Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o željeznici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Borna Abramović Određivanje naknada za željezničke usluge, Članak 45. stavak (1) potrebno je dodati rečenicu: "izračun i visina pristojbe za željezničke usluge mora se određivati temeljem slijedećih načela: jednostavnost, transparentnost, nepristranost i ovisnost o stvarnim troškovima nastalim za željezničku uslugu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 1.: Uređeno je kroz stavak 3. i 4. Predloženi stavak: Uređeno kroz Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“, broj: 104/17).
2 Borna Abramović Određivanje naknada za željezničke usluge, Članak 45. Potrebno je dodati stavak: "Nadzor nad izračunom određivanja pristojbi za željezničku uslugu provodi Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)". Obrazloženje: Pristojba je jedini direktni kontakt između prijevoznika i upravitelja infrastrukture tako da mora postojati neovisno tijelo koje će obavljati nadzor, u ovom slučaju se predlaže HAKOM. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 1.: Uređeno je kroz stavak 3. i 4. Predloženi stavak: Uređeno kroz Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“, broj: 104/17).
3 Borna Abramović Izvješće o mreži, Članak 43. Potrebno je dodati novi stavak: "Upravitelj infrastrukture izraditi će programsko rješenje (online) koje će biti javno dostupno svim zainteresiranima za izračun pristojbi temeljem Izvješća o mreži." Obrazloženje: Kako bi se omogućila konkurencija na tržištu željezničkih usluga svaki od potencijalnih i(li) postojećih prijevoznika mora imati mogućnost na na nedikriminirajući, jednostavan, transparentan i nepristran način izračunati iznos pristojbe prema Izvješću o mreži. Postoji bogata praksa upravitelja infrastrukture na području Europske unije. Prihvaćen Prihvaća se. Prijedlog je unesen u članak 48. stavak 7., koji je prerađen.
4 Borna Abramović Razvoj željezničkog sustava, Članak 17. stavak 8 točka 5 treba pisati sigurnost željezničkog sustava. Naime željezničko -cestovnim prijelazi su samo dio željezničkog sustava pa tako i samo dio sigurnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Borna Abramović Upravljanje željezničkim prijevoznikom prema poslovnim načelima, Članak 7. stavak 5 točka 3 umjesto "osoblju" treba "zaposlenicima". Prihvaćen Prihvaća se.
6 Borna Abramović Pojmovi, Članak 5. točka 8. piše "prijevoza tereta ili putnika" trebalo bi pisati "prijevoza putnika i robe". Odnosno ako stoji pojedinačno "prijevoz robe" ili "prijevoz putnika". U tekstu Zakona se pojavljuju različiti oblici ove ove kovanice. Potrebno je u cijelom Zakonu izjednačiti način pisanja ovih pojmova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Teret je širi pojam te se koristi kao termin u zakonodavstvu kojim se uređuje željeznički sustav.
7 Borna Abramović Izuzeća od primjene, Članak 4. stavak 1. umjesto "odvojenim" bolji bi bilo "samostalnim" Prihvaćen Prihvaća se.
8 Borna Abramović Pojmovi, Članak 5. točka 18. "naknada" U potpunosti se krivo koristi riječ naknada, naime ovdje se radi o pristojbi. Predlažem pogledati (a ranije spominjete): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2370&from=EN i http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0034&from=FR. Pod 1.) uvodite nepotrebno novi pojam. Ispravno je koristi: pristojba za korištenje željezničke infrastrukture. Također na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije možete naći radove iz područja pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture: 1. Abramović, B.: Tehnološki model pristojbi za željezničku infrastrukturu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007. 2. Abramović, B.: Uloga pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2008. 3. Sučić, V.:Tehnologija i analiza sustava pristojbi za željezničku infrastrukturu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2011. 4. Brčić, M: Usporedna analiza pristojbi za željezničku infrastrukturu između Republike Slovačke i Republike Hrvatske, Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilište u Žilini, Zagreb i Žilina, 2014. 5. Borošak, I.: Benchmarking pristojbi za željezničku infrastrukturu u srednjoj Europi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2015. 6. Dokoza, M.: Benchmarking pristojbi za željezničku infrastrukturu u Srednjoj Europi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2017. Nadalje, korisno je posjetiti Hrvatski jezični portal (http://hjp.znanje.hr/) nedvojbeno utvrditi da se radi o pristojbi! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naknada je uvriježeni termin koji se koristi u u zakonodavstvu kojim se uređuje željeznički sustav.
9 HŽ Cargo d.o.o PRILOG 3., SADRŽAJ IZVJEŠĆA O MREŽI Na odgovarajući način u Prilog III. trebalo bi ugraditi odredbe koje ukazuju na akte upravitelja infrastrukture kojih se trebaju pridržavati željeznički prijevoznici. Trenutno je po pitanju tih akata šarenilo. U IOM-u napisano je jedno (vidi Prilog 1.1. (Popis zakonskih i podzakonskih akata) pod 4. - Opći akti UI koji se spominju u IOM-u), u ugovorima o pristupu željezničkoj infrastrukturi drugo, a na mrežnim stranicama upravitelja infrastrukture sasvim nešto treće. Na mrežnim stranicama upravitelja infrastrukture nalaze se i akti koji su već odavno izvan snage. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smatramo da tome nije mjesto u Izvješću o mreži.
10 HŽ Cargo d.o.o Pojmovi, Članak 5. U članak.5. treba dodati definiciju industrijskog kolosijeka, infrastrukturnog pojasa i specijalizirana željeznička infrastruktura. Obrazloženje: Industrijski kolosijek iz razloga što čl. 24 točka. 2. Operator uslužnog objekta dužan je na ne diskriminirajući način pružiti svim željezničkim prijevoznicima pristup uslužnim objektima…i čl.25 spominje usluge operatora uslužnog objekta koji objavljuje podatke o uvjetima pružanja željezničkih usluga, naknadama i načinu pristupa uslužnom objektu itd. navodi se da u Prilogu 2. točke 2. Regulatorno tijelo vodi registar željezničkih usluga operatora i u navedenim objektima i kolosijecima nisu navedeni industrijski kolosijeci koji služe za početne i završne radnje i na kojima se obavlja željeznički prijevoz, a navedeni su svi ostali objekti i terminali i lučki kolosijeci. Sve navedeno je također potrebno radi korištenja tj. pristupa industrijskom kolosijeku u slučaju kada ind.kol. služe ili bi mogli služiti za potrebe više od jednog krajnjeg kolosijeka do kojeg je vlasnik dužan omogućiti pristup. Infrastrukturni pojas iz razloga što je područje unutar granica zemljišta koje funkcionalno služi za uporabu, održavanje te tehnološka unapređenja i razvoj željezničke infrastrukture. Specijalizirana željeznička infrastruktura navodi se u čl. 64 i treba ga pojasniti. Na željeznici u smislu specijaliziranom željezničkom infrastrukturom su nazivi uvriježeni za okretaljku, teretni profil, , vagonska vaga, rampa itd., a to je sasvim nešto drugo u odnosu na opisano u čl.64. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojmovi koji se ne spominju u NPZ se ne definiraju. U članku 64. stavku 2. NPZ je objašnjeno što podrazumijeva specijalizirana infrastruktura za potrebe ovoga NPZ.
11 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti vezani uz stručnost, Članak 37. U članku 37. u prvom stavku dio rečenice koji glasi: „posjeduje ili će posjedovati i“ treba zamijeniti novim koji glasi: "mora posjedovati". Obrazloženje: Upravljačka struktura mora imati znanje i iskustvo potrebno za pouzdano upravljanje. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Raspisano u skladu s komentarom HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. na isti članak.
12 HŽ Cargo d.o.o POGLAVLJE II. RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG SEKTORA, Električna energija za vuču vlakova Naslov članka 26. treba glasiti: "Pogonska energija za vuču vlakova" ili "Energija za vuču vlakova". Obrazloženje: U odredbama članka 26.osim električne energije treba propisati i postupke oko korištenja i drugih pogonskih energija. Upravitelj infrastrukture treba odrediti kolosijeke koji su u njegovom vlasništvu na kojima je dopušteno korištenje-namirivanje drugih vidova pogonske energije (utakanje dizel goriva, LPG i sl.). Stavak 6. treba glasiti: 6)Upravitelj infrastrukture obvezuje se pratiti troškove električne energije za vuču vlakova i ostvarenu potrošnju elketrićne energije željezničkih prijevoznika te shodno pribavljenim podacima prema potrebi revidirati ili mijenjati model obračuna naknade za korištenje električne energije za vuču vlakova, uvažavajući pri tome stvarni utrošak električne energije. Obrazloženje: Upravitelj infrastrukture treba uvažavati činjenicu da se utrošak električne energije obavlja i za predgrijavanje i prehlađivanje putničkih vlakova na kolosijecima i u depoima, grijanje skretnica i drugih objekata u vlasništvu HŽI, a koji nisu troškovi vuče vlakova, a obračunavaju se kao troškovi električne energije za vuču vlakova za sve prijevoznike. Stavke 8 i 9 treba brisati (bez zamjene). Obrazloženje: HŽ mreža ne omogućava rekuperaciju električne energije te se kao takva ne može ni uvažavati kod naplate električne energije kod vuče vlakova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz Naslov: Predloženo bi trebalo rješavati kroz Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Uz stavak 6.: Prijedlog se ne prihvaća jer je isto propisano stavkom 8. ovog članka. Namjera predlagatelja Zakona je da nakon isteka prijelaznog razdoblja u trajanju od četiri godine model naplate električne energije za vuču vlakova uvažava proizvedenu električnu energiju rekuperativnim kočenjem i brojila električne energije na vučnim vozilima, a kako je propisano u stavku 8. ovog članka. To znači da će se svim željezničkim prijevoznicima koji na vučnim vozilima imaju ugrađena brojila električne energije naplaćivati potrošnja prema stvarnom utrošku. Sve dok se ne ostvare tehnički uvjeti za naplatu stvarnog troška električne energije, nužno je da stavak 6. glasi onako kako je predloženo. Uz stavak 8. i 9.: Određen vremenski rok upravitelju infrastrukturu u kojem mora omogućiti navedeno.
13 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRILOG 4., SADRŽAJ UGOVORA O UPRAVLJANJU ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM Točka 12. nije u skladu sa sadržajem ugovora o upravljanju propisanim Direktivom 2012/34/EU te predlažemo njeno brisanje. Iako ova nadležnost nije predviđena Direktivom 2012/34/EU, u čl. 14. st. 1., točka 1, podtočka j) Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu propisano je da su u nadležnosti Regulatornog tijela u području regulacije tržišta željezničkih usluga poslovi rješavanja u postupku podnositelja zahtjeva u vezi s ispunjavanjem zahtjeva glede eksternalizacije i raspodjele funkcija upravitelja infrastrukture. Regulatorno tijelo je, u ovom slučaju, ovlašteno i po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, a radi otklanjanja diskriminacije protiv podnositelja zahtjeva, narušavanja tržišta i svih drugih nepoželjnih događaja na tržištu željezničkih usluga. Iako Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koristi drugu terminologiju tj. govori o eksternalizaciji i raspodjeli funkcija – radi se o istoj stvari – outsourcingu i povjeravanju funkcija upravitelja infrastrukture. Ukoliko se slučajevi, način i postupak povjeravanja funkcija budu propisivali ugovorom o upravljanju, a s obzirom na navedenu nadležnost regulatornog tijela, tada bi u sklapanju ugovora o upravljanju trebalo sudjelovati i regulatorno tijelo. Osim toga, smatramo da se „slučajevi“ u kojima upravitelj infrastrukture može svoje funkcije povjeriti vanjskim izvršiteljima ne mogu propisati. Upravitelj infrastrukture to može u svakom slučaju, ali je potrebno osigurati da ne nastane sukob interesa i da je zajamčena povjerljivost poslovnih podataka. Predlaže se dodavanje nove točke koja glasi: „odredbu o pružanju pravne i svake druge zaštite željezničke infrastrukture koja proizlazi iz prava upravljanja, korištenja i posjedovanja“ HŽ Infrastruktura d.o.o. kao upravitelj željezničke infrastrukture kao dio poslova upravljanja pruža pravnu zaštitu željezničke infrastrukture. Postojeći ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom sadrži odredbu prema kojoj upravitelj infrastrukture u ime i za račun RH obavlja pravnu i svaku drugu zaštitu željezničke infrastrukture. Ovakva odredba ugovora o upravljanju se u praksi pokazala nedostatnom. Želimo da se obaveza definiranja pravne zaštite naglasi već Zakonom te da se propiše kao obavezan sadržaj ugovora o upravljanju. Propuštanje definiranja pravne zaštite, a posebno njezino reguliranje kroz ugovor, za HŽ Infrastrukturu d.o.o. može biti veliki problem kada se radi o vođenju sudskih postupaka radi naknade štete nastale na željezničkoj infrastrukturi, a koji postupci predstavljaju preko 50% naših sporova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz točku 12.: Prihvaća se. Uz prijedlog: Ne prihvaća se, jer nije u skladu s Direktivom 2012/34, a navedeno se može urediti Ugovorom o upravljanju.
14 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRILOG 1., POPIS SASTAVNIH DIJELOVA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE Predlažemo brisanje točke 11. jer nije u skladu s Direktivom 2012/34/EU. Direktiva nije predvidjela da ono što je navedeno u točki 11. predstavlja dio željezničke infrastrukture. Navođenjem da kolodvori predstavljaju dio željezničke infrastrukture narušava se podjela željezničkih usluga prema Direktivi i Zakonu. Naime, u opisu minimalnog pristupnog paketa navodi se da se isti sastoji od korištenja željezničke infrastrukture. Kolodvori, prema našem shvaćanju nisu dio željezničke infrastrukture koja predstavlja dio minimalnog pristupnog paketa. Potvrdu za to nalazimo u Direktivi koja kao uslužne objekte navodi robne terminale i putničke kolodvore što uključuje kolodvorske zgrade. Kada bi kolodvori predstavljali željezničku infrastrukturu, upravitelj željezničke infrastrukture bi bio dužan željezničkim prijevoznicima omogućiti korištenje kolodvora u okviru minimalnog pristupnog paketa što sada nije slučaj. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U konkretnom slučaju radi se o dva različita pojma koji se obrađuju u predmetnim člancima. U Prilogu 1. isključivi naglasak je na infrastrukturnom podsustavu te u tom smislu navedeni su isključivo dijelovi koji ga sačinjavaju. Što se tiče minimalnog pristupnog paketa te usluga koje je upravitelj infrastrukture dužan pružiti, točno je razrađeno u Prilogu 2. koje su to usluge (razrađeno je i za kolosijeke) te samim time je isključena mogućnost zabune, a na koju se ukazuje u primjedbi.
15 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Upis željezničke infrastrukture u zemljišne knjige, Članak 84. Predlaže se na kraju stavka 4. dodati riječi: „odnosno po prijedlogu nadležnog državnog odvjetništva“ Ovakav postupak je propisan za sve druge slučajeve, te je očito u st.4. omaškom propušteno isto navesti. U st. 6. predlažemo brisati riječi: „a brisat će se svi bespredmetni upisi i upisi koji su u suprotnosti s novim upisom“ te umjesto zareza staviti točku. Mišljenja smo da se rečenicom „ bez obzira na postojeće upise“ ukazuje da zakon o željeznici derogira primjenu zakona o zemljišnim knjigama, što znači da će nadležni sud izvršiti upis statusa javnog dobra i vlasništvo RH neovisno o svim dotadašnjim upisima (uknjižbi, predbilježbi, zabilježbi), što implicira i brisanje svih dotadašnjih upisa u zemljišne knjige, slijedom čega nije potrebno dodavati rečenicu „a brisat će se svi bespredmetni upisi i upisi koji su u suprotnosti s novim upisom „ Dodavanjem takve rečenice „a brisat će se svi bespredmetni upisi i upisi koji su u suprotnosti s novim upisom „ ,moguće je u praksi različito tumačenje i stvaranje različite sudske prakse, primjerice koji su to upisi bespredmetni a koji nisu, odnosno koji su u suprotnosti a koji nisu sa upisom statusa javnog dobra, slijedom čega je navedenu rečenicu po našem mišljenju potrebno brisati. Za slučaj da navedena rečenica ne bude izbrisana, u potrebno ju je dodati u svaki stavak u kojem se govori o upisu željezničke infrastrukture u zemljišne knjige. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 4.: Prihvaća se. Uz stavak 6.: Djelomično se prihvaća. Intencija zakonodavca je bila da se u najvećoj mogućoj mjeri olakša upis već postojeće željezničke infrastrukture u zemljišne knjige. Željeznička infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi koje je u vlasništvu RH, njime se može služiti u skladu s njegovom namjenom i u opsegu određenom njihovom namjenom. Svi upisi koji su u suprotnosti s tim trebali bi se smatrati bespredmetnima. Napominjemo kako ovdje ne uvodimo novi pojam, pojam bespredmetnog upisa koristi se i članku 203. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne Novine“, br.: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17), koji govori o prijenosu podataka. Navodi se kako se neće prenijeti upisi koji se s velikom vjerojatnošću mogu smatrati bespredmetnima, jer pravo koje im je predmetom ili na koje se oni odnose, ne postoji ili se trajno ne može faktično izvršavati ili je zastarjelo ili je to hipoteka od čijega je upisa proteklo najmanje trideset godina, a vrijednost njome osigurane tražbine je očito neznatna (npr. stega, konfiskacija, sekvestracija…).
16 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Obveze vlasnika i upravitelja infrastrukture, Članak 83. Predlažemo brisanje stavka 3. Direktiva 2012/34/EU predviđa sklapanje ugovora između vlasnika željezničke infrastrukture i upravitelja željezničke infrastrukture. Sadržaj tog ugovora je propisan Direktivom. Ugovor se sklapa na najmanje 5 godina te se ugovorom utvrđuje financiranje upravitelja infrastrukture za vrijeme cijelog razdoblja trajanja ugovora. Ovime se upravitelju infrastrukture omogućuje kvalitetno srednjoročno i dugoročno planiranje jer zna iznos sredstava koja su mu osigurana. Ugovorom se određuju i ciljevi koje upravitelj infrastrukture mora postići korištenjem raspoloživih financijskih sredstava. Člankom 30. st. 2. Direktive određeno je da ugovori o upravljanju infrastrukture moraju sadržajno biti usklađeni s Direktivom do 16.06.2015. Ovaj rok je prenesen u postojeći Zakon o željeznici. HŽ Infrastruktura d.o.o. ima sklopljen ugovor o upravljanju infrastrukturom iz 2008. godine. Ovaj ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, ali ne osigurava višegodišnje financiranje i njegov sadržaj nije u skladu s odredbama Direktive niti postojećeg Zakona o željeznici. Stavkom 3. predviđa se sklapanje „prijelaznog“ ugovora s HŽ Infrastrukturom d.o.o., a do ispunjenja uvjeta za sklapanje ugovora iz čl. 46. Nije jasno koji to uvjeti nisu ispunjeni. Pretpostavka je da će HŽ Infrastruktura d.o.o., kao trgovačko društvo u vlasništvu RH koje je RH osnovala isključivo za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture Odlukom biti određeno kao upravitelj infrastrukture. Primjena članka 82. st. 10. odnosno odgađanje određivanja upravitelja infrastrukture tek nakon donošenja nacionalnih planova – odgađa sklapanje ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom za minimalno 2,5 godine od stupanja na snagu Zakona. Ovo znači da bi rok za sklapanje ugovora o upravljanju usklađenog s Direktivom bio probijen za čak 6 godina! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vlasnik željezničke infrastrukture je predvidio Sektorsku strategiju kako bi utvrdio potrebe unutar željezničkog sustava, koje će se uvrstiti u višegodišnji ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom.
17 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Podzakonski propisi i odluke, Članak 82. Nismo suglasni s time da se odluka o određivanju upravitelja infrastrukture veže uz donošenje nacionalnih planova. Predlažemo da stavak glasi: „Vlada Republike Hrvatske će odluku iz članka 71. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.“ Zakon je predvidio donošenje sektorske strategije, pa nacionalnih planova na temelju sektorske strategije, pa određivanje upravitelja infrastrukture te sklapanje ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom. Ovaj redoslijed smatramo nelogičnim. Smatramo da nije moguće izraditi strateške dokumente ukoliko nije poznat upravitelj željezničke infrastrukture. Osim toga, ovakav način određivanja upravitelja infrastrukture unosi nesigurnost u poslovanje HŽ Infrastrukture d.o.o. iako se radi o trgovačkom društvu u vlasništvu RH koje je RH osnovala isključivo za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture. HŽ Infrastruktura do donošenja odluke iz članka 71. st. 3. neće moći sklopiti ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom koji bi sadržavao sve elemente propisane zakonom i Direktivom 2012/34/EU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisani redoslijed donošenja propisa je logičan, jer se stvara sljedivost između propisa općenite razine do propisa kojima se razrađuju detalji, dakle prvo se donosi; Sektorska strategija, na temelju nje nacionalni planovi, Vlada donosi Odluku kojom određuje upravitelja infrastrukture te zaključno, uzimajući u obzir sve navedene propise, sklapa se ugovor o upravljanju s upraviteljem infrastrukture. Također izbjegava se pravna nesigurnost time što se ostavlja na snazi postojeća odluka kojom je utvrđeno da je upravitelj infrastrukture HŽ Infrastruktura.
18 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Teži prekršaji, Članak 80. Predlaže se brisanje točke 9. u stavku 1. u dijelu koji se odnosi na važeću potvrdu o sigurnosti. HŽ Infrastruktura prilikom sklapanja ugovora o pristupu provjerava da li željeznički prijevoznici imaju valjane potvrde o sigurnosti. No ukoliko potvrda o sigurnosti ističe za vrijeme važenja ugovora o pristupu, upravitelj infrastrukture nema saznanja o izdavanju nove potvrde, osim ako ga željeznički prijevoznik o tome ne obavijesti. Praksa Agencije za sigurnost željezničkog prometa je da nove potvrde o sigurnosti izdaje tek dan-dva prije isteka postojećih potvrda o sigurnosti, pa upravitelj infrastrukture danas ne zna da li će željeznički prijevoznik sutra imati važeću potvrdu o sigurnosti. Potvrde o sigurnosti se ne dostavljaju upravitelju infrastrukture niti su na vrijeme dostupne u bazi podataka ERADIS. Kao primjer navodimo da potvrde B za željezničke prijevoznike HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. na dan 29. 10. 2018. još nisu vidljive u bazi podataka ERADIS, a izdane su sredinom srpnja 2018. godine. Iz obrazloženja je vidljivo da je HŽI već nekoliko puta imala priliku ne dozvoliti pristup željezničkoj infrastrukturi pojedinim željezničkim prijevoznicima, ali to, zbog javnog interesa, nije napravila. Stoga, nije prihvatljivo da upravitelj infrastrukture bude prekršajno odgovoran za nešto na što ne može utjecati. U st. 1., točki 13. predlaže se brisanje riječi: „ili za pružanje usluga u tom objektu te ako ne ukaže na izvedive alternative u drugim objektima“ Ovdje su dva vrlo različita nečinjenja prekršajno izjednačena. U redu je da operator uslužnog objekta prekršajno odgovora ako bez pisanog obrazloženja odbije zahtjev željezničkog prijevoznika. No, nije u redu da je za neukazivanje na izvedive alternative zapriječena ista kazna. Operator uslužnog objekta ne mora biti upoznat s izvedivim alternativama, pogotovo ako se radi o alternativama drugih upravitelja uslužnih objekata. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 1. točku 9.: Ne prihvaća se. U skladu s normativnim dijelom NPZ. Uz točku 13.: Prihvaća se.
19 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Ovlasti i obveze inspektora, Članak 78. Predlaže se brisanje točke 8. u st. 2. jer se obaveza iz čl. 63. st. 6. već po Zakonu provodi „po potrebi“. Inspektor ne može utvrditi da je nastala potreba pa provođenje procjene potrebe za rezervnim kapacitetom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Provođenje ove mjere se provodi kako bi se spriječilo proglašavanje infrastrukture zakrčenom, a u svrhu nedisikriminirajućeg i transparentnog pristupa tržištu željezničkog usluga svih željezničkih prijevoznika.
20 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izvlaštenje nekretnina, Članak 72. U stavku 3., prije točke, predlaže se dodati riječi: „koji zaključuje ugovore o kupoprodaji u prethodnom postupku osiguranja dokaza u ime i za račun Republike Hrvatske.“ Predlaže se dodavanje stavka 6. koji glasi: „(6) U slučaju građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture ne plaća se komunalni doprinos.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 3.: Predviđeno je već da postupak provodi upravitelj infrastrukture, a dodatni detalji se mogu propisati Ugovorom o upravljanju. Uz stavak 6.: Ne prihvaća se. Predmet je uređen u Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18).
21 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pravni status željezničke infrastrukture, Članak 71. Predlaže se novi tekst stavka 7. koji glasi: „Za potrebe građenja ili unapređenja drugog infrastrukturnog sustava na dijelu željezničke infrastrukture, a kada se ne gubi funkcionalnost željezničke infrastrukture, željezničkoj infrastrukturi se neće ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi već će upravitelj infrastrukture osnovati pravo služnosti, odnosno pravo građenja.“ Propušteno je propisati tko osniva pravo služnosti odnosno pravo građenja. Predlaže se da to bude upravitelj infrastrukture, a ovo je nužno propisati Zakonom kako bi postojala pravna osnova za unošenje odgovarajuće odredbe u ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom. Predlaže se brisanje stavaka 8. i 9. Postupak upisa postojeće željezničke infrastrukture u zemljišne knjige propisan je člankom.84., stoga nema razloga da se isto navodi i u čl. 71. Osim toga st.8. i. 9. čl. 71. u suprotnosti je sa odredbama članka 84. Ukoliko se stavcima 8. i .9. čl. 71 regulira upis buduće željezničke infrastrukture tj. one koja će biti izgrađena nakon stupanja na snagu Zakona, onda je nužno nedvojbeno navesti da se navedeni stavci odnose na upis buduće željezničke infrastrukture u zemljišne knjige, te takve odredbe svrstati u poseban članak radi distinkcije postojeće i buduće željezničke infrastrukture. Mišljenja smo da postupak upisa buduće željezničke infrastrukture u zemljišne knjige nije potrebno propisivati ovim zakonom budući se na upis iste primjenjuju propisi o gradnji, prostornom uređenju i katastru zemljišta, slijedom čega je potrebno brisati st.8. i 9. članka 71. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 7.: Ne prihvaća se. Može se urediti Ugovorom o upravljanju koji potpisuju vlasnik i upravitelj infrastrukture. Uz stavak 8. i 9.: Djelomično se prihvaća. Radi jasnoće izmijenjen naslov članka i dodano na koju se infrastrukturi odnosi odredba. Ali odredbe su potrebne zbog transparentnijih uvjeta za upis u zemljišne knjige.
22 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Postupak usuglašavanja, Članak 61. Predlaže se nova formulacija stavka 3. koja glasi: „Postupak usuglašavanja se provodi s podnositeljima zahtjeva čiji su zahtjevi u koliziji.“ U st. 6. predlaže se brisanje riječi: „te ona posebno moraju odražavati poteškoće u organizaciji međunarodnih trasa vlakova i učinak koji izmjene mogu imati na druge upravitelje infrastrukture.“ Ovaj dio rečenice je potpuno nejasan te nije jasno kakva bi trebala biti načela koja se navode u Izvješću o mreži. Upravitelj infrastrukture objavljuje načela prioriteta koja se primjenjuju u postupku usuglašavanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 3.: Prihvaća se. Uz stavak 6.: Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
23 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izrada voznog reda, Članak 60. Iako je obaveza upoznavanja svih zainteresiranih stranaka s nacrtom voznog reda propisana Direktivom 2012/34/EU, predlažemo da se ovaj članak odnosi samo na podnositelje zahtjeva, a ne na sve zainteresirane stranke. Naime, zainteresirane stranke obuhvaćaju i putnike koji HŽ Infrastrukturi redovito podnose prigovore na objavljeni nacrt voznog reda. HŽ Infrastruktura ne može poduzeti mjere za rješavanje njihovih primjedbi jer ne može utjecati na sadržaj zahtjeva željezničkih prijevoznika. HŽ Infrastruktura može odlučivati o primjedbama podnositelja zahtjeva, a željeznički prijevoznik je taj koji bi trebao razmatrati prigovore putnika. Posebno naglašavamo da ovaj Zakon u čl. 57., stavcima 6.-8. uvodi novinu – savjetovanje sa željezničkim prijevoznikom pa smo mišljenja da se čl. 60 može izmijeniti na način koji smo predložili. Prihvaćen Prihvaća se.
24 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Savjetovanje željezničkog prijevoznika s putnicima, Članak 57. U stavku 1. navodi se da su željeznički prijevoznik koji pruža usluge prijevoza putnika i javno tijelo i/ili druga pravna osoba koja je naručitelj javne usluge u općem interesu dužni provesti savjetovanje. U ostalim stavcima – st. 2., st.4.-6. te st. 8. govori se isključivo o željezničkom prijevozniku. Na ovaj način nije jasno kako savjetovanje provode javna tijela i/ili druge pravne osobe koji su naručitelji javne usluge. Ovo je potrebno posebno propisati ili u svim spomenutim stavcima uputiti na sve pravne osobe iz stavka 1. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Izmijenjeno i usklađeno.
25 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i poticaji, Članak 46. Predlažemo brisanje dijela stavka 2. jer je suprotan Direktivi 2012/34/EU. Predlaže se brisanje riječi: „, dužan je u skladu sa svojim mogućnostima pružati željezničke usluge na način koji najbolje zadovoljava potrebe korisnika tih usluga“. Naime, iz ovog teksta proizlazi da je upravitelj infrastrukture dužan pružati sve željezničke usluge. Željezničke usluge obuhvaćaju sve usluge opisane u Prilogu 2. Direktive 2012/34/EU tj. Prilogu 2. Zakona. Za prateće usluge je Direktivom 2012/34/EU u članku 13. stavku 8. izričito propisano da ih operator uslužnog objekta nije dužan pružati. Nije jasan odnos stavka 2. i članka 71. stavka 3. U članku 71. st. 3. propisano je da Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, odlukom određuje upravitelja željezničke infrastrukture kojoj pripadaju željezničke pruge razvrstane na temelju odluke o razvrstavanju željezničkih pruga. Dakle, čl. 71. st. 3. propisano je kako se određuje upravitelj željezničke infrastrukture koja je javno dobro u općoj uporabi. Nije jasno na kojeg vlasnika željezničke infrastrukture se odnosi stavak 3. Također, nije jasno tko je vlasnik željezničke infrastrukture koji bi trebao dodijeliti koncesiju u slučaju dodjele koncesije za radove. Ovim zakonom je propisano što se smatra željezničkom infrastrukturom. U slučaju koncesije za radove za izgradnju nove željezničke infrastrukture – nema željezničke infrastrukture pa tako ni njenog vlasnika. U stavku 5. iza riječi „upravitelja infrastrukture“ potrebno je dodati riječi „ i željezničke infrastrukture“. Naime, Zakonom se odvojeno uređuje financiranje upravitelja infrastrukture i financiranje željezničke infrastrukture. Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom treba obuhvatiti i financiranje upravitelja i financiranje željezničke infrastrukture. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 2.: Navedena odredba je u skladu s Direktivom 2012/34 jer čl. 13. st. 18. navodi da željeznički prijevoznici mogu od upravitelja infrastrukture ili drugih operatora uslužnog objekta zatražiti dodatne usluge iz točke 4. Priloga II., kao prateće usluge. Operator uslužnog objekta nije obavezan pružati te usluge. Ako operator uslužnog objekta odlučiti ponuditi drugima bilo koju od tih usluga, on će ih željezničkim prijevoznicima pružati na zahtjev i na nediskriminajući način. Dakle, iz odredbe Direktive 2012/34 je vidljivo da željeznički prijevoznik može zatražiti te usluge, a predmetnom odredbom htjelo se je naglasiti da upravitelj infrastrukture pruža usluge u skladu sa svojim mogućnostima, na jednak i nediskriminirajući način prema svim željezničkim prijevoznicima. Uz stavak 3.: Intencija članka 46. stavka 3. je naglašavanje okolnosti da se sama djelatnost upravljanja željezničkom infrastrukturom osim davanja na upravljanje HŽ Infrastrukturi temeljem ugovora može dati u koncesiju, dok je intencija članka 71. utvrđivanje pravnog statusa željezničke infrastrukture te samim time članci nisu u suprotnosti nego se nadopunjuju. Uz stavak 5.: Prihvaća se.
26 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Određivanje naknada za željezničke usluge, Članak 45. U stavku 1. umjesto „mora odrediti“ predlaže se pisati „određuje“. Izraz „mora odrediti“ upućuje isključivo na obavezu, a ovdje se ne radi isključivo o obavezi već i o ovlaštenju upravitelja infrastrukture odnosno operatora uslužnog objekta koje proizlazi iz njegove neovisnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
27 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izvješće o mreži, Članak 43. Predlaže se brisanje stavka 9. i dopuna st. 8. Predlaže se tekst stavka 8. kako slijedi: „Upravitelj infrastrukture dužan je razmotriti utemeljenost dostavljenih primjedbi i održati zajednički sastanak s podnositeljima primjedbi i Regulatornim tijelom.“ Ovakva formulacija omogućava upravitelju infrastrukture da već na zajedničkom sastanku obavijesti podnositelje primjedbi o osnovanosti njihovih primjedaba bez potrebe da ih naknadno o tome pisanim putem obavještava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smisao navedenih stavaka je pružanje točnih i potpunih informacija, a samim time i transparentnost prilikom izrade predmetnog izvješća te smatramo da bi se prepravljanjem odredbe na ovaj način izgubila prvotni smisao koji se htio postići.
28 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti vezani uz osiguranje od odgovornosti za štetu, Članak 38. U st. 1., iza riječi „posebno u odnosu na“ potrebno je dodati riječ „putnike,“. Ova riječ je ispuštena u prenošenju čl. 22. Direktive 2012/34/EU Prihvaćen Prihvaća se.
29 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti vezani uz stručnost, Članak 37. Predlaže se drugačija formulacija stavka 1. koja glasi: „Domaća prava osoba mora imati, ili dokazati da će prije početka obavljanja djelatnosti imati, upravljačku strukturu koja raspolaže znanjem i iskustvom potrebnim za sigurno i pouzdano upravljanje i za nadzor nad djelatnosti iz dozvole.“ Prihvaćen Prihvaća se.
30 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti vezani uz dobar ugled, Članak 35. Predlaže se nova formulacija stavka 1. koja glasi: „U trenutku pokretanja postupka izdavanja dozvole, protiv domaće pravne osobe kao podnositelja zahtjeva, ne smije biti pokrenut stečajni postupak.“ Pokretanje stečajnog postupka prethodi otvaranju istog. Potrebno izmijeniti stavak 3., točku 2. te stavak 4. točku 2. i to brojeve i nazive članaka i glava jer upućuju na nevažeći Kazneni zakon. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 1.: Ako je stečajni postupak pokrenut ne mora značiti da će biti i otvoren. Uz stavak 3. i 4.: Iako je citirani Kazneni zakon nevažeći, postoji mogućnost da osobama koje su pravomoćno osuđene na temelju toga Zakona još uvijek nije nastupila rehabilitacija.
31 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Poslovni plan upravitelja infrastrukture, Članak 20. Predlažemo brisanje stavka 6. Ova odredba nema smisla. Prema stavku 2., upravitelj infrastrukture dužan je donijeti poslovni plan najkasnije do kraja veljače tekuće godine, to znači one godine na koju se poslovni plan odnosi. Stavkom 6. propisuje se da se NACRT dostavlja Ministarstvu na mišljenje prije kraja tekuće godine – dakle one godine na koju se poslovni plan odnosi. O nacrtu poslovnog plana možemo govoriti samo do kraja veljače tekuće godine, jer u ostalim mjesecima više ne govorimo o nacrtu poslovnog plana već o poslovnom planu. Nije jasno koja je bila namjera predlagatelja pa predlažemo brisanje stavka 6. Ukoliko je namjera bila da se nacrt dostavlja ministarstvu prije kraja prethodne godine, takvu odredbu također ne podržavamo zbog roka u kojem se donosi državni proračun. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredba je prepravljena.
32 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Razvoj željezničkog sustava, Članak 17. U st. 20. potrebno je propisati kome upravitelj infrastrukture podnosi izvješće o provedbi godišnjeg plana građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture. Prihvaćen Prihvaća se.
33 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Koordinacijski sastanci, Članak 15. Predlaže se brisanje točke 5. u stavku 3. jer nije u skladu s Direktivom 2012/34/EU Kao što je i navedeno, postojeći podnositelji zahtjeva će postupiti u skladu sa člankom 20. stavkom 4. te će im upravitelj infrastrukture osigurati pristup relevantnim podacima i dati im mogućnost izražavanja mišljenja o nacrtu poslovnog plana, a vezano uz uvjete pristupa i korištenja te uz učinkovitost, raspoloživost i razvoj željezničke infrastrukture. Koordinacijski sastanci predstavljaju poseban institut i smatramo da se na ovaj način isti posao provodi dva puta. Osim toga, koordinacijski sastanci se održavaju sa širim krugom sudionika od onih predviđenih u čl. 20. st. 4. Prihvaćen Prihvaća se.
34 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. POGLAVLJE II. RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG SEKTORA, Neovisnost upravitelja infrastrukture U Zakon nije prenesen čl. 7a st. 3. Direktive 2012/34/EU pa predlažemo dodati novi st. 7. koji glasi: „Odredbe stavka 5. točke 1. i stavka 6. ovog članka se na odgovarajući način primjenjuju na rukovoditelje organizacijskih jedinica zaduženih za upravljanje željezničkom infrastrukturom i pružanje usluga željezničkog prijevoza u vertikalno integriranom trgovačkom društvu.“ Postojeći stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9. U stavku 8. iza broja 54. treba dodati riječi „st. 1. i 8.“. Obrazloženje je navedeno uz članak 7. Prihvaćen Prihvaća se.
35 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. POGLAVLJE II. RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG SEKTORA, Neovisnost osnovnih funkcija U stavku 1. iza broja 54. te u stavku 2. točka 1. iza broja 54. treba dodati riječi „st. 1. i 8.“. Obrazloženje je navedeno uz članak 7. Prihvaćen Prihvaća se.
36 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. POGLAVLJE II. RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG SEKTORA, Upravljanje željezničkim prijevoznikom prema poslovnim načelima U stavku 5., točki 1., iza broja 54. predlažemo dodati riječi „st. 1. i 8.“ Člankom 7. Zakona, implementiran je čl. 5. st. 3. Direktive 2012/34/EU koji upućuje na čl. 39. Direktive. Članak 39. Direktive implementiranje je u članku 54. Zakona i to u stavcima 1. i 8. Ostalim stavcima članka 54. implementiran je čl. 38. Direktive. Iz ovog razloga, točka 1. treba uputiti na čl. 54. st. 1. i 8. Prihvaćen Prihvaća se.
37 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 5. Pojam pod točkom 3. dozvola - Iz članka 41. je vidljivo da se dozvola donosi u upravnom postupku te da predstavlja upravni akt. Postojećim Zakonom o željeznici je kod definiranja pojma dozvole naglašeno da se radi o upravnom aktu pa predlažemo da definicija glasi: „Dozvola je upravni akt koji izdaje izdavatelj dozvole i kojom željeznički prijevoznik stječe pravo pružanja svih ili pojedinih vrsta usluga željezničkog prijevoza.“ Pojam pod točkom 27. razumna dobit - umjesto teksta u točki 27. predlaže se sljedeći tekst: „razumna dobit je stopa povrata na kapital koja uzima u obzir rizik, kao i rizik za prihod, ili odsutnost takvog rizika koji ima operator uslužnog objekta i u skladu je s prosječnom stopom za dotični sektor u prethodnim godinama“ Direktiva 2012/34/34 sadrži definiciju razumne dobiti za potrebe Direktive koja glasi: „razumna dobit” znači stopa prinosa na vlastita sredstva koja uzima u obzir rizik, kao i rizik na prihod, ili nepostojanje takvog rizika, koju ima operator uslužnog objekta i u skladu je s prosječnom stopom za predmetni sektor posljednjih godina Uredba (EZ) br. 1370/2007 također definira razumnu dobit za potrebe Uredbe te se izravno primjenjuje. Ove dvije definicije se međusobno razlikuju – jedna se odnosi na operatora uslužnog objekta, a druga na pružatelja javne usluge. Ovim Zakonom o željeznici u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2012/34/EU te se osigurava provedba Uredbe (EZ) br. 1370/2007. Upućivanjem na Uredbu (EZ) br. 1370/2007 se u hrvatsko zakonodavstvo ne preuzima definicija iz Direktive 2012/34/EU, a definicija iz Uredbe (EZ) br. 1370/2007 nije primjenjiva na operatora uslužnog objekta. Pojam pod točkom 37. upravitelj infrastrukture - Iako je ova mogućnost predviđena Direktivom 2012/34/EU, navođenje organizacijske jedinice u vertikalno integriranom trgovačkom društvu na ovaj način upućuje na to da vertikalno integrirano trgovačko društvo predstavlja pravilo, a ne izuzetak u obliku organizacije upravitelja infrastrukture. Predlažemo sljedeću definiciju: „upravitelj infrastrukture je pravna osoba odgovorna za upravljanje, održavanje i obnovu željezničke infrastrukture, kao i za sudjelovanje u razvoju željezničke infrastrukture na način koji je određen u okviru opće politike razvoja i financiranja željezničke infrastrukture Republike Hrvatske. Upravitelj infrastrukture može biti organiziran kao vertikalno integrirano trgovačko društvo.“ Osim toga, u slučaju organizacije upravitelja infrastrukture kao vertikalno integriranog društva s organizacijskim jedinicama koje nemaju pravnu osobnost – postavlja se pitanje odgovornosti upravitelja infrastrukture kao i niz drugih praktičnih pitanja npr. tko sklapa ugovore iz čl. 44., upis upravitelja u zemljišne knjige itd. Ova pitanja treba dodatno regulirati. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz točku 3. NE PRIHVAĆA SE Definicija preuzeta iz Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (tekst značajan za EGP) (SL L 343, 14.12.2012.) – u daljnjem tekstu Direktiva 2012/34, u čl. 41. NPZ navodi se da dozvola izdaje u upravnom postupku, Uz točku 27. PRIHVAĆA SE Uz točku 37. NE PRIHVAĆA SE Definicija je preuzeta iz Direktive Direktivom (EU) 2016/2370 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 23.12.2016.) – u daljnjem tekstu Direktiva 2016/2370.
38 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Obveze vlasnika i upravitelja infrastrukture, Članak 83. Stavak 1. Rok od četiri godine smatra se predugim i na štetu je svih prijevoznika. Predlaže se skračivanje na šest mjeseci jer su i svi drugi rokovi znatno kraći od roka iz ovoga članka. Smatra se neprimjerenim na ovaj način pogodovati obvezniku primjene ovoga članka dajući mu neprimjereno dug rok na štetu svih prijevoznika. Stavak 5. Rok se smatra neopravdano dug zbog čega predlažemo skraćivanje na 12 mjeseci. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Potrebno je dati vrijeme prilagodbe i upravitelju infrastrukture i željezničkim prijevoznicima. Potrebno je predvidjeti izvore financiranja i rokove koji su potrebni za provedbu postupka. Uz navedeno, za kraći rok bi trebalo propisati obvezu prijevoznicima da imaju na svojim vozilima ugrađena brojila te bi im to u kratkom roku uzrokovalo velike financijske izdatke.
39 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Lakši prekršaji, Članak 81. Stavak 1. Točka 15. Smatra se neopravdanim i restriktivnim definirati navedeno prekršajem i za taj prekršaj kažnjavati prijevoznike s obzirom na primjedbu na članak 57. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije prihvaćen komentar HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. na članak 57.
40 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Teži prekršaji, Članak 80. Stavak 1., točka 23. Korišteni izraz "zainteresiranim strankama" potrebno je uskladiti terminološki kako je to definirano u članku 57., stavku 1. Prihvaćen Prihvaća se.
41 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Inspekcijski nadzor, Članak 77. Stavak 3. - brisati Temelj za ocjenu poslova kao poslova s posebnim uvjetima rada je Zakon o zaštiti na radu odnosno Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/1984) i Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/2014). Naime, procjenom rizika određuje se koje su to opasnosti koje čine jedno radno mjesto "radnim mjestom s posebnim uvjetima rada". Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada iz članka 3. stavka 1. točke 19. dozvoljava da se posebnim propisima, ali opet na temelju procjene rizika, odrede radna mjesta s posebnim uvjetima rada. Za ove poslove potrebno je u tom slučaju donijeti poseban propis o kojem nema ni govora u zakonu, a koji će sadržavati zakonom valjane odredbe u pogledu potrebnog zdravstvenog stanja, stručne osposobljenosti, dobi, određene specifične zahtjeve i rokove u kojima će se obavljati pregledi. Predlaže se zato brisanje ovoga stavka te postupanje po odredbama Zakona o zaštiti na radu. Stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavcima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se odbija. Stavkom 4. prijedloga ZOŽ-a propisano je da se ovlasti i uvjeti koje moraju ispunjavati osobe na tim radnim mjestima određuju općim aktom Regulatornog tijela. Za navedeno radno mjesto potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost zbog kojeg se navedeno mjesto smatra mjesto s poslovima s posebnim uvjetima rada.
42 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Posebne mjere koje se poduzimaju u slučaju izvanrednih okolnosti i poremećaja, Članak 69. Stavak 8. Što označava izraz "sredstva"? Ako se to odnosi na prijevozna sredstva i ljudske resurse, potrebno je i u stavku tako definirati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2016/2370.
43 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zakrčena željeznička infrastruktura, Članak 62. Stavak 5. Označava li u stavku izraz "društvo" društvenu zajednicu? Ako je tomu tako, potrebno je isto definirati jer na definirani način izraz "društvo" može označavati i trgovačko društvo. Prihvaćen Prihvaća se.
44 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Izrada voznog reda, Članak 60. Stavak 6. Podrazumijeva li stavak sve stranke koje su navedene i u članku 57. stavak 1.? Stavak 7. Podrazumijeva li izraz "uvid" i davanje primjedbi? Ukoliko ne podrazumijeva potrebno je dodati dio teksta "i dati svoje primjedbe". Stavak 8. Označava li u stavku riječ "očitovanja" isto što i "primjedbe" iz stavka 6.? Ako je tomu tako, potrebno je ujednačiti terminologiju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 6.: Podrazumijeva. Uz stavak 7.: Ne prihvaća se, uvid podrazumijeva i davanje primjedbi, jasno je iz tumačenja članka u cjelini. Uz stavak 8.: Prihvaća se.
45 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Savjetovanje željezničkog prijevoznika s putnicima, Članak 57. Člankom 57. se nameće obveza prijevoznicima da se praktički dva puta savjetuju o istom voznom redu s korisnicima što je neprovedivo. Definiranje obveza prijevoznicima kako je određeno u članku 57. nema uporište niti u Direktivi (EZ) br. 2012/34/EU niti u Uredbi (EZ) br. 1370/2007. Potrebno je izmijeniti članak tako da glasi: "Članak 57. (1) Željeznički prijevoznik koji pruža usluge prijevoza putnika, javno tijelo i/ili druga pravna osoba koja je naručitelj javne usluge u općem interesu dužna je, pravovremeno prije isteka redovnog roka za predaju zahtjeva za dodjelu trasa za godišnji vozni red, provesti istraživanje tržišta tako da na dokazan način kontaktira jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, škole i velika poduzeća te udruge za zaštitu potrošaća i ostale zainteresirane strane. (2) Rok za prikupljanje informacija i primjedbi ne može biti kraći od 15 dana od dana kontaktiranja zainteresirane strane. (3) Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je uzeti u obzir opravdane primjedbe prilikom predaje zahtjeva za dodjelu trasa za godišnji vozni red. (4) Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka javno će objaviti nacrt voznog reda po relacijama u obliku prihvatljivom za putnike u najkraćem mogućem roku nakon njegovog donošenja, a najkasnije 15 dana od dana donošenja. (5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, škole i velika poduzeća te udruge za zaštitu potrošača i ostale zainteresirane strane mogu u roku za podnošenje primjedbi, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave nacrta voznog reda iz stavka 4. ovoga članka, dostaviti primjedbe na nacrt voznog reda. (6) Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je obrazloženo odgovoriti na dostavljene primjedbe na nacrt voznoga reda u roku od 15 dana od dana zaprimanja primjedbe." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonodavac je predvidio obvezu javnog savjetovanja sa zainteresiranim strankama kod izrade Voznog reda s ciljem udovoljavanja prijevoznim potrebama putnika, a što nije moguće dosljedno učiniti člankom 60. ovog prijedloga Zakona o željeznici, kojim se propisuje obveza upravitelju infrastrukture na provođenje savjetovanja. Primjedbe koje upravitelj prilikom savjetovanja prema čl. 60 zaprimi od putnika, može jedino proslijediti podnositelju zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom, koji je ujedno i sukreator voznog reda. Podnositelj zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom kreira Vozni red i ispravno je da on provodi ispitivanje prometne potražnje, te prije podnošenja zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom uvaži prijedloge putnika, a savjetovanje nakon kreiranja nacrta voznog reda, nužno je kako bi putnici koji su podnijeli primjedbe vidjeli jesu li iste uvažene, kao i da drugi putnici budu upoznati s nacrtom voznog reda.
46 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Sustav pokazatelja kvalitete, Članak 51. Članak 35. Direktive 2012/34/EU govori o programu izvedbe vezano uz prikupljanje naknada za korištenje željezničke infrastrukture te daje mogućnost za propisivanje kazni i određivanje kompenzacije prijevoznicima za pretrpljenu štetu. S obzirom da je člankom 35. Direktive dana mogućnost za navedeno, smatramo potrebnim tu mogućnost u skladu sa člankom 35. Direktive jasnije odrediti u članku 51. zakona. Treba jasno propisati pravo prijevoznika na naknadu štete koja je nastala zbog nemogućnosti korištenja infrastrukturnih kapaciteta. Predloženi članak 51. je preslika članka 35. Direktive čime nije ispunjena svrha Direktive jer Direktiva daje cilj koji treba biti ostvaren kroz nacionalno zakonodavstvo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Detaljnije uređeno u Prilogu 5. točci 2. NPZ. Pravo na naknadu štete može se tražiti na temelju Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, br.: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
47 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i poticaji, Članak 46. Stavak 2. Potrebno je brisati dio teksta "u skladu sa svojim mogućnostima" i umjesto njega umetnuti tekst "u skladu s odredbama ovoga zakona" ili tome slično. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Mijenja se smisao odredbe.
48 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Uvjeti vezani uz financijsku sposobnost, Članak 36. Stavak 2. Nisu precizno definirani uvjeti koje željeznički operater mora ispuniti da bi zadovoljio financijsku sposobnost. Nije jasno koje financijske pokazatelje mora imati te je prilično široko definirano što će se gledati, ali nije rečeno kakva ta financijska sposobnost mora biti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavak 4. istoga članka dozvoljava dodatnu provjeru financijskih sposobnosti.
49 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Pomoć putnicima u izvanrednim situacijama, Članak 29. Predlaže se odgoda primjene ovoga članka do 3.12.2019. s obzirom da je Odlukom o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (NN 120/2014) određena odgoda primjene članaka 13., 15., 16., 17., 18., 25. i 28. Uredbe EZ br. 1371/2007 stoga je nužno uskladiti primjenu članka 29. i obveza iz navedenih članaka, za što je potrebno određeno razdoblje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba preuzeta iz Direktive 2016/2730 koja ne predviđa nikakvu odgodu primjene.
50 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zajednički informacijski sustav i sustav za izdavanje jedinstvenih voznih karata, Članak 27. Stavak 1. Odredba ne daje odgovor na važna pitanja tko je nadležno tijelo, zatim na koji način željeznički prijevoznik sudjeluje (pružanjem informacija, znanjem , financijski...) te što će biti s postojećim prodajnim sustavom željezničkog prijevoznika. Nužno je definirati tko je nadležno tijelo te iza riječi "uspostavlja" dodati "i financira". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definicija se nadležnog tijela se nalazi u u Uredbi (EZ) br. 1370/2007 i glasi:“ nadležno tijelo” znači svako tijelo javne vlasti ili skupinu tijela javne vlasti države članice ili država članica s ovlastima intervencije u javni prijevoz putnika na danom zemljopisnom području, odnosno svako tijelo kojem je dana takva ovlast. Nadalje u NPZ je u članku 5. stavku 2 propisano kako ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1370/2007 i Uredbi (EU) 2016/2338.
51 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Željezničke usluge operatora uslužnog objekta, Članak 25. Stavak 2. Potrebno je preoblikovati stavak na način da bude u skladu sa člankom 31. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU, tj. da određuje obvezu dostave podataka regulatornom tijelu. Stavak 5. Nepotrebno je da ministar donosi pravilnike s obzirom da su uslužni objekti u kojima se pružaju usluge iz Priloga 2. točka 2. specijalizirani objekti koji moraju imati potrebnu opremu za pružanje usluga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 2.: Usklađeno je s Direktivom 2012/34, dodatno propisano i Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“, broj: 104/17). Uz stavak 5.: Smatramo da je bitno podrobnije urediti minimalne standarde opremljenosti uslužnih objekata.
52 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Razdvajanje računa, Članak 8. Stavci 1.,2. i 3. Trgovačko društvo koje pruža usluge željezničkog prijevoza postupa prema odredbama navedenim u članku tj. zasebno je evidentirana i u poslovnim knjigama prikazana usluga željezničkog prijevoza putnika od usluge željezničkog prijevoza tereta i usluge upravljanja željezničkom infrastrukturom s obzirom da se radi o tri odvojena trgovačka društva. Međutim, u stavku 4. i u obrazloženju uz članak nejasno je da li je društvo dužno javna sredstva koja se uplaćuju za uslugu željezničkog prijevoza putnika zasebno voditi u poslovnim knjigama u odnosu na prethodno navedene usluge (upravljanje infrastrukturom i prijevoz tereta) ili se javna sredstva doznačena za jedno područje (npr. prijevoz putnika) moraju zasebno prikazati u poslovnim knjigama razdvojeno od ostalih usluga društva koje obavlja prijevoz putnika i na koji način. Napominje se da doznačena javna sredstva su prikazana u računu dobiti i gubitka i koriste se za uslugu željezničkog putničkog prijevoza (tzv. mjesečno pravdanje proračuna) odnosno ne prenose se na druga područja poslovanja, ali se ta sredstva i njihovo korištenje ne vode u zasebnim poslovnim knjigama. Prihvaćen Ne prihvaća se. Trgovačko društvo koje obavlja sve tri djelatnosti mora imati odvojene poslovne knjige, vezane za prijevoz putnika, prijevoz tereta i upravljanja infrastrukturom te se javna sredstva ne smiju prebacivati s jednog područja na drugo. Ako željeznički prijevoznik dobiva sredstva iz državnog proračuna za uslugu ista moraju biti prikazana na izdvojenim računima unutar jedne poslovne knjige.
53 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Upravljanje željezničkim prijevoznikom prema poslovnim načelima, Članak 7. S obzirom da se u stavku 1. definira način na koji funkcionira trgovačko društvo, nepotrebni su stavci od 3. do 7. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sadržaj stavaka preuzet iz Direktive 2012/34.
54 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Pojmovi, Članak 5. Stavak 1., točka 11. U cijeloj točci potrebno je izraz "vozna karta" promijeniti u "prijevozna karta". Stavak 1., točka 22. Predlaže se novi izraz koji se umeće iza izraza "pravna osoba" i koji glasi "vlasnik ili korisnik objekta". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz točku 11.: Prihvaća se. Uz točku 22.: Ne prihvaća se. Definicija preuzeta iz Direktive 2016/2730, ovime bi suzili obuhvat definicije.
55 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Primjena, Članak 3. Potrebno je definirati da se zakon uz navedeno primjenjuje i na željeznički prijevoz. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 1. smo naveli da ovim NPZ uređuju pravila koja se primjenjuju na prijevoz.
56 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Ograničenje prava pristupa i prava ukrcaja i iskrcaja putnika, Članak 23. Prema ovom članku nije jasno može li željeznički prijevoznik obavljati prijevoz putnika u međunarodnom prometu ukoliko na toj dionici lokalni ili regionalni prijevoz obavlja prijevoznik temeljem PSO ugovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Prekogranični sporazumi, Članak 30. U stavku 3. predlažemo zamijeniti riječ "može" sa "mora". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
58 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Električna energija za vuču vlakova, Članak 26. U stavku 7. treba predlažemo zamijeniti riječi "...pratit će, razvijati i unaprjeđivati.." sa "..je dužan primijenjivati..." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Promijenio bi se smisao odredbe, uz to propisan je rok upravitelju infrastrukture za uspostavu navedenog sustava.
59 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Naknade za rezervaciju kapaciteta, Članak 52. Plaćanje naknade za neiskorišten kapacitet ne doprinosi povećanju teretnog prijevoza željeznicom. Prijevoznici koji pronalaze nove terete moraju plaćati skuplje ad hoc trase jer se ne usude naručiti redovne te time smanjuju svoju konkurentnost. Predlažemo brisanje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
60 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. Privremeno oduzimanje i ukidanje dozvole, Članak 40. Rok naveden u stavku 5 je prekratak za nove prijevoznike dotično pravne osobe odnosno poduzetnike koji po dobivanju dozvole trebaju ishoditi sigurnosna rješenja i pristup infrastrukturi. Predlažemo rok od 12 mjeseci. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
61 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Teži prekršaji, Članak 80. novi tekst: Najteži prekršaji Članak 80.a Oštećenje željezničkog prometnog sustava, uključujući i otuđivanje signalno sigurnosne opreme koja je u funkciji sigurnog prometovanja vlakova, smatra se terorističkim činom iz članak 97. kaznenog zakona Republike Hrvatske. obrazloženje: Ako otuđivanje signalno sigurnosne opreme ostane na kvalifikaciji obične krađe jasno je da će se nastaviti trend otuđivanja i oštećivanja, a sigurnost putnika i roba samo će se pogoršavati. Teži prekršaji Članak 80. novi tekst: 24. upravitelj infrastrukture ako usvojeni poslovni plan za održavanje željezničke ne ispuni najmanje 80% 25. upravitelj infrastrukture ako usvojeni poslovni plan za modernizaciju žcp-a ne izvede u potpunosti kako je predviđeno poslovnim planom. 26. upravitelj infrastrukture ako smanjenjem pružanja usluge na pojedinim trasama ili objektima kojima upravlja proizvede smanjenje broja radnika. obrazloženje: Ako u Zakonu ne bude kaznenih mjera koje smo predložili nastavit će se trend neizvršenja poslovnih planova, Nacionalnog programa i Strategije i nikom ništa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz članak 80. a: Predmet uređenja Kaznenog zakona. Uz članak 80.: Nije u skladu s normativnim dijelom NPZ.
62 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Ovlasti i obveze inspektora, Članak 78. Ovlasti i obveze inspektora Članak 78. novi tekst: (2a) U obavljanju inspekcijskog nadzora u željezničkom prometu, inspektor je ovlašten privremeno zabraniti: • obavljanje javnog prijevoza putnika u željezničkom prometu ako pravna ili fizička osoba obavlja prijevoz bez licencije • obavljanje poslova vozača željezničkog vozila u slučaju da nije stručno osposobljen • upravljanje željezničkim vozilom radniku koji nije koristio propisane odmore i/ili prekide vožnje sukladno posebnim propisima, privremenim oduzimanjem vozačke dozvole na rok koji odredi inspektor (2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge radnje iz svog djelokruga, ako posebnim propisima nije određena nadležnost drugog tijela. obrazloženje: u skladu s našim prijedlogom za čl. 77. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 2.a: Sankcioniranje prava pristupa infrastrukturnom kapacitetu bez dozvole predviđeno je u prekršajnim odredbama. Ostale dvije točke nisu predmet ovoga NPZ, uređeni su Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Uz stavak 2.: Odredba stavka 2. se ne prihvaća jer prema Prekršajnom zakonu („Narodne novine“, br: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17) nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno kao prekršaj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije bilo propisano koja se vrsta i mjera prekršajnopravne sankcije počinitelju može izreći, odnosno primijeniti. Propisivanjem na predloženi način stvorila bi se pravna nesigurnost.
63 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Inspekcijski nadzor, Članak 77. Inspekcijski nadzor Članak 77. (9) Inspektor predlaže Regulatornom tijelu podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka u skladu s odredbama zakona kojim su uređeni prekršaji. novi tekst: (9a) Inspektor ima ovlasti podnošenja optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka u skladu s odredbama zakona kojim su uređeni prekršaji. obrazloženje: inspektor bez ovlasti bit će bez učinka Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno bi bilo u suprotnosti s Prekršajnim zakonom („Narodne novine“, br: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
64 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi željezničkoj infrastrukturi, Članak 73. Ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi željezničkoj infrastrukturi Članak 73. novi tekst: (2)Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, a koji je prethodno prošao javno savjetovanje, podnosi upravitelj željezničke infrastrukture Ministarstvu, a odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture, na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske. (2a) Upravitelj željezničke infrastrukture obavezan je o namjeri ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture provesti javno savjetovanje i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama i na stranicama javnog savjetovanja u RH. obrazloženje: status pruga bitan je za održavanje i ponudu usluga prijevoza (PSO ugovor) te zato treba proći javno savjetovanje, kako bi lokalna zajednica imala priliku izreći svoje mišljenje Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Status javnog dobra ukida se odlukom Vlade Rh, daje se na mišljenje drugim tijelima državne uprave, smatramo da je dovoljno transparentno.
65 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Razvrstavanje željezničkih pruga, Članak 70. Razvrstavanje željezničkih pruga Članak 70. (6) Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske. novi tekst: (6) Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva, koji je prethodno prošao javno savjetovanje, donosi Vlada Republike Hrvatske. obrazloženje: status pruga bitan je za održavanje i ponudu usluga prijevoza (PSO ugovor) te zato treba proći javno savjetovanje, kako bi lokalna zajednica imala priliku izreći svoje mišljenje Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Vlada će donijeti Uredbu o razvrstavanju pruga.
66 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Posebne mjere koje se poduzimaju u slučaju izvanrednih okolnosti i poremećaja, Članak 69. Posebne mjere koje se poduzimaju u slučaju izvanrednih okolnosti i poremećaja Članak 69. (1) Izvanrednim okolnostima, u smislu odredbi ovoga Zakona, smatraju se: 1.velike prirodne nepogode 2.izvanredni događaji osobite ugroženosti okoliša 3.smetnje i zastoji u funkcioniranju gospodarstva većih razmjera i 4.drugi događaji koji bitno utječu na odvijanje željezničkog prometa. prijedlog SPVH: 4. drugi događaji, osim snježnih padavina, koji bitno utječu na odvijanje željezničkog prometa. obrazloženje: upravitelj infrastrukture mora se bitno uozbiljiti u pripremi i provođenju snjegoborbe kako bi sve pruge bile uvijek prohodne (7)U hitnom slučaju i kada je to neophodno, zbog prekida prometa uslijed čega željeznička infrastruktura privremeno nije raspoloživa, upravitelj infrastrukture može, bez prethodnog upozorenja, otkazati dodijeljene trase vlakova za vrijeme koje je potrebno za popravak i ponovno uspostavljanje prometa. novi tekst: (7a) Najavljene snježne padaline nisu opravdan razlog za otkazivanje dodijeljene trase vlaka. obrazloženje: učestalo su otkazivani vlakovi za prijevoz putnika, a putnici su satima čekali na iste u službenim mjestima u kojima upravitelj infrastrukture ne pruža nikakve obavijesti o neprometovanju vlakova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne može se isključiti snježna padalina jer ne možemo znati hoće li utjecati na odvijanje željezničkog prometa. Utvrđuje se od slučaja do slučaja utječe li snijeg bitno na odvijanje prometa.
67 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Infrastrukturni kapacitet za potrebe održavanja željezničke infrastrukture, Članak 68. Članak 68. (1a) Zahtjevi za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta potrebnog za organizaciju i regulaciju prometa podnose se u postupku izrade voznog reda. obrazloženje: ovom izmjenom onemogućavamo samovolju pojedinaca koji sa svrhom „uštede“ gase poslove u kolodvorima i/ili službenim mjestima Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zahtjevi za dodjelom infrastrukturnom kapaciteta podrazumijevaju zahtjeve za dodjelu trasa. Trasa vlaka je infrastrukturni kapacitet potreban za vožnju vlaka između dva službena mjesta u određenom vremenu. Na postoje trase vlakova koje su potrebne za organizaciju i regulaciju prometa pa nije jasno na što se ovdje zapravo misli.
68 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Ad hoc zahtjevi, Članak 63. Ad hoc zahtjevi Članak 63. (4)Upravitelj infrastrukture dužan je odgovoriti na ad hoc zahtjeve za pojedinim trasama vlakova što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva. novi tekst: (4)Upravitelj infrastrukture dužan je odgovoriti na ad hoc zahtjeve za pojedinim trasama vlakova što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od dva radna dana od dana primitka zahtjeva. obrazloženje: i dva dana su predugačak rok za odgovor na zahtjev za žurnom dodjelom trase Infrastrukturni kapacitet za potrebe održavanja željezničke infrastrukture novi tekst: Infrastrukturni kapacitet za potrebe organizacije i regulacije prometa te za održavanja željezničke infrastrukture Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
69 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Izrada voznog reda, Članak 60. Izrada voznog reda Članak 60. (6) Zainteresirane stranke su svi oni koji su podnijeli zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i druge stranke koje žele iznijeti primjedbe o mogućem utjecaju voznog reda na njihovu mogućnost korištenja usluga željezničkog prijevoza tijekom razdoblja važenja voznog reda. SPVH: (6) Zainteresirane stranke su svi oni koji su podnijeli zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. dodati tekst: (6a) Kako bi se zaštitio pristup građana javnom prijevozu željeznički prijevoznik ne može bez pristanka lokalne zajednice obustaviti pružanje usluge. obrazloženje: Javne službe određuju se kao djelatnosti od općeg interesa za koje isključivo tržište ne može u potpunosti efikasno izvršavati funkciju razmjene dobara i usluga, te je stoga u ovim djelatnostima potrebna intervencija države radi osiguravanja kvalitete i dostupnosti ovih službi svim građanima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Jedinica lokalne samouprave nije stranka ugovora i ne može utjecati na isti.
70 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Savjetovanje željezničkog prijevoznika s putnicima, Članak 57. Savjetovanje željezničkog prijevoznika s putnicima Članak 57. (2)Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka provesti će savjetovanje na način da javno objavi najznačajnije promjene u odnosu na prethodni vozni red na svojim mrežnim stranicama. naš tekst: (2)Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka provesti će savjetovanje na način da javno objavi najznačajnije promjene u odnosu na prethodni vozni red na svojim mrežnim stranicama te na svim prodajnim mjestima prijevoznih isprava a koje se odnose na sve relacije koje korisnici koriste. obrazloženje: ovako će savjetovanje doprijeti do šireg kruga zainteresiranih. (8)Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je obrazloženo odgovoriti na dostavljene primjedbe na nacrt voznog reda u roku od 15 dana od dana zaprimanja primjedbe. novi tekst: (8) Željeznički prijevoznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je obrazloženo u pisanom obliku odgovoriti na dostavljene primjedbe na nacrt voznog reda u roku od 15 dana od dana zaprimanja primjedbe. obrazloženje: kako bi se sačuvao trag primjedbi i odgovora Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uz stavak 2.: Ne prihvaća se. Mrežne stranice su javno dostupne, ne želi se stvarati dodatni trošak poslovanju društva. Uz stavak 8.: Prihvaća se.
71 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Podnositelj zahtjeva, Članak 56. Podnositelj zahtjeva Članak 56. (1) Zahtjev za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta može podnijeti podnositelj zahtjeva. novi tekst: (1) Zahtjev za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta može podnijeti željeznički prijevoznik. obrazloženje: mišljenja smo da nitko osim željezničkog prijevoznika ne smije dobiti mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. (2) Kako bi mogao koristiti infrastrukturni kapacitet, podnositelj zahtjeva koji nije željeznički prijevoznik određuje željezničkog prijevoznika koji sklapa ugovor o pristupu s upraviteljem infrastrukture u skladu s člankom 44. ovoga Zakona. naš prijedlog je brisati cijeli stavak (2) iz prijedloga, a obrazloženje je dano uz stavak (1) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prema definiciji podnositelj zahtjeva je željeznički prijevoznik ili međunarodna grupacija željezničkih prijevoznika ili druga fizička ili pravna osoba, kao što su nadležna tijela u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 te brodari, špediteri i operatori kombiniranog prijevoza koji imaju interes za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta za obavljanje javne ili komercijalne usluge. Podnositelj zahtjeva je širi pojam od željezničkog prijevoznika, ali može podnijeti zahtjev za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
72 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Dodjela i korištenje infrastrukturnog kapaciteta, Članak 54. Dodjela i korištenje infrastrukturnog kapaciteta Članak 54. SPVH: (9) Upravitelj infrastrukture može za svoje potrebe organizirati prijevoz radnika. obrazloženje: u posebnim prilikama, kada nema usluge javnog prijevoza upravitelj infrastrukture treba imati mogućnost prevesti svoje radnike do mjesta rada, kako bi željeznički promet funkcionirao. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Posao upravitelja infrastrukture nije organiziranje prijevoza putnika. Predmet NPZ se ne bavi ovom tematikom.
73 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Izvješće o mreži, Članak 43. Izvješće o mreži Članak 43. (3)Izvješće o mreži sadrži i podatke o uvjetima pristupa uslužnim objektima koji su povezani s mrežom upravitelja infrastrukture i uvjetima pružanja usluga u tim objektima ili navodi gdje su takvi podaci dostupni bez naknade u elektroničkom obliku. novi tekst: (3) Izvješće o mreži sadrži i podatke o uvjetima pristupa uslužnim objektima koji su povezani s mrežom upravitelja infrastrukture i uvjetima pružanja usluga u tim objektima. obrazloženje: upravitelj infrastrukture obavezan je dati samo informacije o svojim kapacitetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34.
74 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Električna energija za vuču vlakova, Članak 26. Članak 26. novi tekst - iza stavka 7. dodati: 7a) Upravitelj infrastrukture će stvoriti uvjete za registraciju povrata električne energije pri regenerativnom kočenju električnih lokomotiva i EMV-a u nacionalnu elektroprivrednu mrežu preko Hrvatskog operatora prijenosa električne energije (HOPS). 7b) U svrhu registraciju povrata električne energije pri regenerativnom kočenju električnih lokomotiva i EMV-a upravitelj infrastrukture će prilagoditi tehničke uvjete elektrovučnih podstanica (EVP-a) za mogućnost registracije povrata električne energije za vuču vlakova u HOPS. 7c) Upravitelj infrastrukture će definirati pregled postupaka za dobivanje suglasnosti HOPS-a za povrat energije u prijenosnu mrežu. 7d) Upravitelj infrastrukture će definirati potrebne izmjene u zakonskoj regulativi kako bi se omogućila primjena regenerativnog kočenja (TSI smjernice). obrazloženje: Potrebno je dodati ove stavke kako bi se stvorili uvjeti za registraciju povrata električne energije pri regenerativnom kočenju električnih lokomotiva i EMV-a u nacionalnu elektroprivrednu mrežu preko Hrvatskog operatora prijenosa električne energije (HOPS). Preduvjet za to je prilagoditi tehničke uvjete elektrovučnih podstanica (EVP-a) za mogućnost registracije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uređeno stavkom 8. ovoga članka, te relevantnim zakonodavstvom.
75 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti za pristup željezničkim uslugama, Članak 24. Uvjeti za pristup željezničkim uslugama Članak 24. (2)Operator uslužnog objekta dužan je na nediskriminirajući način pružiti svim željezničkim prijevoznicima pristup uslužnim objektima iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona, uključujući pristup kolosijekom do uslužnih objekata kao i pristup uslugama koje se pružaju u tim objektima. novi tekst: (2a) Operator uslužnog objekta dužan je na nediskriminirajući način uz pristup svojim uslužnim objektima ponuditi i obavljanje svih radnji za koje je taj uslužni objekt funkcionalno osposobljen. (2b) Nitko, osim operatera uslužnog objekta ne smije pružati uslugu na njegovom uslužnom objektu. brisati stavak 16. obrazloženje: uvažavanjem ovog prijedloga radi se otklon od politike minimalnog pristupnog paketa usluga i stvara se klima povećanja prijevoza željeznicom. Prije svega ovdje mislimo na uslugu manevriranja i promjene sastava vlaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2012/34, odredba se tumači u skladu s Prilogom 2. točkom 2.
76 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Poslovni plan upravitelja infrastrukture, Članak 20. Poslovni plan upravitelja infrastrukture Članak 20. (3) Upravitelj infrastrukture dužan je donijeti poslovni plan najkasnije do kraja veljače tekuće godine. novi tekst: (3) Upravitelj infrastrukture dužan je donijeti prijedlog poslovnog plana za narednu godinu najkasnije do kraja rujna tekuće godine, a poslovni plan najkasnije do kraja veljače tekuće godine. . obrazloženje: Prijedlog poslovnog plana treba se ugraditi u prijedlog državnog proračuna, a kad se isti donese poslovni plan treba uskladiti s državnim proračunom. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredba je prepravljena.
77 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Financiranje željezničke infrastrukture, Članak 18. Financiranje željezničke infrastrukture Članak 18. (1)Izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona su: 1.sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente 2.sredstva državnog proračuna za održavanje željezničke infrastrukture 3. sredstva državnog proračuna za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture i ostalih investicijskih projekata željezničke infrastrukture 4. sredstva iz fondova Europske unije za sufinanciranje investicijskih projekata željezničke infrastrukture 5.sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6.sredstva od ulaganja domaćih i stranih pravnih osoba i 7.sredstva iz drugih izvora, uključujući vlastite prihode upravitelja željezničke infrastrukture. novi tekst: (1)Izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona su: 1.sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente, ali ne manje od iznosa ostvarenog 2017. godine 2.sredstva državnog proračuna za održavanje željezničke infrastrukture 3. sredstva državnog proračuna za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture i ostalih investicijskih projekata željezničke infrastrukture 4. sredstva iz fondova Europske unije za sufinanciranje investicijskih projekata željezničke infrastrukture 5.sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6.sredstva od ulaganja domaćih i stranih pravnih osoba i 7.sredstva iz drugih izvora, uključujući vlastite prihode upravitelja željezničke infrastrukture. 8. sredstva državnog proračuna za održavanje objekata u funkciji organizacije i regulacije prometa 9. sredstva državnog proračuna za organiziranje i reguliranje prometa obrazloženje: izvori financijskih sredstava trebaju biti što manje podložni dnevno političkim utjecajima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonom se ne mogu ograničiti sredstva državnog proračuna ako ista proizlaze iz drugoga Zakona, u ovom slučaju Zakona o trošarinama. Također, Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2019. do 2021. su predviđena financijska sredstva državnog proračuna za tu namjenu, kao i odobrenim državnim proračunom za isto razdoblje. Predloženi izvori sredstava za financiranje u točkama 8. i 9. su predviđeni člankom 19. NPZ za financiranje upravitelja infrastrukture, a što se odnosi na održavanje, regulaciju i organizaciju prometa.
78 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Razvoj željezničkog sustava, Članak 17. Razvoj željezničkog sustava Članak 17. (2) Vlada Republike Hrvatske s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava donosi strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sektorska strategija) kojom se utvrđuju ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom. novi tekst: (2) Vlada Republike Hrvatske s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava a Hrvatski sabor donosi strategiju razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sektorska strategija) kojom se utvrđuju ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, održavanja željezničke infrastrukture, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom. obrazloženje: održavanje željezničke infrastrukture je jedna od osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture te mora biti naznačena strateška odrednica kojom je zadano da se kontinuiranim ciklusima održavanja održavaju sve pruge u projektiranom stanju (kroz 20 godina). U tom smislu vrlo je bitno da ovu strategiju donese Hrvatski sabor. (4) Sektorska strategija donosi se za razdoblje od najmanje 10 godina. novi tekst: (4) Sektorska strategija donosi se za razdoblje od najmanje 20 godina. obrazloženje: za strateška promišljanja željezničkog sektora EU donosi bijelu knjigu na 50 godina, tako da i mi trebamo ozbiljniji vremenski period 8) Nacionalni plan ŽI sadrži projekte i aktivnosti za razvoj željezničke infrastrukture zasebno za: 1.održavanje postojeće željezničke infrastrukture 2.obnovu i modernizaciju postojeće željezničke infrastrukture 3.gradnju nove željezničke infrastrukture 4.interoperabilnost željezničke infrastrukture 5.sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima i 6.zaštitu željezničke infrastrukture i korisnika željezničkih usluga. dodati tekst: 7. dinamiku osiguranja žcp-a obrazloženje: osiguranje žcp-a u RH je velika crna rupa i treba ju urediti. (19)Ministarstvo svake godine Vladi Republike Hrvatske podnosi izvješće o provedbi Sektorske strategije i donesenih nacionalnih planova. dodati tekst: (19)Ministarstvo svake godine Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske podnosi izvješće o provedbi Sektorske strategije i donesenih nacionalnih planova. obrazloženje: o provedbi sektorske strategije informacije trebaju dobiti svi relevantni čimbenici u RH koji odlučuju o trošenju novca iz državnog proračuna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uz stavak 2.: Sektorsku strategiju donosi Vlada, a Hrvatski sabor donosi nacionalnu strategiju razvoja. Uz stavak 4.: Proračun Ministarstva se donosi na tri godine, a EU na sedam godina, te se iz tog razloga Sektorska strategija donosi na 10 godina. Uz stavak 8.: Dinamika osiguranja žcp-a dio je sigurnosti. Uz stavak 19.: Sektorsku strategiju donosi Vlada pa se njoj dostavlja izvješće.
79 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Povjeravanje funkcija upravitelja infrastrukture vanjskim izvršiteljima, Članak 13. Povjeravanje funkcija upravitelja infrastrukture vanjskim izvršiteljima Članak 13. (8) Regulatorno tijelo ovlašteno je za nadzor sklapanja i provedbe sporazuma iz stavka 7. ovoga članka te može savjetovati otkazivanje sporazuma u opravdanim situacijama. novi tekst: (8) Regulatorno tijelo ovlašteno je za nadzor sklapanja i provedbe sporazuma iz stavka 7. ovoga članka te je ovlašteno otkazati sporazum u opravdanim situacijama. obrazloženje: samo savjetovanje neće imati učinka Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
80 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Nepristranost upravitelja infrastrukture kod upravljanja prometom i planiranja održavanja, Članak 12. Nepristranost upravitelja infrastrukture kod upravljanja prometom i planiranja održavanja Članak 12. (2)Upravitelj infrastrukture dužan je u slučajevima većih poremećaja odvijanja prometa koji utječu na pružanje usluga željezničkog prijevoznika omogućiti istom sveobuhvatan i pravovremen pristup relevantnim informacijama. (3)Kada upravitelj infrastrukture željezničkom prijevozniku iz stavka 2. ovoga članka odobrava dodatni pristup procesu upravljanja prometom, to je dužan činiti na transparentan i nediskriminirajući način. novi tekst: (3)Kada upravitelj infrastrukture željezničkom prijevozniku iz stavka 2. ovoga članka odobrava dodatni pristup informiranju zainteresiranih prijevoznika, to je dužan činiti na transparentan i nediskriminirajući način. obrazloženje: Upravitelj infrastrukture ne smije nikom, osim svojim radnicima ovlaštenim i osposobljenim za organizaciju i regulaciju prometa, dati upravljanje prometom Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2016/2730, upravitelj infrastrukture odobrava pristup informacijama željezničkim prijevoznicima na čije pružanje usluga utječu veći poremećaji u odvijanju prometom.
81 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Neovisnost upravitelja infrastrukture, Članak 10. Neovisnost upravitelja infrastrukture Članak 10. (7)Ako se različite pravne osobe unutar vertikalno integriranog trgovačkog društva koriste zajedničkim informacijskim sustavima, pristup povjerljivim informacijama u vezi s osnovnim funkcijama smiju imati samo ovlaštene osobe upravitelja infrastrukture, a povjerljive informacije se ne smiju prosljeđivati drugim pravnim osobama unutar vertikalno integriranog trgovačkog društva. obrazloženje: potvrđuje naše obrazloženje iz čl. 9., st. 2 kako se vertikalno integrirano trgovačko društvo može sastojati i od pravnih osoba Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U čl. 9. dodan je stavak 4. kojim se određuje da se odredbe ovoga NPZ-a kojima se uređuju odnosi društava unutar vertikalno integriranog društva na odgovarajući način primjenjuju na organizacijske jedinice vertikalno integriranog društva.
82 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Vertikalno integrirano trgovačko društvo, Članak 9. Vertikalno integrirano trgovačko društvo Članak 9. (2) Vertikalno integrirano trgovačko društvo ujedno podrazumijeva trgovačko društvo koje se sastoji od zasebnih organizacijskih jedinica, uključujući organizacijsku jedinicu koja upravlja infrastrukturom i jednu ili više organizacijskih jedinica koje pružaju usluge prijevoza. obrazloženje: nema potrebe za ovom isključivosti, naročito jer može nastupiti potreba integriranja nekih društava nastalih podjelom jedinstvenih HŽ-Hrvatskih željeznica Prihvaćen Ne prihvaća se. Preuzeto iz Direktive 2016/2730.
83 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Pojmovi, Članak 5. Pojmovi Članak 5. 37. upravitelj infrastrukture je pravna osoba ili u vertikalno integriranom trgovačkom društvu organizacijska jedinica odgovorna za upravljanje, uključujući i organiziranje i reguliranje prometa, održavanje i obnovu željezničke infrastrukture, kao i za sudjelovanje u razvoju željezničke infrastrukture na način koji je određen u okviru opće politike razvoja i financiranja željezničke infrastrukture Republike Hrvatske obrazloženje: ovim dodatkom definicija pojma je potpunija 38. upravljanje željezničkom infrastrukturom je dodjela trasa vlakova, upravljanje željezničkim prometom, uključujući i organiziranje i reguliranje prometa, te određivanje i naplata naknada obrazloženje: ovim dodatkom definicija pojma je potpunija Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definicija je preuzeta iz Direktive 2016/2730, a iz točke 38. definicije upravljanja željezničkom infrastrukturom vidljivo je da upravljanje željezničkom infrastrukturom obuhvaća i upravljanje prometom.
84 Tomislav Špoljarević Podzakonski propisi i odluke, Članak 82. Komentar na stavak 11. Članka 82. Odredba ovog stavka upravo krši odredbe Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o., jer je društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. sukladno navedenom Zakonu, a na temelju Odluke Vlade RH iz 2006. godine upravo osnovano za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture. HŽ Infrastruktura d.o.o. je osim toga društvo od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, ne nalazi se pravna utemeljenost ovog članka i ponovnog donošenja Odluke RH da je HŽ Infrastruktura d.o.o. upravitelj željezničkom infrastrukturom, što a contrario znači da se može donijeti i odluka da ona to nije. Tim više što je ovim prijedlogom Zakona određivanje upravitelja željezničkom infrastrukturom svedeno na prijedlog ministra i odluku Vlade RH, ne uvjetujući obavljanje te funkcije odnosno djelatnosti niti jednim uvjetom. Ovakvim prijedlogom stvara se pravna nesigurnost ne samo poslovanja društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku nego se minimalizira rad EU, cijele države i resornih ministarstva u iznalaženju mogućnosti za obavljanje osnovne funkcije upravitelja željezničkom infrastrukturom i građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničkom infrastrukturom. Ovom odredbom zapravo se na indirektan način narušava tržište željezničkih usluga, a u krajnjem slučaju i prava jedinog člana društva HŽ Infrastrukture d.o.o. – Republike Hrvatske. Ovu odredbu potrebno je brisati i na odgovarajući način implementirati odredbe članka 65. stavka 4. važećeg Zakona o željeznici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedenim člankom izbjegava se pravna nesigurnost time što se ostavlja na snazi postojeća odluka kojom je utvrđeno da je upravitelj infrastrukture HŽ Infrastruktura. Te je i intencija dodatno pojašnjenje da će RH svojom Odlukom odrediti upravitelja infrastrukture, a u skladu sa samom biti cijelog Zakona kojim se uređuju pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom.
85 Tomislav Špoljarević PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI Članak 82. (1) Vlada Republike Hrvatske će Sektorsku strategiju iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 20 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Korekcija stavka 1. Članka 82. (1) Vlada Republike Hrvatske će Sektorsku strategiju iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Vlada Republike Hrvatske će nacionalne planove iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Korekcija stavka 2. Članka 82. (2) Vlada Republike Hrvatske će nacionalne planove iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. PRILOG 1. POPIS SASTAVNIH DIJELOVA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE Željeznička infrastruktura sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova, uz uvjet da oni čine dio otvorene pruge s glavnim i sporednim kolosijecima, ali isključujući kolosijeke smještene unutar radionica za popravak željezničkih vozila, depoa ili spremišta za lokomotive te odvojne kolosijeke ili kolosijeke za privatno korištenje: 1.zemljište 2.pruga i pružno tijelo, posebno nasipi, usjeci, odvodni kanali i jarci, zidani jarci, propusti, obložni zidovi, zaštitni biljni pojasi i ostalo, putnički peroni i teretne utovarno-istovarne rampe (uključujući i one u putničkim kolodvorima i stajalištima i teretnim terminalima), pješačke staze, pregradni zidovi, živice i ograde, pojasi za zaštitu od požara, sklopovi za grijanje skretnica i ostalo, snjegobrani 3.građevinske konstrukcije: mostovi, propusti i nadvožnjaci, tuneli, galerije i podvožnjaci, potporni zidovi, konstrukcije za zaštitu od lavina i odrona kamenja i ostalo 4.željezničko-cestovni prijelazi, uključujući uređaje za osiguravanje prijelaza i cestovnu signalizaciju 5.pružni gornji ustroj, posebno: vozne tračnice, tračnice vodilice i zaštitne tračnice, pragovi i uzdužni nosači, kolosiječni pričvrsni i spojni pribor, kolosiječni zastor uključujući tucanik i pijesak, skretnice, križišta i ostalo, okretnice i prijenosnice (osim onih namijenjenih isključivo za lokomotive) 6.pristupni putovi za putnike i teret, uključujući pristupne ceste i pristupe za putnike koji dolaze ili odlaze pješice 7.signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji na otvorenoj pruzi, u kolodvorima i na ranžirnim kolodvorima, uključujući postrojenja za proizvodnju, pretvorbu i distribuciju električne energije za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje, građevine za takve sustave ili postrojenja, kolosiječne kočnice 8.rasvjetni sustavi za prometne i sigurnosne svrhe 9.postrojenja za pretvorbu i prijenos električne energije za vuču vlakova, elektrovučne podstanice, opskrbni vodovi između podstanica i kontaktne mreže, kontaktni vodovi sa stupovima, treća tračnica s nosačima i 10.zgrade koje koristi upravitelj infrastrukture, uključujući dio opreme koja služi za naplatu naknada željezničkog prijevoza. 11. kolodvori uključujući zemljište, prugu i pružno tijelo, građevinske konstrukcije i signalno sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u kolodvorima te zgrade i svu ostalu infrastrukturu potrebnu za odvijanje prometno komercijalnog rada na području kolodvora. Dopuna PRILOGA 1. 12.oprema, vozila i strojevi koji se rabe za održavanje i kontrolu stanja željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava), 13.ostali informatički elementi u funkciji željezničke infrastruk¬ture (željezničkih infrastrukturnih podsustava) 14.inventar u funkciji željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava). PRILOG 4. SADRŽAJ UGOVORA O UPRAVLJANJU ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM U ugovoru je potrebno razraditi odredbe članka 46. ovoga Zakona. Ugovor sadrži sljedeće: 1. Popis željezničke infrastrukture i uslužnih objekata iz Priloga 2. ovoga Zakona na koje se ugovor odnosi. Ugovor mora obuhvatiti sve aspekte upravljanja infrastrukturom, uključujući održavanje i obnovu postojeće željezničke infrastrukture. Po potrebi, ugovorom se može obuhvatiti i izgradnja nove željezničke infrastrukture. Korekcija stavka 1. PRILOGA 4. 1. Popis željezničke infrastrukture iz Priloga 1 i uslužnih objekata iz Priloga 2. ovoga Zakona na koje se ugovor odnosi. Ugovor mora obuhvatiti sve aspekte upravljanja infrastrukturom, uključujući održavanje i obnovu postojeće željezničke infrastrukture. Po potrebi, ugovorom se može obuhvatiti i izgradnja nove željezničke infrastrukture. 2. Sustav plaćanja ili sredstva namijenjena za željezničke usluge iz Priloga 2. ovoga Zakona, za održavanje i obnovu te za zaostatke u održavanju i obnovi. Po potrebi, ugovorom se može definirati sustav plaćanja i sredstva za izgradnju nove infrastrukture. 3. Mjere i načini kojima će Republika Hrvatska osigurati ravnotežu dobiti i gubitka iz članka 21. ovoga Zakona. 4. Korisnički orijentirane ciljeve kvalitete u obliku pokazatelja i kriterija kvalitete koji obuhvaćaju elemente poput: a) odvijanja prometa vlakova (u smislu infrastrukturne brzine i pouzdanosti pruga) i zadovoljstva korisnika željezničkog prijevoza b) kapaciteta mreže c) upravljanja imovinom d) opsega aktivnosti e) razine sigurnosti i f) zaštite okoliša. 5. Opseg mogućih zaostataka u održavanju i imovinu koja će izaći iz uporabe te uzrokovati drukčije financijske tokove. 6. Poticaje iz članka 46.stavka 11. ovoga Zakona, osim poticaja koji se provode kroz regulatorne mjere u skladu s člankom 46. stavkom 13. ovoga Zakona. 7. Minimalne obveze upravitelja infrastrukture u pogledu izvješćivanja u smislu sadržaja i učestalosti izvješćivanja, uključujući podatke koji se moraju objavljivati svake godine. 8. Rok trajanja ugovora koji mora biti u skladu s trajanjem poslovnog plana upravitelja infrastrukture ili s trajanjem koncesije ili dozvole, ili, gdje je to primjenjivo, s okvirom za određivanje i naplatu naknada i pravilima koje je propisala Republika Hrvatska. 9. Pravila postupanja u slučaju velikih poremećaja u prometu ili izvanrednih situacija, uključujući planove za nepredviđene situacije i prijevremeni raskid ugovora, te pravovremeno informiranje željezničkih prijevoznika. 10. Mjere koje se poduzimaju u slučaju povrede ugovornih obveza od strane jedne od ugovornih strana ili u iznimnim slučajevima koji utječu na dostupnost javnih sredstava. Ove mjere uključuju uvjete i postupke za ponovno pregovaranje o uvjetima ugovora i za prijevremeni raskid ugovora. 11. Informacijske sustave neophodne za razvoj poslovanja. 12. U kojim slučajevima, na koji način i u kojem postupku se mogu povjeriti funkcije upravitelja infrastrukture vanjskim izvršiteljima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 82. Uz stavak 2. Ne prihvaća se. Ministarstvo MMPI mora osigurati financijska sredstva za provođenje Sektorske strategije, kako je pretpostavka da će se osigurati iz EU fondova postoji određeni postupak koji se mora provesti u zadanom roku. Također, moraju se uzeti u obzir i sami zakonski rokovi postupka donošenja Strategije i nacionalnih planova. Samim time nemoguće očekivati donošenje navedenih dokumenata u predloženim rokovima. PRILOG 1. Dopuna PRILOGA 1. Ne prihvaća se. U predmetnom članku stavljen je isključivi naglasak na infrastrukturni podsustav te u tom smislu navedeni su isključivo dijelovi koji ga sačinjavaju, ukoliko bi se primjedba prihvatila stvorila bi se konfuzija između već utvrđenih podsustava u okviru već utvrđenih željezničkih podsustava (infrastrukturnih, funkcionalnih i strukturnih podsustava). PRILOG 4. Uz stavak 1. PRILOGA 4. Djelomično se prihvaća. Prerađeno.