Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za mirovne studije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE S obzirom na to da ovo Savjetovanje ne sadrži objavu analize na temelju koje je izrađen Obrazac prethodne procjene učinaka propisa, nije jasno kako će se osigurati ishod kojim se tvrdi da će se ovim izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite osigurati nastavak neometanog obavljanja djelatnosti iz područja civilne zaštite, odnosno na koji način će se prenijeti ovlasti s DUZS-a na MUP, da se ne ugrozi sigurnost. Mijenja li se samo krovna institucija, dolazi li do smanjenja radnih mjesta, i na koji način će ova izmjena dovesti do racionalizacije javne uprave? Centar za mirovne studije smatra kako civilnu zaštitu treba jačati, a ne smanjivati kapacitete, stoga je važno da se javnosti predstavi na koji način bi ove izmjene bile izvedene. Također, ove izmjene mogu dovesti do pada kvalitete koordinacije te do ugroze ljudi i imovine, a time i većih troškova za državu. Smatramo kako MUP treba biti dio sustava civilne zaštite, a ne biti na čelu sustava, jer bi se time mijenja smisao civilne zaštite. Izražavamo zabrinutost da bi ponovnim integriranjam DUZS-a u MUP, policajci preuzeli ulogu djelatnika civilne zaštite, što može dugoročno nanjeti nepopravljivu štetu učinkovitosti civilne zaštite. Primljeno na znanje Integracija Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao jednog od 54 tijela i agencija dio je velikog reformskog procesa Vlade RH, i važno je konstatirati da je u većini drugih zemalja civilna zaštita u ingerenciji unutarnjih poslova. Koji su glavni razlozi i zašto je dobro da Državna uprava za zaštitu i spašavanje bude dio Ministarstva unutarnjih poslova: ono je dio unutarnjeg aspekta nacionalne sigurnosti i ovime se čvršće uvezuje u vođenju i procesu donošenja odluka, utvrđuju se jasne linije obaveza i dogovornosti, dobiva jako ministarstvo i njegove službe potpore, pojeftinjuje rad jer ne treba svoje službe zajedničkih poslova, očekuje se bolje korištenje EU fondova, kadrovsko ojačavanje i mogućnost prelaska, odnosno fluktuacije kadrova po potrebi iz drugih sustava sigurnosti. Osim navedenih razloga, integracija DUZS i ostalih agencija i zavoda pod okrilje MUP-a kao glavne prednosti podrazumijeva povećanje učinkovitosti javne uprave općenito, nemjerljivo bržu razmjenu i obradu informacija, jedinstveni sustav objedinjavanja sigurnosnih i operativnih podataka, pogotovo u kriznim situacijama uzrokovanim prirodnim i tehničko-tehnološkim katastrofama, bržu i kvalitetniju koordinaciju službi za interveniranje, ukupno smanjenje troškova sustava za operativne poslove, objedinjavanje stručnog kadra i razmjena profesionalnih znanja i iskustava, kao i unificiran sustav obrazovanja i postupanja na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Uvezivanjem organizacija i mjera unutarnje sigurnosti (policije i civilne zaštite sa svojim sastavnicama) rješava se problem nadležnosti u vođenju i zapovijedanju zbog zajedničkog sustava objedinjavanja, analitičke obrade i nemjerljivo brže razmjene informacija, a samim time i efektnog donošenja krucijalnih odluka uz jasno utvrđene linije obaveza i odgovornosti. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova koje omogućava održivo financiranje sustava u vidu transparentnog planiranja i kontroliranog trošenja resursa, te pokretanje razvoja i nadogradnje pojedinih elemenata sustava civilne zaštite, kako u dijelu prevencije i jačanja pripravnosti (obuke i vježbe) tako i pripremu sustava za slanje i primanje međunarodne pomoći u velikim nesrećama i katastrofama.
2 Centar za mirovne studije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Argumentacija navedena u stavku 2.1. potpuno je neprihvatljiva. Naime, prestankom rada DUZS-a doći će do slabljenja sustava zaštite građana te će se u konačnici povećati troškovi zbog manje učinkovitosti i koordiniranosti. Također, u stavku 2.2., ne postoji niti jedna analiza koja govori da će ovim pripajanjem doći do poboljšanja rada i učinkovitosti sustava civilne zaštite. Ako postoji takva analiza, molimo da se ona objavi. Naše je stajalište upravo suprotno, da se ovim dodatno urušava sustav koordinacije dionika sustava civilne zaštite podređivanjem MUP-u. Primljeno na znanje Integracija Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao jednog od 54 tijela i agencija dio je velikog reformskog procesa Vlade RH, i važno je konstatirati da je u većini drugih zemalja civilna zaštita u ingerenciji unutarnjih poslova. Koji su glavni razlozi i zašto je dobro da Državna uprava za zaštitu i spašavanje bude dio Ministarstva unutarnjih poslova: ono je dio unutarnjeg aspekta nacionalne sigurnosti i ovime se čvršće uvezuje u vođenju i procesu donošenja odluka, utvrđuju se jasne linije obaveza i dogovornosti, dobiva jako ministarstvo i njegove službe potpore, pojeftinjuje rad jer ne treba svoje službe zajedničkih poslova, očekuje se bolje korištenje EU fondova, kadrovsko ojačavanje i mogućnost prelaska, odnosno fluktuacije kadrova po potrebi iz drugih sustava sigurnosti. Osim navedenih razloga, integracija DUZS i ostalih agencija i zavoda pod okrilje MUP-a kao glavne prednosti podrazumijeva povećanje učinkovitosti javne uprave općenito, nemjerljivo bržu razmjenu i obradu informacija, jedinstveni sustav objedinjavanja sigurnosnih i operativnih podataka, pogotovo u kriznim situacijama uzrokovanim prirodnim i tehničko-tehnološkim katastrofama, bržu i kvalitetniju koordinaciju službi za interveniranje, ukupno smanjenje troškova sustava za operativne poslove, objedinjavanje stručnog kadra i razmjena profesionalnih znanja i iskustava, kao i unificiran sustav obrazovanja i postupanja na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Uvezivanjem organizacija i mjera unutarnje sigurnosti (policije i civilne zaštite sa svojim sastavnicama) rješava se problem nadležnosti u vođenju i zapovijedanju zbog zajedničkog sustava objedinjavanja, analitičke obrade i nemjerljivo brže razmjene informacija, a samim time i efektnog donošenja krucijalnih odluka uz jasno utvrđene linije obaveza i odgovornosti. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova koje omogućava održivo financiranje sustava u vidu transparentnog planiranja i kontroliranog trošenja resursa, te pokretanje razvoja i nadogradnje pojedinih elemenata sustava civilne zaštite, kako u dijelu prevencije i jačanja pripravnosti (obuke i vježbe) tako i pripremu sustava za slanje i primanje međunarodne pomoći u velikim nesrećama i katastrofama. Vezano za analizu, može se potvrditi da je upravo Državna uprava za zaštitu i spašavanje, s ciljem identifikacije pozitivnih strana i područja za poboljšanja kao podlogu za izradu Strategije razvoja sustava civilne zaštite, provela sveobuhvatan pregled i stručnu analizu postojećeg stanja sposobnosti, prijetnji i rizika te kako bi se mogao predložiti usklađen model izgradnje sposobnosti koji će obuhvatiti mogućnosti odgovora na svakodnevne potrebe za redovitim djelovanjem, izvanredne situacije, katastrofe i krizna stanja na kopnu i moru, korištenjem svih dostupnih dokumenata kao i izvora podataka putem Internet upitnika popunjenih od strane sudionika i operativnih snaga, a koji rezultati su bili jedan od temelja za donošenje odluke o pokretanju reformskog procesa.
3 Centar za mirovne studije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Ne slažemo se procjenama iznesenima u stavku 5.1.1. Molimo da pojasnite temeljem kojih analiza je došlo do ovih zaključaka? Naime, CMS vjeruje kako npr. pripajanjem DUZS-a MUP-u može doći da pada kvalitete koordinacije te npr. požari i ostale prirodne katastrofe mogu doseći još veće razmjere. Time može doći i do pada BDP-a, poglavito ako se požari neće moći kontrolirati u jeku turističke sezone. Umjesto da se jača DUZS i čitav sustav civilne zaštite, ovim ga se činom oslabljuje. Takođet, CMS se ne slaže s procjenom o drugim očekivanim izravnim učincima, u stavku 5.1.14. Smatramo kako postoji opasnost da će doći do smanjenje kvalitete sustava civilne zaštite, što se može direktno odraziti na kvalitetu spašavanja života ljudi, imovine i javnih dobara. Također, smatramo kako je pogrešna procjena u stavku 5.1.18., jer smatramo da će građani i kućanstva biti više ranjivi na poplave, požare i ostale nepogode. Vezano za stavak 5.1.24. naglašavamo kako je sustav civilne zaštite integriran na lokalnoj razini. Nije jasno koje bi posljedice ovaj potez imao na sustave civilne zaštite na lokalnoj razini. Molimo pojasniti! Vezano za točku 5.5. UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU OKOLIŠA, nije jasno temeljem čega se došlo do zaključka da neće biti učinaka na zaštitu okoliša. Kao što smo već navodili, slabljenjem/pripajanjem DUZS-a biti ćemo izloženiji prijetnjama od prirodnih katastrofa koje imaju poguban utjecaj na okoliš. Primljeno na znanje Integracija Državne uprave za zaštitu i spašavanje kao jednog od 54 tijela i agencija dio je velikog reformskog procesa Vlade RH, i važno je konstatirati da je u većini drugih zemalja civilna zaštita u ingerenciji unutarnjih poslova. Koji su glavni razlozi i zašto je dobro da Državna uprava za zaštitu i spašavanje bude dio Ministarstva unutarnjih poslova: ono je dio unutarnjeg aspekta nacionalne sigurnosti i ovime se čvršće uvezuje u vođenju i procesu donošenja odluka, utvrđuju se jasne linije obaveza i dogovornosti, dobiva jako ministarstvo i njegove službe potpore, pojeftinjuje rad jer ne treba svoje službe zajedničkih poslova, očekuje se bolje korištenje EU fondova, kadrovsko ojačavanje i mogućnost prelaska, odnosno fluktuacije kadrova po potrebi iz drugih sustava sigurnosti. Osim navedenih razloga, integracija DUZS i ostalih agencija i zavoda pod okrilje MUP-a kao glavne prednosti podrazumijeva povećanje učinkovitosti javne uprave općenito, nemjerljivo bržu razmjenu i obradu informacija, jedinstveni sustav objedinjavanja sigurnosnih i operativnih podataka, pogotovo u kriznim situacijama uzrokovanim prirodnim i tehničko-tehnološkim katastrofama, bržu i kvalitetniju koordinaciju službi za interveniranje, ukupno smanjenje troškova sustava za operativne poslove, objedinjavanje stručnog kadra i razmjena profesionalnih znanja i iskustava, kao i unificiran sustav obrazovanja i postupanja na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Uvezivanjem organizacija i mjera unutarnje sigurnosti (policije i civilne zaštite sa svojim sastavnicama) rješava se problem nadležnosti u vođenju i zapovijedanju zbog zajedničkog sustava objedinjavanja, analitičke obrade i nemjerljivo brže razmjene informacija, a samim time i efektnog donošenja krucijalnih odluka uz jasno utvrđene linije obaveza i odgovornosti. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova koje omogućava održivo financiranje sustava u vidu transparentnog planiranja i kontroliranog trošenja resursa, te pokretanje razvoja i nadogradnje pojedinih elemenata sustava civilne zaštite, kako u dijelu prevencije i jačanja pripravnosti (obuke i vježbe) tako i pripremu sustava za slanje i primanje međunarodne pomoći u velikim nesrećama i katastrofama.