Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, A1 Hrvatska d.o.o. (A1) ovim putem pozdravlja prijedlog smanjenja naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra što će dodatno pozitivno utjecati na daljnje investicije u sektor elektroničkih komunikacija u cijelosti i razvoj inovativnih usluga temeljenih, između ostalog, na 5G konceptu. Navedeno će zasigurno pridonijeti dostupnosti usluga širokopojasnog pristupa Internetu građanima Republike Hrvatske koji žive van urbanih središta korištenjem bežičnih tehnologija u čemu se do sada A1 pokazao kao inovativni predvodnik na tržištu elektroničkih komunikacija. S poštovanjem, A1 Hrvatska d.o.o. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
2 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja predložene izmjene Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra u cilju administrativnog rasterećenja telekom operatora, a koje će doprinijeti daljnjim ulaganjima u elektroničke komunikacijske mreže nove generacije. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Prije svega pozdravljamo prijedlog izmjene Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Nacrt) kojom se iznos godišnje naknade za korištenje RF spektra za javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (dalje: Naknada) smanjuje na razinu od prije 19. svibnja 2014. godine Povećanje Naknade od 19. svibnja 2014. godine je bilo uvedeno uz obrazloženje kako se promjena uvodi kao dodatna mjera fiskalne konsolidacije za 2014. godinu na prihodovnoj strani državnog proračuna, usmjerena na smanjenje prekomjernog deficita u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske donesenim 17. travnja 2014. godine, a Republika Hrvatska je već odavno izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka. Dakle, ovakvo umanjenje Naknade je nužno kako bi se izašlo iz neprihvatljivog stanja u okviru kojega tržište elektroničkih komunikacija djeluje od 2014. godine. Međutim, umanjenje Naknade na razinu iz 2014. godine nije dovoljno kako bi se osigurala učinkovita uporaba i djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u 2018. godini te nadolazećem razdoblju. Uslijed razvoja tehnologije, usluga te korisničkih očekivanja u posljednje 4 godine znatno je porasla potreba za dodatnim radiofrekvencijskim spektrom, a uvođenjem 5G tehnologije ta će potreba rasti. Slijedom navedenoga predlažemo da se jedinična cijena spektra dodatno smanji kako bi po dodjeli novog spektra operatori zadržali financijski kapacitet nužan za ulaganja u nove tehnologije. Nadalje, kako bi se pri budućim izmjenama Pravilnika izbjegle situacije u kojima su pojedini operatori zbog različitog početka godišnjih obračunskih razdoblja stavljeni u neravnopravan položaj predlažemo uvesti obračun naknade na mjesečnoj osnovi. Time bi se olakšalo i poslovanje operatora jer bi teret naknade bio raspoređen na više manjih rata umjesto da visoki iznos dospijeva odjednom. Nije prihvaćen Primjedbe u općem komentaru ne prihvaćaju se. U odnosu na iznesenu primjedbu da predloženo umanjenje visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra na razinu iz 2014. godine nije dovoljno kako bi se osigurala učinkovita uporaba i djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u 2018. godini te nadolazećem razdoblju, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture drži potrebnim naglasiti kako se ovim Prijedlogom pravilnika predlaže već drugo umanjenje visine predmetne naknade u kratkom razdoblju od kraja 2017. godine, čime se nastavlja provedba rasterećenja investicijskog potencijala operatora javnih mreža pokretnih komunikacija, u sklopu ukupnoga administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a u cilju uklanjanja postojećih prepreka i daljnjeg unaprjeđenja uvjeta za uvođenje i razvoj 5G tehnologija i usluga u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ovo predloženo umanjenje visine naknade uvažava trenutačne mogućnosti državnog proračuna Republike Hrvatske, te bi trebalo pozitivno utjecati na osnaživanje poticajnog okruženja za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija, a osobito na poticanje ulaganja operatora u gigabitne mreže i infrastrukturu. U odnosu na prijedlog uvođenja obračuna predmetne naknade na mjesečnoj osnovi napominje se da se obračun naknada provodi na godišnjoj osnovi za sve vrste dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, bez iznimke. Uvođenjem predložene iznimke u neravnopravan bi se položaj doveli nositelji drugih vrsta dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, odnosno korisnici drugih radiokomunikacijskih služba. Nadalje, izdavanje mjesečnih računa za sve vrste dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra uzrokovalo bi usložnjavanje i produljenje administrativnih postupaka te bi nametnulo dodatne troškove u postupku izdavanja dozvola, a samim tim bi povećalo i ukupne troškove rada HAKOM-a. Budući da je jedan od strateških ciljeva države upravo pojednostavljenje administrativnih postupaka i smanjenje pripadajućih troškova za građane i gospodarstvo, uvođenje mjesečnog obračuna predmetne naknade ne smatra se opravdanim.
4 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Nastavno na navode iz općeg komentara predlažemo da navedeni članak, umjesto kako je predloženo, glasi: U članku 10. mijenjaju se stavci 1., 2., 4. i 5. tako da sada glase: „(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija sastoji se od mjesečne naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra i mjesečne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra. (2) Visina mjesečne naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu: (20 × a × b × c / 12) gdje je: 1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, 2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, 3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika. (4) Iznimno od odredaba stavaka 2. i 3. ovoga članka, ne plaća se mjesečna naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz. (5) Nositelj dozvole plaća mjesečnu naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0,0416% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu pokretnih komunikacija, u posljednjoj kalendarskoj godini za koju postoje objavljena financijska izviješća u trenutku početka pojedinog obračunskog razdoblja.“ Radi predloženih izmjena članka 10 Pravilnika nužno je izmijeniti i članak 17. Pravilnika na način da se doda još jedan članak Nacrta koji glasi: Članak 17. mijenja se tako da sada glasi: "(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija. (2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se unaprijed za razdoblje od mjesec dana od dana valjanosti dozvole, prema dospijeću računa, a najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu. (3) Ako nositelj dozvole smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, nositelju dozvole izdat će se novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom nositelj dozvole obvezan je platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu. (4) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ako se naknada ne plati u roku dospijeća navedenom u računu, Agencija će podnositelju zahtjeva, odnosno nositelju dozvole izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka dospijeća računa. (5) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 30 dana od dana izdavanja opomene iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom. (6) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom prije početka sljedećega obračunskog razdoblja, obvezan je platiti naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija za sljedeće obračunsko razdoblje. (7) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odluku o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole. (8) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, visina naknade, koja će se utvrditi odlukom Agencije iz stavka 7. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgovarajuće mjesečne naknade propisane ovim Pravilnikom. (9) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se." Nije prihvaćen Prijedlozi na članak 1. Prijedloga pravilnika i na članak 17. Pravilnika ne prihvaćaju se. Prijedlozi u vezi s člankom 1. Prijedloga pravilnika ne prihvaćaju se budući da se njima sadržajno i nomotehnički mijenjaju odredbe članka 10. Pravilnika, koje se odnose na visinu godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija te na obračun navedene naknade na mjesečnoj osnovi, a koje nisu prihvaćene iz razloga navedenih u neprihvaćanju primjedaba iz općeg komentara na Prijedlog pravilnika. Također, zbog neprihvaćanja uvođenja mjesečnog obračuna predmetne naknade ne može se prihvatiti ni prijedlog izmjena članka 17. Pravilnika.