bilo nemoguće istraživačima koji nisu zaposleni na RH institucijama, već rade kao vanjski suradnici (makar i sa punom satnicom) da se natječu za razvojne projekte. Davanje mogućnosti nezaposlenim istraživačima da se zaposle putem projekata bi treabo biti prioritet zdravog gospodarstva. Primljeno na znanje Korisnik potpore u smislu Zakona može biti obveznik poreza na dobit utvrđen propisima o oporezivanju dobiti ili obveznik poreza za na dohodak utvrđen propisima o oporezivanju dohotka. Istraživači mogu sudjelovati u projektu kojeg prijavi budući korisnik potpore, kojem se troškovi njegova rada smatraju prihvatljivim troškovima u dijelu radnog vremena kada radi na prijavljenom istraživačko-razvojnom projektu (bilo da radi po ugovoru ili je u radnom odnosu).
2 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, I. OPĆE ODREDBE Predlažemo definirati što se točno smatra prihvatljivim troškovima osoblja ili kojim je zakonskim okvirom dana definicija prihvatljivih troškova osoblja. Dodatno evidenciju o radnim satima je moguće voditi samo za osoblje koje radi direktno na projektu, dok se za troškovi koordinatora više projekta alociraju prema utrošenim radnim satima osoblje direktno zaposlenih na projektu. Primljeno na znanje Prihvatljivi troškovi osoblja definirani su u članku 16 st. 1 t. 1 koji glasi: „Prihvatljiv trošak osoblja čini razmjeni dio ukupnog bruto troška plaće („bruto 2“), koji uključuje sate redovnog rada i sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret poslodavca samo u slučajevima korištenja godišnjeg odmora, privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom“. Excel tablica za praćenje troškova rada osoblja biti će dostupna prijaviteljima odnosno korisnicima potpora na portalu nadležnih tijela, uz obrasce koji su sastavni dio Pravilnika, a biti će i dio softverske podrške prijaviteljima kod on-line prijava.
3 Apsolon Pojmovi , Članak 2. Članak 2, stavak 4: Potrebno uskladiti s definicijom Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije od 27. lipnja 2014., budući da predmetni dokument definira što zaista jest organizacija za istraživanje i širenje znanja. Dodatno, poistovjećivanje s evidencijom ili registrom predstavlja lošu praksu budući da pojedine evidencije, npr. Registar Ministarstva znanosti i obrazovanja uključuje subjekte koji nužno ne predstavljaju Organizaciju za istraživanje i širenje znanja na način na koji definira Okvir zajednice. Ovom definicijom se dovodi do pogrešnog tumačenja, tj. prihvatljivim prijaviteljima postaju pojedini subjekti koji nisu Orhanizacije za istraživanje i širenje znanja kako to definira Okvir zajednice. Nije prihvaćen U članku 4. st. 1.j) Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte je definirana organizacija za istraživanje i širenje znanja na predloženi način. Upisnik / registar odnosno odgovarajuće službena evidencija u zemlji ili inozemstvu je verifikacija da je subjekt organizacija za istraživanje i širenje znanja koja omogućuje praktičnu primjenu Zakona.
4 Apsolon Pojmovi , Članak 2. Članak 2, stavak 2: Potrebno je preciznije definirati početak projekta. Npr. zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Nije prihvaćen Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte u članku 4. St.1. n) definiran je početak radova, na način kako je opisano.
5 Apsolon Opće obveze korisnika potpore, Članak 4. Članak 4, stavak 4: Molimo jasnije definirati na koji način se dokazuje izračun amortizacije. Je li potrebno donijeti odluku o amortizacijskim stopama ili je dovoljna postojeća računovodstvena politika prijavitelja? Prihvaćen Odgovor na pitanje uređen je člankom 22 st. 1 t.4. nacrta Pravilnika. Vezano uz troškove amortizacije, priznaju se oni troškovi koji su izračunati sukladno važećim propisima koji reguliraju porez na dobit, na koji način će biti izmijenjen nacrt Pravilnika
6 Apsolon Opće obveze korisnika potpore, Članak 4. Članak 4, stavak 1: Na koji način se misli da korisnici mogu biti fizičke osobe? Molimo Vas jasnije definirati. Primljeno na znanje Korisnici potpore definirani su člankom 6. Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018) na koji Pravilnik i upućuje, a koji propisuje da korisnik može biti obveznik poreza na dohodak koji je utvrđen propisima RH o oporezivanju dohotka (dakle i obrtnik).
7 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Opće obveze korisnika potpore, Članak 4. Člabnak 4., stavak 2: predlažemo dodatni uz poslovne knjige i riječi: "odnosno evidencijama". Naime, smatramo bitnim da se omogući da se praćenje torškova projekta odvija u pomoćnim evidencijama, excel fajlovima i slično, a ne nužno kaoposeban troškovni centar u računovodstvenom programu jer to komplicira i poskupljuje praćenje korisniku. Prihvaćen Prihvaćeno
8 IRENA ĐURICA Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. Članak 5. stavak 4. točka 3. koja glasi: - dokumentacija koje dokazuje učinkovitu suradnju ili njezinu namjeru (pismo namjere, predugovor ili sporazum) iz koje je jasno vidljiva učinkovita suradnja iz čl. 11 stavak 2. a) Zakona, ako se prijava projekta poziva na takvu suradnju; Predlažemo brisanje navedenog uvjeta iz obvezne dokumentacije koja se prilaže Prijavi budući da prilikom prijave projekta prijavitelj ne može znati da li će razvojem projekt doći u fazu da će biti potrebna suradnja. To znači da prilikom prijave neće biti moguće dostaviti pismo namjere, predugovor ili sporazum. Tek kada se dođe do određene faze razvoja se može znati tko će od vanjskih suradnika imati potrebna znanja za provedbu određenog istraživanja. Članak 5. stavak 4. točka 4. koja glasi: - dokumentacija koja dokazuje namjeru objave rezultata projekta (izjava ili neki drugi dokaz o budućoj objavi na konferencijama, u repozitorijima s otvorenim pristupom ili davanju besplatnih računalnih programa i računalnih programa s otvorenim kodom), ako se prijava projekta poziva na namjeru objave rezultata projekta istraživanja i razvoja te obrazloženje o usklađenosti te namjere s pravnom zaštitom rezultata projekta Potrebno je pojasniti format izjave o namjeri objave rezultata zbog specifičnosti farmaceutske industrije koja ide uglavnom na patentnu zaštitu čija dokumentacija je dostupna u završnim fazama projekta. Članak 5. stavak 4. točka 5. koja glasi: - konsolidirano financijsko izvješće za povezana društva za zadnje tri godine koje prethode godini predaje Prijave, ako je prijavitelj u povezanom društvu sukladno definiciji u važećim propisima o računovodstvu Predlažemo brisanje članka budući da su konsolidirani izvještaji već dostupni u FINI. Ukoliko iz nekog razloga ovaj dio članka mora ostati onda svakako treba dodati da se radi o konsolidiranom financijskom izvješću podnositelja prijave Djelomično prihvaćen Tekst je izmijenjen na način da je dokumentacija koja dokazuje učinkovitu suradnju ili namjeru dio prijave, ako je poznata potreba za istom prilikom podnošenja prijave. U slučaju da se tijekom realizacije projekta ustanovi da je potrebno ostvariti takvu suradnju, dokaz se dostavlja uz godišnje izvješće kao što je navedeno u članku 22 st. 1 t. 5. Format izjave o namjeri objave rezultata kada se radi o rezultatu istraživanja za koji će biti podnijeta prijava patenta je formular prijave patenta iz kojeg je vidljiv datum zaprimanja te naziv i broj patentne prijave. Sam sadržaj patentne prijave može biti pregledan tijekom nadzora korištenja potpore. Brisane su alineje koje se odnose na financijska izvješća, a u posljednjem stavku članka 5 navodi se da će na zahtjev provedbenog tijela, prijavitelj biti dužan dostaviti i druge podatke radi ocjene materijalnih uvjeta za dodjelu potpore (npr. podatke o financijskom stanju podnositelja prijave i sl.).
9 IRENA ĐURICA Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. Predlažemo da se umjesto naziva projekta dozvoli podnošenje naziva pod šifrom zbog povjerljivosti podataka. Također, s obzirom da u trenutku prijave projekta prijavitelj ne može znati da li će razvojem projekt doći u fazu u kojoj je potrebno očitovanje o etičkim pitanjima predlažemo da u trenutku prijave prijavitelj projekta potpiše Deklarativnu izjavu kojom se obvezuje dostaviti Odobrenje Etičkog povjerenstva za takvu vrstu Studije ukoliko projekt dođe do faze za etička pitanja. Dodatno predlažemo pojednostavljenje procesa i obrasca za etička pitanja da se dozvoli umjesto popunjavanja obrasca dostavljanje ovjerenog i potpisanog odobrenja Etičkog povjerenstva iz zemlje u kojoj se provodi istraživanje UMJESTO popunjavanja Obrasca 1b. Odobrenje Etičkog povjerenstva je regulirano Zakonom i EU Direktivama i bez njega se istraživanje ne može provesti. Djelomično prihvaćen Naziv projekta može biti definiran opisno na način da se izrijekom ne navodi tajni dio podatka, pa o prijavitelju ovisi kako će nazvati projekt. U tekst prijedloga dodana je predložena alternativa vezano uz etičko pitanje.
10 Apsolon Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. Članak 5, stavak 4: Obvezno isključiti iz obvezne dokumentacije ponudu za studiju izvedivosti budući da je studija u čestim slučajevima završna faza istraživanja i razvoja te u trenutku predaje prijave nije moguće utvrditi predmet studije , te samim time i ishoditi relevantnu i tržišno utemeljenu ponudu. Nije prihvaćen Studija izvedivosti definirana je člankom 4.st. 1 d) Zakona, koji je definira kao evaluaciju i analizu potencijala istraživačko-razvojnog projekta (prikaz sadržaja te troškova i koristi) sa ciljem da se podrži proces donošenja odluke o provođenju istraživanja objektivnim otkrivanjem prednosti i nedostataka,mogućnosti i prijetnji u vezi istraživanja koje je predmet projekta, te utvrditi resurse za provedbu projekta i izglede za uspjeh. Stoga nije jasno kako u trenutku prijave projekta nije moguće utvrditi predmet studije izvedivosti za projekt, osim ukoliko se misli na studiju vezanu za komercijalizaciju, a koja nije prihvatljiva po ovom pravilniku ni Zakonu. Opisuje svrhu i opravdanost projekta kroz glavne karakteristike, ciljeve, očekivane rezultate projekta i planirani način njegove provedbe.
11 Apsolon Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. Članak 5, stavak 4: Predlažemo isključiti obvezu dostave GFI budući da je isti dostupan preko FINA-e. Prihvaćen Prihvaća se
12 Apsolon Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. Članak 5, stavak 3: Predlažemo isključiti zbog nemogućnosti preciznog definiranja NKD područja primjene brojnih rezultata istraživanja i razvoja. Primjerice, rezultati istraživanja i razvoja u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama su često horizontalno primjenjivi kroz izniman broj NKD područja. Nije prihvaćen Prijavitelj može napisati više NKD područja ili ono na kojem očekuje najveću tržišnu primjenu projekta.
13 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Podnošenje Prijaveza dodjelu državne potporeza istraživačko-razvojni projekt , Članak 5. članak 5., stavak 3 - brisati tekst "financijskim pokazateljima zaduženosti" Članak 5., stavak 3 - umjesto adrese prebivališta staviti adresu sjedišta članak 5. stavak 4: - brisati stavke: "podaci o financijskom stanju podnositelja Prijave (godišnji financijski izvještaj za prethodne tri godine ili revizorski izvještaj); - konsolidirano financijsko izvješće za povezana društva za zadnje tri godine koje prethode godini predaje Prijave, ako je prijavitelj u povezanom društvu sukladno definiciji u važećim propisima o računovodstvu; - DOH obrazac, koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine te rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak za zadnje tri godine koje prethode godini predaje prijave, za prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidencije za prijavitelje koji posluju sukladno propisima o oporezivanju dohotka – obrtnike;" Naime, poduzetnik će ispunjavanjem Skupne izjave iskazati veličinu poduzetnika (s povezanim i partnerskim društvima), a ispunjavanjem dodatne izjave uz Skupnu jamči da nije poduzetnik u teškoćama. Isto je prihvatljiv način i na EU natječajima stoga smatramo nepotrebnim da se sva ova dokumetnacija prilaže. Predlažemo eventualno dodati rečenicu koja kaže da HB ili MINGO imaju pravo zatražiti i takvu dodatnu dokumentaciju, ali nikako da to bude obvezna dokumentacija, ne da se traži u svakom slučaju, niti da se mora predati prilikom predaje prijave (mnogi nemaju konsolidirano izvješće do kraja rujna, po tome ne bi mogli počinjati projekte prije listopada jer ne bi mogli predati prijave). Članak 5., stavak 4. u dio teksta gdje se traže pisma namjere za učinkovitu suradnju i slično, vjerujem da treba dodati; pismo namjere (dokument koji iskazuje namjeru) da će više od 50% troškova istraživanja (koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt) poduzetnik ugovoriti s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Prihvaćen Prihvaća se
14 Apsolon Obavezni sastavni dijelovi studije izvedivosti, Članak 6. Članak 6, stavak 3; točke 2-3: U kontradikciji sa stavkom 2 gdje se segment komercijalizacije isključuje iz prihvatljivosti, a da bi se zatim u sadržaj studije navele točke koje uključuju komercijali aspekt: npr. zaštita intelektualnog vlasništva, analiza optimalne primjenjivosti i komercijalnog potencijala. Nije prihvaćen Kako se u studiji izvedivosti opisuje svrha i opravdanost projekta kroz glavne karakteristike, ciljeve, očekivane rezultate projekta i planirani način njegove provedbe, uključene su i točke 2 i 3., radi objektivnijeg donošenja odluke o opravdanosti projekta. Stavkom 2 istog članka isključena je studija koja se isključivo odnosi na komercijalizaciju rezultata istraživanja, pa stoga stavak 2 i 3. nisu u kontradikciji.
15 Apsolon Obavezni sastavni dijelovi studije izvedivosti, Članak 6. Članak 6, stavak 3: Zašto se provjera koncepta tehnologije (proof of concept) navodi kao dio studije izvedivosti, ako je predmetna aktivnost standardna aktivnost istraživanja i razvoja? Potpuno je nejasno kako se studijom izvedivosti može napraviti provjera koncepta tehnologije, to zaista nema smisla. Prihvaćen Prihvaća se
16 IRENA ĐURICA Jedinstvo Prijave, Članak 8. S obzirom da nije moguće izmijeniti Zakon, smatramo da bi se u Pravilniku trebalo dodatno pojasniti članak 12. stavak 5. Zakona koji nije dobro definirao iznos potpore: Prva rečenica govori „Najviši ukupni zbirni iznos potpore koje pojedini poduzetnik“ Dok u nastavku u točci a) b) c) se pojašnjava „po poduzetniku po projektu“. Da li je onda iznos potpore ukupno zbirno 20 mEUR ili je po projektu 20mEUR? Primljeno na znanje Najviši ukupni zbirni iznos potpore se odnosi na pojedini projekt koji provodi poduzetnik, uz uvjet iz članka 12.st.4.
17 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Jedinstvo Prijave, Članak 8. Članak 8. Potrebno je jasno definirati što znači jedinstvo prijave. Naime, nužno je jasno navesti da je prihvatljivo prijavljivati različite faze istraživanja kod dugogodišnjih projekata kao više projekata (npr. u farmaciji posebno prijaviti 3 godine projekt temeljnog istraživnaja, pa potom se nastavlja 3 godine projekt istraživanja, te slijedi projekt 3 godine razvoja) Nije prihvaćen U uputi evaluatorima biti će naputak da se ne tretira umjetnom podjelom projekta ako se različite razvojne faze dugotrajnih projekata prijave zasebno, uz odgovarajuće obrazloženje (npr. u farmaceutskoj industriji kod dugotrajnih istraživanja i testiranja).
18 Apsolon Vanjski stručnjaci i njihove zadaće, Članak 12. Obvezno uključiti mogućnost prigovora na ishod evaluacije vanjskog stručnjaka. Nije prihvaćen Ne radi se o upravnom postupku i nema razloga za sumnju u rad evaluatora koji se biraju upravo zbog svoje stručnosti. Tijekom evaluacije u slučaju nejasnoća u vezi projekta,kontaktira se prijavitelj radi pojašnjenja, pa je time osigurana mogućnost izbjegavanja greške u tumačenjima. Dodatno, prijavitelj može za isti projekt u slučaju negativne ocjene projekta, ako nije započeo realizaciju, podnijeti novu i prilagođenu prijavu projekta, sukladno izvršenoj evaluaciji.
19 Apsolon Vanjski stručnjaci i njihove zadaće, Članak 12. Obvezno uključiti mogućnost zahtjeva za pojašnjenjima u slučaju potrebe nadopune ili pružanja dodatnih pojašnjenja za vanjske stručnjake. Primljeno na znanje Ova je mogućnost već regulirana člankom 10. st. 3 nacrta prijedloga Pravilnika.
20 IRENA ĐURICA V. NAČIN UTVRĐIVANJA PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA, PRIJAVITELJA I TROŠKOVA, Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta Smatramo da pomoćne tablice za izračun troškova osoblja u trenutku prijave ne mogu biti po imenima ljudi jer se u trenutku prijave ne može jednoznačno odrediti koji će istraživati raditi na kojim projektima. Predlažemo skupni pregled troškova osoblja na slijedeći način: 5 Istraživača; 15 pomoćnog osoblja, itd. Primljeno na znanje U obrascu prijave (obrazac 1A) je i predviđeno da se piše naziv radnog mjesta istraživača, tehničkog osoblja i pomoćnog osoblja, a ne ime osoba koje će raditi na projektu.
21 IRENA ĐURICA Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta , Članak 16. Članak 16. stavak 2. koji glasi: Korisnik troškove iz stavka 1. ovog članka okvirno utvrđuje u Prijavi, a stvarno prijavljuje i po potrebi dokazuje u okviru dostave Godišnjih izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore. Predlažemo pojašnjenje „i po potrebi dokazuje“ npr. i prema zahtjevima Ministarstva ili Europske komisije dokazuje ili dostavlja pregled po računima Prihvaćen Dodan je odgovarajući tekst
22 IRENA ĐURICA Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta , Članak 16. Predlažemo uz troškove amortizacije instrumenata i oprema dodavanje i sljedećeg teksta; te troškova validacije, kvalifikacije i servisa oprema koja se upotrebljava za projekt. Nije prihvaćen Zakon u članku 10 st. 1 b) navodi da su prihvatljivi troškovi amortizacije instrumenta i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Stoga troškovi kvalifikacije, validacije i servisa opreme nisu prihvatljivi.
23 Apsolon Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta , Članak 16. Članak 16, stavak 2: Nije jasno zašto je uveden prag prihvatljivosti amortizacije opreme. Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (za ZIO) te Zakonu o porezu na dobit (za poduzeća), svaka imovina u vrijednosti većoj od 3.500 kuna može se voditi kao dugotrajna imovina i kao takva biti amortizirana. Zbog navedenog, nema razloga da ostane veoma visoka granica vrijednosti amortizirane imovine od 100.000 kuna. Nije potrebno niti smisleno iznova definirati načela i vrijednosti koja su već zakonski definirana te se primjenjuju u računovodstvenoj praksi. Djelomično prihvaćen Prag prihvatljivosti amortizacije opreme je smanjen na 50.000 kuna. Kada bi se prag potpuno ukinuo ili smanjio na predloženu vrijednost, to bi uzrokovalo duže vrijeme za obradu prihvatljivih troškova zbog očekivane velike količine troškova malih vrijednosti, što bi dovelo do uskih grla u provedbi i valorizaciji troškova, a ne bi znatno doprinijelo provedbi projekta.
24 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta , Članak 16. Članak 16.- prihvatljivi troškovi osoblja - nužno je jasno propisati (formulom) kako se računa cijena sata kod godišnjeg izvještavanja i priznavanja troškova. Također je preporuka da provedbeno tijelo objavi excel s formulama za praćenje sati rada i izračun cijene sata. Naime, svaka promjena pa i ona u lipama, do koje će sigurno doći kod plaća, zahtjevat će promjenu prijave poreza na dobit što je komplicirano, skupo i nepotrebno. Stoga je prijedlog da se svakako objavi excel koji e koristiti i korisnici i provedbeno tijelo za praćenje troškova plaće pa će vjerovatnost pojave takve razlika biti značajno manja, a samim time i rizici za poduzetnike kao i posao HB-a u provedbi. Vezano uz troškove amortizacije, predlažemo definirati da se priznaju oni torškovi koji su izračunati sukladno važećim propisima koji reguliraju porez na dobit (Zakonom o pprezu na dobit definiran je način amortizacije i maksimalne stope koje su porezno priznate) Prihvaćen Prihvaća se
25 Apsolon Korištenje državne potpore, Članak 19. Članak 19, stavak 2: Omogućiti da se potpora može koristiti i nakon završetka projekta jer samo ulaganje u istraživanje i razvoj iziskuje velike troškove te postoji velika mogućnost da tvrtka u tom periodu posluje s gubitkom. Formulirati na principu Zakona o poticanju ulaganja - članak 9. Potrebno dodati: „Poreznu olakšicu moguće je iskoristiti u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet pozitivne ocjene svih godišnjih izvještaja.“ Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak (oba lex generalis) poreznim obveznicima je omogućen je prijenos poreznog gubitka u razdoblju do 5 godina (" Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako Zakon ne određuje drukčije."-članak 17.st.2. Zakona o porezu na dobit i "Porezni gubitak koji se ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem dohotka po osnovi kojega je utvrđen, u sljedećih pet poreznih razdoblja."-članak 38.st.3 Zakona o porezu na dohodak). Ovaj zakon je lex specialis u odnosu na Zakon o porezu na dobit i Zakon o poreznu na dohodak, a kako ne isključuje mogućnost prijenosa poreznog gubitka propisanog navedenim zakonima, ovi se zakoni primjenjuju i u slučajevima potpora po ovom zakonu.
26 IRENA ĐURICA Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Članak 22. stavak 4. koji glasi: Godišnje izvješće koje se podnosi istekom cjelokupnog razdoblja realizacije projekta obavezno treba sadržavati odgovore na pitanja koja se odnose na ukupni učinak projekta, a sastavni su dio obrasca Godišnjeg izvješća Vezano na stavak 3. istoga članka - molimo pojasniti da li ovdje govorimo o nekom posebnom izvješću koje objedinjuje cjelokupno razdoblje projekta (npr. sve 3 godine ako je projekt trajao 3 godine) i po čemu se ovo izvješće razlikuje od dostavljenog godišnjeg izvješća za završnu godinu projekta iz prethodnog stavka? Inače predlažemo brisanje ovog članka Prihvaćen Nije potrebno podnositi neko dodatno posebno izvješće koje objedinjuje cjelokupno razdoblje projekta. To je godišnje izvješće za svaku godinu projekta te treba sadržavati odgovore na pitanja o učinku projekta, koji će biti praćen na godišnjoj razini. U tom smislu je brisan stavak 5. u članku 22.
27 IRENA ĐURICA Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Članak 22. stavak 3. koji glasi: Korisnik je dužan podnositi Godišnje izvješće za cijelo razdoblje realizacije odobrenog projekta. Predlažemo umjesto „za cijelo razdoblje“ napisati „za pojedino razdoblje“. Dakle za razdoblje trajanja projekta: prva godina; druga godina (prva i druga zajedno), treća godina (prva i druga i treća godina). Slijedom navedenog, ako neki projekt traje 3 godine, podnositelj će imati obvezu dostaviti 3 godišnja izvješća (za svaku godinu trajanja projekta) Prihvaćen Odgovarajuće izmijenjen tekst
28 IRENA ĐURICA Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Članak 22. stavak 1. točka 9. i 10. koje glase: - dokaze o korištenju prava na državnu potporu na temelju drugih pravnih osnova koja se odnose na iste prihvatljive troškove, neovisno da li se oni djelomično ili potpuno preklapaju u slučaju kada je to primjenjivo; - dokaze o korištenju financiranja kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, ukoliko se financiranje kombinira s državnom potporom odobrenom sukladno ovom Zakonu. Predlažemo dodavanje teksta: „u slučaju nepostojanja državnih potpora na temelju drugih pravnih osnova ili korištenje financiranja dostaviti deklarativnu izjavu da takvih potpora i financiranje nema“ Nije prihvaćen Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju iz točke 9 i 10 smatra se da nije korisnik potpore iz drugih izvora za iste opravdane troškove. Ako korisnik konzumira potporu iz drugih izvora, dužan je o tome obavijestiti provedbeno tijelo kroz godišnje izvješće.
29 IRENA ĐURICA Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Članak 22. stavak 1. točka 1 koji glasi: 1. proračun projekta i pisani izvještaj s opisom realizacije u odnosu na prijavljeni plan i obrazloženje eventualnih odstupanja, sastavljen na obrascu GI koji čini sastavni dio ovog Pravilnika; Predlažemo dopuniti „sastavljen na obrascu GI na nivou konta“ Troškovi osoblja: Umjesto popunjavanja obrasca predlaže se dostavljanje liste radnika koji su uključeni u radu na pojedinom projektu, a daljnja analiza bruto troškova pojedinog radnika se može zatražiti od strane Ministarstva financija gdje se podnose redovito JOPPD obrasci iz kojih se jasno može razlučiti koliki je trošak po pojedinom radniku. Nije prihvaćen Predloženi način nije prikladan za praćenje realizacije aktivnosti od strane davatelja potpore odnosno provedbenog tijela.
30 IRENA ĐURICA Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Članak 21. stavak 1. točka 1 koji glasi: 1. proračun projekta i pisani izvještaj s opisom realizacije u odnosu na prijavljeni plan i obrazloženje eventualnih odstupanja, sastavljen na obrascu GI koji čini sastavni dio ovog Pravilnika; Predlažemo dopuniti „sastavljen na obrascu GI na nivou konta“ Troškovi osoblja: Umjesto popunjavanja obrasca predlaže se dostavljanje liste radnika koji su uključeni u radu na pojedinom projektu, a daljnja analiza bruto troškova pojedinog radnika se može zatražiti od strane Ministarstva financija gdje se podnose redovito JOPPD obrasci iz kojih se jasno može razlučiti koliki je trošak po pojedinom radniku. Nije prihvaćen Predloženi način nije prikladan za praćenje realizacije aktivnosti od strane davatelja potpore odnosno provedbenog tijela.
31 Apsolon Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Stavak 4: Postoji li uputa za slučaj ako se olakšica ne iskoristi u tom periodu? Primljeno na znanje Ne postoji. Vidjeti odgovor vezan za čl.19., st.2.
32 Apsolon Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Stavak 1, točka 10: Predlažemo isključiti ovaj uvjet. Sredstava koja ne dodjeljuju države članice ne smatraju se državnim potporama te samim time nije niti moguće da dođe do kumuliranja državnim potpora. Primljeno na znanje Pitanje će se razmatrati tijekom evaluacije od strane stručnjaka za državne potpore.
33 Apsolon Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Stavak 1, točka 8: Potrebno uskladiti s definicijom Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije od 27. lipnja 2014., budući da predmetni dokument definira što zaista jest organizacija za istraživanje i širenje znanja. Dodatno, poistovjećivanje s evidencijom ili registrom predstavlja lošu praksu budući da pojedine evidencije, npr. Registar Ministarstva znanosti i obrazovanja uključuje subjekte koji se ne smatraju Organizacijom za istraživanje i širenje znanja na način na koji definira Okvir zajednice. Nije prihvaćen Odgovoreno prethodno u vezi čl. 2 st. 4.
34 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore, Članak 22. Predlažemo objaviti excel za praćenje sati rada na projektu koji ujedno izračunava i cijenu sata po zaposleniku (kao dio obrasca 3a) Prihvaćen Excel tablica kakva je predložena biti će dostupna prijaviteljima odnosno korisnicima potpora na portalu nadležnih tijela, uz obrasce koji su sastavni dio Pravilnika, a biti će i dio softverske podrške prijaviteljima kod on-line prijava.
35 Apsolon Izmjena Potvrde, Članak 24. Stavak 6: Akose promjena dogodi u 3. godini, ostaju li iznosi olakšica za prve dvije nepromijenjeni ili Prijavitelj gubi potporu za prve dvije godine? Primljeno na znanje Ne gubi se potpora za prve dvije godine i iznosi olakšica za te godine ostaju nepromijenjeni. U ovom slučaju se mijenjaju iznosi samo za treću godinu u kojoj su se promjene i dogodile.
36 Apsolon Izmjena Potvrde, Članak 24. Stavak 2: Potrebno je dodatno objasniti što se događa u slučaju da su odstupanja manja od 30%. Primljeno na znanje Ako su odstupanja manja od 30% ne smatra se bitnom izmjenom projekta. Kada evaluator procjeni da su troškovi u skladu s prijavljenim projektom odnosno fazom realizacije opravdani, onda su oni priznati.
37 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Izmjena Potvrde, Članak 24. članak 24 - predlažemo brisanje stavka 1 i 2 te drugačiju formulaciju cijelog članka, a u cilju pojednostavljenja provedbe, manje administracije i veće slobode korisnicima u provedbi RD projekata. Predlažemo sljedeći pristup: pri prijavi projekta, prijavitelj će navesti planirane troškove po vrtsti troška (plaće, materijal, flat rate..) te po vrsti istraživanja, po godinama i ukupno po svakoj vrsti istraživanja za cijeli projekt. Naš je prijedlog da se dopusti da prijavitelj slobodno mijenja strukturu tih troškova kako po vrstama tako i po dinamici kroz godine, ali ne može priznati više od ukupno planiranih ( i odobrenih kod prijave projekta) iznosa za pojedinu vrstu istraživanja. primjer: projekt traje 3 godine, ima istraživanje i razvoj, ukupni proračun 6 mil kn, od čega istraživanje 3 il kroz 3 godine i razvoj isto 3 milijuna kroz 3 godine. Smatramo da treba dozvoliti korisniku da tokom godina (oizvještajnih razdoblja) troši više ili manje od planiranog u toj godini, da mijenja i strukturu troškova ako mu to treba za projekt, ali ne smije na kraju 3.godine priznati više od 3 mil kn kumulativno po vrsti istraživanja. Ukoliko Korisnik vidi, tokom provedbe projekta, da će biti bitnih promjena u samim rezultatima projekta, ili da će ukuppni proračun projekta biti veći od planiranog (a želi da mu se priznaju i ti veći troškovi), tada Korisnik može zatražiti dopunu projekta na koje se onda mogu primjenjivati stavke 3,4 i 5. Stavak 6 može se odnositi samo na slučajeve gdje je Korisnik prijavio izmjene u smislu da će raditi na kraju nešto potpuno drugo pa mu to evaluatori ne priznaju, ali ako Korisnik samo zatraži povećanje prihvatljviih troškova, smatramo da to ne može rezultirati gubitkom statusa Korisnika potpore već samo s 2 ishoda: odobri mu se proširenje i izda nova potvrda s većim iznosom, ili mu se ne odobri proširenje projekta. Ne bi smio ostati bez prava na korištenje u tom slučaju. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu ograničenja izmjena samo unutar kategorije istraživanja , u pogledu strukture troškova i dinamike troškova, te u pogledu ishoda bitnih izmjena. Ne prihvaća se prijedlog da se ne može priznati više od ukupno planiranog iznosa pojedine kategorije istraživanja, jer je zbog neizvjesnog ishoda istraživanja i razvoja povoljnije za korisnika potpore da su slobodni mijenjati strukturu troškova i dinamiku unutar iste kategorije istraživanja ali ne više od 30% planiranih i odobrenih troškova projekta unutar iste kategorije istraživanja.
38 Apsolon Nadzor korištenja potpora, Članak 25. Stavak 2: predlažemo produljiti vrijeme obavještavanja o namjeri iozvršenja nadzora na minimalno 10 radnih dana. Djelomično prihvaćen Produljenje roka nije moguće u traženom roku jer bi neopravdano produživalo vrijeme. Smatramo da je dovoljno 5 dana za obavijest o namjeri nadzora, pa je u skladu s time i izvršena izmjena teksta.
39 Apsolon Nadzor korištenja potpora, Članak 25. Stavak 1: Koliko dugo nakon završetka projekta je moguće vršiti nadzor? Primljeno na znanje Davatelj potpore odnosno provedbeno tijelo provodi nadzor tijekom realizacije projekta a po potrebi i duže, dok sukladno čl. 18 st. 8 Zakona, ministarstvo nadležno za financije provodi nadzor sukladno propisima o poreznom nadzoru.
40 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 OBRAZAC 1 TOČKA IV. SPECIFIKACIJA PROCIJENJENIH PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA (TABELARNI PRIKAZ) U svim tablicama postoji šesta kolona naziva: Povezanost s aktivnostima Da li je ovakva razina detalja potrebna s obzirom da se prethodno u točki IV. PLAN AKTIVNOSTI I TROŠKOVA detaljno opisuje Plan Aktivnosti i troškova. Smatramo da ta razina detalja kojom se povezuje Aktivnost 1 – sa imenom i prezimenom istraživača neće dati realnu sliku razvoja projekta. Realno je da više ljudi radi na više aktivnosti i na više projekata što će dovesti do toga da će se sve aktivnosti popisati na sve ljude. Smatramo da kolonu „Povezanost s aktivnostima“ treba kao takvu izbaciti iz tablica. Nije prihvaćen Predloženi način je prikladan za praćenje realizacije aktivnosti od strane davatelja potpore odnosno provedbenog tijela.
41 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 OBRAZAC 1 TOČKA III. PODACI O PROJEKTU NAZIV PROJEKTA:: Molimo omogućiti prijavitelju da projekt prijavljuje ILI po nazivu ILI po akronimu zbog pitanja tajnosti Primljeno na znanje Naziv projekta može biti definiran opisno na način da se izrijekom ne navodi tajni dio podatka , pa o prijavitelju ovisi kako će nazvati projekt.
42 Apsolon PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 "Tržišno područje primjene projekta (sektor) NKD 2007 (za temeljna istraživanja odabir mogućih područja primjene)" -- U kontradikciji s definicijom temeljnog istraživanja. Naime, temeljno istraživanje se definira kao eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez predviđene izravne tržišne primjene ili upotrebe. Iz toga proizlazi da tržišna primjena , pa samim time i NKD, ne mogu biti poznati. Prihvaćen Tekst u obrascu 1 je izmijenjen na način a se navodi „osim za temeljna istraživanja“ i brisan je dio teksta „odabir mogućih područja primjene“.
43 Apsolon PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 C. Budući da su prihvatljiva sva područja istraživanja, a ne samo ona u S3 područjima, molimo vas da isključite ovaj dio obrasca. Nije prihvaćen Prihvatljiva su sva područja istraživanja i upisuju se u drugoj i trećoj rubrici sa referiranjem na Frascati priručnik. Dio teksta na koji se referira primjedba (a odnosi se na tekst koji se nalazi ispod navedenog) je ostavljen samo za slučaj ako je primjenjivo, što i piše u tekstu. Namjera je da se ti podaci koriste za potrebe nadzora provedbe S3 strategije.
44 Apsolon PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 B.5. Predlažemo isključiti budući da se ugovorna istraživanja uobičajeno nabavljanju na tržištu kao i druge usluge te nije praksa da se dostavljaju pisma namjere ili slične izjave. Nije prihvaćen Točka je stavljena iz razloga planiranja ispunjavanja uvjeta iz čl. 12 st. Zakona, kojim su definirani maksimalni pragovi potpora.
45 Apsolon PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 B.4. Proširiti broj znakova na minimalno 5000. Prihvaćen Prihvaća se
46 Apsolon PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 Molimo pojasniti zašto se navodi upit je li prijavitelj start-up poduzeće? Ne vidimo povezanost s ostatkom dokumentacije te predlažemo isključiti. Nije prihvaćen Podatak je potreban radi analiza koje je davatelj potpore u obvezi iz članka 16 st. 2 g) Zakona vezanog uz vrednovanje učinaka dodijeljene potpore.
47 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 1. - Obrazac 1 Tablica 9: Specifikacija izvora financiranja istraživačko-razvojnog projekt Nije jasno da li tablica traži kod prijave da se upišu planirani ostali izvori potpora ili ostvareni već u trentuku prijave? također, mislimo da bi trebalo jasno navesti da se traže podaci za odobrene potpore iz drugih izvora za ISTE prihvatljive troškove. Dodatno, napominjemo da je potrebno dogovoriti između više tijela da se ne odbija 2 puta. Npr - Zakon o poticanju ulaganja i ova potpora Prihvaćen Tablica 9. odnosi se na planirane i realizirane izvore
48 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 2. - Obrazac 1A OBRAZAC 1A Smatramo da se navedeni Obrazac treba popuniti generalno sa ukupnim iznosom troškova za sve skupine radnih mjesta: • istraživači – ukupno 5: broj sati, iznos po satu itd • tehničko osoblje – ukupno 15: broj sati, iznos po satu itd • itd Uz navedeno može se dostaviti sa strane popis istraživača, tehničkog osoblja itd (imenom i prezimenom) koji su radili na projektu. Smatramo da traženje popunjavanja ovakvog tabličnog prikaza će dovesti samo do alokacije ukupnih troškova i administrativnog zahtjeva podnositelju. Trošak radnika može se kontrolirati u nadzoru koji treba biti proveden u prostorijama prijavitelja po načelima revizije, na uzorku, bez dostave podataka izvan prostorija podnositelja, a u svrhu zaštite podataka. Također, sve informacije o troškovima plaća radnika dostupne su u Ministarstvu financija gdje se iste dostavljaju putem sveobuhvatnog Obrasca JOPPD. Primljeno na znanje Vidjeti prethodni odgovor o alternativnom načinu za oba pitanja.
49 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 3. - Obrazac 1B OBRAZAC 1B Prilikom prijave projekta prijavitelj ne može znati da li će razvojem projekt doći u fazu da je potrebna takva vrsta istraživanja. 1. Da li prijavitelj kod Prijave može dati Deklarativnu izjavu da ako dođe do te faze u kojoj će trebati istraživanje te vrste da se obvezujemo dostaviti Odobrenje Etičkog povjerenstva za takvu vrstu Studije? 2. Da li je dovoljno dostaviti Odobrenje Etičkog povjerenstva iz zemlje u kojoj se provodi istraživanje UMJESTO popunjavanja Obrasca 1b. Odobrenje Etičkog povjerenstva je regulirano Zakonom i EU Direktivama i bez njega se istraživanje ne može provesti. Napominjemo da se bez Odobrenja Etičkog povjerenstva istraživanje uopće ne smije provoditi te da Etička povjerenstva rade po Smjernicama i Direktivama EU (kada se radi o zemlji članici EU). Primljeno na znanje Vidjeti prethodni odgovor o alternativnom načinu za oba pitanja.
50 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 4. - Obrazac 2 OBRAZAC 2 Ako isti prijavitelj ima više projekata, omogućiti da se opće informacija popunjavaju JEDNOM godišnje a ne za sve projekte pojedinačno. Opće informacije se mogu držati na on-line portalu kojem mogu pristupiti svi evaluatori ili djelatnici MINGO i povući ih sami. Prihvaćen Odgovarajuće izmijenjen tekst
51 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 6. - Obrazac 3 OBRAZAC 3 Tablični prikaz Povezanost s ostvarenim troškom iz specifikacije pod točkom 3 AKTIVNOSTI ne podrazumijevaju faze koje se naslanjaju jedna na drugu i za koje se može jasno odrediti kraj jedne aktivnosti i početak druge aktivnosti. Aktivnosti se međusobno preklapaju, kao i osoblje koje na istima radi, stoga: 1. Moguće je jedino procjenom utvrditi iznos ukupnih troškova za pojedinu aktivnost 2. Nije moguće svaku aktivnost podijeliti na pojedinog čovjeka i identificirati konkretne troškove po pojedinom čovjeku i za svaku aktivnost Smatramo da se realizirani troškovi po pojedinoj aktivnosti trebaju prikazati u jednom iznosu bez daljnjih umjetnih raščlanjivanja na ljude. Prihvaćen Prihvaća se
52 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 6. - Obrazac 3 Obrazac 3, tablica 1 - u opisu stoji "Povezanost sa ostvarnim troškom iz specifikacije pod točkom 3". Mislimo da treba zamijeniti točku 3 s točkom 2 (nema točke 3). Prihvaćen Prihvaća se
53 IRENA ĐURICA PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE, Prilog 7. - Obrazac 3A OBRAZAC 3A: Smatramo da navedeni Obrazac 3a treba zamijeniti sa Listom radnika koji su radili na pojedinom projektu. Temeljem navedene liste Ministarstvo treba po službenoj dužnosti zatražiti sve podatke od relevantnog Ministarstva financija – porezne uprave koja putem dostavljenih Obrazaca JOPPD ima sve podatke potrebne za daljnju analizu troškova. Nije prihvaćen Predloženi način nije prikladan za praćenje realizacije aktivnosti od strane davatelja potpore odnosno provedbenog tijela.