Izvješće o provedenom savjetovanju - Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Prlić  , 1.OPĆE INFORMACIJE S obzirom da je prirodna radioaktivnost u industrijskim sektorima RH: energetike i proizvodnje nafte i plina te minaralnih sirovina moguće vrlo prisutna (ugljen TE Plomin II; Petrokemija Kutina - fosfatna gnojiva, budući iskopi, buduća istražna polja(bušotine) plina i nafte u RH, građevinska industija - posebice proizvodnja cementa s dodatkom ispune (lebdećeg pepela npr. Cemex) , često i u značajnoj mjeri i da najčešće NE predstavlja radiološki riziki tj "rezidue" iznad zakonom regulirane granice koncentracija aktivnosti SMATRAM da je nužno u ovaj tekst tu činjenicu negdje navesti kako bi se omogućila interdisciplinarna istraživanja u tom mješovitom području da se ne dogodi da neki prijavitelj radi toga što spominje radioaktivnost bude automatizmom usmjeren na MUP ravnateljstvo civilne zaštite i da mu bude onemogućeno sudjelovanje (ili otežano) u navedenim projektnim aktivnostim koje će ovaj poziv sakupiti radi toga što koristi radiološka znanja i tehnologije u istraživanjima i prijenosu znanja na industriju i gospodarstvo (posebice gospodarenje NORM industrijskim nusproizvodima). Djelomično prihvaćen Skrećemo pažnju da se kriteriji odabira projektnih prijedloga ne odnose na znanstvenu metodu koja se koristi za istraživanje niti na znanja i tehnologije koja se koriste u istraživanjima. Navedeni elementi nisu dakle predmet ocjenjivanja projekata. Kako bi navedeno bilo jasno svim prijaviteljima, u konačnoj verziji uputa za prijavitelje uključiti će se jasne informacije u tom smislu, bez dodavanja referenci na specifična znanja i tehnologije kao što su oni iz područja radiologije, a sve radi poštivanja načela jednakog postupanja prema svim potencijalnim prijaviteljima.
2 Ivica Prlić 1.1.Strateški i zakonodavni okvir, 1.1.1. Zakonodavstvo Europske unije u stavak 1.1.1. treba ugraditi i tekst : Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom Prihvaćen Prihvaća se s obzirom na prethodni komentar i dani odgovor te će se ugraditi u tekst poziva.
3 Ivica Prlić 1.1.Strateški i zakonodavni okvir, 1.1.1. Zakonodavstvo Europske unije Bez obzira što je radioaktivnost u RH zakonodavstvu u potpunosti u domeni MUP-a Ravnateljstva cvilne zaštite (nekada DZRNS) smatram da je jedno područje nevjerojatno vezano i uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a to je područje NORM-a (prirodnih radioaktivnih materijala) koje je u osnovi "industrijski otpad" iz proizvodnje mineralnih sirovina i energetike. Radi toga valja utočku 1.1.1 nadopuniti sa EU Direktivom koja utvrđuje regulatorna pravila i iz tog područja. Osime svega energetika u RH jest odgovorna i za oblikovanje buduće lokaicje skladišta za srednji i niskoradioaktivni otpad pa je i to vrlo važna karika u modalitetima Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga za: *Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama * Prihvaćen Prihvaća se s obzirom na prethodni komentar i dani odgovor.
4 Ivica Prlić 1.1.Strateški i zakonodavni okvir, 1.1.2. Nacionalno zakonodavstvo u stavak 1.1.2 dodati : Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), (NN 39/15), (NN 130/17), (NN 118/18). Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18) Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. - 2024. (NN 118/18) Odluka o Donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 100/18) - jer u njoj stoji plan postupanja s NORM-om kada on postaje "rezidui" Prihvaćen Prihvaća se s obzirom na prethodni komentar i dani odgovor.
5 Ivica Prlić 1.1.Strateški i zakonodavni okvir, 1.1.2. Nacionalno zakonodavstvo Kada se ugradi EU Direktiva u stavak 1.1.1. tada je potrebno primjereno nadopuniti stavak 1.1.2 s zakonodavstvom RH i pripadajućim Pravilnicima koji opisuju Prirodne radioaktivne mateirjale koji su sastavni dio procesa proizvodnje energije (te time značajni za klimatske promjene), a prema zakonodavstvu RH ako NORM nije "rezidui" on se izuzima iz radiološkoga nadzora te time postaje "problem" "tema" iz odgovornosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Radi toga je važno ugraditi i odgovarajuće Zakonodavstvo RH koje vodi računa o NORM (rezidui) problematici. vidi: Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18) i Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. - 2024. (NN 118/18). Prihvaćen Prihvaća se s obzirom na prethodni komentar i dani odgovor.
6 Ivica Prlić 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Do sada navedeni komentari i prijedlozi nadopune teksta vrlo jasno će pokriti potrebite aktivnosti koje pokrivaju "transferzalne" sekore Sedmog nacionalnog izvješća : prostornog planiranja i upravljanja obalnim područjem; upravljanje rizicima (npr. Kaštelanski zaljev, Lonjsko polje, poljoprivreda-korištenje umjetnih gnojiva). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Ivica Prlić 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Molim jako voditi računa o indeksaciji i numeraicji poveznic ai poglavlja . Naime, jako je teško prtaiti tekst koji je vezan za terminologiju a numeracija poveznih poglavlja je kriva (npr. 2. Pravila poziva - 1.1. prihvatljivost prijavitelja...krivo numeriran paragraf ....vidi tekst..... Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.6. ovih Uputa. --- navedeni se tekst poziva na nepostojeće poglavlje 1.6 Primljeno na znanje Indeksacija i numeracija u tekstu popravit će se u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
8 Armin Mešić 2.PRAVILA POZIVA, 4.4.Broj projektnih prijedloga po prijavitelju Navedena odredba je izrazito ograničavajuća za pravne osobe s većim brojem zaposlenika, koje djeluju na interdisciplinarnim znanstvenim područjima, a to su ujedno i institucije koje mogu ponuditi veći broj kvalitetnih projekata, npr. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveuč. u Zagrebu, DHMZ, Institut Ruđer Bošković itd. Osim toga, ovakve institucije imaju i odgovarajuću adminsitrativnu podršku koja je nužna za kvalitetnu izvedbu ovakvih projekata. Predlažemo dopustiti takvim institucijama mogućnost prijave većeg broja projekata kao glavni prijavitelj. Nije prihvaćen Skrećemo pažnju kako navedene institucije mogu sudjelovati i na drugim projektnim prijedlozima koji se prijavljuju u sklopu ovog Poziva, u svojstvu partnera. Navedeno je vidljivo iz sljedećih izričaja navedenih u Uputama za prijavitelje: „Pravne osobe koje su prihvatljive sukladno točki 2.2. ovih Uputa mogu biti partner na neograničenom broju projektnih prijedloga“ i „Pravna osoba koja je Prijavitelj na jednom projektnom prijedlogu može biti partner drugim Prijaviteljima, na neograničenom broju projektnih prijedloga.
9 palamida 8.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Ako se radi o liniji koja reciklira EE otpad i odvaja plastiku,gumu,tekstil,bakar,kositar,srebro i zlato,zašto ne može biti rabljena oprema? Nije prihvaćen Prema pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) kupnja rabljene opreme je neprihvatljiva za Europski fond za regionalni razvoj koji je izvor financiranja za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.