Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske autoceste d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA Predlaže se dopuniti članak 37. Zakona o šumama novim stavkom koji bi glasio kako slijedi: „Obilježbu i izdavanje popratnica za drvne šumske proizvode s površina u državnom vlasništvu, kojima način uporabe nije šuma niti šumsko zemljište, odnosno koje kao takve nisu sastavni dio šumskogospodarskih planova, izdaje javni šumoposjednik na zahtjev Republike Hrvatske ili pravne osobe koja temeljem posebnog zakona upravlja predmetnim zemljištem.“ Obrazloženje: Sukladno članku 22. Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015) zahtjev za izdavanje popratnice za drvnu masu s površina u državnom vlasništvu kojima način uporabe u katastru nije šuma i šumsko zemljište, odnosno koje kao takve nisu sastavni dio šumskogospodarskih planova, podnosi se Hrvatskim šumama. Prema obrascu zahtjeva za izdavanje popratnice, sadržanom u Prilogu 6. istog Pravilnika, isti zahtjev može podnijeti vlasnik ili posjednik drvne mase, odnosno drvnih sortimenata za koje se zahtijeva izdavanje popratnice. Međutim, iako su npr. Hrvatske autoceste d.o.o. kao zakonski upravitelj autoceste nesporno zakoniti posjednik drvne mase nastale krčenjem cestovnog zemljišta kojim upravljaju i koje su dužne održavati, u praksi se pojavljuju problemi i nedosljednost u provođenju članka 22. Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015). Sve je češći stav nadležnih šumarija Hrvatskih šuma o nemogućnosti ishođenja popratnice za drvne sortimente koji su nastali krčenjem cestovnog zemljišta autoceste temeljem zahtjeva Hrvatskih autocesta kao upravitelja autoceste, iz razloga što su navedeni drvni sortimenti vlasništvo Republike Hrvatske. Slijedom navedenog predlaže se da se Zakonom o šumama propiše tko izdaje i na čiji zahtjev izdaje popratnicu za drvne šumske proizvode s površina u državnom vlasništvu kojima način uporabe nije šuma niti šumsko zemljište, odnosno koje kao takve nisu sastavni dio šumskogospodarskih planova, a kojima upravljaju pravne osobe koje su po posebnim zakonima dužne upravljati takvim površinama i održavati ih (kao npr. drvni šumski proizvodi nastali krčenjem cestovnog zemljišta u sklopu održavanja javnih cesta, a kojima upravljaju i održavaju ih pravne osobe određene Zakonom o cestama). Odredbama članka 37. važećeg Zakon o šumama propisuje se samo izdavanje popratnica za drvne šumske proizvode „s ostalog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“, ali kojima gospodari „javni šumoposjednik“, a to je prema članku 14. pravna osoba koja je Zakonom o šumama ovlaštena za gospodarenje šumom i /ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a isto ne obuhvaća drvne šumske proizvode s npr. cestovnog zemljišta. Nije prihvaćen Navedeno je sadržano u odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o šumama (NN 68/18). Naime, navedenom odredbom propisano je da izdavanje teretnih listova (popratnica) za drvo posječeno izvan šume sa zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja javni šumoposjednik. Odredba upravo govori o obvezi izdavanja popratnice od strane javnog šumoposjednika za za drvo posječeno na zemljištima izvan šume koja su vlasništvu Republike Hrvatske te se ne odnosi na šumska zemljišta koja su dio šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske odnosno šumska zemljišta kojima gospodari Javni šumoposjednik. Obilježba i izdavanje teretnih listova (popratnica) od strane javnog šumoposjednika za drvne šumske proizvode i izdavanje teretnih listova (popratnica) za nedrvne šumske proizvode iz šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari javni šumoposjednik definirana je također člankom 37. stavkom 4. Zakona o šumama (NN 68/18)