Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristijan Dubravac PRAVILNIK, Članak 1. Ovom odredbom propisano je da korisnik može biti samo osoba upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka. Ističe se da Evidenciju pčelara i pčelinjaka vodi Hrvatski pčelarski savez (HPS), dakle dobrovoljna udruga građana. S druge pak strane postoji službena evidencija domaćih životinja, a to je Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) koji vodi Hrvatska poljoprovredna agencija (HPA). Kako je HPA tijelo u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, to APPRRR koja je također u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede može imati izravan uvid u podatke iz JRDŽ. Dakle, protivno je načelu ekonomičnosti da se od korisnika zahtjeva da pored službene evidencije domaćih životinja (pčelinjih zajednica), bude upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koju vodi udruga građana Hrvatski pčelarski savez. Tim više što svim osobama koje nisu član HPS -a, negovi članovi predstavljaju konkurenciju na tržištu, pa uvjetom da korisnik mora biti upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koju vode njegovi konkurenti, svakako dovodi do kršanja načela tržišnog natjecanja. Nadalje, podaci koji se upisuju u Evidenciju pčelara i pčelinjaka predstavljaju osobne podatke, stoga ni po toj osnovi se ne može tražiti od korisnika da svoje osobne podake daje udruzi građana. Primljeno na znanje Člankom 3. točkom (i) Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi propisuje se obveza registracije pčelinjaka i pčelinje paše u JRDŽ. Nadalje, člankom 3. stavkom 3. propisano je sljedeće: (3) Registraciju pčelinjaka iz točke (i) stavka 1. ovoga članka u obliku Evidencije pčelara i pčelinjaka i Katastra pčelinje paše samostalno obavlja Hrvatski pčelarski savez u skladu s posebnim propisima i sastavni je dio JRDŽ-a koji s ostalim aplikacijama JRDŽ-a razmjenjuje podatke u skladu s potrebama i na način na koji to odredi nadležno tijelo. Iz navedenog proizlazi da je svaki pčelar obvezan svoje pčelinjake upisati u Evidenciju koju vodi Hrvatski pčelarski savez, koja je sastavni dio JRDŽ-a.
2 Kristijan Dubravac PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1. U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (»Narodne novine«, br. 20/17) u članku 2. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi: » (2) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa, upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja kao držatelj pčelinjih zajednica. Nije prihvaćen Odgovor na ovo pitanje sadržan je u odgovoru na sljedeće pitanje g. Dubravca.
3 Kristijan Dubravac PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. Članak 9. briše se. Nije prihvaćen Budući da Hrvatski pčelarski savez vodi Evidenciju pčelara i pčelinjaka ovim se člankom propisuje odredba o razmjeni podataka između HPS-a i APPRRR-a.