Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska veterinarska komora   HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA Područje identifikacije, registracije i kontrole prometa životinja, primarno je u funkciji kontrole zdravlja životinja te je kao takovo zakonodavstvom EU i našim nacionalnim zakonodavstvom, koje je usklađeno s relevantnim zakonodavstvom EU, regulirano isključivo veterinarskim propisima. U tom smislu, ističemo da je točkom 55. članka 4. Uredbom (EU) 429/2016 Europskog parlamenta i vijeća, od 9.3. 2016. godine – Zakon o zdravlju životinja, propisano da „nadležno tijelo” znači središnje veterinarsko tijelo države članice, koje je odgovorno za organizaciju službenih kontrola te sve druge službene aktivnosti koje se provode u skladu s prije navedenom Uredbom. Poglavlje 2. Odjeljk 1. članak 108., 109., 110., 11., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. i 120., prije navedene Uredbe, propisuje zahtjeve sljedivosti za držane kopnene životinje i zametne proizvode, kojima se definira: - Odgovornost država članica za uspostavljanje sustava za označivanje i registraciju držanih kopnenih životinja, - Obveza država članica u pogledu uspostave i održavanja računalne baze podataka držanih kopnenih životinja, - Obveza nadležnog tijela u pogledu identifikacijskih dokumenata, dokumenata o premještanju i drugih dokumenata za označivanje i lociranje držanih kopnenih životinja, - Javna dostupnost informacija o sredstvima označivanja, - Obveze subjekta u pogledu označivanja držanih životinja vrste goveda, - Obveze subjekata u pogledu označivanja držanih životinja koje pripadaju vrstama ovaca i koza, - Obveze subjekta u pogledu označivanja i registracije držanih životinja koje pripadaju vrstama kopitara, - Obveze subjekta u pogledu označivanja i registracije držanih životinja koje pripadaju vrstama svinja, - Odstupanja u pogledu premještanja držanih životinja koje pripadaju vrstama svinja, - Obveze subjekata u pogledu označivanja držanih kopnenih životinja osim životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, - Delegiranje ovlasti u pogledu označivanja i registracije, - Delegiranje ovlasti u pogledu odstupanja od zahtjeva sljedivosti, - Provedbene ovlasti koje se odnose na sljedivost držanih kopnenih životinja. Također, napominjemo da je odredbama Zakona o veterinarstvu regulirano područje identifikacije, registracije i kontrole prometa životinja te da su svi važeći provedbeni propisi, odnosno Pravilnici koji reguliraju navedeno područje doneseni na temelju prije navedenog zakona te navedeni poslovi moraju ostati u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, kao ustrojbene jedinice Ministarstva poljoprivrede. Posebno ističemo da je odredbama članka 3. stavka. 1. točke 63. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013 i 148/2013), Uprava definirana kao: "Uprava nadležna za poslove veterinarstva, ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove službene veterinarske kontrole i nadzora nad provedbom veterinarskih propisa i drugih odgovarajućih standarda i preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja (u daljnjem tekstu: OIE)". Predloženim izmjenama i dopunama predmetnog Zakona nadležnost za označavanje goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara bezrazložno se prebacuje s Uprave na Ministarstvo, dok se istovremeno označavanje ostalih vrsta domaćih životinja i kućnih ljubimaca ostavlja u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrene. S obzirom na prije navedeno, predlažemo da nadležnost nad označavanjem, registracijom i kontrolom prometa svih životinjskih vrsta ostane u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrene. Također, ovdje ističemo da je odredbama članka 155. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013), propisana uspostava Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS-a). Stavkom 1. navedenog članka, propisano je da Središnji veterinarski informacijski sustav (SVIS) predstavlja objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka propisanih Zakonom o veterinarstvu i drugim posebnim propisima u području veterinarstva, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera veterinarskoga javnog zdravstva, a čija je zadaća da pruži učinkovit pristup informacijama i bude potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske službe. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da SVIS primarno sačinjava Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) te sve ostale upisnike, registre i računalne programe koji su potrebni za provedbu Zakona o veterinarstvu i propisa EU u području veterinarstva. Stavkom 5. navedenog članka propisano je da su podaci koje sadržava SVIS, u vlasništvo Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. S obzirom na prije navedeno, još jednom napominjemo da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, kao nadležno tijelo za poslove veterinarske djelatnosti mora imati direktnu nadležnost za označavanje, registraciju i kontrolu prometa životinja. Uvažavajući mjere koje provodi Vlada Republike Hrvatske u cilju racionalizacije broja agencija i njihovog rada, po osnovi kojih se mijenja status i ustrojbeni oblik Hrvatske poljoprivredne agencije, s obzirom na sve prije navedeno, mišljenja smo i u tom smislu predlažemo da Sektor za upravljanje registrima i informatičku podršku, u kojem između ostalog nalazi i Služba za označavanje i registraciju domaćih životinja, Hrvatske poljoprivredne agencije, bude sastavni dio Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ova primjedba se ne prihvaća budući da identifikacija, registracija i kontrola prometa životinja ostaju u centralnoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, dok se nadležnosti po upravama uređuju uredbama o unutarnjem ustrojstvu sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).
2 Vlasta Antunac  , V.TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM Slažem se s Vinkom.Doktori veterinarske medicine su jedine stručne osobe educirane za provođenje označavanja kopitara putem aplikacije transpondera.Isto kao što su liječnici i medicinske sestre stručne osobe za aplikacije u humanoj medicini.Stoga mislim da nije potrebno apliciranje transpondera širiti na ostale"kvalificirane osobe" ili zanimanja.Za postizanje određene kvalifikacije biti će potrebno provesti i dodatne edukacije koje naravno iziskuju i troškove.Prilikom aplikacije potrebno je provesti neke stručne radnje, od primjene antisepse i asepse, do same aplikacije te zbrinjavanja infektivnog otpada.Kao posljedica aplikacija moguće su i komplikacije na životinjama.Veterinarske organizacije opremljene su kvalificiranim osobljem i opremom, pa ne bi bilo potrebe za novim ulaganjima i organizacijama u provođenju. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ovim izmjenama Zakona neće biti transponirana Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 niti će biti usklađivanja s propisima EU. Ovim Zakonom uređuju se samo pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu vezano uz inspekcijski nadzor budući poslove veterinarske inspekcije, koja je ustrojena u Ministarstvu, od 1. siječnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat te ukidanja Hrvatske poljoprivredne agencije u skladu s Zaključkom Vlade klase: 022-03/18-07/355, urbroja: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s Nacionalnim programom reformi 2018., te na uspostavu Državnog inspektorata.
3 Vinko Medvid  , V.TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM Uredba 504/2008 o provedbi Direktiva 90/426EEZ i 90/427 u smislu metoda za identifikaciju kopitara čija se pak provedba osigurava Zakonom o veterinarstvu NN 82/13 i 148/13 stavljena je van snage Provedbenom uredbom komisije EU 215/262 iz 2015 s obzirom na metode identifikacije kopitara. Stoga se i u Zakonu treba pozivati na važeću Uredbu, sa posebnim osvrtom na propisivanje sankcija. Nadalje, članak 18. Provedbene uredbe glasi Elektroničke metode provjere identiteta 1. Tijelo izdavatelj osigurava da se u trenutku prve identifikacije u skladu s člankom 12. transponder implantira u kopitara. 2. Transponder se implantira parenteralno pod aseptičnim uvjetima između glave i grebena na sredini vrata na području nuhalnog ligamenta. Međutim, nadležno tijelo može odobriti implantaciju transpondera na drugom mjestu na vratu kopitara pod uvjetom da se takvom alternativnom implantacijom: (a) ne ugrožava dobrobit kopitara; (b) ne povećava rizik od pomicanja transpondera u usporedbi s metodom iz prvog podstavka. 3. Države članice utvrđuju minimalne kvalifikacije potrebne za zahvat predviđen u stavku 2. ili određuju osobu („kvalificirana osoba”) odnosno zanimanje kojem se takvi zahvati povjeravaju. 4. Tijela izdavatelji iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) mogu zahtijevati da se kopitari koji su identificirani korištenjem alternativne metode provjere identiteta predviđene u članku 21. moraju označiti implantacijom transpondera u svrhu upisa ili registracije kopitara u matične knjige ili registracije registriranih konja za natjecanja. 5. Tijela izdavatelji iz članka 5. stavka 1. i nadležno tijelo mogu zahtijevati da se kopitari, koji se smatraju identifici­ ranima u skladu s člankom 4. stavkom 2. i člankom 43. stavkom 1., moraju označiti implantacijom transpondera u svrhu provjere identiteta u slučajevima kada: (a) su prethodno implantirani i evidentirani transponderi prestali raditi; (b) prirođena ili stečena oznaka evidentirana kao alternativna metoda provjere identiteta iz članka 21. više nije prikladna u tu svrhu; ili (c) nadležno tijelo smatra da je potrebno osigurati provjeru identiteta. Vidljivo je da Nadležno tijelo mora voditi računa da aplikaciju trasnpondera treba raditi netko stručan te da ima pravo odrediti koja struka smije aplicirati transponder pa ja ovdje predlažem da to budu DOKTORI VETERINARSKE MEDICINE. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ovim izmjenama Zakona neće biti transponirana Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 niti će biti usklađivanja s propisima EU. Ovim Zakonom uređuju se samo pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu vezano uz inspekcijski nadzor budući poslove veterinarske inspekcije, koja je ustrojena u Ministarstvu, od 1. siječnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat te ukidanja Hrvatske poljoprivredne agencije u skladu s Zaključkom Vlade klase: 022-03/18-07/355, urbroja: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s Nacionalnim programom reformi 2018., te na uspostavu Državnog inspektorata.
4 ANDREA MIHALJEVIĆ  , Članak 2. Poštovani, Predlažem da iza zdravstvene zaštite životinja stavite zarez i dopišete ''zaštite dobrobiti životinja'' iako je isto navedeno i u članku 6. Zakona. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ove Izmjene Zakona se odnose samo na Zaključak Vlade klase: 022-03/18-07/355, Urbroja: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s Nacionalnim programom reformi 2018., te na uspostavu Državnog inspektorata.
5 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 3. Vezano za predloženu izmjenu stavka 10. članka 40., kojom se Upravi za veterinarstvo oduzima nadležnost za uspostavu Jedinstvenog registra domaćih životinja, predlažemo da se ista briše, odnosno da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, kao ustrojbena jedinica Ministarstva poljoprivrede i dalje ima nadležnost za navedene poslove. Obrazloženje: Ovdje ističemo da je područje identifikacije, registracije i kontrole prometa životinja, primarno u funkciji kontrole zdravlja životinja te je kao takvo zakonodavstvom EU i našim nacionalnim zakonodavstvom, koje je usklađeno s relevantnim zakonodavstvom EU, regulirano isključivo veterinarskim propisima. U tom smislu, ističemo da je točkom 55. članka 4. Uredbe (EU) 429/2016 Europskog parlamenta i vijeća, od 9.3. 2016. godine – Zakon o zdravlju životinja, propisano da „nadležno tijelo” znači središnje veterinarsko tijelo države članice, koje je odgovorno za organizaciju službenih kontrola te sve druge službene aktivnosti koje se provode u skladu s prije navedenom Uredbom. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ova primjedba se ne prihvaća budući da identifikacija, registracija i kontrola prometa životinja ostaju u centralnoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, dok se nadležnosti po upravama uređuju uredbama o unutarnjem ustrojstvu sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).
6 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 3. Predlažemo da stavak 3. glasi: (3) Kopitari podliježu obveznom označavanju koje provode ovlaštene veterinarske organizacije. Obrazloženje: Označavanje konja obavlja se mikročipom, sam postupak aplikacije mikročipa podrazumijeva njegovu aplikaciju pod kožu, što predstavlja narušavanje kontinuiteta tkiva te smo mišljenja da aplikaciju čipa može obavljati samo veterinarska organizacija, odnosno doktor veterinarske medicine i veterinarski tehničar. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ove Izmjene Zakona se odnose samo na Zaključak Vlade klase: 022-03/18-07/355, Urbroja: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s Nacionalnim programom reformi 2018, te na uspostavu Državnog inspektorata.
7 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 4. Vezano za predloženu izmjenu stavka 1. članka 40., kojom se Upravi za veterinarstvo oduzima status nadležnog tijela za provedbu uredbi EU u području identifikacije i registracije goveda, predlažemo da se ista briše, odnosno da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, kao ustrojbena jedinica Ministarstva poljoprivrede i nadalje ima nadležnost za navedene poslove. Obrazloženje: Ovdje ističemo da je područje identifikacije, registracije i kontrole prometa životinja, primarno je u funkciji kontrole zdravlja životinja te je kao takovo zakonodavstvom EU i našim nacionalnim zakonodavstvom, koje je usklađeno s relevantnim zakonodavstvom EU, regulirano isključivo veterinarskim propisima. U tom smislu, ističemo da je točkom 55. članka 4. Uredbe (EU) 429/2016 Europskog parlamenta i vijeća, od 9.3. 2016. godine – Zakon o zdravlju životinja, propisano da „nadležno tijelo” znači središnje veterinarsko tijelo države članice, koje je odgovorno za organizaciju službenih kontrola te sve druge službene aktivnosti koje se provode u skladu s prije navedenom Uredbom. Isto se odnosi i na predloženu izmjenu stavka 2. članka 41. te predlažemo da se i ona briše. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ova primjedba se ne prihvaća budući da identifikacija, registracija i kontrola prometa životinja ostaju u centralnoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, dok se nadležnosti po upravama uređuju uredbama o unutarnjem ustrojstvu sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).
8 Hrvatska veterinarska komora  , Članak 5. Vezano za predloženu izmjenu stavka 1. članka 42., kojom se Upravi za veterinarstvo oduzima status nadležnog tijela za provedbu uredbi EU u području identifikacije i registracije ovaca i koza, predlažemo da se briše, odnosno da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, kao ustrojbena jedinica Ministarstva poljoprivrede i dalje ima nadležnost za navedene poslove. Obrazloženje: Ovdje ističemo da je područje identifikacije, registracije i kontrole prometa životinja, primarno je u funkciji kontrole zdravlja životinja te je kao takovo zakonodavstvom EU i našim nacionalnim zakonodavstvom, koje je usklađeno s relevantnim zakonodavstvom EU, regulirano isključivo veterinarskim propisima. U tom smislu, ističemo da je točkom 55. članka 4. Uredbom (EU) 429/2016 Europskog parlamenta i vijeća, od 9.3. 2016. godine – Zakon o zdravlju životinja, propisano da „nadležno tijelo” znači središnje veterinarsko tijelo države članice, koje je odgovorno za organizaciju službenih kontrola te sve druge službene aktivnosti koje se provode u skladu s prije navedenom Uredbom. Isto se odnosi i na predloženu izmjenu stavka 2. članka 42., kojom se Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane oduzima nadležnost nad uspostavom Jedinstvenog registra ovaca i koza te također predlažemo da se predložena izmjena stavka 2. članka 42. briše. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ova primjedba se ne prihvaća budući da identifikacija, registracija i kontrola prometa životinja ostaju u centralnoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, dok se nadležnosti po upravama uređuju uredbama o unutarnjem ustrojstvu sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).