Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA, Članak 16. U članku 16. predlažemo iza stavka 1. dodati novi stavak 2. koji glasi: „(2) U slučaju sumnje u izvršenje prijevare, utvrđene prilikom ocjenjivanja kandidata, Povjerenstvo je ovlašteno kandidata dodatno usmeno ispitati i ocijeniti na temelju usmene provjere pisanog ispita.“. Obrazloženje: Nove informacijsko-telekomunikacijske tehnologije i njihova primjena stvaraju znatno veće mogućnosti za prijevaru kod polaganja ispita, koje nije moguće spriječiti u okvirima važećih propisa. Kod ocjenjivanja kandidata na temelju pisanog ispita povremeno se pojavljuje sumnja u prijevarno postupanje kandidata, koju nije moguće utvrditi iz razloga što Pravilnik polaganje ispita ograničava na pisani oblik ispita. Stoga bi iznimno, za slučaj sumnje u prijevaru, trebalo ovlastiti Povjerenstvo da provede usmenu provjeru pisanog testa. Ovisno o rezultatu provjere, ispit se može zaključiti s ocjenom „položio“ ako provjera ne ukazuje na izvršenu prijevaru, odnosno s ocjenom „nije položio“ ako se usmenom provjerom utvrdi da je kandidat pri pismenom ispitu izvršio prijevaru. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
2 HOK II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA, Članak 7. Stavak 3. u članku 7. predlažemo izmijeniti tako da glasi: „(3) Katalog ispitnih pitanja sastavlja Povjerenstvo.“. Obrazloženje: Predloženu odredbu koja propisuje da Povjerenstvo sastavlja ispitna pitanja predlažemo precizirati na način da se njome jasno propiše ovlast članova Povjerenstva za sastavljanje cijelog Kataloga ispitnih pitanja. Tako bi se uklonila svaka nedoumica o tome da planovi Povjerenstva mogu sastavljati samo pitanja za pojedini ispit, odnosno ispitni rok. Objedinjavanje svih pitanja za ispit u Katalogu ispitnih pitanja je način na koji se kandidatima olakšava priprema za ispit jer je Katalog zapravo priručnik za polaganje ispita. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
3 HOK II. NAČIN I POSTUPAK VOĐENJA ISPITA, Članak 2. Predlažemo da stavak 4. članka 2. glasi: „(4) Povjerenstvo od dvanaest članova se za ispitni rok odabire s liste članova Povjerenstva, koja se sastoji od osamnaest članova, od kojih su dvanaest predstavnici Ministarstva i šest članova predstavnici Komora.“. Obrazloženje: Iskustvo tijekom prethodnih godina provedbe ispita pokazalo je da je potrebno formirati listu s većim brojem članova Povjerenstva. Od većeg broja osoba na listi članova Povjerenstva jednostavnije je za svaki pojedini ispitni rok formirati Povjerenstva od po tri člana. Naime, spriječenost nekih od članova s liste znatno otežava sastavljanje Povjerenstva, odnosno usklađivanje termina ispita. Zbog promjena u sastavu liste tijekom četverogodišnjeg mandata, ovaj problem postaje sve ozbiljniji kako mandat odmiče. Stoga predlažemo propisati širu listu od 18 osoba koje mogu biti članovi Povjerenstva s time da se za svaki ispitni rok odabire dvanaest članova. Nije prihvaćen Budući se broj kandidata za polaganje ispita kontinuirano smanjuje procjena je da će lista od 12 članova biti dovoljna za formiranje odgovarajućeg broja povjerenstava za polaganje ispita. U slučaju bilo kakve promjene u sastavu ispitivača imenovat će se novi članovi.